Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní energetická inspekce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní energetická inspekce"— Transkript prezentace:

1 Státní energetická inspekce
Kontrolní činnost SEI, závažné a opakující se nedostatky zjištěné při kontrolách Ing. Petr Holoubek Jelenovská –

2 Státní energetická inspekce
Působnost SEI - § 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.: zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon – novela č. 158/2009 Sb. zákon č. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií zákon č. 526/1990 Sb. – o cenách – novela č. 403/2009 Sb. zákon č. 180/2005 Sb. – o podpoře využívání OZE – novely č. 281/2000 Sb., č. 137/2010 Sb., č. 330/2010 Sb. a č. 402/2010 Sb.

3 Státní energetická inspekce
 Kontrolní činnost SEI je prováděna na základě: návrhu MPO návrhu ERÚ z vlastního podnětu a při vlastním výkonu kontrolní činnosti se řídí: zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád interními předpisy

4 Státní energetická inspekce
Interní předpisy SEI v rámci kontrolní činnosti: Příkaz ústředního ředitele – Pracovní program na příslušný rok – tématické okruhy kontrolní činnosti Směrnice – Výkon kontrolní činnosti – pravidla kontrolní činnosti Pracovní instrukce – specifikují jednotlivé postupy a kroky v rámci konkrétních kontrolních úkolů (MPO, ERÚ)

5 Státní energetická inspekce
Ukládání pokut Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu jejího porušení a jeho následkům a k okolnostem, za nichž k porušení došlo. Na řízení o uložení pokuty se vztahuje správní řád. Pokuty ukládá územní inspektorát. O odvolání proti uložení pokuty územním inspektorátem rozhoduje ústřední inspektorát. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se územní inspektorát o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení tři roky. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu a jejich správu vykonává Státní energetická inspekce podle zvláštních právních předpisů.

6 Státní energetická inspekce
Opatření k odstranění nedostatků se využívá v případech, kdy ze zákona vyplývá povinnost pro kontrolovanou osobu, ale příslušné ustanovení není pod pokutou nebo příslušné ustanovení je pod pokutou, ale jedná se o první a méně závažné porušení (smlouvy, vykazovací povinnost, atd.) Za nesplnění lhůty podat písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků je zahájeno SŘ o pořádkové pokutě fyzické osobě (člen statutárního orgánu)

7 Státní energetická inspekce
Hlavní systémové kontrolní akce: Elektroenergetika kontrola technického stavu odběrných elektrických zařízení – chybějící nebo prošlé revize kontrola distribuce elektřiny provozovateli lokálních distribučních soustav, kontrola důvodů přerušení dodávek elektřiny, neoprávněné odběry a nepovolené činnosti v ochranných pásmech – zásahy do měření, chybné vytýčení trasy, provádění prací v rozporu s povolením kontroly kvality dodávky elektřiny. kontrola, zda energetické spotřebiče uvedené na tuzemském trhu jsou vybaveny potřebnými náležitostmi podle § 8a zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

8 Státní energetická inspekce
kontrola provozovatelů distribučních soustav, zda a jakým způsobem je dodávána silová elektřina, uplatňovány regulované ceny a jsou-li držitelem licence na obchod s elektřinou. kontrola pravidelného ověřování správnosti použitých měřidel u provozovatelů lokálních distribučních soustav. kontrola u výrobců, provozovatelů obnovitelných zdrojů energie, zda splňují podmínky pro přiznání příslušných výkupních cen elektřiny a zelených bonusů u MVE, větrných elektráren a fotovoltaických výroben podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2009 a č. 5/2009. kontrola způsobu rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst. 3 energetického zákona u vybraných zákazníků či odběratelů - nedodržení pravidla o nevytváření zisku. kontrola označování hromadně vyráběných elektrických spotřebičů před uvedením na trh energetickými štítky.

9 Státní energetická inspekce
Plynárenství kontroly regulačních stanic z hlediska provozní spolehlivosti, kontroly povinností vlastníků nemovitostí kam je dodáván plyn z hlediska bezpečnosti provozu – chybějící nebo prošlé revize neoprávněné odběry a činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech – zásahy do měřidel, chybné vytýčení trasy,provádění prací v rozporu s povolením. kontrola pravidelného ověřování správnosti použitých měřidel u provozovatelů lokálních distribučních soustav kontrola činností provozovatelů distribučních soustav plynu při rozšiřování vymezených území

10 Státní energetická inspekce
Teplárenství kontrola držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie, kontrola energetických auditů – zpráva EA není v souladu s vyhl., chybí varianty řešení, nejsou vůbec zpracovány kontroly měření dodávek tepla – přetápění, nedotápění , vydávání stanovisek v rámci územního a stavebního řízení, kontrola dodržování cenových předpisů v teplárenství, kontrola dodržování výše podpory na elektrickou energii při spalování biomasy kontroly osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby el. energie a tepla a z druhotných zdrojů – poskytování nepravdivých údajů

11 Státní energetická inspekce
kontrola dodržování účinnosti energetických zařízení v rámci zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 6 odst. 2 ,3 a 4, prováděných na základě vyhlášek č.276/2007Sb., 277/2007 Sb., č. 150/200Sb., norem ČSN a vládních nařízení č. 25/2003, č. 22/2003. kontrola dodržování výše příspěvku při kombinované výrobě elektřiny a tepla a při výrobě elektřiny z druhotných zdrojů podle cenového rozhodnutí ERÚ.

12 Státní energetická inspekce
Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontroly jsou zahajovány na základě podání od spotřebitelů tepla, a to buď přímo nebo prostřednictvím ERÚ. Hlavní nedostatky: - nedodržení postupu při tvorbě ceny tepla, - nedodržování závazného postupu při kalkulaci ceny tepla, - nedostatečná prokazatelnost velikosti některých položek v kalkulaci oproti skutečnostem uváděných v účetnictví.

13 Státní energetická inspekce
Počet kontrol 2005 2006 2007 2008 2009 2010 458/2000 Sb. 1241 1193 1113 1237 964 1041 406/2000 Sb. 88 253 203 164 77 79 526/1990 Sb. 322 219 264 191 221 205 180/2005 Sb. - 4 16 2 12 17

14 Státní energetická inspekce
Počet uložených pokut 2005 2006 2007 2008 2009 2010 458/2000 Sb. 215 214 274 271 205 285 406/2000 Sb. 3 9 1 5 8 526/1990 Sb. 35 48 52 43 50 54 180/2005 Sb. -

15 Státní energetická inspekce
Výše uložených pokut v mil. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 2010 458/2000 Sb. 3,84 3,66 5,6 4,41 3,35 4,95 406/2000 Sb. 0,02 0,047 0,025 0,14 0,11 0,26 526/1990 Sb. 2,1 7,6 11,86 25,6 15,36 33,95 180/2005 Sb. -

16 Státní energetická inspekce
Počet kontrol EA a uložených nápravných opatření 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Energetické audity 117 271 192 52 30 Opatření k nápravě 146 162 61 84 95 51

17 Státní energetická inspekce
Celkový přehled kontrolní činnosti SEI za rok 2010: Počet provedených kontrol 1293 z toho 451 elektro, 428 plyn a 414 teplo, Zahájeno 381 správních řízení o uložení pokuty, uloženo za 39,16 mil. Kč pokut za porušení zákonů.

18 Státní energetická inspekce
Tématické kontroly – 2011 Elektroenergetika Kontrola pravidelného ověřování správnosti použitých měřidel u provozovatelů lokálních distribučních soustav Kontrola u výrobců, provozovatelů obnovitelných zdrojů energie, zda splňují podmínky pro přiznání příslušných výkupních cen elektřiny a zelených bonusů u MVE, větrných elektráren a fotovoltaických výroben podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2010 Kontrola označování hromadně vyráběných elektrických spotřebičů před uvedením na trh energetickými štítky Kontrola, zda energetické spotřebiče uvedené na tuzemském trhu jsou vybaveny potřebnými náležitostmi podle § 8a zák. č. 406/2000 Sb. - ekodesign

19 Státní energetická inspekce
Kontrola u výrobců, provozovatelů OZE, zaměřená na určení vyrobené elektřiny, na kterou se vztahuje podpora podle zákona č. 180/2005 Sb. a vyhlášky č. 475/2005 Sb. Kontrola u výrobců elektřiny z OZE, zda při navýšení výkonu jsou uplatňovány příslušné podporované ceny podle cenového rozhodnutí ERÚ. Kontrola způsobu rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst. 3 energetického zákona u vybraných zákazníků či odběratelů.

20 Státní energetická inspekce
Plynárenství Kontroly přerušení nebo omezení dodávek plynu při neoprávněném odběru. Kontrola povinností vlastníka nemovitosti, do které je oprávněným zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy. Kontrola dodržování zákazů a omezení o ochranných pásmech plynárenských zařízení Kontrola dodržování omezení při činnostech v bezpečnostních pásmech plynových zařízení. Kontrola regulačních stanic. Kontroly důvodů přerušení dodávek plynu při neoprávněných odběrech.

21 Státní energetická inspekce
Teplárenství Kontrola dodržování účinnosti energetických zařízení v rámci zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 6 odst. 2 ,3 a 4, prováděných na základě vyhlášek č.276/2007Sb., 277/2007 Sb., č. 150/200Sb., norem ČSN a vládních nařízení č. 25/2003, č. 22/2003. Kontrola dodržování výše příspěvku při kombinované výrobě elektřiny a tepla a při výrobě elektřiny z druhotných zdrojů podle cenového rozhodnutí ERÚ Kontrola dodržování výše podpory na elektrickou energii při spalování biomasy Kontroly osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby el. energie a tepla a z druhotných zdrojů

22 Státní energetická inspekce
Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Státní energetická inspekce"

Podobné prezentace


Reklamy Google