Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnovitelné a Alternativní zdroje energie Jan Petrášek, OA „ Význam obnovitelných zdrojů je tradičně přeceňován. ” (Petr Otčenášek)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnovitelné a Alternativní zdroje energie Jan Petrášek, OA „ Význam obnovitelných zdrojů je tradičně přeceňován. ” (Petr Otčenášek)"— Transkript prezentace:

1 Obnovitelné a Alternativní zdroje energie Jan Petrášek, OA „ Význam obnovitelných zdrojů je tradičně přeceňován. ” (Petr Otčenášek)

2 Co by prezentace měla zmapovat? Definici, Pozici obnovitelných zdrojů Oblasti nasazení obnovitelných zdrojů  Elektroenergetika  (Doprava  Biopaliva)  Výroba tepla  Dřevo, Biomasa, Solární kolektory Výhody X Nevýhody Potenciál a možnosti rozvoje Další aspekty (ekonomické, politické, právní atd.)

3 Definice a rozdíl Obnovitelné: S časem nevyčerpatelné >>>vodní, větrné, solární, geotermální, biomasa, tepelná čerpadla, sluneční kolektory event. další Alternativní: Nekonvenční, v současnosti používané málo nebo vůbec, obnovitelné zdroje jsou jednou součástí >>>jaderná fúze, palivové články, výroba vodíku, biopaliva, rychlý množivý reaktor, bakterie Uran za obnovitelný zdroj považovat nelze „ obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu” (energetický zákon)

4 Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie Česká republika: <5% Evropa: 8,5% (současný odhad)  Nejvíce: Island (téměř 75%), Norsko (okolo 40%), Litva (35%)  Nejméně: Slovensko, Belgie, Irsko, Velká Británie, Lucembursko Svět: 7,5% (odhad)  Velké vodní elektrárny více než poloviční podíl

5 Dosažené výsledky v ČR (ovlivnění hydrologických podmínek kvůli globálnímu oteplování?)

6 Zastoupení obnovitelných zdrojů ve výrobě (ČR)

7 Vývoj instalovaného výkonu 20032004200520062007 Instalovaný výkon (Mwe) 1734417434174121750717561 Obnovitelné zdroje (Mwe) 21682180 22402353 Podíl Obnovitelných zdrojů (%) 12,5 12,813,4

8 Rozdíl mezi instalovaným výkonem a výrobou

9 Z toho vyplývá Instalovaný výkon relativně vysoký, především díky vodním elektrárnám Výroba menší, kvůli špičkovému využití resp. regulaci výkonu  Elektřina z přečerpávání by se neměla počítat Stanovené cíle:  2010: 8% z obnovitelných zdrojů (2x více)  2020: 20% obnovitelných zdrojů (5x více!)

10 Předběžný závěr Jak dosáhnout cílů  Zvýšit účinnost  Zvětšit kapacitu, uplatnit vodík jako kompenzátor  Případně snížit vývoz

11 Porovnání VodníVětrnéFotovoltaickéBiomasaJaderné, Tepelné Stabilita dodávek +-- ++ Cena energie ++-- +++ Hustota výkonu +-- -++ Rychlost výstavby -++++-- Negativní efekty +++ +-- (tepelné) Velikost zdroje - až ++-- - až +++ Decentralizace +++ --

12 Podpora obnovitelných zdrojů ZdrojVýkupní cena (kč/MWh) Výše dotace Garance výkupní ceny Fotovoltaick á 6570-1380030%20 let Vodní1660-234035%30 let Biomasa2290-293030%20 let Větrná2460-3140?20 let Geotermální?20%20 let

13 Proč je nutná podpora? (U jaderných, tepelných a vodních zdrojů se jedná o můj odhad, náklady jsou stanovené jako výkupní cena, která má zajistit návratnost investice do určité doby)

14 Potenciál obnovitelných zdrojů Obvykle je potřeba počítat s ekologickým, resp. společenským, ekonomický je do značné míry proměnný, více než technický nelze ze zdroje získat

15 Globální potenciály (EJ/rok) ZdrojNynější užitíTechnický potenciál % Technického potenciálu Teoretický potenciál Vodní105020150 Biomasa50Více než 250Méně než 202 900 Slunce0,2Více než 1600 Méně než 0,0125 3 900 000 Vítr0,28000,0256 000 Geotermální250000,04140 000 000 Energie moří---7400

16 Co například brání podpoře obnovitelných zdrojů? Příklad byrokratického boje - přehled potřebných dokumentů pro žádost o dotaci na solární kolektory 1. Odborný posudek (dle osnovy uvedené v příloze č. II.4). 2. Fakturu za odborný posudek (originál nebo ověřená kopie), doklad o zaplacení. 3. Fakturaci (úhradu nákladů dle rozpočtu) - potvrzení zaplacení předmětu realizace (originály nebo ověřené kopie faktur a doklady o jejich úhradách) a dodací list s položkovým rozpočtem potvrzený žadatelem a zhotovitelem. 4. Tři různé fotografie dokládající realizaci zařízení, z toho 1 foto objektu, ve kterém je zařízení instalováno. 5. Doklad dle platné legislativy, že podporované zařízení smí být uvedeno na trh v ČR (certifikát, protokol o zkoušce typu, resp. prohlášení o shodě apod.). 6. Dokumentaci - zákres zapojení, popř. zákres umístění obnovitelného zdroje, pokud toto není zřejmé z fotodokumentace 7. Předávací protokol o uvedení zařízení dodavatelskou firmou do trvalého provozu a u novostaveb vyjádření stavebního úřadu dle zákona, je- li předmět vyjádření stavebního úřadu dle zákona 183/2007 Sb., že objekt slouží k trvalému bydlení (např.kolaudační rozhodnutí). 8. Aktuální výpis z katastru nemovitostí objektu, ve kterém byl obnovitelný zdroj instalován - kopie

17 Malé odbočení Jaderná fúze:  Jediný alternativní zdroj s téměř neomezeným potenciálem, navíc by mohl být stabilní, bezpečný a ekologický  Palivo deuterium ( 2 H) a tritium ( 3 H)  Stále beznadějně ve vývoji Vodík:  Sám o sobě není energetický zdroj  Je ale schopen energii akumulovat  >Díky tomu zlepšit postavení obnovitelných zdrojů a snížit závislost na ropě

18 Jaké jsou tedy výhody obnovitelných zdrojů? Jsou nevyčerpatelné a ekologické!!!

19 Další výhody  Jsou více decentralizované  Poskytují příležitost menším investorům  Nízké náklady na provoz (větrná, solární, vodní)  Nejsou závislé na nestabilních dodavatelích  Po ekologické daňové reformě by měly být konkurenceschopné  Mohou vytvořit pracovní místa, platby za energie nejdou do zahraničí

20 A nevýhody?  Nízká výkonová hustota  Omezený potenciál  Riskantní návratnost investic (v některých případech)  Nižší stabilita  Zatím nedopracovaná legislativa Podle „Studie o energetické efektivnosti“ jsou náklady na úsporu třetinové, oproti výrobě z obnovitelných zdrojů

21 A nevýhody? …Tyto „neobnovitelné“ zdroje jsou pod zemským povrchem, obnovitelné zdroje naopak na zemském povrchu, a proto mohou často být méně „ekologické“ (jakkoli žádná objektivní definice ekologického neexistuje). (Václav Klaus, Zamyšlení nad dalšími knihami o klimatických změnách)

22 Situaci u nás známe, co ostatní? Současný stav a problémy  Elektrizační soustava na dobré úrovni, dodávky stabilní (podobně vyspělé země)  Dostatečná kapacita zdrojů, vývoz energie (prozatím, po několika letech stejné u nás jako v EU a USA)  Výhledově málo domácích zdrojů (teoreticky o málo lepší než EU, USA)  OZ hrají doplňkovou roli (jak kde, ČR lehce zaostává)  Elektrárny dožívají (většina vyspělých zemí)  OZ jsou přeceňovány (některé vyspělé zemí, většina ekologických organizací)  Závislost na dovozu bude kritická (většina vyspělých zemí)  Spotřeba energií poroste (téměř všude a podle všech scénářů!!!)

23 Pro zajímavost –vylučující kritéria pro energetický zdroj Vysoké investiční náklady Vysoké provozní náklady Vysoké externí náklady (včetně ukončování provozu Technologická nezralost Ekologická nebo společenská nepřijatelnost Technologická nedostupnost Nedostatečné roční využití Nízká výkonová hustota Problémová bezpečnost a spolehlivost Nejistoty ve strategickém zajištění paliv Očekávané problémy s kvalifikací Vyčerpání zdroje Problémy s odpady Životnost technologie Geopolitické hodnocení a sociální aspekty

24 Závěr Obnovitelné zdroje je třeba podporovat i za cenu jejich nižší efektivity a vyšších výrobních nákladů, ovšem není možné se spoléhat pouze na ně a energetický výzkum zaměřit i na jiná odvětví Nikdy není dobré (někdy ani možné) soustředit se jen na jeden zdroj, nebo ho a priory omezovat

25 Zdroje informací Publikace (dostupné zdarma na internetu)  Zpráva nezávislé energetické komise, kolektiv autorů  Elektrická energie pro Českou republiku, Petr Otčenášek Statistické informace  Ministerstvo průmyslu a obchodu  Energetický regulační úřad  Český statistický úřad


Stáhnout ppt "Obnovitelné a Alternativní zdroje energie Jan Petrášek, OA „ Význam obnovitelných zdrojů je tradičně přeceňován. ” (Petr Otčenášek)"

Podobné prezentace


Reklamy Google