Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém kontrolní činnosti SEI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém kontrolní činnosti SEI"— Transkript prezentace:

1 Systém kontrolní činnosti SEI
Ing. Petr Holoubek Státní energetická inspekce

2 Systém kontrolní činnosti SEI
Působnost SEI - § 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.: zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon zákon č. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií zákon č. 526/1990 Sb. – o cenách zákon č. 180/2005 Sb. – o podpoře využívání OZ Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady – podmínky pro přístup k síti pro přeshraniční výměny el. energie

3 Systém kontrolní činnosti SEI
Kromě ukládání pokut je SEI dále oprávněna (§ 94 odst.1): vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění zjištěných nedostatků a ve stanovené lhůtě podání písemné zprávy o jejich odstranění rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená EA a o lhůtách kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného využívání energie a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů uvádějí v žádostech a vyhodnoceních úplné a pravdivé údaje

4 Systém kontrolní činnosti SEI
Kontrolní činnost SEI je prováděna na základě: návrhu MPO návrhu ERÚ z vlastního podnětu a při vlastním výkonu kontrolní činnosti se řídí: zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole interními předpisy

5 Systém kontrolní činnosti SEI
Interní předpisy SEI v rámci kontrolní činnosti: Příkaz ústředního ředitele – Pracovní program na příslušný rok – tématické okruhy kontrolní činnosti Směrnice – Výkon kontrolní činnosti – pravidla kontrolní činnosti Pracovní instrukce – specifikují jednotlivé postupy a kroky v rámci konkrétních kontrolních úkolů (MPO, ERÚ) Elektronický systém LOTUS – NOTES – aplikace Kontrola – vedení jednotlivých spisů v rámci kontrol, včetně příslušných dokumentů v kontrolní činnosti

6 Systém kontrolní činnosti SEI
Pracovní program na rok …: Elektroenergetika Kontrola způsobu rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst. 3 energetického zákona u vybraných odběratelů Kontroly žadatelů o zvýšené výkupní ceny elektřiny z MVE podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 10/2005 Kontrola u výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů na uplatnění formy zvýhodnění podle povinného výkupu nebo podle zeleného bonusu

7 Systém kontrolní činnosti SEI
Plynárenství Kontroly výstavby vybraných plynových zařízení na základě státní autorizace, aktualizace vymezených území, havarijních plánů a smluv Kontroly přepočtů dodávek plynu na energetické jednotky a přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru Kontroly povinností vlastníků nemovitostí do které je chráněným zákazníkům dodáván plyn

8 Systém kontrolní činnosti SEI
Teplárenství Kontroly energetických auditů, zpracovaných podle vyhlášky č. 213/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Kontroly dodržování výše příspěvku při kombinované výrobě elektřiny a tepla podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu Kontroly dodržování cenových předpisů u dodávek tepelné energie

9 Systém kontrolní činnosti SEI
Směrnice – Výkon kontrolní činnosti Úvod – kromě základních ustanovení, rozsahu platnosti a jednacího jazyka je zde stanovena místní příslušnost Metodika kontrolního postupu – stanoveny práva a povinnosti kontrolních pracovníků při vlastním výkonu kontroly a postup při zahájení, provedení kontroly a ukončení kontroly včetně případů, kdy SEI ukládá opatření k odstranění nedostatků a vlastního námitkového řízení

10 Systém kontrolní činnosti SEI
Opatření k odstranění nedostatků se využívá v případech, kdy ze zákona vyplývá povinnost pro kontrolovanou osobu, ale příslušné ustanovení není pod pokutou nebo příslušné ustanovení je pod pokutou, ale jedná se o méně závažné porušení (smlouvy, vykazovací povinnost, atd) Za nesplnění lhůty podat písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků je zahájeno SŘ o pořádkové pokutě fyzické osobě (člen statutárního orgánu)

11 Systém kontrolní činnosti SEI
Řízení o námitkách kontrolované osoby kontrolní pracovník – vyhoví v plném rozsahu ředitel inspektorátu – pokud kontrolní pracovník nevyhoví v plném rozsahu Ředitel inspektorátu může rozhodnout, že námitky kontrolované osoby se vyřídí v rámci správního řízení – správní řízení musí být zahájeno do 3 měsíců ode dne doručení námitek

12 Spis – zakládá se před zahájením kontroly v listinné a elektronické podobě v L-N a obsahuje následující dokumenty: Oznámení o zahájení kontroly, Pověření k provedení kontroly, Protokol, podklady získané při kontrole, Dodatek k protokolu, Rozhodnutí o námitce (kontrolní pracovník), Rozhodnutí o námitkách kontr. osoby (ředitel), Výzva ke splnění povinnosti, Usnesení o návrhu opatření a odstranění zjištěných nedostatků atd.

13 Specifikace kontrolních materiálů
Zde jsou uvedeny jednotlivé náležitosti, které musí jednotlivé dokumenty obsahovat (protokol, protokol dle SŘ atd. – vzory jsou uvedeny v příloze této směrnice Ukládání spisů Pravidla určující kde se spisy zakládají a vedou v průběhu kontroly a po jejím ukončení včetně postupu předání spisu do správního řízení

14 Kontrola (počet) 2005 2006 (leden – duben) 458/2000 Sb. 1239 406 406/2000 Sb. 88 89 526/1990 Sb. 321 41

15 Porušení zákona 2005 2006 (leden – duben) 458/2000 Sb. 417 151 406/2000 Sb. 18 17 526/1990 Sb. 58 9

16 Uložené pokuty 2005 2006 (leden – duben) 458/2000 Sb. 214 80 406/2000 Sb. 3 4 526/1990 Sb. 33 17

17 2005 2006 (leden – duben) Audity 117 106 Nápravná opatření 143 39

18 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Systém kontrolní činnosti SEI"

Podobné prezentace


Reklamy Google