Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční kontrola Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů  veřejnosprávní kontrola  kontrola podle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční kontrola Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů  veřejnosprávní kontrola  kontrola podle."— Transkript prezentace:

1 Finanční kontrola Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů  veřejnosprávní kontrola  kontrola podle mezinárodních smluv  vnitřní kontrolní systém  řídící kontrola  interní audit

2 Fáze veřejnosprávní kontroly  § 11 zákona o finanční kontrole  předběžná – předchází rozhodnutí o poskytnutí veřejných prostředků  průběžná – probíhá při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených operací  následná – je prováděna po vypořádání a vyúčtování jednotlivých operací

3 Kontrola na místě u žadatelů/příjemců podpor poskytnutých z rozpočtu ÚSC  působnost - § 9 odst. 2 a § 11 zákona o finanční kontrole  procesní pravidla - část druhá hlava II zákona o finanční kontrole  část třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

4 Etapy kontroly 1. příprava na kontrolu 2. provedení kontroly na místě 3. protokol 4. ukončení kontroly

5 1. Příprava na kontrolu - věcná  Prostudování všech podkladů:  v rámci předběžné/průběžné/následné kontroly:  žádost (+ výzva grantu, zveřejněný záměr ÚSC…)  ověření žadatele/příjemce, např. www.justice.czwww.justice.cz - obchodní rejstřík www.czso.czwww.czso.cz - registr ekonomických subjektů  v rámci průběžné/následné kontroly:  smlouva o poskytnutí podpory  platební poukaz(y)  kopie prvotních dokladů a dokladů o úhradách

6 1. Příprava na kontrolu –procesní  seznámení se s právy a povinnostmi kontrolora a kontrolované osoby ( §§ 11, 12, 14 a 16 zákona o státní kontrole)  nejméně dvoučlenná kontrolní skupina (doporučení, právním předpisem není upraveno)  pověření  oznámení zahájení kontroly žadateli/příjemci podpory

7 Práva kontrolních pracovníků  vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly  požadovat na kontrolovaných osobách předložení originálních dokladů a dalších písemností  požadovat poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech

8 Práva kontrolních pracovníků  zajišťovat v odůvodněných případech doklady, jejich převzetí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů  ukládat pořádkové pokuty v případech stanovených zákonem o státní kontrole  používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v nezbytných případech  seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, pokud se prokáží osvědčením pro příslušný stupeň utajení

9 Povinnosti kontrolních pracovníků  oznámit zahájení kontroly kontrolované osobě  předložit pověření k provedení kontroly  zjistit při kontrole skutečný stav věci  kontrolní zjištění prokázat doklady  šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob  předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí

10 Povinnosti kontrolních pracovníků  zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití  zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností  pořizovat o výsledcích kontroly protokol  seznámit kontrolovanou osobu s obsahem protokolu a předat jí stejnopis protokolu

11 Povinnosti kontrolovaných osob  vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, zejména jsou povinny  poskytnout součinnost odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků  poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly  Fyzické osoby nemají povinnost poskytnout úplné a pravdivé informace o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, pokud by jejím splněním způsobily nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým

12 Povinnosti kontrolovaných osob  přijmout opatření k odstranění nedostatků (§ 18 odst. 1 zákona o finanční kontrole)  informovat písemně kontrolní orgán o přijetí opatření k odstranění nedostatků a o jejich splnění ve lhůtách, které jim kontrolní orgán stanovil (§ 19 odst. 2 zákona o finanční kontrole)

13 Přizvané osoby – § 16 zákona o finanční kontrole  v zájmu odborného posouzení věci  např. znalci, odborní experti, tlumočníci  postup – podle části III. zákona o státní kontrole  za výběr odpovídá vedoucí kontrolního orgánu  pověření v nezbytnému rozsahu na nezbytně nutnou dobu

14 Pokuty  fyzické osobě, která způsobila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost (§ 19 zákona o státní kontrole)  až do výše 50 000 Kč  i opakovaně do částky 200 000 Kč  uložení do 1 měsíce ode dne nesplnění povinnosti

15 Pokuty  kontrolované osobě (§ 17 a 20 zákona o finanční kontrole)  za maření veřejnosprávní kontroly na místě - za nesplnění povinností ani v dodatečně stanovené lhůtě a nedosáhlo-li se toho ani opakovaným ukládáním pořádkových pokut fyzickým osobám  za nepřijetí nebo za neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků  až do výše 1 000 000 Kč

16 2. Kontrola na místě u žadatele/ příjemce  Předložení pověření kontrolované osobě  fyzické osobě  právnické osobě  ověřit statutárního zástupce  zejména u nevýdělečných organizací – ze stanov, zápisů z členských schůzí apod. – ověřit oprávnění jednajících osob, případné změny statutárních zástupců  kontrolu nelze zahájit bez přítomnosti oprávněné osoby

17 2.a) Předběžná kontrola na místě  ověření podmínek realizace projektu na místě  ověření skutečností (veškerých podkladů a informací) předložených žadatelem  ověření souladu případné realizace projektu s usnesením zastupitelstva/rady ÚSC (záměrem, zadáním, výzvou …)

18 2.b) Průběžná kontrola na místě  fyzické realizace projektu  plnění podmínek smlouvy  prvotních dokladů  dokladů o úhradách  příjmu poskytnuté podpory na bankovní účet příjemce (pokud již byla poskytnuta)

19 2.c) Následná kontrola na místě  fyzické realizace projektu  splnění veškerých podmínek smlouvy  veškerých prvotních dokladů a dokladů o úhradách  příjmu poskytnuté podpory na bankovní účet příjemce

20 Ověření prvotních dokladů a dokladů o úhradách  VŽDY ORIGINÁLY  jsou průkaznými doklady?  předmět úhrady odpovídá předmětu projektu?  jsou prokazovány přijatelné výdaje?  je dodržena doba realizace?  jsou zaúčtovány/zaevidovány v účetnictví/daňové evidenci příjemce?

21 Upozornění  kontrolní oprávnění lze použít pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly (§ 13 odst. 2 zákona o finanční kontrole)  správnost zaúčtování není předmětem kontroly  prokázání nákladů  zaúčtováním (podvojné účetnictví/účetnictví)  úhradou (jednoduché účetnictví/daňová evidence)  prokázání výdajů  úhradou

22 3. Protokol  stanovené náležitosti, projednání  § 12 odst. 2 písm. e), § 15 a § 16 zákona o státní kontrole  vhodné uvést:  předložené podklady  položkový přehled o zkontrolovaných nákladech/výdajích  podpis kontrolovanou osobou (u právnické osoby oprávněnou osobou - statutárním zástupcem)

23 4. Ukončení kontroly § 17 a 18 zákona o státní kontrole  marným uplynutím lhůty na podání námitek proti znění protokolu (lhůta minimálně 5 dnů)  dnem převzetí rozhodnutí o námitkách

24 Zjistíte nedostatky?  předběžnou kontrolou  informovat orgán, který bude rozhodovat o poskytnutí podpory  průběžnou a následnou kontrolou  v protokolu stanovit kontrolované osobě lhůtu na odstranění nedostatků (§ 18 odst. 1 zákona o finanční kontrole)  ověřit odstranění nedostatků (§ 19 odst. 3 zákona o finanční kontrole)  pokud neodstraněny, předložit k rozhodnutí orgánu, který rozhodl o poskytnutí podpory


Stáhnout ppt "Finanční kontrola Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů  veřejnosprávní kontrola  kontrola podle."

Podobné prezentace


Reklamy Google