Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrolní činnost SEI v oblasti podporovaných zdrojů energie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrolní činnost SEI v oblasti podporovaných zdrojů energie"— Transkript prezentace:

1 Kontrolní činnost SEI v oblasti podporovaných zdrojů energie
Petr Holoubek Jelenovská Státní energetická inspekce leden 2014

2 Státní energetická inspekce
Změna kompetencí SEI po novele zákona č. 458/2000 Sb. – zákonem č. 211/2011 Sb. s účinností od 18. srpna 2011 Působnost SEI ke kontrole – § 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.: zákona o hospodaření energií zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) – nyní POZE zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, - POZE, KVET

3 Státní energetická inspekce
Kontrolní činnost SEI je prováděna na základě: návrhu MPO, ERÚ a z vlastního podnětu (podněty fyzických a právnických osob) plán činnosti x namátkové kontroly x kontroly z podnětů při vlastním výkonu kontrolní činnosti se SEI řídí: zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (zákon č. 255/2012 Sb. – kontrolní řád s účinností od ) interními předpisy SEI

4 Státní energetická inspekce
Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE č. 180/2005 Sb.: kontrola povinností PDS a PPS pro přednostní připojení zdrojů OZE a splnění příslušných podmínek provádění změn způsobů podpory (povinný výkup, respektive zelený bonus) kontrola výkupu elektřiny a jejího smluvního zajištění kontrola rozsahu podpory při společné výrobě elektřiny z obnovitelného a neobnovitelného zdroje měření vyrobené elektřiny z OZE vykazování výroby elektřiny z OZE při spoluspalování biomasy a fosilních paliv uplatnění zeleného bonusu a uzavření smlouvy s jiným účastníkem trhu uplatnění zeleného bonusu na ostatní vlastní spotřebu elektřiny výrobcem vykazování vlastní technologické spotřeby elektřiny a ostatní vlastní spotřeby

5 Státní energetická inspekce
2010 V průběhu roku 2010 resp. v jeho závěru začal enormní narůst žádostí o vydání licencí na výrobu elektřiny z FVE, které vyústily v téměř neregulovatelné prostředí, a to i přes skutečnost, že v závěru prvního čtvrtletí bylo zastaveno vyřizování žádostí o připojení nových výroben s ohledem na ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti provozu přenosové a následně distribučních soustav. Z podnětu ERÚ - v průběhu roku byly realizovány tři etapy kontrol provozovatelů FVE - zaměřené na zjištění, zda deklarované parametry výroben, co do instalovaného výkonu, počtu osazených panelů a celkové technické připravenosti výroby na zahájení dodávky, podle nichž byla vydána licence, odpovídají skutečnosti a jsou tak naplněny podmínky pro přiznání podpory podle zásad platného cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2010.

6 Státní energetická inspekce
I. etapa – počátek roku, provedeno 19 kontrol - rozdíl mezi instalovaným výkonem a výkonem uvedeným v licenci, - v jednom případě údaje z revizní zprávy, dokumentující stav zařízení a vydané licence byl oproti stavu při kontrole značně odlišný, neboť byla instalována pouze polovina panelů při polovičním výkonu - následně zahájena cenová kontrola, neboť výrobna uplatňovala při výkupu ceny pro rok 2009, přestože výroba a dodávka byla zahájena až v lednu bylo zahájeno a je vedeno správní řízení o uložení pokuty. II. etapa – závěr I. pololetí – provedeno 10 kontrol - u poloviny z nich byl zjištěn rozdíl mezi skutečnými parametry a údaji uvedenými v licenci – řešeno opatřením k nápravě, ve 2 případech zahájeno správní řízení o uložení pokuty III. etapa – koncem roku – provedeno cca 100 kontrol - výsledky byly vyhodnocovány počátkem roku 2011, odhalily rovněž určité závady, spočívající v rozdílech mezi parametry podle licence a údaji v době kontroly - tyto byly přímou cestou předány ERÚ k případnému dalšímu řízení

7 Státní energetická inspekce
Počátkem 4. čtvrtletí proběhla z podnětu ERÚ speciální kontrolní akce zaměřená na výrobny FVE pracující v ostrovním provozu. - Podmínkou přiznání podpory u těchto systémů je galvanické oddělení vlastní výrobny a zařízení využívajících vyrobenou elektřinu od ostatního zařízení připojovaného k distribuční soustavě. - Z výsledků kontrol však bylo zřejmé, že výroba elektřiny byla motivována dosažením finančního efektu z uplatněné podpory než úsporou spotřeby elektřiny odebrané ze soustavy. O účelnosti spotřeby pak lze pochybovat, jako např. u mobilní pojízdné výrobny, která přes den naakumulovanou elektřinu používá v noci pro osvit objektů. Další okruh kontrolních akcí související s problematikou FVE byl zaměřen na povinnost provozovatelů distribučních soustav připojit s odvoláním na ustanovení § 25 odst. 11 písm. a) energetického zákona každého žadatele, a to tehdy pokud splňuje podmínky s výjimkou případů nedostatečné distribuční kapacity nebo při ohrožení spolehlivosti provozu soustav.

8 Státní energetická inspekce
2011 FVE – kontroly zaměřeny na plnění podmínek uvedení do provozu a pro vydání licence na výrobu a to zejména velkých výkonů počátkem roku 2011 byl v podstatě ukončen nekontrolovaný vývoj v uvádění do provozu výroben FVE, který byl motivován připojit tyto zdroje ještě před nabytím účinnosti nových legislativních a cenových pravidel výrazně omezujících až nadstandardně výhodné podmínky umožňující návratnost vložených finančních prostředků nad rámec legislativou vymezených záměrů. V mnohých případech se jednalo o objekty, kde si ověřování místní situace před vydáním licence prováděl též ERÚ a o zjištěních získaných SEI byl úřad bez dalších závěrů jen informován zaměření na zpětné ověřování zamítnutí technického připojování jednotlivých výroben FVE, zejména nižších a středních výkonů provozovateli distribučních soustav, a to z titulu schvalování zkušebního provozu, technické instalace měřícího zařízení a smluvně sjednaných podmínek.

9 Státní energetická inspekce
kontroly, zaměřené na vykazování ročního využití instalovaného výkonu, a to podle skutečné výroby elektřiny a instalovaného výkonu – 16 kontrol KVET – zaměření na provozovatele kombinované výroby při uplatňování příspěvku u distribuční společnosti - dodržoval pravidla stanovená prováděcími předpisy - § 32 zákona č. 458/2000 Sb. a vyhl. č. 344/2009 Sb. BPS – vykazování vlastní technologické spotřeby Biomasa – výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů při uplatňování podpory ze zdrojů spalujících biomasu – provedeno 6 kontrol

10 Státní energetická inspekce
2012 Kontrola technologické vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektrické energie u výroben OZE spalujících bioplyn první pololetí hodnoceného roku bylo provedeno celkem 72 kontrol u výroben uplatňujících zelený bonus a 15 kontrol u výroben s přímým výkupem, o nichž byla úřadu podána průběžná informace - druhé pololetí kontroly byly realizovány u dalších 35 výroben Obecně lze konstatovat, že existují značné nejasnosti ve vyplňování údajů spojených s uplatněním podpory, uváděných ve výkazu, který je přílohou č. 6 vyhl. č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Největší problémy vyplynuly v objektivním kvalifikování výrobního zařízení, jehož spotřeba je technologickou vlastní spotřebou ve smyslu vyhlášky č. 475/2005 Sb., u čističek odpadních vod ( ČOV ), kde existuje technologie čištění odpadních vod jako samostatně pracující provoz, jenž je předmětem hlavní činnosti a vedle toho zařízení pro výrobu elektřiny závislé na produkci kalového plynu.

11 Státní energetická inspekce
Kontrola vybraných technických údajů a údajů o vyrobené elektřině u výroben využívajících sluneční záření, uplatňujících výkupní ceny a zelené bonusy hod/rok 64 kontrolovaných subjektů - u 24 výrobců elektřiny z FVE identifikované vyšší roční využití bylo ovlivněno vyšším skutečně instalovaným výkonem solárních panelů, než jsou hodnoty uvedené v licenci, či evidované v systému společnosti - u zbývajících 40 provozovatelů FVE vysoké roční využití se odvíjí od vysokého objemu vykázané vyrobené elektřiny změřené měřidlem instalovaným výrobcem, jehož vykázané hodnoty jsou podkladem pro proplacení podpory Biomasa – výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů při uplatňování podpory ze zdrojů spalujících biomasu – 12 kontrol, ve dvou případech zjištěno porušení zákona

12 Státní energetická inspekce
Zaměření kontrolní činnosti v roce 2013 – zákon č. 165/2012 Sb. výrobu elektřiny z POZE u stávajících a nových zařízení – správnost zatřídění OZE, spoluspalování a paralelní spalování biomasy výrobu elektřiny a tepla z KVET u stávajících a nových zařízení – prokázání osvědčení výrobci, zda el. a teplo je vyráběno ve vysokoúčinné KVET výrobu elektřiny z druhotných zdrojů, monovýrobního nebo kombinovaného typu zdroje – účinnost, UPE a výší příspěvků dle CR ERÚ výrobu tepelné energie z POZE u stávajících nebo nových zařízení – množství a způsob stanovení užitečného tepla při spalování OZE, při spoluspalování stanovení jednotlivých podílů paliv uplatňování podpory na elektřinu vyrobenou z POZE – nárokovaná podpora na vyrobenou nebo spotřebovanou el., nikoli na krytí vlastní technologické spotřeby – BPS, ČOV

13 Státní energetická inspekce
dodržování přednostního připojení POZE provozovateli distribučních soustav a registraci výrobny – plnění povinnosí provozovatele soustavy při vyřizování požadavku na připojení, nepřekročení oprávnění při zamétnutí žádosti, povinnost registrovat předávací místo výrobny, kde vniká nárok na podporu dodržení podmínek pro využití podpory formou zeleného bonusu nebo výkupní ceny plnění požadavků na uplatnění podpor pro jednotlivé typy POZE – FVE, MVE, BPS, VE, biomasa a další – respektování požadavků dle §§ 4, 5 a 11 odst. 8 zákona dodržování povinností výrobců el. energie z POZE – zajištění měření vyrobené el. při podpoře formou zeleného bonusu, předávání hodnoz OTE, používání stanovených měřidel – zajištění měření nebo výpočet vyrobené el. z OZE a DZE společně s neobnovitelnými zdroji - při spoluspalování OZE a neobnovitelného zdroje vykazovat zvlášť množství elektřiny z nich vyrobené a skutečné nabytí a využití OZE a jeho kvalitu

14 Státní energetická inspekce
Kontrolní činnost prováděna na základě kontrolního zaměření a plánu kontrol – naplánováno cca 750 kontrol v oblasti POZE od ERÚ obdržen podnět na cca 120 BPS, 100 KVET a 1670 FVE FVE Kontroly se provádějí podle zákona č. 165/2012 Sb., č. 180/2005 Sb. a zákona č. 526/1990 Sb. Odbor kontroly a úspor energie KVET – 91 kontrol – 23x porušení zákona Druhotné zdroje – 2x kontrola OZE – 77 kontrol – 19x porušení zákona

15 Státní energetická inspekce
Odbor kontroly a ochrany spotřebitele FVE – 305 kontrol MVE – 7 kontrol VE – 4 kontroly BPS – 142 kontrol ČOV – 6 kontrol Zahájeno 112 správních řízení a ve 115 případech vydáno rozhodnutí o uložení pokuty Poznatky z kontrol - nutná kvalitní legislativa, jednoznačná a přesná - měření všech druhů energie na níž se vztahuje podpora zabezpečeným stanoveným měřidlem u všech druhů zdrojů

16 Státní energetická inspekce
Elektroměr DVH 3113 Dle měření VUT Brno vykazuje elektroměr chybu způsobenou vnějšími podmínkami – pokud je umístěn v blízkosti střídačů je z jejich strany ovlivněn Dle vyjádření ČMI není elektroměr způsobilý pro měření vyrobené energie – vhodný pro použití na straně spotřeby Dle zjištění ČVUT vykazuje výrobna vyrobené množství el. Energie vyšší než jsou schopny prokazatelně dodat použité střídače

17 Státní energetická inspekce
Celkový přehled kontrolní činnosti SEI v roce 2013: počet kontrol: počet zahájených správních řízení: počet vydaných rozhodnutí: výše prvoinstančně uložených pokut: Kč

18 Státní energetická inspekce
Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Kontrolní činnost SEI v oblasti podporovaných zdrojů energie"

Podobné prezentace


Reklamy Google