Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrolní činnost SEI v oblasti podporovaných zdrojů energie Petr HoloubekJelenovská Státní energetická inspekceleden 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrolní činnost SEI v oblasti podporovaných zdrojů energie Petr HoloubekJelenovská Státní energetická inspekceleden 2014."— Transkript prezentace:

1 Kontrolní činnost SEI v oblasti podporovaných zdrojů energie Petr HoloubekJelenovská Státní energetická inspekceleden 2014

2 Státní energetická inspekce Změna kompetencí SEI po novele zákona č. 458/2000 Sb. – zákonem č. 211/2011 Sb. s účinností od 18. srpna 2011 Působnost SEI ke kontrole – § 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.: a) zákona o hospodaření energií b) zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) – nyní POZE c) zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, - POZE, KVET

3 Státní energetická inspekce Kontrolní činnost SEI je prováděna na základě: návrhu MPO, ERÚ a z vlastního podnětu (podněty fyzických a právnických osob) plán činnosti x namátkové kontroly x kontroly z podnětů při vlastním výkonu kontrolní činnosti se SEI řídí: zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (zákon č. 255/2012 Sb. – kontrolní řád s účinností od 1.1.2014) interními předpisy SEI

4 Státní energetická inspekce Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE č. 180/2005 Sb.: kontrola povinností PDS a PPS pro přednostní připojení zdrojů OZE a splnění příslušných podmínek provádění změn způsobů podpory (povinný výkup, respektive zelený bonus) kontrola výkupu elektřiny a jejího smluvního zajištění kontrola rozsahu podpory při společné výrobě elektřiny z obnovitelného a neobnovitelného zdroje měření vyrobené elektřiny z OZE vykazování výroby elektřiny z OZE při spoluspalování biomasy a fosilních paliv uplatnění zeleného bonusu a uzavření smlouvy s jiným účastníkem trhu uplatnění zeleného bonusu na ostatní vlastní spotřebu elektřiny výrobcem vykazování vlastní technologické spotřeby elektřiny a ostatní vlastní spotřeby

5 Státní energetická inspekce 2010 V průběhu roku 2010 resp. v jeho závěru začal enormní narůst žádostí o vydání licencí na výrobu elektřiny z FVE, které vyústily v téměř neregulovatelné prostředí, a to i přes skutečnost, že v závěru prvního čtvrtletí bylo zastaveno vyřizování žádostí o připojení nových výroben s ohledem na ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti provozu přenosové a následně distribučních soustav. Z podnětu ERÚ - v průběhu roku byly realizovány tři etapy kontrol provozovatelů FVE - zaměřené na zjištění, zda deklarované parametry výroben, co do instalovaného výkonu, počtu osazených panelů a celkové technické připravenosti výroby na zahájení dodávky, podle nichž byla vydána licence, odpovídají skutečnosti a jsou tak naplněny podmínky pro přiznání podpory podle zásad platného cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2010.

6 Státní energetická inspekce I. etapa – počátek roku, provedeno 19 kontrol - rozdíl mezi instalovaným výkonem a výkonem uvedeným v licenci, - v jednom případě údaje z revizní zprávy, dokumentující stav zařízení a vydané licence byl oproti stavu při kontrole značně odlišný, neboť byla instalována pouze polovina panelů při polovičním výkonu - následně zahájena cenová kontrola, neboť výrobna uplatňovala při výkupu ceny pro rok 2009, přestože výroba a dodávka byla zahájena až v lednu 2010 - bylo zahájeno a je vedeno správní řízení o uložení pokuty. II. etapa – závěr I. pololetí – provedeno 10 kontrol - u poloviny z nich byl zjištěn rozdíl mezi skutečnými parametry a údaji uvedenými v licenci – řešeno opatřením k nápravě, ve 2 případech zahájeno správní řízení o uložení pokuty III. etapa – koncem roku – provedeno cca 100 kontrol - výsledky byly vyhodnocovány počátkem roku 2011, odhalily rovněž určité závady, spočívající v rozdílech mezi parametry podle licence a údaji v době kontroly - tyto byly přímou cestou předány ERÚ k případnému dalšímu řízení

7 Státní energetická inspekce Počátkem 4. čtvrtletí proběhla z podnětu ERÚ speciální kontrolní akce zaměřená na výrobny FVE pracující v ostrovním provozu. - Podmínkou přiznání podpory u těchto systémů je galvanické oddělení vlastní výrobny a zařízení využívajících vyrobenou elektřinu od ostatního zařízení připojovaného k distribuční soustavě. - Z výsledků kontrol však bylo zřejmé, že výroba elektřiny byla motivována dosažením finančního efektu z uplatněné podpory než úsporou spotřeby elektřiny odebrané ze soustavy. O účelnosti spotřeby pak lze pochybovat, jako např. u mobilní pojízdné výrobny, která přes den naakumulovanou elektřinu používá v noci pro osvit objektů. Další okruh kontrolních akcí související s problematikou FVE byl zaměřen na povinnost provozovatelů distribučních soustav připojit s odvoláním na ustanovení § 25 odst. 11 písm. a) energetického zákona každého žadatele, a to tehdy pokud splňuje podmínky s výjimkou případů nedostatečné distribuční kapacity nebo při ohrožení spolehlivosti provozu soustav.

8 Státní energetická inspekce 2011 FVE – kontroly zaměřeny na plnění podmínek uvedení do provozu a pro vydání licence na výrobu a to zejména velkých výkonů - počátkem roku 2011 byl v podstatě ukončen nekontrolovaný vývoj v uvádění do provozu výroben FVE, který byl motivován připojit tyto zdroje ještě před nabytím účinnosti nových legislativních a cenových pravidel výrazně omezujících až nadstandardně výhodné podmínky umožňující návratnost vložených finančních prostředků nad rámec legislativou vymezených záměrů. V mnohých případech se jednalo o objekty, kde si ověřování místní situace před vydáním licence prováděl též ERÚ a o zjištěních získaných SEI byl úřad bez dalších závěrů jen informován - zaměření na zpětné ověřování zamítnutí technického připojování jednotlivých výroben FVE, zejména nižších a středních výkonů provozovateli distribučních soustav, a to z titulu schvalování zkušebního provozu, technické instalace měřícího zařízení a smluvně sjednaných podmínek.

9 Státní energetická inspekce - kontroly, zaměřené na vykazování ročního využití instalovaného výkonu, a to podle skutečné výroby elektřiny a instalovaného výkonu – 16 kontrol KVET – zaměření na provozovatele kombinované výroby při uplatňování příspěvku u distribuční společnosti - dodržoval pravidla stanovená prováděcími předpisy - § 32 zákona č. 458/2000 Sb. a vyhl. č. 344/2009 Sb. BPS – vykazování vlastní technologické spotřeby Biomasa – výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů při uplatňování podpory ze zdrojů spalujících biomasu – provedeno 6 kontrol

10 Státní energetická inspekce 2012 Kontrola technologické vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektrické energie u výroben OZE spalujících bioplyn - první pololetí hodnoceného roku bylo provedeno celkem 72 kontrol u výroben uplatňujících zelený bonus a 15 kontrol u výroben s přímým výkupem, o nichž byla úřadu podána průběžná informace - druhé pololetí kontroly byly realizovány u dalších 35 výroben Obecně lze konstatovat, že existují značné nejasnosti ve vyplňování údajů spojených s uplatněním podpory, uváděných ve výkazu, který je přílohou č. 6 vyhl. č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Největší problémy vyplynuly v objektivním kvalifikování výrobního zařízení, jehož spotřeba je technologickou vlastní spotřebou ve smyslu vyhlášky č. 475/2005 Sb., u čističek odpadních vod ( ČOV ), kde existuje technologie čištění odpadních vod jako samostatně pracující provoz, jenž je předmětem hlavní činnosti a vedle toho zařízení pro výrobu elektřiny závislé na produkci kalového plynu.

11 Státní energetická inspekce Kontrola vybraných technických údajů a údajů o vyrobené elektřině u výroben využívajících sluneční záření, uplatňujících výkupní ceny a zelené bonusy - 1200 hod/rok - 64 kontrolovaných subjektů - u 24 výrobců elektřiny z FVE identifikované vyšší roční využití bylo ovlivněno vyšším skutečně instalovaným výkonem solárních panelů, než jsou hodnoty uvedené v licenci, či evidované v systému společnosti - u zbývajících 40 provozovatelů FVE vysoké roční využití se odvíjí od vysokého objemu vykázané vyrobené elektřiny změřené měřidlem instalovaným výrobcem, jehož vykázané hodnoty jsou podkladem pro proplacení podpory Biomasa – výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů při uplatňování podpory ze zdrojů spalujících biomasu – 12 kontrol, ve dvou případech zjištěno porušení zákona

12 Státní energetická inspekce Zaměření kontrolní činnosti v roce 2013 – zákon č. 165/2012 Sb.  výrobu elektřiny z POZE u stávajících a nových zařízení – správnost zatřídění OZE, spoluspalování a paralelní spalování biomasy  výrobu elektřiny a tepla z KVET u stávajících a nových zařízení – prokázání osvědčení výrobci, zda el. a teplo je vyráběno ve vysokoúčinné KVET  výrobu elektřiny z druhotných zdrojů, monovýrobního nebo kombinovaného typu zdroje – účinnost, UPE a výší příspěvků dle CR ERÚ  výrobu tepelné energie z POZE u stávajících nebo nových zařízení – množství a způsob stanovení užitečného tepla při spalování OZE, při spoluspalování stanovení jednotlivých podílů paliv  uplatňování podpory na elektřinu vyrobenou z POZE – nárokovaná podpora na vyrobenou nebo spotřebovanou el., nikoli na krytí vlastní technologické spotřeby – BPS, ČOV

13 Státní energetická inspekce  dodržování přednostního připojení POZE provozovateli distribučních soustav a registraci výrobny – plnění povinnosí provozovatele soustavy při vyřizování požadavku na připojení, nepřekročení oprávnění při zamétnutí žádosti, povinnost registrovat předávací místo výrobny, kde vniká nárok na podporu  dodržení podmínek pro využití podpory formou zeleného bonusu nebo výkupní ceny  plnění požadavků na uplatnění podpor pro jednotlivé typy POZE – FVE, MVE, BPS, VE, biomasa a další – respektování požadavků dle §§ 4, 5 a 11 odst. 8 zákona  dodržování povinností výrobců el. energie z POZE – zajištění měření vyrobené el. při podpoře formou zeleného bonusu, předávání hodnoz OTE, používání stanovených měřidel – zajištění měření nebo výpočet vyrobené el. z OZE a DZE společně s neobnovitelnými zdroji - při spoluspalování OZE a neobnovitelného zdroje vykazovat zvlášť množství elektřiny z nich vyrobené a skutečné nabytí a využití OZE a jeho kvalitu

14 Státní energetická inspekce Kontrolní činnost prováděna na základě kontrolního zaměření a plánu kontrol – naplánováno cca 750 kontrol v oblasti POZE - od ERÚ obdržen podnět na cca 120 BPS, 100 KVET a 1670 FVE + 230 FVE Kontroly se provádějí podle zákona č. 165/2012 Sb., č. 180/2005 Sb. a zákona č. 526/1990 Sb. Odbor kontroly a úspor energie KVET – 91 kontrol – 23x porušení zákona Druhotné zdroje – 2x kontrola OZE – 77 kontrol – 19x porušení zákona

15 Státní energetická inspekce Odbor kontroly a ochrany spotřebitele FVE – 305 kontrol MVE – 7 kontrol VE – 4 kontroly BPS – 142 kontrol ČOV – 6 kontrol Zahájeno 112 správních řízení a ve 115 případech vydáno rozhodnutí o uložení pokuty Poznatky z kontrol - nutná kvalitní legislativa, jednoznačná a přesná - měření všech druhů energie na níž se vztahuje podpora zabezpečeným stanoveným měřidlem u všech druhů zdrojů

16 Státní energetická inspekce Elektroměr DVH 3113  Dle měření VUT Brno vykazuje elektroměr chybu způsobenou vnějšími podmínkami – pokud je umístěn v blízkosti střídačů je z jejich strany ovlivněn  Dle vyjádření ČMI není elektroměr způsobilý pro měření vyrobené energie – vhodný pro použití na straně spotřeby  Dle zjištění ČVUT vykazuje výrobna vyrobené množství el. Energie vyšší než jsou schopny prokazatelně dodat použité střídače

17 Státní energetická inspekce Celkový přehled kontrolní činnosti SEI v roce 2013: počet kontrol: 981 počet zahájených správních řízení: 282 počet vydaných rozhodnutí: 284 výše prvoinstančně uložených pokut: 7 580 961 Kč

18 Státní energetická inspekce Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Kontrolní činnost SEI v oblasti podporovaných zdrojů energie Petr HoloubekJelenovská Státní energetická inspekceleden 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google