Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost"— Transkript prezentace:

1 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce

2 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Hlavní důvody posledních novelizací zákona: směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, - směrnice EP a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, - směrnice EP a Rady 2006/32/ERS o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS, potřeba upřesnit některá ustanovení zákona. Novela vyšla pod č. 177/2006 Sb., byla dále novelizována v souvislosti s novým stavebním zákonem – č. 186/2006 Sb., a novelizací zákona živnostenského – č. 214/2006 Sb. Úplné znění novely vyšlo pod č. 406/2006 Sb. Poslední novela z má č. 393/2007 Sb.

3 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Obsah novelizace č. 177/2006 Sb. a č.393/2007 Sb. - V zákoně jsou definovány nově a doplněny základní pojmy, s nimiž se v zákoně pracuje. Jedná se zejména o pojmy ze směrnic - Územní energetické koncepce – upřesnění působnosti krajů, statutárních měst a obcí a vztahu na Státní energetickou koncepci Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů byl změněn na Státní program, obsahuje na co mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu - Kontroly kotlů - vypouští se věta, že kontrolu kotlů mohou provádět jen osoby autorizované podle zákona o ochraně ovzduší 

4 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Kontrola klimatizačních systémů – od Energetická náročnost budov - Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami, - průkaz energetické náročnosti budovy, - povinnost vyvěsit průkaz na veřejných budovách od , - průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při výstavbě nových budov, při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost a při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí.

5 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Energetický audit a energetický auditor Ochrana zvláštních zájmů – stanovení rozsahu působnosti pro MPO a SEI ve stavebním i územním řízení Správní delikty

6 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Stav v tvorbě prováděcích předpisů Vyhláška č. 151/2001 Sb., ztráty v rozvodech tepla – je vydána nová pod č. 193/2007 Sb., která obsahuje i ustanovení o chladu Vyhláška č. 152/2001 Sb., měrné spotřeby, pravidla pro vytápění, TRV – je vydána nová vyhláška pod č. 194/2007 Sb., obsahuje přílohu o vnitřních výpočtových teplotách z původní vyhlášky č. 291/2001 Sb. Vyhláška č. 153/2001 Sb. – byla zrušena – důvodem je praktická nemožnost stanovení závazných hranic ztrát v rozvodech elektřiny

7 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Nová vyhláška o kontrole kotlů č. 276/2007 Sb. Nová vyhláška o kontrole klimatizačních systémů č. 277/2007 Sb. Vyhláška č. 291/2001 Sb. – byla vydána nová pod č. 148/2007 Sb., a obsahuje metodiku výpočtu energetické náročnosti budov podle směrnice Nová vyhláška o rozsahu působnosti MPO a SEI ve stavebním a územním řízení jako dotčených orgánů státní správy, vydána pod č. 195/2007 Sb. Zrušení vyhlášky o stanovení zdrojů energie, které se hodnotí jako obnovitelné – č. 214/2001 Sb. a vyhlášky o kombinované výrobě E a T- č. 212/2001 Sb. Ostatní vyhlášky, tj. 150/2001 Sb., 213/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a č. 442/2004 Sb. platí.

8 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Směrnice EP a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů ekodesign je zásadním faktorem pro integrovanou výrobní politiku Společenství design energetických spotřebičů je rozhodující fází pro znečištění životního prostředí způsobené během životního cyklu výrobků spotřebič, který splní požadavky, bude mít označení shody CE

9 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
pro hodnocení spotřebičů budou vydány prováděcí předpisy, pracuje se na veřejném osvětlení a na kotlích design výrobků stanoví environmentální aspekty pro a) výběr a použití surovin b) výroba c) balení, doprava a distribuce d) instalace a údržba e) používání f) konec životnosti a likvidace

10 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Směrnice EP a Rady 2006/32/ERS o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS směrnice je v souladu se směrnicemi 54 a 55 z roku 2003 o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a plynem cílem směrnice je podporovat nabídky pro poptávku po energetických službách a vytvářet silnější podněty pro ni liberalizace energetických trhů vedla ke zvýšení účinnosti a nižším nákladům na straně výroby a distribuce, ne však na straně spotřeby

11 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
směrnice se vztahuje na poskytovatele opatření ke zvýšení energetické účinnosti, distributory energie, provozovatele distribučních soustav a maloobchodní prodejce energie a na konečné zákazníky obecný cíl je prostřednictvím národního orientačního cíle úspor ušetřit 9% energie v průběhu příštích 9 let zajištění cíle prostřednictvím: propagace energetických služeb a jejich nabídka konečným zákazníkům propagace nezávisle prováděných energetických auditů přispívání do fondů a mechanismů financování dobrovolných dohod nebo bílých certifikátů

12 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
- odstranění pobídek v sazbách za přenos a distribuci energie, které zvyšují množství přenášené či distribuované energie - zřízení fondů pro poskytování dotací a podpor, otevřených všem poskytovatelům opatření ke zvýšení energetické účinnosti - certifikace budov podle směrnice 91/2002 je rovnocenná energetickému auditu - distributoři či prodejci energie musí v účtech apod. poskytovat vždy aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie, srovnání aktuální spotřeby energie se spotřebou za minulé období, srovnání s průměrným či normalizovaným uživatelem energie stejné kategorie a kontaktní údaje na organizace spotřebitelů, agentury či podobné organizace, kde lze zjistit informace o opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti

13 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Příklady dostupných opatření ke zvýšení energetické účinnosti: domácností a terciální odvětví – vytápění, chlazení, izolace, ventilace, teplá voda, osvětlení, vaření a chlazení atd. průmysl – výrobní procesy, stlačený vzduch, kondenzát, automatické a integrované systémy, motory, pohony, větráky, vysoce účinná výroba KVET doprava - energeticky úsporná vozidla, úprav tlaku vzduchu v pneumatikách, palivové přísady, vysoce kluzné oleje, pneumatiky s nízkým odporem, spolujízda v automobilu, energeticky méně náročné způsoby dopravy, dny bez automobilů meziodvětvová opatření – standardy, normy, štítky, inteligentní měřící systémy , nařízení, daně, informační kampaně

14 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Implementace se bude odehrávat v rámci novely energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a částečně již proběhla u zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Čl. 3 - definice v obou zákonech Čl. 4 - cíl úspor 9%, vyjádřený akčním plánem energetické účinnosti v souvislosti se Státním programem v ZHE, Čl.5 – energetická účinnost u konečného uživatele je již zajištěna jednak povinnými energetickými audity, jednak zákonem o veřejných zakázkách,

15 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Čl. 6 – distributoři energie a prodejci jsou řešeni v rámci novely EZ, zejména poskytování informací a propagace energetických služeb, dobrovolné dohody a bílé certifikáty se neimplementují. Čl. 7 – dostupnost informací řešena v rámci novely EZ Čl.8 – dostupnost programů kvalifikace – je již v ZHE Čl. 9 – finanční nástroje – je již v ZHE Čl. 10 – energeticky účinné sazby – je již v EZ – veřejná služba Čl. 11 fondy – je v ZHE v rámci Programu Čl. 12 – energetické audity – je již v ZHE Čl. 13 – měření spotřeby a informativní vyúčtování řešeno v rámci novely EZ.

16 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
- čl. 14 – akční plány energetické účinnosti – členské státy mají povinnost předložit do 30. června 2007 první akční plán energetické účinnosti, ve kterém zahrnou představy o naplnění národního orientačního cíle úspor energie, což představuje snížení roční průměrné spotřeby z let 2002 až 2006 o 9 procent a s jeho dosažením se počítá v průběhu let 2008 až Akční plán energetické účinnosti bude upřesňován v tříletých periodách svou druhou ( 2011) a třetí verzí (2014). První akční plán je zpracován a předán EK.

17 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost
Kontakt: Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google