Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní energetická inspekce Kontrolní činnost SEI, závažné a o pakující se nedostatky zjištěné při kontrolách Ing. Petr Holoubek Jelenovská 11.1. – 13.1.20.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní energetická inspekce Kontrolní činnost SEI, závažné a o pakující se nedostatky zjištěné při kontrolách Ing. Petr Holoubek Jelenovská 11.1. – 13.1.20."— Transkript prezentace:

1 Státní energetická inspekce Kontrolní činnost SEI, závažné a o pakující se nedostatky zjištěné při kontrolách Ing. Petr Holoubek Jelenovská 11.1. – 13.1.20 11

2 Státní energetická inspekce Působnost SEI - § 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.: - zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon – novela č. 158/2009 Sb. - zákon č. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií - zákon č. 526/1990 Sb. – o cenách – novela č. 403/2009 Sb. - zákon č. 180/2005 Sb. – o podpoře využívání OZ E – novely č. 281/2000 Sb., č. 137/2010 Sb., č. 330/2010 Sb. a č. 402/2010 Sb.

3 Státní energetická inspekce Kontrolní činnost SEI je prováděna na základě:  návrhu MPO  návrhu ERÚ  z vlastního podnětu a při vlastním výkonu kontrolní činnosti se řídí:  zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole  zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád  interními předpisy

4 Státní energetická inspekce Interní předpisy SEI v rámci kontrolní činnosti:  Příkaz ústředního ředitele – Pracovní program na příslušný rok – tématické okruhy kontrolní činnosti  Směrnice – Výkon kontrolní činnosti – pravidla kontrolní činnosti  Pracovní instrukce – specifikují jednotlivé postupy a kroky v rámci konkrétních kontrolních úkolů (MPO, ERÚ)

5 Státní energetická inspekce Ukládání pokut  Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu jejího porušení a jeho následkům a k okolnostem, za nichž k porušení došlo.  Na řízení o uložení pokuty se vztahuje správní řád. Pokuty ukládá územní inspektorát. O odvolání proti uložení pokuty územním inspektorátem rozhoduje ústřední inspektorát.  Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se územní inspektorát o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení tři roky.  Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu a jejich správu vykonává Státní energetická inspekce podle zvláštních právních předpisů.

6 Státní energetická inspekce  Opatření k odstranění nedostatků se využívá v případech, kdy ze zákona vyplývá povinnost pro kontrolovanou osobu, ale příslušné ustanovení není pod pokutou nebo příslušné ustanovení je pod pokutou, ale jedná se o první a méně závažné porušení (smlouvy, vykazovací povinnost, atd.)  Za nesplnění lhůty podat písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků je zahájeno SŘ o pořádkové pokutě fyzické osobě (člen statutárního orgánu)

7 Státní energetická inspekce Hlavní systémové kontrolní akce: Elektroenergetika o kontrola technického stavu odběrných elektrických zařízení – chybějící nebo prošlé revize o kontrola distribuce elektřiny provozovateli lokálních distribučních soustav, o kontrola důvodů přerušení dodávek elektřiny, o neoprávněné odběry a nepovolené činnosti v ochranných pásmech – zásahy do měření, chybné vytýčení trasy, provádění prací v rozporu s povolením o kontroly kvality dodávky elektřiny. o kontrola, zda energetické spotřebiče uvedené na tuzemském trhu jsou vybaveny potřebnými náležitostmi podle § 8a zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

8 Státní energetická inspekce  kontrola provozovatelů distribučních soustav, zda a jakým způsobem je dodávána silová elektřina, uplatňovány regulované ceny a jsou-li držitelem licence na obchod s elektřinou.  kontrola pravidelného ověřování správnosti použitých měřidel u provozovatelů lokálních distribučních soustav.  kontrola u výrobců, provozovatelů obnovitelných zdrojů energie, zda splňují podmínky pro přiznání příslušných výkupních cen elektřiny a zelených bonusů u MVE, větrných elektráren a fotovoltaických výroben podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2009 a č. 5/2009.  kontrola způsobu rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst. 3 energetického zákona u vybraných zákazníků či odběratelů - nedodržení pravidla o nevytváření zisku.  kontrola označování hromadně vyráběných elektrických spotřebičů před uvedením na trh energetickými štítky.

9 Státní energetická inspekce Plynárenství o kontroly regulačních stanic z hlediska provozní spolehlivosti, o kontroly povinností vlastníků nemovitostí kam je dodáván plyn z hlediska bezpečnosti provozu – chybějící nebo prošlé revize o neoprávněné odběry a činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech – zásahy do měřidel, chybné vytýčení trasy,provádění prací v rozporu s povolením. o kontrola pravidelného ověřování správnosti použitých měřidel u provozovatelů lokálních distribučních soustav o kontrola činností provozovatelů distribučních soustav plynu při rozšiřování vymezených území

10 Státní energetická inspekce Teplárenství o kontrola držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie, o kontrola energetických auditů – zpráva EA není v souladu s vyhl., chybí varianty řešení, nejsou vůbec zpracovány o kontroly měření dodávek tepla – přetápění, nedotápění, o vydávání stanovisek v rámci územního a stavebního řízení, o kontrola dodržování cenových předpisů v teplárenství, o kontrola dodržování výše podpory na elektrickou energii při spalování biomasy o kontroly osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby el. energie a tepla a z druhotných zdrojů – poskytování nepravdivých údajů

11 Státní energetická inspekce  kontrola dodržování účinnosti energetických zařízení v rámci zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 6 odst. 2,3 a 4, prováděných na základě vyhlášek č.276/2007Sb., 277/2007 Sb., č. 150/200Sb., norem ČSN 070305 a vládních nařízení č. 25/2003, č. 22/2003.  kontrola dodržování výše příspěvku při kombinované výrobě elektřiny a tepla a při výrobě elektřiny z druhotných zdrojů podle cenového rozhodnutí ERÚ.

12 Státní energetická inspekce Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontroly jsou zahajovány na základě podání od spotřebitelů tepla, a to buď přímo nebo prostřednictvím ERÚ. Hlavní nedostatky: -nedodržení postupu při tvorbě ceny tepla, - nedodržování závazného postupu při kalkulaci ceny tepla, - nedostatečná prokazatelnost velikosti některých položek v kalkulaci oproti skutečnostem uváděných v účetnictví.

13 Státní energetická inspekce Počet kontrol 200520062007200820092010 458/2000 Sb. 12411193111312379641041 406/2000 Sb. 882532031647779 526/1990 Sb. 322219264191221205 180/2005 Sb. -41621217

14 Státní energetická inspekce Počet uložených pokut 200520062007200820092010 458/2000 Sb. 215214274271205285 406/2000 Sb. 391558 526/1990 Sb. 354852435054 180/2005 Sb. -00000

15 Státní energetická inspekce Výše uložených pokut v mil. Kč 200520062007200820092010 458/2000 Sb. 3,843,665,64,413,354,95 406/2000 Sb. 0,020,0470,0250,140,110,26 526/1990 Sb. 2,17,611,8625,615,3633,95 180/2005 Sb. -00000

16 Státní energetická inspekce Počet kontrol EA a uložených nápravných opatření 200520062007200820092010 Energetické audity 1172711921175230 Opatření k nápravě 14616261849551

17 Státní energetická inspekce  Celkový přehled kontrolní činnosti SEI za rok 2010: Počet provedených kontrol 1293 - z toho 451 elektro, 428 plyn a 414 teplo, - Zahájeno 381 správních řízení o uložení pokuty, - uloženo za 39,16 mil. Kč pokut za porušení zákonů.

18 Státní energetická inspekce Tématické kontroly – 2011 Elektroenergetika  Kontrola pravidelného ověřování správnosti použitých měřidel u provozovatelů lokálních distribučních soustav  Kontrola u výrobců, provozovatelů obnovitelných zdrojů energie, zda splňují podmínky pro přiznání příslušných výkupních cen elektřiny a zelených bonusů u MVE, větrných elektráren a fotovoltaických výroben podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2010  Kontrola označování hromadně vyráběných elektrických spotřebičů před uvedením na trh energetickými štítky  Kontrola, zda energetické spotřebiče uvedené na tuzemském trhu jsou vybaveny potřebnými náležitostmi podle § 8a zák. č. 406/2000 Sb. - ekodesign

19 Státní energetická inspekce  Kontrola u výrobců, provozovatelů OZE, zaměřená na určení vyrobené elektřiny, na kterou se vztahuje podpora podle zákona č. 180/2005 Sb. a vyhlášky č. 475/2005 Sb.  Kontrola u výrobců elektřiny z OZE, zda při navýšení výkonu jsou uplatňovány příslušné podporované ceny podle cenového rozhodnutí ERÚ.  Kontrola způsobu rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst. 3 energetického zákona u vybraných zákazníků či odběratelů.

20 Státní energetická inspekce Plynárenství  Kontroly přerušení nebo omezení dodávek plynu při neoprávněném odběru.  Kontrola povinností vlastníka nemovitosti, do které je oprávněným zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy.  Kontrola dodržování zákazů a omezení o ochranných pásmech plynárenských zařízení  Kontrola dodržování omezení při činnostech v bezpečnostních pásmech plynových zařízení.  Kontrola regulačních stanic.  Kontroly důvodů přerušení dodávek plynu při neoprávněných odběrech.

21 Státní energetická inspekce Teplárenství  Kontrola dodržování účinnosti energetických zařízení v rámci zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 6 odst. 2,3 a 4, prováděných na základě vyhlášek č.276/2007Sb., 277/2007 Sb., č. 150/200Sb., norem ČSN 070305 a vládních nařízení č. 25/2003, č. 22/2003.  Kontrola dodržování výše příspěvku při kombinované výrobě elektřiny a tepla a při výrobě elektřiny z druhotných zdrojů podle cenového rozhodnutí ERÚ  Kontrola dodržování výše podpory na elektrickou energii při spalování biomasy  Kontroly osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby el. energie a tepla a z druhotných zdrojů

22 Státní energetická inspekce Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Státní energetická inspekce Kontrolní činnost SEI, závažné a o pakující se nedostatky zjištěné při kontrolách Ing. Petr Holoubek Jelenovská 11.1. – 13.1.20."

Podobné prezentace


Reklamy Google