Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kliknutím lze upravit styl předlohy. Nestátní neziskové organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kliknutím lze upravit styl předlohy. Nestátní neziskové organizace."— Transkript prezentace:

1 Kliknutím lze upravit styl předlohy. Nestátní neziskové organizace

2 Politické strany a politická hnutí (PSPH) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Občané mají právo se sdružovat v PS a PH. Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účastí na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Právnické osoby, podléhá registrací MV ČR. Návrh na registraci podává přípravný výbor.

3 Návrh na registraci K návrhu na registraci připojí: petici alespoň 1000 občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly, stanovy, způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují, zásady hospodaření, způsob stanovení členských příspěvků, způsob naložení s majetkovým zůstatkem.

4 Rejstřík PS a PH Veřejný seznam. Součástí je sbírka listin - stanovy, usnesení o stanovení orgánů, usnesení o změně stanov, usnesení o zrušení strany a hnutí. Do rejstříku stran a hnutí se zapisuje: název, zkratka a sídlo strany a hnutí s uvedením dne a čísla registrace, den registrace změny stanov, zánik strany a hnutí s uvedením dne právního důvodu výmazu.

5 Hospodaření PS a PH Strany a hnutí odpovídají za své závazky celým svým majetkem. Členové za závazky strany a hnutí ani neodpovídají ani neručí. Příjmy: příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů, příspěvek ze státního rozpočtu na činnost strany a hnutí, členské příspěvky, dary a dědictví, příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku, příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a politických akcí, půjčky a úvěry. Příspěvek na činnost – Ministerstvo financí ČR.

6 Hospodaření PS a PH Výdaje: provozní, platy zaměstnancům propagace strany, volební kampaň. Strany a hnutí nesmějí vlastnit majetek mimo území ČR ! Povinnost předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu.

7 Zrušení, zánik, pozastavení činnosti Zánik je dnem výmazu ze seznamu PS a PH. Zrušení: vlastním rozhodnutím, pokud nepředloží Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu ve lhůtě stanoveném zákonem, rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění. Pozastavení činnosti – pokud činnost PS a PH je v rozporu se zákony ČR nebo se stanovami, max. jeden rok.

8 Nadace a nadační fondy Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. N a NF jsou účelová sdružení majetku, zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, vzdělávání. N nebo NF je právnickou osobou. Rozdíl mezi N a NF.

9 Nadace a nadační fondy Zřízení N a NF FO, PO, dotací majetku. Je založena sepsáním nadační listiny: písemnou smlouvou, zakládací listinou, závětí. Nadační listina obsahuje: Název a sídlo nadace nebo NF, název, sídlo a identifikační údaje osoby zřizovatele, vymezení účelu, výši majetkového vkladu, počet členů správní rady a jejich identifikace, počet členů dozorčí rady a jejich identifikace, podmínky hospodaření apod. N nebo NF vzniká dnem zápisu do rejstříku. Rejstřík je veřejným seznamem. Do 30 dnů od vzniku se vydává statut N, NF.

10 Orgány nadace a nadačního fondu Správní rada spravuje majetek N nebo NF, řídí činnost a rozhoduje o všech náležitostech N nebo NF. Je statutárním orgánem N nebo NF. Správní rada: vydává statut a rozhoduje o jeho změnách, schvaluje rozpočet a jeho změny, spravuje majetek, rozhoduje o činnostech, stanovuje výši odměny, rozhoduje o zvýšení či snížení nadačních jmění. Musí mít nejméně 3 členy, počet členů musí být dělitelný třemi.

11 Orgány nadace a nadačního fondu Dozorčí rada je kontrolním orgánem N nebo NF. Dozorčí rada musí být zřízená vždy, jestliže nadační jmění N nebo majetek NF je vyšší než 5 mil. Kč. Jinak pokud tak stanoví nadační listina nebo statut N a NF. Dozorčí rada: kontroluje plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, správnost vedení účetnictví, přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, dohlíží na to, zda N nebo NF vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem N nebo NF, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.

12 Použití majetku n nebo nf Majetek smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu. Náklady související se správou N nebo NF musí vést N nebo NF odděleně od nadačních příspěvků. N nebo NF se nesmí podílet na financování politických stran a politických hnutí. N nebo NF nesmí vlastním jménem podnikat. S výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, veřejných sbírek… Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, není možné půjčovat. Majetek N nebo NF nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku. Roční účetní závěrka nadace musí být ověřena auditorem. Roční účetní závěrka NF musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů nadační jmění převýší 3 mil. Kč nebo pokud majetek NF je vyšší než 3 mil. Kč.

13 Zrušení a zánik N a NF N a NF zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zrušení: dosažením účelu, rozhodnutím soudu o zrušení N nebo NF, rozhodnutím o úpadku, nebo zaniknutím insolvenčního návrhu. NF se také zrušuje rozhodnutím správní rady o zrušení NF pro vyčerpání majetku, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady.

14 Občanská sdružení Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovy sdružení: Název sdružení, Sídlo, Cíl sdružení, Orgány a způsob jejich ustanovení, Určení orgánů a funkcionářů jednat jménem sdružení, Ustanovení o organizačních jednotkách, Zásady hospodaření. Likvidace sdružení. Navrhovaná právní úprava.

15


Stáhnout ppt "Kliknutím lze upravit styl předlohy. Nestátní neziskové organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google