Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Pejter ENVIROS, s.r.o., Praha Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Pejter ENVIROS, s.r.o., Praha Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov."— Transkript prezentace:

1

2 Ing. Jan Pejter ENVIROS, s.r.o., Praha Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov

3 Zákon 406/2006 Sb. - definice §2 Pro účely tohoto zákona se rozumí: energetickou náročností budovy •u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované •u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie •v obou případech pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení. Nutno opravit při novelizaci

4 Zákon 406/2006 Sb. §6a odst. 2  Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků průkazem energetické náročnosti budovy prokazuje splnění požadavků na energetickou náročnost budovy podle odstavce 1.  Průkaz je součástí dokumentace:  při výstavbě nových budov;  při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost;  při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí pokud je zpracován z předchozích dvou důvodů.  Průkaz nesmí být starší 10 let.

5 Zákon 406/2006 Sb. Další ustanovení spojená s průkazem §6a odst. 4 a 6  pro nové budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m 2 musí být součástí průkazu technické, ekologické a ekonomické posouzení proveditelnosti alternativních systémů:  decentralizované systémy dodávky energie z OZE  KVET  dodávka energie z CZT nebo z CZ chladem  tepelná čerpadla  pro „veřejné“ budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m 2 je povinnost umístit průkaz energetické náročnosti na veřejně přístupném místě do 1. 1. 2009 školství, zdravotnictví, kultura, obchod, sport, ubytovací, stravovací, veřejná správa, zákaznická střediska

6 Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky  text schválené novely zákona o hospodaření energií č. 177/2006 Sb. a z definic pojmů z energetického zákona č. 458/2000 Sb., podle jeho úplného znění č. 91/2005 Sb.  dokumenty CEN a prEN připravované v souvislosti s přijetím směrnice EP a Rady 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov (EPBD), které byly k dispozici v době přípravy vyhlášky  převzaté normy CEN a platné normy ČSN: •ČSN EN ISO 13790, prEN ISO 13790, ČSN EN 12831, ČSN 73 0540- 3, EN ISO 13370, ČSN EN 14438, ČSN 060320  výsledky projektu EPA (NR, ED) zpracovávaného v rámci IEE

7 Návrh vyhlášky o ENB - Definice  bilanční hodnocení - hodnocení založené na výpočtech energie užívané v budově pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení za standardizovaného užívání budovy  operativní hodnocení - hodnocení založené na změřených nebo zjištěných hodnotách spotřeby energie v budově

8 Návrh vyhlášky o ENB Globální indikátor vyjadřující ENB (prEN 15217)

9  ENB se hodnotí při jejím standardizovaném užívání – bylo zvoleno bilanční hodnocení  Celková dodaná energie (Q fuel ) na systémové hranici budovy včetně energie vyrobené v budově z OZE a užívané budovou  tzn. součet dodané energie pro pokrytí dílčích potřeb na: •vytápěnípříprava teplé vodyosvětlení •chlazenímechanické větrání  Intervalový výpočet podle zón (jednozónový, vícezónový)  Referenční budovy – s požadovanou energetickou náročností – s energetickou náročností stávající úrovně Podrobnosti výpočtové metodiky

10 Energie dodaná do budovy zóna 1 zóna 2 zóna... vytápění teplá voda osvětlení Potřeba teplé vody Účinnost přípravy teplé vody Izolace rozvodů Pomocná energie... Výpočet roční dodané energie Vstupní data...

11 Podrobnosti výpočtové metodiky dodaná energie na vytápění Q fuel;H + pomocná energie na vytápění Q Aux;H dodaná energie na chlazení Q fuel;C + pomocná energie na chlazení Q Aux;C dodaná energie na mechanické větrání Q Aux;Fans + dodaná energie na zvlhčování Q fuel;Hum

12 Podrobnosti výpočtové metodiky dodaná energie na přípravu teplé vody Q fuel;DHW + pomocná energie systému přípravy teplé vody Q Aux;DHW dodaná energie na osvětlení Q fuel;Light součet jednotlivých dílčích potřeb dodané energie ve všech hodnocených zónách budovy Q fuel

13 Podrobnosti výpočtové metodiky Princip „zónování“:(zóna - skupina prostorů s podobnými vlastnostmi vnitřního prostředí a režimem užívání) Do systémové hranice budovy patří všechny vnitřní i vnější prostory spojené s budovou, kde se energie spotřebovává nebo vyrábí. Pokud některá část energetických systémů budovy je mimo obálku budovy (například kotel, výměníková stanice, chladič, chladící věž, tepelné čerpadlo či klimatizační zařízení ve venkovním provedení apod.) uvažuje se, že je uvnitř systémové hranice budovy.

14 Podrobnosti výpočtové metodiky energie z vnitřních zařízení vstupní energie pro vytápění solární zisky metabolické teplo nevyužité teplo ZZT ztráty větráním ztráty prostupem ztráty do země technické ztráty ztráty v rozvodech Vytápění - Roční energetická bilance budovy Podle ČSN EN ISO 13790

15 Podrobnosti výpočtové metodiky

16 Dodaná energie Pro celý řetězec dílčích částí systému je dodávka energie (rovnající se potřebě) vyjádřena jako funkce vstupu paliva do budovy na její systémové hranici. Pro výpočet platí: Q fuel • η em • η distr • η gen = Q demand

17 Podrobnosti výpočtové metodiky Údaje nezbytné pro výpočet energetické náročnosti  Nová / rekonstruovaná budova – údaje ze stavební a projektové dokumentace •Velikost a tvar budovy •Součinitelé prostupu tepla obvodových konstrukcí, orientace, atd. … •Určený druh vytápění, klimatizace, ventilační a světelný systém •Instalovaný výkon a účinnosti instalovaného zařízení •Návrh alternativních zdrojů energie  Existující budova – místní šetření, energetický audit •Velikost a tvar budovy •Určení materiálů, z nichž budova sestává a obvodových konstrukcí budovy •Vizuální určení typu systému vytápění, klimatizace, přípravy TV, osvětlení •Instalovaný výkon a účinnost instalovaného zařízení (výpočet, měření)

18 Referenční budova Hodnocená budova >=<>=< R rq RsRs Referenční budova - výpočtově vytvořená budova téhož druhu, stejného tvaru, velikosti a vnitřního uspořádání a se stejným typem provozu a užívání jako hodnocená budova. EP

19 Výpočetní nástroj Vstupní data Standardní režim užívání podle typu budovy Výpočet dodané energie hodnocené budovy - EP Skutečné stav. konstrukce a TZB Skutečná geometrie budovy Standardní klima Výpočet hodnocené budovy

20 Výpočetní nástroj Vstupní data Standardní režim užívání podle typu budovy Výpočet dodané energie referenční budovy - R rq / R s Skutečná geometrie budovy Standardní klima Výpočet referenčních budov Normové hodnoty stav. konstrukcí a TZB Budova stejného druhu, tvaru, velikosti a režimu užívání jako hodnocená budova, ale s normovými/stávajícími hodnotami stavebních konstrukcí, TZB a osvětlení.

21 Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB Energetická náročnost budovy EP •Úroveň hodnocené budovy EP = Q fuel •Úroveň požadované budovy R rq = Q fuel,rq •Úroveň stávající budovy R s = Q fuel,s Klasifikační ukazatel CI se stanoví •je-li EP ≤ R rq, pak CI = EP/ R rq, •je-li EP > R rq a EP ≤ R s, pak CI = 1 + (EP - R rq ) / (R s - R rq ), •je-li EP > R s, pak CI = 1 + EP/R s

22 A B C D E F G POŽADOVANÁ ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 2,00 < CI ≤ 3,00 CI > 3,00 1,50 < CI ≤ 2,00 1,00 < CI ≤ 1,50 0,60 < CI ≤ 1,00 0,30 < CI ≤ 0,60 CI ≤ 0,30 Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB

23 A B C D E F G VELMI ÚSPORNÁ ÚSPORNÁ VYHOVUJÍCÍ NEVYHOVUJÍCÍ NEHOSPODÁRNÁ VELMI NEHOSPODÁRNÁ MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB

24 Posouzení alternativních systémů Posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie  Technická proveditelnost alternativních systémů a jejich vzájemných kombinací závisí na velikosti a typu budovy, její lokalitě a prostorovém umístění, na charakteru užívání, technickém řešení energetických systémů budovy, velikosti a časovém průběhu spotřeby energie v budově. Technická proveditelnost je posuzována již ve fázi koncepčního návrhu stavebního řešení budovy a jejích technických zařízení.  Při výstavbě nové budovy bude zvážena ekonomická proveditelnost všech technicky dostupných a pro danou budovu vhodných alternativních systémů. (Navrženo využití ekonomického hodnocení podle vyhlášky 213/2001 Sb.)

25 Posouzení alternativních systémů Technická proveditelnost se posuzuje zejména z těchto hledisek: •dostupnost centrálního zásobování teplem (dále jen „CZT“) či blokové výtopny a vzdálenost od sítí/zdroje CZT či blokové výtopny •možnost instalace a využití kombinované výroby elektřiny a tepla (zda je v budově či v okolí zajištěn odpovídající odběr elektřiny a tepla) •možnost dodávek z již existujícího zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla, který by odpovídal potřebám hodnocené budovy co do potřebných dodávek tepla a elektřiny •zabezpečení dodávek biomasy či výroby bioplynu pro výrobu tepla (a elektřiny) po dobu životnosti instalovaných spalovacích zařízení, vhodnost jejich využití v dané lokalitě a budově •dostupnost zdrojů geotermální energie, možnosti pro instalaci plášťových či střešních solárních kolektorů a fotovoltaických článků •možnosti akumulace tepla, dostupnost zdroje energie (voda, zem) pro tepelná čerpadla

26 Obsah a forma průkazu ENB Průkaz energetické náročnosti budovy - PROTOKOL  typ budovy podle seznamu  identifikační údaje  technické údaje budovy •stavební konstrukce •energetické systémy •celková a dílčí energetická náročnost budovy •referenční hodnoty (s požadovanými a stávajícími úrovněmi ENB)  posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie pro nové budovy nad 1 000 m 2  doporučená opatření ke snížení energetické náročnosti budovy  další údaje

27 Obsah a forma průkazu ENB

28

29 Průkaz energetické náročnosti budovy – GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ  typ budovy, místní označení a adresa budovy  klasifikační třída budovy podle bilančního hodnocení  klasifikační třída po provedení doporučených opatření na snížení ENB  celková vypočtená roční dodaná energie v GJ  měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m 2  dodaná energie pro pokrytí dílčích potřeb spotřeby energie budovy v %  platnost průkazu ENB  jméno zpracovatele průkazu s identifikačním číslem

30

31 Doplňující ustanovení vyhlášky Vyvěšení průkazu energetické náročnosti budovy  Veřejně přístupné místo: •viditelná plocha na vnější straně budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy; •ve vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na veřejný vchod  Pro bytové jednotky nebo vytápěné zóny uvnitř budovy vytvořené pro oddělené užívání je průkaz ENB založen na splnění požadavků celé budovy.

32 DĚKUJI ZA POZORNOST jan.pejter@enviros.cz Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz jan.pejter@enviros.cz www.enviros.cz


Stáhnout ppt "Ing. Jan Pejter ENVIROS, s.r.o., Praha Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov."

Podobné prezentace


Reklamy Google