Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě"— Transkript prezentace:

1 Podmínky připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb. (účinnost novelizovaného znění od 1. dubna 2010) Praha,

2 Předmět vyhlášky Podmínky připojení výroben elektřiny , distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě Způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny

3 Podmínky připojení zařízení žadatele
Podání žádosti o připojení Předložení studie připojitelnosti v případech, kdy je provozovatelem vyžadována (předchozí postup – Souhlasné stanovisko provozovatele PS nebo DS k žádosti o připojení - vypuštěno) Uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem PS nebo DS, nebo změna stávající smlouvy o připojení

4 Žadatelem je ve smyslu vyhlášky:
Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení zařízení k PS nebo DS nebo o zvýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího zařízení a je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva. Za žadatele se považuje rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí provést výstavbu zařízení.

5 Zařízením je ve smyslu vyhlášky:
výrobna elektřiny; distribuční soustava; odběrné elektrické zařízení. Místem připojení – místo v PS nebo DS v němž je zařízení připojeno a to: přímo; prostřednictvím domovní instalace; prostřednictvím přípojky a domovní instalace. (pojem „Předávací místo“ – místo předání elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou)

6 Kdy se podává žádost o připojení zařízení k PS nebo DS
Žádost se podává pro každé odběrné nebo předávací místo zvlášť v případech: před výstavbou nebo připojením nového zařízení (změny v připojení výroben –vyžadovány podklady umožňující reálně stanovit termín připojení výrobny k elektrizační soustavě); před zvýšením rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího připojeného zařízení; před změnou charakteru odběru; v případě změny druhu výrobny elektřiny; v případě změny místa připojení výrobny elektřiny k PS nebo DS.

7 Charakter odběru odběrného místa (příloha č. 7 vyhlášky)
Odběrné místo typu „T1“ – odběrné místo s elektrickým vybavením standardními spotřebiči do 16A – osvětlení a el. Spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA. Odběrné místo typu „T2“ – odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu T1, kde se pro ohřev vody používá elektrická energie (mimo průtokové ohřívače)

8 Odběrné místo typu „T3“ – odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu T1 nebo T2, kde se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA. Odběrné místo typu „T4“ – odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu T1, T2 nebo T3 kde se pro vytápění (akumulační, přímotopné, tepelné čerpadlo) nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče jejichž spotřeba je měřena u jednotlivých odběratelů. Odběrné místo typu „T5“ – odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typu T3 nebo T4, které jsou vybaveny dalšími elektrickými spotřebiči jež mohou ovlivnit chod sítě.

9 Náležitosti žádostí o připojení (přílohy č
Náležitosti žádostí o připojení (přílohy č. 1 až 5 vyhlášky, dle druhu zařízení) O připojení výrobny elektřiny k PS nebo DS O připojení zařízení distribuční soustavy k PS nebo DS O připojení odběrného elektrického zařízení k PS nebo DS z napěťové hladiny zvn, vvn a vn O připojení odběrného elektrického zařízení k DS z napěťové hladiny nn O krátkodobé připojení zařízení k DS

10 Studie připojitelnosti kdy může být provozovatelem PS nebo DS vyžadována
Je-li zřejmé, že zařízení o jehož připojení žadatel žádá, bude mít vliv na spolehlivost provozu PS nebo DS. Žádá-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších napětí. Provozovatel PS nebo DS může vyžádat zpracování studie připojitelnosti do 30 dnů od podání žádosti o připojení. Zároveň musí provozovatel vymezit rozsah studie připojitelnosti.

11 Předmětem studie připojitelnosti výrobny elektřiny nebo odběrného elektrického zařízení je posouzení očekávaných vlivů připojení zařízení na spolehlivost provozu PS nebo DS. Předmětem studie připojitelnosti DS k PS nebo DS k jiné DS je dále posouzení možných variant požadovaného připojení z hlediska jejich nákladovosti. Podklad pro posouzení žádosti o připojení.

12 Posuzování žádosti o připojení zařízení k PS nebo DS - hlediska
Žádost o připojení se posuzuje s ohledem na: místo a způsob požadovaného připojení, velikost požadovaného příkonu nebo výkonu a časový průběh zatížení. spolehlivost dodávky elektřiny, charakter zpětného působení zařízení žadatele na PS nebo DS, plánovaný rozvoj PS nebo DS, pořadí podaných žádostí, limity připojitelného výkonu do elektrizační soustavy stanovených provozovatelem PS.

13 Rezervovaným příkonem se rozumí
Hodnota elektrického příkonu v předávacím místě PS v MW v základním zapojení, sjednaná s provozovatelem PS na základě požadovaného příkonu a technických parametrů zařízení PS v předávacím místě. Hodnota elektrického příkonu sjednaná s provozovatelem DS na základě požadovaného příkonu pro odběrné místo nebo předávací místo v kW na hladině vvn nebo vn nebo ve výši jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A na hladině nn.

14 Rezervovaným výkonem se rozumí
Hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předávacím místě PS v MW v základním zapojení snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla. Hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předávacím místě DS v kW snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny. Hodnota výkonu v MW sjednaná s provozovatelem PS pro předávací místo DS nebo sjednaná s provozovatelem DS pro předávací místo jiné DS.

15 Připojení zařízení žadatele k PS nebo DS
Připojení zařízení žadatele se uskutečňuje na základě smlouvy o připojení. Žadatel uhradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech (podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu) do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. Žadatel hradí zálohu ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, nejvýše však 50 miliónů Kč. Neuhradí-li žadatel zálohu ve stanovené lhůtě ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené provozovatelem, provozovatel smlouvu ukončí a rezervace zaniká.

16 Náklady spojené s připojením zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu
Pokud žadatel podle platné vyhlášky hradí náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu v plné výši (např. zvláštní požadavky žadatele o připojení - § 11 vyhlášky), lze do nákladů zahrnout: - nezbytně nutné vynaložené oprávněné náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami PS nebo DS, vyvolané požadavkem žadatele v souvislosti s místem a způsobem připojení požadovanáho zařízení.

17 Náklady spojené s připojením zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu
Do nákladů se zahrnují i náklady: na pořízení projektové dokumentace; na geodetická zaměření ; věcná břemena a ostatní bezprostředně související investiční náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo pořízení PS nebo DS. Do nákladů se nezahrnují náklady, které svým rozsahem převyšují nezbytně nutnou míru odpovídající požadavkům žadatele, místu a způsobu připojení jeho zařízení.

18 Co se rozumí výstavbou a úpravou PS nebo DS v souvislosti s požadavkem žadatele na připojení jeho zařízení Výstavba a úprava PS nebo DS je vymezena od místa připojení zařízení žadatele do nejbližšího vhodného místa v dané soustavě, kde je nebo by po provedení nezbytných úprav byl k dispozici požadovaný rezervní příkon nebo výkon.

19 Podíl žadatele o připojení zařízení k PS nebo DS na oprávněných nákladech – § 10 a příloha č. 6 vyhlášky Podíl žadatele na oprávněných nákladech se vypočítává jako součin měrného podílu dle přílohy č. 6 vyhlášky a žadatelem požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu. Podíl je stanoven: na úrovni PS nebo DS o napěťové hladině vvn a vn – v Kč/MW na úrovni DS o napěťové hladině nn v Kč za každý A rezervovaného příkonu.

20 Měrný podíl žadatele na oprávněných nákladech spojených
s připojením odběrné zařízení – za rezervaci příkonu Místo připojení k napěťové hladině Způsob připojení Měrný podíl žadatele přenosová soustava 200 000 Kč/MW distribuční soustava VVN Typ A 600 000 Kč/MW Typ B 150 000 Kč/MW distribuční soustava VN 800 000 Kč/MW Typ B1 distribuční soustava NN 3 fázové připojení 500 Kč/A 1 fázové připojení 200 Kč/A

21 Místo připojení k napěťové hladině
Měrný podíl žadatele na oprávněných nákladech spojených s připojením výrobny elektřiny – za rezervaci výkonu Místo připojení k napěťové hladině Způsob připojení Měrný podíl žadatele přenosová soustava v místě připojení dle stanoviska provozovatele PS Kč/MW distribuční soustava VVN Typ A 1 200 000 Kč/MW Typ B 150 000 Kč/MW distribuční soustava VN 640 000 Kč/MW Kč/MW distribuční soustava NN 3 fázové připojení 500 Kč/A 1 fázové připojení 200 Kč/A

22 Způsoby připojení zařízení žadatele z DS o napěťové hladině vvn a vn
Připojení Typu A je takové připojení, kdy provozovatel DS rozšíří distribuční soustavu až do předávacího místa, kterým je např. trafostanice nebo rozvodna žadatele o připojení. Připojení Typu B je takové připojení, které nesplňuje připojení Typu A. Připojení Typu B1 je takové připojení kdy není nutná výstavba nové kobky a přípojnic a jsou pouze nutné úpravy technického rázu (např. doplnění vyzbrojení kobky).

23 1 fázové připojení - 200 Kč/A
Měrný podíl žadatele o připojení odběrného zařízení nebo výrobny elektřiny z DS nízkého napětí 3 fázové připojení Kč/A 1 fázové připojení Kč/A Podíl žadatele se vypočítá jako součin měrného podílu a žadatelem požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu V případě požadavku na připojení nebo navýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu v objektech již připojených je určení výše podílu na oprávněných nákladech rozhodující stávající způsob připojení.

24 Změna hlavního jističe z 1 fázového na 3 fázový hlavní jistič
Stávající hlavní jistič žadatele je 1 x 16 A, nově požadovaný hlavní jistič 3 x 25 A. Podíl žadatele = rozdílu součinu podílu žadatelem požadované velikosti 3f. jističe a součinu podílu stávající velikosti 1f. jističe. Podíl žadatele = 25 x 500 Kč/A x 200 Kč/A = – = 9.300,- Kč

25 Opětovné připojení zařízení k PS nebo DS (nově zařazený § 10a)
Připojuje-li provozovatel PS nebo provozovatel DS odběrné zařízení zákazníka, kterému byla omezena nebo přerušena dodávka elektřiny z důvodu neoprávněného odběru, přenosu nebo distribuce elektřiny, hradí zákazník podíl na oprávněných nákladech ve výši 1 500 Kč při připojení na napěťové hladině nízkého napětí, 3 500 Kč při připojení na napěťové hladině vysokého napětí nebo vyšších.

26 Krátkodobé připojení k DS
Krátkodobým připojením se rozumí připojení prozatímního zařízení k DS na dobu určitou. Místo připojení se přednostně určuje tak, aby nevyvolávalo nutnost nákladů provozovatele DS s připojením (podíl na oprávněných nákladech podle § 10a se nehradí) Vzniknou-li provozovateli DS náklady se zajištěním krátkodobého připojení, hradí žadatel o krátkodobé připojení náklady spojené s připojením včetně nákladů na uvedení místa připojení do původního stavu - v plné výši.

27 Elektrická přípojka nízkého napětí – náklady na zřízení přípojky
Ve smyslu novely energetického zákona provedené zákonem č. 158/2009 Sb. zřizuje elektrickou přípojku nízkého napětí (§ 45 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb.) na své náklady: v zastavěném území podle zvláštního předpisu* provozovatel DS; mimo zastavěné území podle zvláštního předpisu*, je-li její délka do 50 m včetně provozovatel DS; je-li její délka nad 50 m žadatel o připojení. * zvláštním předpisem je míněn zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

28 Elektrická přípojka nízkého napětí – (§ 12 vyhlášky - co se rozumí délkou elektrické přípojky )
Délkou elektrické přípojky se rozumí délka nejkratší stavebně a technicky proveditelné trasy přípojky promítnuté do půdorysu mezi místem odbočení z DS a hlavní domovní pojistkovou nebo hlavní domovní kabelovou skříní. Do délky elektrické přípojky se nezapočítává její část vedená vertikálně. Pro posouzení, zda se jedná o elektrickou přípojku v zastavěném nebo mimo zastavěné území podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., § 2 odst. d), je rozhodující umístění připojované nemovitosti.

29 Stanovení výše škody při neoprávněném odběru elektřiny pro účely její náhrady
Vzniklá škoda se dle §§ 13 až 15 vyhlášky vyčísluje: na základě provozovatelem změřených nebo jinak prokazatelně zjištěných prokazatelných údajů nelze-li skutečně vzniklou škodu stanovit – vyčísluje se škoda výpočtem a postupem stanoveným vyhláškou

30 Postupy pro podmínky dodávky elektřiny v případě poruchy na odběrném a měřícím zařízení (postupy z hlediska určení množství odebrané elektřiny) a v případech neumožnění - odmítnutí přístupu k měřícímu zařízení za účelem pravidelného odečtu spotřeby elektřiny (postupy z hlediska vyúčtování elektřiny) stanovuje vyhláška v § 16.

31 Přechodná ustanovení vyhlášky č. 81/2010 Sb
Přechodná ustanovení vyhlášky č. 81/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb. Týká se postupů u případů, kdy žadatel požádá na základě vydaného stanoviska provozovatele příslušné soustavy vydaného podle předpisů platných před nabytím účinnosti vyhlášky č.81/2010 Sb. o uzavření smlouvy o připojení. Dále pak případů, kdy žadatel požádá v době závaznosti stanoviska k žádosti o připojení zařízení po dni nabytí účinnosti č. 81/2010 Sb. a délky závaznosti stanoviska k žádosti vydaného k žádosti podle vyhlášky č. 51/2006 Sb.

32 Děkuji za pozornost a za pochopení, že se nejednalo o výklad novelizované vyhlášky, ale pouze o informaci o jejím novelizovaném znění a provedených úpravách. Václav M a c h á č e k


Stáhnout ppt "Podmínky připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě"

Podobné prezentace


Reklamy Google