Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ VEDENÍ PROJEKTU – KONTROLY PROJEKTŮ ROP SEVEROZÁPAD Vlasta Rezková Karlovy Vary, 18. září 2013 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ VEDENÍ PROJEKTU – KONTROLY PROJEKTŮ ROP SEVEROZÁPAD Vlasta Rezková Karlovy Vary, 18. září 2013 1."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ VEDENÍ PROJEKTU – KONTROLY PROJEKTŮ ROP SEVEROZÁPAD Vlasta Rezková Karlovy Vary, 18. září 2013 1

2 OBSAH 1.Legislativní rámec systému kontroly 2.Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol 3.Organizační zajištění kontrol 4.Nejčastější chyby v projektech 2

3 1. Legislativní rámec systému kontroly  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)  Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.)  Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, část třetí (dále jen Kontrolní řád)  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 3

4 1. Legislativní rámec systému kontroly  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti  Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999  Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu a Pokyny k regionální podpoře na období 2007 – 2013 (2006/C 54/08). 4

5 1. Legislativní rámec systému kontroly V Regionálním operačním programu NUTS II. Severozápad:  Prováděcí dokument – kapitola 10. „Kontrola“  Příručka pro žadatele – kapitola 4. „Analýza rizik a kontrola ex-ante“  Příručka pro příjemce – kapitola 5. „Kontroly projektů“  Příručka pro žadatele – příloha č. 5 „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek“  Externí metodické pokyny týkající se veřejných zakázek (20,21,30,41,47,48,49 a 51) 5

6 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Kontrola je činnost, při které se ověřuje zda se skutečný stav rovná stavu žádoucímu a deklarovanému. Hlavní cíle kontroly: 1.prověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy a opatření. 2.Zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům. 3.Zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. 6

7 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Druhy kontrol:  předběžná (ex – ante) –> probíhá v období od podání žádosti o dotaci z ROP Severozápad do doby před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  průběžná (interim) -> vychází z předložených monitorovacích hlášení a monitorovacích zpráv, jejich součástí jsou povinné přílohy  následná (ex – post) -> probíhá v době, po kterou je sledována udržitelnost projektu  kontrola postupu zadávání veřejných zakázek -> ověřuje dodržování postupů a povinností předepsaných právními předpisy České republiky a platnou dokumentací ROP Severozápad. 7

8 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Druhy kontrol:  Plánované – (plán kontrol - vychází z analýzy rizik).  Neplánované (namátkové) – např. při realizaci výběrových řízení nebo oznámení o změně projektu.  Místní šetření – provádí se bez účasti příjemce za účelem neformálního zjištění současného stavu projektu.  Administrativní (dokladová) – kontrola předložených dokladů.  Fyzické (kontroly na místě) – kontrola fyzického stavu projektu a dokumentace 8

9 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Kontrolovaná osoba:  Fyzická osoba, která je žadatelem resp. příjemcem veřejné finanční podpory.  Právnická osoba, která je žadatelem resp. příjemcem veřejné finanční podpory.  Dodavatel, který se podílel na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. (Fyzická nebo právnická osoba). 9

10 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Práva kontrolované osoby:  požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupině) předložení písemného pověření ke kontrole  požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupině) předání protokolu z fyzické kontroly  být informována o termínu plánované kontroly  vyžádat si náhradní termín pro fyzickou kontrolu  požadovat od kontrolorů potvrzení o případném převzetí dokladů  není povinna a ani její zaměstnanci poskytnout součinnost v případech, kdy by poskytnutí mohlo způsobit trestní stíhání jim nebo osobám blízkým 10

11 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Povinnosti kontrolované osoby:  vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh  navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly, v případě, že si kontrolovaná osoba vyžádá náhradní termín (nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne navrhovaného)  před začátkem kontroly předložit doklad o identifikaci, že se jedná o žadatele, resp. příjemce 11

12 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Povinnosti kontrolované osoby:  seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, jež se vztahují ke kontrolovaným objektům  předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách provedených jinými finančními orgány  umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků 12

13 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Povinnosti kontrolované osoby:  předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané dokumenty  uchovávat Smlouvu, včetně jejích dodatků, veškeré originály účetních dokladů a projektové dokumentace a dalších souvisejících dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu 10 let od finančního ukončení projektu 13

14 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Povinnosti kontrolované osoby:  poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly  přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem  vytvořit podmínky pro provedení kontroly oznámené a současně zahájené v týž den, osobně se jí zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh. 14

15 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Kontrolor – kontrolní skupina: Kontrolor je osoba provádějící kontroly. Kontroly se účastní vždy vedoucí kontrolní skupiny a člen kontrolní skupiny. Kontroly se mohou zúčastnit i přizvané osoby (expert nebo další pracovník úřadu), které jsou považovány za členy kontrolní skupiny. Práva kontrolorů:  vstupovat na pozemky, do budov, místností a míst, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, mít přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím  požadovat na kontrolované osobě aby předložila ve stanovené lhůtě doklady, vzorky, materiál, technologie, případně jiné náležitosti nutné pro kontrolu 15

16 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Práva kontrolorů:  zajišťovat v odůvodněných případech originální doklady  požadovat na kontrolované osobě poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech  použít telekomunikační nebo jiná zařízení a služby kontrolované osoby v případech, kdy jejich použití nezbytné pro řádné zabezpečení kontroly 16

17 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Práva kontrolorů:  požadovat na kontrolované osobě a jejích zaměstnancích, aby se zdrželi činnosti, která by mohla ohrozit průběh kontroly  požadovat, aby kontrolovaná osoba přijala opatření k nápravě zjištěných nedostatků a ve stanovené lhůtě podala písemnou zprávu o jejich odstranění. 17

18 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Povinnosti kontrolorů:  respektovat práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby  informovat kontrolovanou osobu o termínu plánované kontroly min. 48 hodin předem  předložit při zahájení každé kontroly písemné pověření ke kontrole  zachovávat bezpečnostní předpisy v objektech kontrolované osoby 18

19 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Povinnosti kontrolorů:  písemně potvrdit převzetí a následné vrácení zapůjčených dokladů  zajistit řádnou ochranu převzatých originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití  vrátit neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody k jejich držení 19

20 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Povinnosti kontrolorů:  předat kontrolované osobě protokol z provedené fyzické kontroly, resp. Kontrolní seznam o převzetí dokumentace z administrativní kontroly interim/ex-post a Zápis z administrativní kontroly interim/ex-post  seznámit kontrolovanou osobu s obsahem protokolu a předat jí originál protokolu  zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisí s prováděním kontroly 20

21 2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol Povinnosti kontrolorů:  kontrolní pracovníky může zbavit mlčenlivosti ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu ředitel úřadu  bezprostředně poté, co se dozví o skutečnostech, které by mohly nasvědčovat o jeho podjatosti či o možném střetu zájmů, oznámit tuto skutečnost vedoucímu Územního odboru realizace programu/řediteli úřadu. 21

22 3. Organizační zajištění kontrol 1. Předběžná (ex – ante) kontrola a) Administrativní kontrola je prováděna minimálně dvěma pracovníky oddělení administrace projektu (dále jen OAP) u všech registrovaných projektů v rámci procesu administrace: •kontrola přijatelnosti – soulad projektu se zaměřením ROP Severozápad, platnou legislativou a oblastí podpory •kontrola formálních náležitostí – kontrola úplnosti a správnosti předložené žádosti včetně povinných příloh. b) Fyzická kontrola je prováděna minimálně dvěma pracovníky úřadu, přičemž vedoucím kontroly je vždy pracovník oddělení realizace a kontroly projektů ( dále jen ORKP) se statutem projektový manažer, na základě výsledků analýzy rizik a o jejím výsledku je zpracována Zpráva, která se předkládá Výboru Regionální rady NUTS II Severozápad. 22

23 3. Organizační zajištění kontrol 2. Průběžná (interim) kontrola – typy Administrativní i fyzickou kontrolu interim provádí pracovníci ORKP. a)Administrativní bez žádosti o platbu – monitorovací hlášení, oznámení o změně v projektu/ve Smlouvě. b)Administrativní se žádostí o platbu – monitorovací zpráva. c)Fyzická je prováděna s každou Monitorovací zprávou se žádostí o platbu. 23

24 3. Organizační zajištění kontrol 3. Následná (ex-post) kontrola – typy Administrativní i fyzickou kontrolu interim provádí pracovníci ORKP a)Administrativní kontrola ex - post (následná) – dále jen AKEP u Monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu b)Fyzická kontrola ex – post (následná) – dále jen FKEP je prováděna minimálně jednou za období udržitelnosti u podnikatelských subjektů a NNO v závislosti na harmonogramu provádění kontrol. U ostatních subjektů je FKEP prováděna pouze u vzorku projektů stanoveném vedoucím oddělení realizace a kontroly projektů na základě ex – post analýzy rizik, která se provede u každého projektu těchto příjemců alespoň jednou za dobu udržitelnosti – nejpozději s poslední monitorovací zprávou o udržitelnosti projektu. 24

25 4. Nejčastější chyby v projektech Ze strany příjemců jsou nejčastější chyby v níže uvedených oblastech: 1.účetnictví 2.nakládání s majetkem 3.archivace dokladů 4.změn v projektu 5.publicity 6.dodržování termínů 7.Vyplňování údajů do MH, MZ nebo MZoU 8.Veřejných zakázek 9.Neposkytnutí součinnosti 10.Vyhotovení, použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných dokladů ve smyslu ustanovení § 129a trestního zákona 25

26 Děkuji Vám za pozornost Na shledanou Ing. Vlasta Rezková, MBA Telefon: 354 222 641 E-mail: vlasta.rezkova@nuts2severozapad.cz Karlovy Vary, 18. září 2013 26


Stáhnout ppt "FINANČNÍ VEDENÍ PROJEKTU – KONTROLY PROJEKTŮ ROP SEVEROZÁPAD Vlasta Rezková Karlovy Vary, 18. září 2013 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google