Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií"— Transkript prezentace:

1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Ing. František Plecháč ústřední ředitel Státní energetická inspekce

2 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Hlavní důvody novelizace zákona:
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, potřeba upřesnit některá ustanovení zákona.

3 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Směrnice č. 2002/91/ES
členské státy použijí na národní úrovni metodu výpočtu energetické náročnosti budov vycházející z obecného rámce stanoveného přílohou směrnice. Pozn.: metoda je z hlediska potřeby tepla na vytápění realizována ČSN , chybí doplnit větrání, klimatizace, osvětlení

4 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Členské státy přijmou nezbytná opatření ke stanovení minimálních požadavků na energetickou náročnost budov, mohou rozlišovat mezi novými a stávajícími kategoriemi budov a mezi různými kategoriemi budov. Pozn.: Novela č. 359/2003 Sb., kterou se mění zákon o hospodaření energií zrušila § 9 odst. 5.

5 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Nové budovy:
u budovy nad 1000 m2 se posoudí technická, ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů: - decentralizovaná dodávka energie z OZE, - KVET, - dálkové nebo blokové ústřední vytápění, - tepelná čerpadla.

6 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Stávající budovy:
u budov nad 1000 m2, kde probíhá větší modernizace snížit energetickou náročnost s cílem splnit minimální požadavky, a to buď pro celek nebo pro jednotlivé komponenty.

7 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Průkaz energetické náročnosti:
u budov, které jsou stavěny, prodávány nebo pronajímány bude předložen průkaz ne starší 10 let, průkaz musí obsahovat referenční hodnoty, platné právní normy a porovnávací ukazatele, průkaz musí být doplněn doporučeními na zlepšení energetické náročnosti, na budovách o ploše nad 1000 m2, které jsou používány veřejnými orgány a institucemi, které navštěvují velké počty osob a poskytují veřejné služby, musí být průkaz umístěn na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti, může být zřetelně zobrazena řada doporučených a aktuálních vnitřních teplot.

8 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Inspekce kotlů:
zavede se pravidelná inspekce kotlů spalujících neobnovitelná kapalná a tuhá paliva s výkon 20 – 100 kW, termín si určí členský stát, u kotlů s výkonem vyšším než 100 kW je tato lhůta 2 roky, u plynu může být až 4 roky, u kotlů přes 20 kW starších 15 let se provede jednorázová inspekce a zajistí se poradenství o výměně kotlů a jejich dimenzování, změnách otopné soustavy a alternativních řešeních.

9 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Inspekce klimatizačních systémů:
zavede se pravidelná inspekce klimatizačních systémů s výkonem přes 12 kW, bude poskytnuto poradenství o možném zlepšení nebo výměně systému a alternativních řešeních.

10 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Nezávislí odborní pracovníci
Průkaz budovy, vypracování původních doporučení a inspekce kotlů a klimatizačních systémů budou prováděny nezávislým způsobem kvalifikovanými a akreditovanými odborníky

11 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Transpozice
Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí od 15. ledna 2006

12 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Ostatní návrhy na novelu zákona:
Doplnění § 4 odst. 3 tak, aby ÚEK obce byla i pro obce závazným podkladem pro územní plán obdobně jako je tomu u statutárních měst. Zapracovat rozšíření § 6 odst. 5 ( památkové objekty) o stavby dočasné, experimentální, s občasným užíváním. Ve vztahu na směrnici 91 vrátit do zákona posuzování dokumentace nových staveb, např. formou zjednodušeného či speciálního auditu.

13 Novela zákona č. 406/2000 Sb. 4.Zahrnout povinnost auditorů předkládat zpracovaný audit ke kontrole SEI. 5. Rozšířit možnost pokutovat auditora za poskytnutí nesprávných údajů při přihlašování, za zfalšování výsledků EA, atd. – kontroly SFŽP! 6. Rozšířit § 9 o případy, kdy se EA nemusí zpracovávat, zejména, jsou-li technologická zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos, distribuci a vnitřní rozvod elektřiny a na rozvod tepelné energie provozována v souladu s vyhláškami č. 150, 151, 153/2001 Sb.

14 Novela zákona č. 406/2000 Sb. 7. U budov, které vyhovují měrnou spotřebou tepla požadavkům ČSN nebo vyhlášky č. 152/2001 Sb. nahradit EA průkazem budovy. 8. Rozšířit § 10 o možnost odvolání auditora v případě neplnění povinností a náležitostí kvalitního EA.

15 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Pro provedení novelizace je založena na MPO pracovní skupina, členové jsou pracovníci MPO, MŽP, MMR, SEI,ČEA a představitelé veřejnosti – SMO, SČMBD, AEM atd. Organizačními pracemi a řízením expertních týmů je pověřena SEI, jmenovitě ÚŘ.

16 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Novelizace prováděcích předpisů:
Vyhláška č. 213/2001 Sb. Poslední návrh novelizace je zpracován a předložen do legislativního procesu, odborným garantem je SEI. Návrh novely obsahuje zejména: drobná upřesnění některých pojmů, metodika se nemění, neprovádí se EA, pokud jsou-li technologická zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos, distribuci a vnitřní rozvod elektřiny a na rozvod tepelné energie provozována v souladu s vyhláškami č. 150, 151, 153/2001 Sb.

17 Novela zákona č. 406/2000 Sb. u budov, které vyhovují měrnou spotřebou tepla požadavkům ČSN nebo vyhlášky č. 152/2001 Sb. lze nahradit EA průkazem budovy, v EA zpracovávaném pro příspěvkové organizace se navíc stanovuje soubor dílčích technických a organizačních opatření, jejichž realizaci lze uhradit z uspořených nákladů za období nepřekračující polovinu stanovené odpisové doby, zavádí se tabulka pro přepočty rozdílů emisí znečišťujících látek,

18 Novela zákona č. 406/2000 Sb. upřesňuje se dolní hranice povinnosti EA u samostatně zásobovaných objektů- 700 GJ, zavádí se, že jsou-li splněny podmínky, že se jedná o budovy stejné stavební soustavy, stavebního provedení, současného stavu konstrukcí a srovnatelné podlažnosti, stejným zásobováním tepelnou energií na vytápění, stejnou dodávkou teplé vody, stejným způsobem užívání a srovnatelným vnitřním rozvodem, lze výsledků EA použít pro všechny tyto budovy,

19 Novela zákona č. 406/2000 Sb. 2. Vyhláška č. 153/2001 Sb., ztráty v sítích V současné době je dokončen sběr dat za poslední dva roky. Bude provedeno jejich vyhodnocení a zpracována příloha vyhlášky, která stanoví limit ztrát v jednotlivých druzích sítí a jejich napěťových úrovních.

20 Novela zákona č. 406/2000 Sb. 3. Vyhláška č. 291/2001 Sb., energetická účinnost při spotřebě tepla v budovách Vyhláška bude novelizována tak, aby byla v souladu s přílohou směrnice č. 2002/91/ES, zásadní změny se nečekají, zřejmě dojde k určitému zpřísnění požadavků na tepelně technické vlastnosti staveb při rekonstrukcích a nových stavbách.Vyhláška bude doplněna o větrání, klimatizaci, osvětlení atd.

21 Novela zákona č. 406/2000 Sb. 4. Vyhláška č. 215/2001 Sb., štítkování spotřebičů Po vydání nových směrnic EU došlo k doplnění vyhlášky o elektrické pečící trouby, elektronické předřadníky a klimatizační jednotky, návrh vyhlášky je v legislativním procesu.

22 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Možné další náměty na novelizaci zákona a vyhlášek byla schválena směrnice EU č. 8/2004 o kombinované výrobě elektřiny a tepla, jejíž transpozice by se v ČR mohla odehrát novelou § 7 zákona, bude-li toto rozhodnutí přijato, dojde i k novele vyhlášky č.212/2001 Sb. o kombinované výrobě elektřiny a tepla.

23 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických výrobků Návrh směrnice o energetické účinnosti a energetických službách Návrh směrnice o eko-designu výrobků spotřebovávajících energii Rozhodnutí EP a Rady č. 1230/2003/ES „Intelligent Energy Europe“

24 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Změny v českém právním řádu:
novela stavebního zákona novela správního řádu zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů novela energetického zákona

25 Novela zákona č. 406/2000 Sb. ČR je členem pracovní skupiny Technického výboru CEN/CENELEC, která připravuje evropské normy pro úspory energie, předložila návrh, aby byla vedoucí projektu metody benchmarkingu v průmyslu,

26 Novela zákona č. 406/2000 Sb. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií"

Podobné prezentace


Reklamy Google