Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Pejter ENVIROS, s.r.o., Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Pejter ENVIROS, s.r.o., Praha"— Transkript prezentace:

1

2 Ing. Jan Pejter ENVIROS, s.r.o., Praha
Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov Ing. Jan Pejter ENVIROS, s.r.o., Praha

3 Nutno opravit při novelizaci
Zákon 406/2006 Sb. - definice §2 Pro účely tohoto zákona se rozumí: energetickou náročností budovy u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie v obou případech pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení. Nutno opravit při novelizaci normovým (standardizovaným) užíváním budovy - užívání v souladu s normovými podmínkami vnitřního a venkovního prostředí a provozu stanovenými v platných technických normách a jiných předpisech

4 Zákon 406/2006 Sb. §6a odst. 2 Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků průkazem energetické náročnosti budovy prokazuje splnění požadavků na energetickou náročnost budovy podle odstavce 1. Průkaz je součástí dokumentace: při výstavbě nových budov; při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad m2 , které ovlivňují jejich energetickou náročnost; při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí pokud je zpracován z předchozích dvou důvodů. Průkaz nesmí být starší 10 let.

5 Další ustanovení spojená s průkazem §6a odst. 4 a 6
Zákon 406/2006 Sb. Další ustanovení spojená s průkazem §6a odst. 4 a 6 pro nové budovy s celkovou podlahovou plochou nad m2 musí být součástí průkazu technické, ekologické a ekonomické posouzení proveditelnosti alternativních systémů: decentralizované systémy dodávky energie z OZE KVET dodávka energie z CZT nebo z CZ chladem tepelná čerpadla pro „veřejné“ budovy s celkovou podlahovou plochou nad m2 je povinnost umístit průkaz energetické náročnosti na veřejně přístupném místě do školství, zdravotnictví, kultura, obchod, sport, ubytovací, stravovací, veřejná správa, zákaznická střediska

6 Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky
text schválené novely zákona o hospodaření energií č. 177/2006 Sb. a z definic pojmů z energetického zákona č. 458/2000 Sb., podle jeho úplného znění č. 91/2005 Sb. dokumenty CEN a prEN připravované v souvislosti s přijetím směrnice EP a Rady 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov (EPBD), které byly k dispozici v době přípravy vyhlášky převzaté normy CEN a platné normy ČSN: ČSN EN ISO 13790, prEN ISO 13790, ČSN EN 12831, ČSN , EN ISO 13370, ČSN EN 14438, ČSN výsledky projektu EPA (NR, ED) zpracovávaného v rámci IEE

7 Návrh vyhlášky o ENB - Definice
bilanční hodnocení - hodnocení založené na výpočtech energie užívané v budově pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení za standardizovaného užívání budovy operativní hodnocení - hodnocení založené na změřených nebo zjištěných hodnotách spotřeby energie v budově

8 Globální indikátor vyjadřující ENB (prEN 15217)
Návrh vyhlášky o ENB Podle směrnice – „Energetická náročnost budovy musí být vyjádřena transparentním způsobem a může zahrnovat ukazatel emisí CO2.“ Základní metodika popsaná v prEN (WI 1+3), umožňuje zemím vybrat globální indikátor vyjadřující ENB: Dodaná energie Primární energie Emise CO2 Celkové náklady na energii V ČR zvolena „dodaná energie“ (energie dodaná do budovy na její systémové hranici včetně energie vyrobené samotnou budovou z obnovitelných zdrojů a užívané budovou) = (energie nakoupená + energie vyrobená – energie prodaná) systémovou hranicí se rozumí plocha tvořená vnějším povrchem konstrukcí obalujících vytápěnou zónu Globální indikátor vyjadřující ENB (prEN 15217)

9 Podrobnosti výpočtové metodiky
ENB se hodnotí při jejím standardizovaném užívání – bylo zvoleno bilanční hodnocení Celková dodaná energie (Qfuel) na systémové hranici budovy včetně energie vyrobené v budově z OZE a užívané budovou tzn. součet dodané energie pro pokrytí dílčích potřeb na: vytápění příprava teplé vody osvětlení chlazení mechanické větrání Intervalový výpočet podle zón (jednozónový, vícezónový) Referenční budovy – s požadovanou energetickou náročností – s energetickou náročností stávající úrovně

10 Výpočet roční dodané energie
Energie dodaná do budovy Výpočet roční dodané energie zóna 1 zóna ... zóna 2 vytápění teplá voda osvětlení ... ... Potřeba teplé vody Pomocná energie Účinnost přípravy teplé vody Vstupní data Izolace rozvodů

11 Podrobnosti výpočtové metodiky
dodaná energie na vytápění Qfuel;H + pomocná energie na vytápění QAux;H dodaná energie na chlazení Qfuel;C + pomocná energie na chlazení QAux;C dodaná energie na mechanické větrání QAux;Fans + dodaná energie na zvlhčování Qfuel;Hum

12 Podrobnosti výpočtové metodiky
dodaná energie na přípravu teplé vody Qfuel;DHW + pomocná energie systému přípravy teplé vody QAux;DHW dodaná energie na osvětlení Qfuel;Light součet jednotlivých dílčích potřeb dodané energie ve všech hodnocených zónách budovy Qfuel

13 Podrobnosti výpočtové metodiky
Princip „zónování“: (zóna - skupina prostorů s podobnými vlastnostmi vnitřního prostředí a režimem užívání) Do systémové hranice budovy patří všechny vnitřní i vnější prostory spojené s budovou, kde se energie spotřebovává nebo vyrábí. Pokud některá část energetických systémů budovy je mimo obálku budovy (například kotel, výměníková stanice, chladič, chladící věž, tepelné čerpadlo či klimatizační zařízení ve venkovním provedení apod.) uvažuje se, že je uvnitř systémové hranice budovy.

14 Podrobnosti výpočtové metodiky
energie z vnitřních zařízení vstupní energie pro vytápění solární zisky metabolické teplo nevyužité teplo ZZT ztráty větráním ztráty prostupem ztráty do země technické ztráty ztráty v rozvodech EN ISO Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění (05/2005) Norma určuje zjednodušenou metodu výpočtu pro posouzení roční potřeby energie na vytápění budov (obytných i nebytových) nebo jejich částí. Norma uvádí jednoduchou metodu pro výpočet: tepelné ztráty budovy vytápěné na stálou teplotu, roční potřebu tepla budovy provozované na danou nastavenou teplotu interiéru a roční potřebu energie budovy potřebnou na její vytápění. Metoda je založená na měsíčních výpočetních periodách a dává přesné výsledky pro roční bilanci. Energetická bilance je definována při zahrnutí následujícího (do úvahy se bere pouze citelné teplo): ztráty prostupem tepla a větráním z vnitřního do venkovního prostředí ztráty prostupem tepla a větráním a tepelné zisky do přilehlých zón vnitřní tepelné zisky solární tepelné zisky účinnost zdroje, rozvodu, předávání tepla a řízení otopného systému; vstupní energie do otopné soustavy budovy energetická bilance může obsahovat zpětně získanou energii z různých zdrojů Vytápění - Roční energetická bilance budovy Podle ČSN EN ISO 13790

15 Podrobnosti výpočtové metodiky

16 Podrobnosti výpočtové metodiky
Dodaná energie Pro celý řetězec dílčích částí systému je dodávka energie (rovnající se potřebě) vyjádřena jako funkce vstupu paliva do budovy na její systémové hranici. Pro výpočet platí: Qfuel • ηem • ηdistr • ηgen = Qdemand

17 Podrobnosti výpočtové metodiky
Údaje nezbytné pro výpočet energetické náročnosti Nová / rekonstruovaná budova – údaje ze stavební a projektové dokumentace Velikost a tvar budovy Součinitelé prostupu tepla obvodových konstrukcí, orientace, atd. … Určený druh vytápění, klimatizace, ventilační a světelný systém Instalovaný výkon a účinnosti instalovaného zařízení Návrh alternativních zdrojů energie Existující budova – místní šetření, energetický audit Určení materiálů, z nichž budova sestává a obvodových konstrukcí budovy Vizuální určení typu systému vytápění, klimatizace, přípravy TV, osvětlení Instalovaný výkon a účinnost instalovaného zařízení (výpočet, měření)

18 > = < Referenční budova Hodnocená budova Referenční budova EP
Rrq Rs Referenční budova - výpočtově vytvořená budova téhož druhu, stejného tvaru, velikosti a vnitřního uspořádání a se stejným typem provozu a užívání jako hodnocená budova.

19 Výpočet hodnocené budovy
Skutečné stav. konstrukce a TZB Výpočet dodané energie hodnocené budovy - EP Skutečná geometrie budovy Výpočetní nástroj Vstupní data Standardní režim užívání podle typu budovy The concept is based upon a national calculation tool which is used to calculate the carbon emissions from a notional building that is the same size and shape of the actual proposed building. The energy performance standards of the notional building must comply with elemental standards which are generally in line with those given in 2002 edition of Approved Document L2. These details along with activity information are put into the tool and a carbon emissions target for the actual building is arrived at. The same calculation methodology is then used, to arrive at a proposed carbon emission rate for the actual building, using the fabric and plant data for the actual building and the same occupancy as the notional building. The proposed rate must be no greater than the target or the design will require revision. As part of the final demonstration of compliance, a second calculation will need to be carried out upon the building as built and installed. This calculation defines the building Asset Rating. (required and defined by Article 7) Standardní klima

20 Výpočet referenčních budov
Normové hodnoty stav. konstrukcí a TZB Výpočet dodané energie referenční budovy - Rrq / Rs Skutečná geometrie budovy Výpočetní nástroj Vstupní data Standardní režim užívání podle typu budovy The concept is based upon a national calculation tool which is used to calculate the carbon emissions from a notional building that is the same size and shape of the actual proposed building. The energy performance standards of the notional building must comply with elemental standards which are generally in line with those given in 2002 edition of Approved Document L2. These details along with activity information are put into the tool and a carbon emissions target for the actual building is arrived at. The same calculation methodology is then used, to arrive at a proposed carbon emission rate for the actual building, using the fabric and plant data for the actual building and the same occupancy as the notional building. The proposed rate must be no greater than the target or the design will require revision. As part of the final demonstration of compliance, a second calculation will need to be carried out upon the building as built and installed. This calculation defines the building Asset Rating. (required and defined by Article 7) Budova stejného druhu, tvaru, velikosti a režimu užívání jako hodnocená budova, ale s normovými/stávajícími hodnotami stavebních konstrukcí, TZB a osvětlení. Standardní klima

21 Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB
Energetická náročnost budovy EP Úroveň hodnocené budovy EP = Qfuel Úroveň požadované budovy Rrq = Qfuel,rq Úroveň stávající budovy Rs = Qfuel,s Klasifikační ukazatel CI se stanoví je-li EP ≤ Rrq, pak CI = EP/ Rrq, je-li EP > Rrq a EP ≤ Rs, pak CI = 1 + (EP - Rrq) / (Rs - Rrq), je-li EP > Rs, pak CI = 1 + EP/Rs

22 Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB
CI ≤ 0,30 B 0,30 < CI ≤ 0,60 0,60 < CI ≤ 1,00 C POŽADOVANÁ ÚROVEŇ D 1,00 < CI ≤ 1,50 1,50 < CI ≤ 2,00 E STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ F 2,00 < CI ≤ 3,00 CI > 3,00 G

23 Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ
VELMI ÚSPORNÁ B ÚSPORNÁ C VYHOVUJÍCÍ D NEVYHOVUJÍCÍ E NEHOSPODÁRNÁ F VELMI NEHOSPODÁRNÁ G MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ

24 Posouzení alternativních systémů
Posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie Technická proveditelnost alternativních systémů a jejich vzájemných kombinací závisí na velikosti a typu budovy, její lokalitě a prostorovém umístění, na charakteru užívání, technickém řešení energetických systémů budovy, velikosti a časovém průběhu spotřeby energie v budově. Technická proveditelnost je posuzována již ve fázi koncepčního návrhu stavebního řešení budovy a jejích technických zařízení. Při výstavbě nové budovy bude zvážena ekonomická proveditelnost všech technicky dostupných a pro danou budovu vhodných alternativních systémů. (Navrženo využití ekonomického hodnocení podle vyhlášky 213/2001 Sb.)

25 Posouzení alternativních systémů
Technická proveditelnost se posuzuje zejména z těchto hledisek: dostupnost centrálního zásobování teplem (dále jen „CZT“) či blokové výtopny a vzdálenost od sítí/zdroje CZT či blokové výtopny možnost instalace a využití kombinované výroby elektřiny a tepla (zda je v budově či v okolí zajištěn odpovídající odběr elektřiny a tepla) možnost dodávek z již existujícího zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla, který by odpovídal potřebám hodnocené budovy co do potřebných dodávek tepla a elektřiny zabezpečení dodávek biomasy či výroby bioplynu pro výrobu tepla (a elektřiny) po dobu životnosti instalovaných spalovacích zařízení, vhodnost jejich využití v dané lokalitě a budově dostupnost zdrojů geotermální energie, možnosti pro instalaci plášťových či střešních solárních kolektorů a fotovoltaických článků možnosti akumulace tepla, dostupnost zdroje energie (voda, zem) pro tepelná čerpadla

26 Obsah a forma průkazu ENB
Průkaz energetické náročnosti budovy - PROTOKOL typ budovy podle seznamu identifikační údaje technické údaje budovy stavební konstrukce energetické systémy celková a dílčí energetická náročnost budovy referenční hodnoty (s požadovanými a stávajícími úrovněmi ENB) posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie pro nové budovy nad m2 doporučená opatření ke snížení energetické náročnosti budovy další údaje

27 Obsah a forma průkazu ENB

28 Obsah a forma průkazu ENB

29 Obsah a forma průkazu ENB
Průkaz energetické náročnosti budovy – GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ typ budovy, místní označení a adresa budovy klasifikační třída budovy podle bilančního hodnocení klasifikační třída po provedení doporučených opatření na snížení ENB celková vypočtená roční dodaná energie v GJ měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2 dodaná energie pro pokrytí dílčích potřeb spotřeby energie budovy v % platnost průkazu ENB jméno zpracovatele průkazu s identifikačním číslem

30

31 Doplňující ustanovení vyhlášky
Vyvěšení průkazu energetické náročnosti budovy Veřejně přístupné místo: viditelná plocha na vnější straně budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy; ve vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na veřejný vchod Pro bytové jednotky nebo vytápěné zóny uvnitř budovy vytvořené pro oddělené užívání je průkaz ENB založen na splnění požadavků celé budovy.

32 DĚKUJI ZA POZORNOST jan. pejter@enviros
DĚKUJI ZA POZORNOST Na Rovnosti Praha 3


Stáhnout ppt "Ing. Jan Pejter ENVIROS, s.r.o., Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google