Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15. dubna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15. dubna 2009."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15. dubna 2009

2 Dne 1. 4. 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3 Novelizace ustanovení, která se týkají příspěvkových organizací : § 27 – Zřizování, změny a zrušení PO § 28 – Finanční hospodaření PO § 30 – Rezervní fond PO § 31 – Investiční fond § 32 – Fond odměn § 34 – 37a – Úvěry, půjčky, ručení PO, nákup na splátky, nakládání s cennými papíry, zřizování a zakládání právnických osob

4 § 27 – Zřizování, změny a zrušení PO nově vloženo: -PO hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou; -PO nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit k jakému nabytí majetku je třeba předchozí písemný souhlas;

5 -Do svého vlastnictví může PO nabývat majetek pouze následujícími způsoby: a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele; b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele c) děděním – písemný souhlas zřizovatele; d) jiným způsobem dle rozhodnutí zřizovatele. -nepotřebný majetek nabytý bezúplatným převodem od svého zřizovatele, nabídne PO přednostně svému zřizovateli

6 -Usnesením Rady LK č. 380/09/RK ze dne 7. 4. 2009 byl udělen paušální souhlas zřizovatele s přijetím finančních darů účelově neurčených pro PO -Finanční dary účelově určené a věcné dary podléhají v souladu s novelou zákona předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele

7 -Usnesením Rady LK č. 406/09/RK ze dne 7. 4. 2009 bylo rozhodnuto, že PO budou nabývat veškerá oběžná aktiva (dle vyhlášky č. 505/2002 Sb.) do svého vlastnictví -Oběžná aktiva: zásoby, pohledávky, finanční majetek, účty rozpočtového hospodaření, přechodné účty aktivní

8 § 30 – Rezervní fond -tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření PO; -na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku; -snížený o případné převody do fondu odměn. -Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn schvaluje zřizovatel. -Zdrojem mohou být peněžní dary a prostředky dle § 28 odst. 3 (např. prostředky poskytnuté z dotací krytých z rozpočtu EU, FM EHP Norska, nespotřebované do konce kalendářního roku).

9 § 31 – Investiční fond Novelizace ve zdrojích investičního fondu: -výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, -výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví PO – nově.

10 § 32 – Fond odměn Tvorba fondu odměn: -Fond je tvořen stanoveným nebo přípustným objemem prostředků na platy. -Tvorbu PO provede na základě schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení zřizovatelem. § 34 – Úvěry, půjčky a ručení PO -PO může uzavírat smlouvy o půjčce, úvěru po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. -PO není oprávněna zajišťovat závazky.

11 § 35 – Nákup na splátky příspěvkovými organizacemi -PO může pořizovat věci nákupem na splátky jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele § 36 – Nakládání s cennými papíry PO -PO není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. -Přijímat je jako protihodnotu lze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. -PO nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani nesmí být směnečným ručitelem.

12 § 37 – Poskytování darů příspěvkovými organizacemi -PO není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům (výjimka obvyklé peněžité nebo věcné dary svým zaměstnancům a jiným osobám z FKSP). § 37a – Zřizování a zakládání právnických osob Nově - PO nesmí: - zřizovat ani zakládat právnické osoby; -mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.

13 § 39b – Předchozí souhlas zřizovatele -Poskytuje se vždy pouze pro jeden právní úkon. -Výjimka – peněžitý dar účelově neurčený, k jehož přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí souhlas společný pro více právních úkonů. -Bez předchozího souhlasu je právní úkon neplatný. Přechodná ustanovení Zřizovatel přizpůsobí zřizovací listinu zákonu č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 7 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

14 Hospodaření a výsledky hospodaření PO za rok 2008:. zisk – 62 PO ve výši : 10 108 501,78 Kč z HČ před zdaněním ve výši: 1 985 145,56 Kč z DČ před zdaněním ve výši: 8 889 227,03 Kč. ztráta – 6 PO ve výši : - 2 211 077,87 Kč z HČ před zdaněním ve výši: - 3 094 851,82 Kč z DČ před zdaněním ve výši : 883 773,95 Kč

15 Příděly do fondů:  do fondu rezervního : 8 082 363,02 Kč (tj. 86 %)  do fondu odměn: 1 318 998,63 Kč (tj. 14 %) Ztráta z minulých let:  ztráta z minulých let byla uhrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2008 ve výši 276 034,04 Kč  do roku 2009 bude převáděna ztráta ve výši – 1 398 310,27 Kč

16 Příspěvek od zřizovatele  celkem kap. 913 – příspěvkové organizace (273 079 673,00 Kč) v tom: na provoz – rozpočet : 241 404 309,00 Kč použito: 241 169 309,00 Kč na odpisy – rozpočet: 31 675 364,00 Kč použito: 31 437 329,06 Kč (vratka celkem: 473 034,94 Kč) (z toho vratka odpisů: 238 034,94 Kč)

17 Poskytnuté finanční prostředky PO v roce 2008  celkem bylo PO poskytnuto k 31.12.2008: 1 392 208 910,90 Kč  celkem bylo PO použito k 31.12.2008: 1 390 997 097,87 Kč (vratka: 1 211 813,03 Kč)

18 Příspěvek od zřizovatele  rok 2008 – poskytnuto k 31.12.2008 273 079 673 Kč  rok 2009 – schválený rozpočet k 1.1.2009 277 850 160 Kč (tj. o 4 770 487 Kč, tj. 1,75 %)

19  V termínu 2. – 3. června 2009 se uskuteční projednávání Zpráv o činnosti organizace za rok 2008  Pokyny k vyplnění zprávy a časový harmonogram projednávání zpráv budou rozeslány do konce dubna 2009

20 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15. dubna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google