Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní energetická inspekce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní energetická inspekce"— Transkript prezentace:

1 Státní energetická inspekce
Vliv novely energetického zákona na činnost Státní energetické inspekce Ing. Petr Holoubek Jelenovská –

2 Státní energetická inspekce
§ 92 (1) Státní energetická inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze. (2) Státní energetická inspekce je podřízena ministerstvu a člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy. Ústřední inspektorát a územní inspektoráty jsou správními úřady. (3) Státní energetická inspekce je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu mají územní inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek Státní energetické inspekce. (4) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem. V čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ústřední ředitel.

3 Státní energetická inspekce
§93 Působnost SEI (1) Státní energetická inspekce kontroluje na návrh ministerstva, Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu dodržování a) tohoto zákona, b) zákona o hospodaření energií, c) zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, d) podmínek přístupu k sítím (Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie, Nařízení ES 1775/2005 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28.září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám), e) zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

4 Státní energetická inspekce
(2) Státní energetická inspekce na základě vlastního zjištění ukládá pokuty za porušení právních předpisů podle odstavce 1. (3) Při výkonu kontroly se Státní energetická inspekce řídí zvláštním právním předpisem.

5 Státní energetická inspekce
Státní energetická inspekce je oprávněna a) vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění zjištěných nedostatků a ve stanovené lhůtě podání písemné zprávy o jejich odstranění, b) rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem a o lhůtách, c) kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného využívání energie a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů uvádějí v žádostech a vyhodnoceních úplné a pravdivé údaje, d) kontrolovat shodu energetického spotřebiče, e) rozhodovat, aby výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce stáhl z trhu nevyhovující energetické spotřebiče, f) vyžádat si od dotčených stran veškeré informace potřebné k posouzení shody energetických spotřebičů, g) odebírat na náklad kontrolovaných subjektů vzorky výrobků energetických spotřebičů a provádět u nich kontroly shody, h) ověřovat úspory energie plynoucí z energetických služeb a dalších opatření ke zvýšení energetické účinnosti včetně stávajících vnitrostátních opatření ke zvýšení energetické účinnosti,

6 Státní energetická inspekce
i) předávat účastníkům trhu informace o mechanismech na zvýšení energetické účinnosti a o jejich finančních a správních rámcích, j) vyžadovat informace potřebné k výkonu její činnosti. (2) Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán, uplatňuje stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu a závazná stanoviska v územním řízení a stavebním řízení, (3) Státní energetická inspekce shromažďuje a vyhodnocuje připomínky spotřebitelů a jiných dotčených stran týkající se shody výrobků energetických spotřebičů. (4) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na návrh ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu, je povinna je seznámit s výsledky šetření. (5) Rozhodnutí vydává územní inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí územního inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.

7 Státní energetická inspekce
Ukládání pokut (1) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu jejího porušení a jeho následkům a k okolnostem, za nichž k porušení došlo. (2) Právnická osoba a fyzická osoba podnikající za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila. (3) Na řízení o uložení pokuty se vztahuje správní řád. Pokuty ukládá územní inspektorát. O odvolání proti uložení pokuty územním inspektorátem rozhoduje ústřední inspektorát.

8 Státní energetická inspekce
(4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se územní inspektorát o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení tři roky. (5) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu a jejich správu vykonává Státní energetická inspekce podle zvláštních právních předpisů. (6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

9 Státní energetická inspekce
Pokuty HLAVA TŘETÍ SPRÁVNÍ DELIKTY § 90 – Přestupky – pro fyzické osoby § 91 - Správní delikty právnických osob – pro držitele licencí § 91a - Správní delikty právnických osob nebo podnikajících fyzických osob – pro ostatní

10 Státní energetická inspekce
Přechodná a závěrečná ustanovení 11) Výkon kontroly a) podle § 93 v objektech a zařízeních Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Bezpečnostní informační služby provádí Státní energetická inspekce způsobem dohodnutým ministerstvem s příslušnými ministerstvy a v souladu se zvláštními právními předpisy, b) podle § 93 odst. 1 písm. a) týkající se ustanovení § 46, 68, 69 a 87 a § 93 odst. 1 písm. b) ve vojenských objektech, vojenských útvarech, vojenských zařízeních, vojenských záchranných útvarech a u právnických osob zřízených nebo založených Ministerstvem obrany provádí energetická inspekce Ministerstva obrany způsobem dohodnutým ministerstvem a Ministerstvem obrany v souladu se zvláštními právními předpisy.

11 Státní energetická inspekce
Hlavní systémové kontrolní akce 2008: Elektroenergetika kontrola technického stavu odběrných elektrických zařízení, kontrola distribuce elektřiny provozovateli lokálních distribučních soustav, kontrola důvodů přerušení dodávek elektřiny, neoprávněné odběry a nepovolené činnosti v ochranných pásmech, kontroly kvality dodávky elektřiny.

12 Státní energetická inspekce
Plynárenství kontroly regulačních stanic z hlediska provozní spolehlivosti, kontroly povinností vlastníků nemovitostí kam je dodáván plyn z hlediska bezpečnosti provozu, neoprávněné odběry a činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech.

13 Státní energetická inspekce
Teplárenství kontrola držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie, kontrola energetických auditů, kontroly měření dodávek tepla, vydávání stanovisek v rámci územního a stavebního řízení, kontrola dodržování cenových předpisů v teplárenství, kontroly vybraných držitelů licencí na podnikání v teplárenství z hlediska finanční stability.

14 Státní energetická inspekce
Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontroly jsou zahajovány na základě podání od spotřebitelů tepla, a to buď přímo nebo od ERÚ. Počet kontrol Porušení zákona Uloženo na pokutách ,05 mil. Kč Hlavní důvody: - nedodržení postupu při tvorbě ceny tepla, nedodržování závazného postupu při kalkulaci ceny tepla, nedostatečná prokazatelnost velikosti některých položek v kalkulaci oproti skutečnostem uváděných v účetnictví.

15 Státní energetická inspekce
Celkový přehled kontrolní činnosti SEI za rok 2008: Počet provedených kontrol 1479 z toho 555 elektro, 494 plyn a 430 teplo, zahájeno 306 správních řízení o pokutě, uloženo za 25,62 mil Kč pokut za porušení zákonů.

16 Státní energetická inspekce
Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Státní energetická inspekce"

Podobné prezentace


Reklamy Google