Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrolní činnost Státní energetické inspekce v oblasti elektroenergetiky Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky a plynárenství ústředního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrolní činnost Státní energetické inspekce v oblasti elektroenergetiky Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky a plynárenství ústředního."— Transkript prezentace:

1 Kontrolní činnost Státní energetické inspekce v oblasti elektroenergetiky
Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky a plynárenství ústředního inspektorátu SEI

2 Úvod Nové legislativní prostředí pro účastníky trhu
s elektřinou – úplné otevření trhu od novelizace energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů novelizace prováděcích vyhlášek nová skladba ceny elektřiny pro všechny zákazníky vč. obyvatelstva ceny regulované ceny smluvní za silovou elektřinu

3 Úvod Základní novelizované prováděcí vyhlášky
vyhl. č. 326/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., o podrobnostech měření elektřiny a předávání technických údajů vyhl. č. 540/2000 Sb., o kvalitě dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice vyhl. č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provádění některých dalších ustanovení energetického zákona vyhl. č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

4 Provádění kontrolní činnosti SEI v oblasti elektroenergetiky - poznatky
Rámcové akce v celé územní působnosti SEI podle programového zaměření, a to podle požadavků ERÚ požadavků MPO z vlastního podnětu kontroly konkrétních případů zaměřené na dodržování energetického zákona, zákona o cenách a zákona na podporu výroby elektřiny z OZE vyplývající z přímých podání, požadavků ERÚ a MPO a podnětů dalších orgánů státní správy (ČOI, ÚHOS a dalších)

5 Programové zaměření kontrol
kontroly technického stavu elektrických zařízení, kontroly zpracování havarijních plánů a havarijních zásob u provozovatelů LDS, kontroly způsobů rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst. 3 energetického zákona, kontroly u provozovatelů LDS, způsob dodávky silové elektřiny, příslušné licence, kontroly vyřizování požadavků na připojení nových OM a zvýšení příkonu, podíly za připojení, kontroly žadatelů o zvýšené výkupní ceny elekřiny z MVE podle cenového rozhodnutí ERÚ a další

6 Kontrola technického stavu odběrných elektrických zařízení
– provádění revizí dle ČSN držitelé licence k výkonu licencované činnosti jsou povinni používat zařízení odpovídající předpisům a technickým normám (§ 11 EZ) zákazníci jsou povinni udržovat odběrné elektrické zařízení odpovídající normám a předpisům majitelé nemovitostí jsou povinni udržovat společná zařízení Kontrola zaměřena především na objekty občanské vybavenosti, bytové domy a podnikatelské objekty. Objekty výrobního charakteru v omezeném rozsahu. Zjištěné nedostatky – opatření k nápravě Nedodržování lhůt pro provádění revizí

7 Kontroly zpracování havarijních plánů a havarijních zásob u provozovatelů lokálních distribučních soustav Povinnost zpracovávat havarijní plány a zásoby dle § 25 odst. 11 písm. g) EZ jako součást pravidel provozu LDS přibližně třetina provozovatelů LDS nepředložila ERÚ havarijní plány a stav havarijních zásob metodický pokyn ERÚ ke zpracování těchto plánů na webových stránkách úřadu Obsahová a technická úroveň těchto dokumentů; SEI ověřuje pouze zpracování dokumentů a nikoliv odbornou úroveň zjištěné nedostatky řešeny formou opatření k nápravě

8 Kontrola rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst
Kontrola rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst. 3 energetického zákona poskytování elektrické energie odběratelům svým vlastním zařízením dalším osobám, bez licence společné stanovisko ERÚ a SEI poskytování se neuskutečňuje prostřednictvím distribuční soustavy náklady na pořízení elektřiny veškeré platby spojené s nákupem elektřiny (ceny regulované + ceny smluvní) rozúčtování předmětem uzavřené dohody porovnání nákladů na pořízení a rozúčtování elektřiny spoluúčast na údržbě a provozu vnitřního rozvodu

9 Kontroly zajišťování distribuce a dodávky silové elektřiny provozovatelů LDS
oprávněný zákazník s právem volby dodavatele (výrobce nebo obchodník) varianty smluv (distribuce + silová elektřina, sdružené služby) existující případy dodávky elektřiny v LDS bez licence na obchod provozování distribuce pouze vlastním zařízením nebo v jiném vztahu regulované ceny dle cenového rozhodnutí podle příslušného provozovatele RDS snaha rušit licence na distribuci a rozúčtovávat podmínky schvaluje ERÚ hodnocení ztrát v soustavách, zkušenosti SEI

10 Kontrola u provozovatelů DS vyřizování požadavků na připojení, stanovení podílu za připojení a zajištění příkonu novelizovaná vyhláška č. 51/2006 Sb. proces vyřizování žádosti o připojení, stanovisko provozovatele DS měrné podíly žadatele za připojení, jednosložková platba (odběrné zařízení, výrobny, vn, vvn, nn) zvláštní požadavky, převádění rezervovaného příkonu určení náhrady škody za neoprávněný odběr kvalifikování přípojek náhradní přepočet při vadném měření, prokázání vadného chodu měřidla na straně dodavatele přechodná ustanovení

11 Kontroly žadatelů o o zvýšení výkupní ceny elektřiny z MVE podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 10/2005
pokračování akce z roku 2005 zvýšené ceny po rekonstrukci provedené po splnění pěti podmínek nahrazené zařízení nesmí být starší 5 let Zpracované společné stanovisko ERÚ a SEI blíže specifikuje plnění podmínek a vymezuje rozsah prací. Umožňuje dokladovat provedení prací čestným prohlášením, ale v omezeném rozsahu. Časté spekulace provozovatelů MVE při prokazování prací. Nutnost měření elektřiny vyrobené na rekonstruovaných strojích

12 Měření v distribuční soustavě
měření zajišťuje provozovatel DS (§ 49 EZ) zajištěním měření je instalace, obsluha kontrola a údržba měřicích zařízení (vyhl. č. 218/2001 Sb., upravená vyhl. č. 326/2005 Sb.) změna v instalaci průběhového měření typu B u zákazníků na soustavách nn (100 kW příkonu nebo jistič nad 200 A), a to od první změny dodavatele připravované stanovisko MPO, ERÚ a SEI – změnu dodavatele nelze podmiňovat instalací měření typu B či jinými úpravami předávacího místa problémy s výměnou nebo odebráním měřicího zařízení při podmínce předchozího oznámení zákazníkovi

13 Výkon některých činností PDS ve vztahu k cizím nemovitostem
PDS má právo (§ 25 odst. 5) v souladu s územním řízením a stavebním povolením zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení (písm. f) vstupovat na nemovitosti v souvislosti s výkonem činnosti (písm. g) odstraňovat a oklešťovat stromoví pokud tak neučinil po předchozím oznámení majitel (písm. h) zřídit věcné břemeno (odst. 5) povinnostmi PDS je šetřit práva vlastníků, uvést do původního stavu, oznámit ukončení, odstranit klest (odst. 9), náhrada vzniklé škody, jednorázově na základě požadavku vlastníka nemovitosti (odst. 10)

14 Neoprávněné odběry elektrické energie
značný problém u provozovatelů RDS minimální výskyt případů u provozovatelů LDS případy NO při neplnění smluvních ujednání (§ 51 odst. 1 písm. a, b, c) odběr bez měření, nutno prokázat připojení z neměřené části zařízení, postačuje pouhé zjištění vadné měření v důsledku zásahu – prokázat porušené plomby, vadné měření – není nutné prokázat povinnost uhradit vzniklou škodu důležitost podkladových materiálů

15 Dodržování kvality dodávek elektrické energie a souvisejících služeb
prováděcí předpis vyhl. č. 540/2005 Sb., řeší standardy kvality dodávek a služeb a způsob uplatnění náhrad za neplnění jednotlivých druhů standardů garantované standardy přenosu a distribuce garantované standardy dodávek obecný standard přenosu nebo distribuce problematické řešení případů standardů kvality elektřiny (ČSN EN 50160)

16 Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
zák. č. 180/2005 Sb. vyhl. č. 475/2005 Sb., o podpoře využívání OZE vyhl. č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů a využití parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy vyhl. č. 502/2005 Sb., o způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005 Sb. plnění technických a ekonomických parametrů pro dodržování 15-ti leté návratnosti investic

17 Podmínky podpory výroby elektřiny z OZE
povinnost přednostního připojení k DS nebo PS právo výrobce pouze na jednu formu podpory (povinný výkup nebo zelený bonus) změna formy jednou za rok při společné výrobě z OZE a neobnovitelného zdroje je možný pouze zelený bonus vrácení vyrobené elektřiny se vztahuje na celou výrobnu, pokud je společné měření na vývodu ze zdroje prokazování množství a kvality spalované biomasy prokazování původu elektřiny OTE zelený bonus na elektřinu pro vlastní spotřebu

18 Děkuji za pozornost Ing. Stanislav Vitner mob.:


Stáhnout ppt "Kontrolní činnost Státní energetické inspekce v oblasti elektroenergetiky Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky a plynárenství ústředního."

Podobné prezentace


Reklamy Google