Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o podporovaných zdrojích energie"— Transkript prezentace:

1 Zákon o podporovaných zdrojích energie
Platnost – ? ?

2 Rozsah a platnost zákona
Platnost zákona byla odsunuta o 1 rok, z původního data na (v případě schválení a podpisu prezidenta). Zákon zahrnuje: * podpora výroby elektřiny a tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie, kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie, výkon státní správy a povinnosti fyzických a právnických osob. * pravidla pro tvorbu Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů energie. Účel zákona: * podpora využití obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů energie a kombinované výroby tepla a elektrické energie * zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie * přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů * vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z OZ.

3 Základní pojmy Zákon definuje:
* obnovitelné zdroje – energie slunce, větru, vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového a kalového plynu, bioplynu, geotermální energie * biomasa – biologicky rozložitelná část produktů biologického původu z provozování zemědělství a hospodaření v lesích, rozložitelná část odpadu * bioplyn (biokapalina)– plynné (kapalné)palivo vyrobené z biomasy * druhotné zdroje energie – vznikají jako vedlejší produkt z průmyslových činností * kombinovaná výroba tepla a elektřiny – získávání energie v jednom výrobním zařízení * …

4 Národní akční plán obsahuje opatření a způsob dosažení závazných cílů podílů energie z obnovitelných zdrojů (OZ). Průběžně po 2 letech může být upraven. Závazky: * podíl energie z OZ na hrubé konečné spotřebě energie v ČR ve výši 13% v roce * podíl energie z OZ ve všech druzích dopravy na hrubé konečné spotřebě energie v dopravě ČR ve výši 10% v roce * plánovaný výkon (MW) fotovoltaické systémy větrné elektrárny

5 Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
* podpora je vázána na připojení do elektrizační soustavy * podpora se stanoví s ohledem na hodnoty plánované v Národním akčním plánu * podpora je dána druhem obnovitelné energie a jejího zpracování * u solární energie se podpora vztahuje na výrobny s instalovaným výkonem do 30kWP, která je umístěna na objektu * provozovatel soustavy je povinen přednostně připojit výrobnu do soustavy za předpokladu, že nedojde k narušení spolehlivosti a bezpečnosti provozu soustavy * podmínkou je splnění minimální účinnosti využití elektrické energie

6 Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou
* provozovatel soustavy je povinen přednostně připojit do soustavy výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje, pokud výrobce splňuje zákonné a technické podmínky. Výjimku tvoří případ prokazatelného nedostatku kapacity nebo ohrožení spolehlivého provozu soustavy. * provozovatel je povinen poskytnout informace nezbytné pro připojení a odhad nákladů na připojení, lhůty pro zpracování a připojení

7 Způsob podpory Podpora se uskutečňuje formou:
* zelených bonusů na elektřinu * výkupních cen * obě podpory nelze v rámci jedné výrobny kombinovat Právo volby mají výrobci: * pro využití energie vody do výkonu 10MW včetně * pro využití ostatní podporované energie do 100kW včetně

8 Zelený bonus * zelený bonus vyjádřený v Kč/MWh je v ročním nebo hodinovém režimu * vykupující přejímá odpovědnost za kvalitu dodané energie * podpora elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu - pro instalovaný výkon do 100kW se poskytuje v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu - pro instalovaný výkon nad 100kW se poskytuje v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu * vyúčtování je na základě naměřených nebo vypočtených hodnot vyrobené elektřiny evidovaných operátorem trhu. Tyto hodnoty musí předat výrobce operátorovi trhu

9 Výkupní ceny (povinný výkup)
* elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů vykupuje obchodník, který má k tomu udělenou licenci * vykupující je povinen vykupovat vyrobenou elektrickou energii na základě smlouvy. Vykupující zároveň přebírá odpovědnost za kvalitu vykoupené elektrické energie Obecné podmínky podpory * naměřené nebo vypočtené hodnoty musí výrobce předat operátorovi trhu v předepsané formě * výrobce musí zajistit měření nebo výpočet vyrobené množství energie * výrobce, který uplatňuje podporu v režimu hodinového zeleného bonusu na vyrobenou a spotřebovanou elektřinu, je povinen zajistit měření s hodinovým průběhem

10 Obecné podmínky podpory
* v případě, že výrobce využívá podporu formou výkupní ceny a na trhu dojde k záporné hodinové ceně, je výrobce povinen zápornou cenu vykupujícímu uhradit * v případech, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky na trhu s elektřinou, nemá nárok výrobce v daných hodinách nárok na podporu

11 Výše výkupní ceny a zelených bonusů
* výše podpory výkupní ceny a zeleného bonusu může být v roce uvedení do provozu maximální 4500Kč/MWh * výkupní cena se stanoví tak, aby byla zachována - patnáctiletá doba návratnosti investic - výše výnosů od roku uvedení do provozu po dobu trvání práva na podporu s pravidelným ročním navýšením o 2% * výkupní cena pro následující rok nesmí být nižší než 95% v daném roce. * v případě, že dojde ke snížení návratnosti investic pod 12 let může být snížení větší * výkupní cena pro následující rok nesmí být vyšší než 115% v daném roce. * roční zelený bonus se stanoví na jeden rok dopředu a meziročně se upravuje v závislosti na podmínkách trhu

12 Odvod elektřiny ze slunečního záření
* platí pro výrobny uvedené do provozu od do a do * poplatníkem je výrobce * od odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ve výrobně do 30kWP * sazba odvodu - výkupní cena 26% - zelený bonus 28%

13 Materiály Hartmanová Zákon o podporovaných zdrojích energie
Návrh zákona o podpoře využívání energie …


Stáhnout ppt "Zákon o podporovaných zdrojích energie"

Podobné prezentace


Reklamy Google