Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
Ing. František Plecháč

2 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
SEI je správním úřadem, organizační složkou státu, podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu. Sídlo SEI je v Praze. Člení se na ústřední inspektorát a 14 územních inspektorátů, sídlících v krajských městech.

3 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje ministr. V čele územních inspektorátů je ředitel, kterého jmenuje ústřední ředitel. Celkem má SEI 172 zaměstnanců, z toho 128 inspektorů, ostatní jsou organizační pracovníci (ředitelé inspektorátů, asistentky, mzdy, správa majetku apod.)

4 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
SEI je založena podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Kontroluje : - dodržování energetického zákona, - dodržování zákona o hospodaření energií, - dodržování zákona o cenách, - dodržování Nařízení EU o přeshraničním obchodu s elektřinou, - dodržování zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

5 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
SEI je oprávněna: vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění ujištěných nedostatků, rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem, kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného využívání energie uvádějí v žádostech úplné a pravdivé údaje.

6 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů Tento zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, zejména elektrickou a tepelnou, a dále s plynem a dalšími palivy. Přispívá k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí v České republice, ke zvyšování hospodárnosti užití energie, konkurenceschopnosti, spolehlivosti při zásobování energií a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

7 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
SEI je účastníkem územního řízení a dotčeným orgánem státní správy ve stavebním řízení při ochraně zájmů podle zákona o hospodaření energií, tj: - výroba a rozvod elektřiny a tepla, včetně kombinované výroby, územní energetické koncepce, využívání obnovitelných zdrojů energie, účinnost užití energie v budovách.

8 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
Počet vyjádření v územním a stavebním řízení za rok 2005 stavební řízení územní řízení a plánování 2053 územní energetické koncepce celkem stanovisek

9 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
Novela zákona č. 406/2000 Sb. – č. 177/2006 Sb. úprava územních energetických koncepcí z hledisek působnosti orgánů, které je opatřují a jejich závaznost, kontroly kotlů, kontroly klimatizačních systémů, energetické průkazy budov, ochrana zvláštních zájmů - vymezení rozsahu.

10 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
Současné výsledky kontrol energetické audity pro potřeby dotací, tj. pro SFŽP a ČEA – cca 50% nevyhovujících, energetické audity pro splnění povinnosti ze zákona – v zásadě jsou zatím zpracovávány tak, že při kontrole SEI jsou nalezené chyby odstraněny – úplně perfektní EA jen zřídka.

11 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
Správní delikty Správní delikty jsou nově definovány a rozděleny na přestupky správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. K přestupkům a správním deliktům jsou přiřazeny pokuty podle míry závažnosti provinění, dále jsou zařazena společná ustanovení ke správním deliktům. Vkládá se nový § 11a – Řízení o zrušení zápisu v seznamu energetických auditorů

12 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesmí při užívání nových budov nebo při užívání budov dokončených po jejich změně mající vliv na všechny tepelně technické vlastnosti budovy překročit měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a chlazení a pro přípravu teplé vody stanovené prováděcím právním předpisem.  Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto zařízení. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek se musí řídit pravidly pro vytápění a chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem. Pravidla se nevztahují na některé případy Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

13 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
Měrné ukazatele spotřeby tepla nebývají problém, měrné ukazatele spotřeby tepla na přípravu teplé vody jsou často předmětem oprávněných stížností – vliv má stav rozvodů. Vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepla – velmi časté dotazy na povinnost vybavení např. TRV. Pravidla pro vytápění nebývají zásadním problémem. Problémem bývá při dnešních cenách tepla více přetápění než nedotápění. Vyhláška č. 152/2001 Sb. se ukazuje jako funkční a nepředpokládá se její novelizace.

14 Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách
Děkuji Vám za pozornost. Kontakt:


Stáhnout ppt "Zkušenosti SEI z kontrol energeticky úsporných opatření v budovách"

Podobné prezentace


Reklamy Google