Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o podporovaných zdrojích energie Platnost – ? 1. 1. 2013 ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o podporovaných zdrojích energie Platnost – ? 1. 1. 2013 ?"— Transkript prezentace:

1 Zákon o podporovaných zdrojích energie Platnost – ? 1. 1. 2013 ?

2 Rozsah a platnost zákona Platnost zákona byla odsunuta o 1 rok, z původního data 1. 1. 2012 na 1. 1. 2013 (v případě schválení a podpisu prezidenta). Zákon zahrnuje: *podpora výroby elektřiny a tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie, kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie, výkon státní správy a povinnosti fyzických a právnických osob. *pravidla pro tvorbu Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů energie. Účel zákona: *podpora využití obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů energie a kombinované výroby tepla a elektrické energie *zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie *přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů *vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z OZ.

3 Základní pojmy Zákon definuje: *obnovitelné zdroje – energie slunce, větru, vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového a kalového plynu, bioplynu, geotermální energie *biomasa – biologicky rozložitelná část produktů biologického původu z provozování zemědělství a hospodaření v lesích, rozložitelná část odpadu *bioplyn (biokapalina)– plynné (kapalné)palivo vyrobené z biomasy *druhotné zdroje energie – vznikají jako vedlejší produkt z průmyslových činností *kombinovaná výroba tepla a elektřiny – získávání energie v jednom výrobním zařízení *…*…

4 Národní akční plán obsahuje opatření a způsob dosažení závazných cílů podílů energie z obnovitelných zdrojů (OZ). Průběžně po 2 letech může být upraven. Závazky: *podíl energie z OZ na hrubé konečné spotřebě energie v ČR ve výši 13% v roce 2020. *podíl energie z OZ ve všech druzích dopravy na hrubé konečné spotřebě energie v dopravě ČR ve výši 10% v roce 2020. *plánovaný výkon (MW)20112020 fotovoltaické systémy16601695 větrné elektrárny293763

5 Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů *podpora je vázána na připojení do elektrizační soustavy *podpora se stanoví s ohledem na hodnoty plánované v Národním akčním plánu *podpora je dána druhem obnovitelné energie a jejího zpracování *u solární energie se podpora vztahuje na výrobny s instalovaným výkonem do 30kW P, která je umístěna na objektu *provozovatel soustavy je povinen přednostně připojit výrobnu do soustavy za předpokladu, že nedojde k narušení spolehlivosti a bezpečnosti provozu soustavy *podmínkou je splnění minimální účinnosti využití elektrické energie

6 Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou *provozovatel soustavy je povinen přednostně připojit do soustavy výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje, pokud výrobce splňuje zákonné a technické podmínky. Výjimku tvoří případ prokazatelného nedostatku kapacity nebo ohrožení spolehlivého provozu soustavy. *provozovatel je povinen poskytnout informace nezbytné pro připojení a odhad nákladů na připojení, lhůty pro zpracování a připojení

7 Způsob podpory Podpora se uskutečňuje formou: *zelených bonusů na elektřinu *výkupních cen *obě podpory nelze v rámci jedné výrobny kombinovat Právo volby mají výrobci: *pro využití energie vody do výkonu 10MW včetně *pro využití ostatní podporované energie do 100kW včetně

8 Zelený bonus *zelený bonus vyjádřený v Kč/MWh je v ročním nebo hodinovém režimu *vykupující přejímá odpovědnost za kvalitu dodané energie *podpora elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu - pro instalovaný výkon do 100kW se poskytuje v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu - pro instalovaný výkon nad 100kW se poskytuje v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu *vyúčtování je na základě naměřených nebo vypočtených hodnot vyrobené elektřiny evidovaných operátorem trhu. Tyto hodnoty musí předat výrobce operátorovi trhu

9 Výkupní ceny (povinný výkup) *elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů vykupuje obchodník, který má k tomu udělenou licenci *vykupující je povinen vykupovat vyrobenou elektrickou energii na základě smlouvy. Vykupující zároveň přebírá odpovědnost za kvalitu vykoupené elektrické energie Obecné podmínky podpory *naměřené nebo vypočtené hodnoty musí výrobce předat operátorovi trhu v předepsané formě *výrobce musí zajistit měření nebo výpočet vyrobené množství energie *výrobce, který uplatňuje podporu v režimu hodinového zeleného bonusu na vyrobenou a spotřebovanou elektřinu, je povinen zajistit měření s hodinovým průběhem

10 Obecné podmínky podpory *v případě, že výrobce využívá podporu formou výkupní ceny a na trhu dojde k záporné hodinové ceně, je výrobce povinen zápornou cenu vykupujícímu uhradit *v případech, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky na trhu s elektřinou, nemá nárok výrobce v daných hodinách nárok na podporu

11 Výše výkupní ceny a zelených bonusů *výše podpory výkupní ceny a zeleného bonusu může být v roce uvedení do provozu maximální 4500Kč/MWh *výkupní cena se stanoví tak, aby byla zachována -patnáctiletá doba návratnosti investic -výše výnosů od roku uvedení do provozu po dobu trvání práva na podporu s pravidelným ročním navýšením o 2% *výkupní cena pro následující rok nesmí být nižší než 95% v daném roce. *v případě, že dojde ke snížení návratnosti investic pod 12 let může být snížení větší *výkupní cena pro následující rok nesmí být vyšší než 115% v daném roce. *roční zelený bonus se stanoví na jeden rok dopředu a meziročně se upravuje v závislosti na podmínkách trhu

12 Odvod elektřiny ze slunečního záření *platí pro výrobny uvedené do provozu od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 a 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 *poplatníkem je výrobce *od odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ve výrobně do 30kW P *sazba odvodu-výkupní cena26% -zelený bonus28%

13 HartmanováZákon o podporovaných zdrojích energie Návrh zákona o podpoře využívání energie … Materiály


Stáhnout ppt "Zákon o podporovaných zdrojích energie Platnost – ? 1. 1. 2013 ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google