Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce."— Transkript prezentace:

1 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce

2 2 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, - směrnice EP a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, - směrnice EP a Rady 2006/32/ERS o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS, - potřeba upřesnit některá ustanovení zákona. Novela vyšla pod č. 177/2006 Sb., byla dále novelizována v souvislosti s novým stavebním zákonem – č. 186/2006 Sb., a novelizací zákona živnostenského – č. 214/2006 Sb. Úplné znění novely vyšlo pod č. 406/2006 Sb. Poslední novela z 31.12.07 má č. 393/2007 Sb.

3 3 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost Obsah novelizace č. 177/2006 Sb. a č.393/2007 Sb. - V zákoně jsou definovány nově a doplněny základní pojmy, s nimiž se v zákoně pracuje. Jedná se zejména o pojmy ze směrnic - Územní energetické koncepce – upřesnění působnosti krajů, statutárních měst a obcí a vztahu na Státní energetickou koncepci - Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů byl změněn na Státní program, obsahuje na co mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu - Kontroly kotlů - vypouští se věta, že kontrolu kotlů mohou provádět jen osoby autorizované podle zákona o ochraně ovzduší

4 4 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost - Kontrola klimatizačních systémů – od 1.1.2009 - Energetická náročnost budov - Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami, - průkaz energetické náročnosti budovy, - povinnost vyvěsit průkaz na veřejných budovách od 1.1.2009, - průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při výstavbě nových budov,při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost a při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí.

5 5 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost - Energetický audit a energetický auditor - Ochrana zvláštních zájmů – stanovení rozsahu působnosti pro MPO a SEI ve stavebním i územním řízení - Správní delikty

6 6 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost Stav v tvorbě prováděcích předpisů Vyhláška č. 151/2001 Sb., ztráty v rozvodech tepla – je vydána nová pod č. 193/2007 Sb., která obsahuje i ustanovení o chladu Vyhláška č. 152/2001 Sb., měrné spotřeby, pravidla pro vytápění, TRV – je vydána nová vyhláška pod č. 194/2007 Sb., obsahuje přílohu o vnitřních výpočtových teplotách z původní vyhlášky č. 291/2001 Sb. Vyhláška č. 153/2001 Sb. – byla zrušena – důvodem je praktická nemožnost stanovení závazných hranic ztrát v rozvodech elektřiny

7 7 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost Nová vyhláška o kontrole kotlů č. 276/2007 Sb. Nová vyhláška o kontrole klimatizačních systémů č. 277/2007 Sb. Vyhláška č. 291/2001 Sb. – byla vydána nová pod č. 148/2007 Sb., a obsahuje metodiku výpočtu energetické náročnosti budov podle směrnice Nová vyhláška o rozsahu působnosti MPO a SEI ve stavebním a územním řízení jako dotčených orgánů státní správy, vydána pod č. 195/2007 Sb. Zrušení vyhlášky o stanovení zdrojů energie, které se hodnotí jako obnovitelné – č. 214/2001 Sb. a vyhlášky o kombinované výrobě E a T- č. 212/2001 Sb. Ostatní vyhlášky, tj. 150/2001 Sb., 213/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a č. 442/2004 Sb. platí.

8 8 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost Směrnice EP a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů - ekodesign je zásadním faktorem pro integrovanou výrobní politiku Společenství - design energetických spotřebičů je rozhodující fází pro znečištění životního prostředí způsobené během životního cyklu výrobků - spotřebič, který splní požadavky, bude mít označení shody CE

9 9 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost - pro hodnocení spotřebičů budou vydány prováděcí předpisy, pracuje se na veřejném osvětlení a na kotlích - design výrobků stanoví environmentální aspekty pro a) výběr a použití surovin b) výroba c) balení, doprava a distribuce d) instalace a údržba e) používání f) konec životnosti a likvidace

10 10 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost Směrnice EP a Rady 2006/32/ERS o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS - směrnice je v souladu se směrnicemi 54 a 55 z roku 2003 o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a plynem - cílem směrnice je podporovat nabídky pro poptávku po energetických službách a vytvářet silnější podněty pro ni - liberalizace energetických trhů vedla ke zvýšení účinnosti a nižším nákladům na straně výroby a distribuce, ne však na straně spotřeby

11 11 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost - směrnice se vztahuje na poskytovatele opatření ke zvýšení energetické účinnosti, distributory energie, provozovatele distribučních soustav a maloobchodní prodejce energie a na konečné zákazníky - obecný cíl je prostřednictvím národního orientačního cíle úspor ušetřit 9% energie v průběhu příštích 9 let - zajištění cíle prostřednictvím: - propagace energetických služeb a jejich nabídka konečným zákazníkům - propagace nezávisle prováděných energetických auditů - přispívání do fondů a mechanismů financování - dobrovolných dohod nebo bílých certifikátů

12 12 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost - odstranění pobídek v sazbách za přenos a distribuci energie, které zvyšují množství přenášené či distribuované energie - zřízení fondů pro poskytování dotací a podpor, otevřených všem poskytovatelům opatření ke zvýšení energetické účinnosti - certifikace budov podle směrnice 91/2002 je rovnocenná energetickému auditu - distributoři či prodejci energie musí v účtech apod. poskytovat vždy aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie, srovnání aktuální spotřeby energie se spotřebou za minulé období, srovnání s průměrným či normalizovaným uživatelem energie stejné kategorie a kontaktní údaje na organizace spotřebitelů, agentury či podobné organizace, kde lze zjistit informace o opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti

13 13 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost Příklady dostupných opatření ke zvýšení energetické účinnosti: - domácností a terciální odvětví – vytápění, chlazení, izolace, ventilace, teplá voda, osvětlení, vaření a chlazení atd. - průmysl – výrobní procesy, stlačený vzduch, kondenzát, automatické a integrované systémy, motory, pohony, větráky, vysoce účinná výroba KVET - doprava - energeticky úsporná vozidla, úprav tlaku vzduchu v pneumatikách, palivové přísady, vysoce kluzné oleje, pneumatiky s nízkým odporem, spolujízda v automobilu, energeticky méně náročné způsoby dopravy, dny bez automobilů - meziodvětvová opatření – standardy, normy, štítky, inteligentní měřící systémy, nařízení, daně, informační kampaně

14 14 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost Implementace se bude odehrávat v rámci novely energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a částečně již proběhla u zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. - Čl. 3 - definice v obou zákonech - Čl. 4 - cíl úspor 9%, vyjádřený akčním plánem energetické účinnosti v souvislosti se Státním programem v ZHE, - Čl.5 – energetická účinnost u konečného uživatele je již zajištěna jednak povinnými energetickými audity, jednak zákonem o veřejných zakázkách,

15 15 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost - Čl. 6 – distributoři energie a prodejci jsou řešeni v rámci novely EZ, zejména poskytování informací a propagace energetických služeb, dobrovolné dohody a bílé certifikáty se neimplementují. - Čl. 7 – dostupnost informací řešena v rámci novely EZ - Čl.8 – dostupnost programů kvalifikace – je již v ZHE - Čl. 9 – finanční nástroje – je již v ZHE - Čl. 10 – energeticky účinné sazby – je již v EZ – veřejná služba - Čl. 11 fondy – je v ZHE v rámci Programu - Čl. 12 – energetické audity – je již v ZHE - Čl. 13 – měření spotřeby a informativní vyúčtování řešeno v rámci novely EZ.

16 16 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost - čl. 14 – akční plány energetické účinnosti – členské státy mají povinnost předložit do 30. června 2007 první akční plán energetické účinnosti, ve kterém zahrnou představy o naplnění národního orientačního cíle úspor energie, což představuje snížení roční průměrné spotřeby z let 2002 až 2006 o 9 procent a s jeho dosažením se počítá v průběhu let 2008 až 2016. Akční plán energetické účinnosti bude upřesňován v tříletých periodách svou druhou ( 2011) a třetí verzí (2014). První akční plán je zpracován a předán EK.

17 17 Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost  Kontakt: fplechac@sei.gov.czfplechac@sei.gov.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Zákon o hospodaření energií - současnost a budoucnost Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google