Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požadavky ERÚ a povinnosti českého účastníka při účasti na německém trhu Blahoslav Němeček Místopředseda a ředitel sekce regulace ERÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požadavky ERÚ a povinnosti českého účastníka při účasti na německém trhu Blahoslav Němeček Místopředseda a ředitel sekce regulace ERÚ."— Transkript prezentace:

1 Požadavky ERÚ a povinnosti českého účastníka při účasti na německém trhu Blahoslav Němeček Místopředseda a ředitel sekce regulace ERÚ

2 20. listopadu 2003AEM2 Úvod Kdo může do Německa s českou elektřinou a naopak? Ten, kdo je v ČR subjektem zúčtování. Kdo je to subjekt zúčtování? Účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek. Kdo se může stát subjektem zúčtování? Držitel licence podle energetického zákona nebo oprávněný zákazník

3 20. listopadu 2003AEM3 Subjekt zúčtování Smlouvy na dodávku elektřiny pro dovoz a vývoz elektřiny mohou být uzavřeny pouze subjektem zúčtování a to se souhlasem provozovatele přenosové soustavy. Dvoustupňová registrace u operátor trhu: 1. Vstupní registrace účastníků trhu s elektřinou. Cena je 500 Kč Hradí všichni držitelé licencí skupiny 1 Oprávnění zákazníci kteří změní dodavatele se registrují zdarma 2. Registrace subjektu zúčtování Cena za registraci subjektu zúčtování je 50 000 Kč Subjekty zúčtování dále hradí: Roční cenu za činnost zúčtování 1 000 Kč/měsíčně Cenu za zúčtování 4,10 Kč/MWh, vztaženo na skutečné odběry z elektrizační soustavy subjektu zúčtování a účastníků trhu s elektřinou, za něž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy.

4 20. listopadu 2003AEM4 Přeshraniční obchod Přeshraniční obchod je uskutečňován za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy na základě smlouvy uzavřené mezi účastníkem trhu s elektřinou a provozovatelem přenosové soustavy. Provozovatelem přenosové soustavy je zveřejněna předpokládaná volná přeshraniční přenosová kapacita na jednotlivých přeshraničních profilech, a to v rozsahu: roční hodnoty, upřesněné hodnoty pro následující měsíc, upřesněné hodnoty pro následující týden, upřesněná hodnota pro jednotlivé hodiny obchodního dne; hodnota je zveřejněna nejpozději do 9:00 hodin předcházejícího dne.

5 20. listopadu 2003AEM5 Přeshraniční obchod Přeshraniční obchod přes jednotlivé přeshraniční profily je uskutečňován nejvýše v rozsahu kapacity rezervované na základě výsledků přidělování přeshraničních přenosových kapacit organizovaných provozovatelem přenosové soustavy nebo kapacity získané převedením rezervované přeshraniční přenosové kapacity od jiného subjektu zúčtování za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy. Je-li kapacita přidělována v aukci, je přidělena v pořadí podle cenových nabídek účastníků aukce a aukční cena je stanovena podle ceny nejnižší přijaté nabídky.

6 20. listopadu 2003AEM6 Přeshraniční obchod Kapacita přidělená v aukci je rezervována okamžikem uhrazení aukční ceny v termínu stanoveném pravidly příslušné aukce. Kapacita je rezervována pouze do uzávěrky příjmu realizačních diagramů, a to nejpozději do uzávěrky do 8:00 hodin v den předcházející dni realizace. Část rezervované kapacity nevyužitá subjektem zúčtování je nabídnuta ostatním účastníkům trhu s elektřinou v denních aukcích.

7 20. listopadu 2003AEM7 Přeshraniční obchod Cena za použití sítí části přenosové soustavy pro smluvní vývoz elektrické energie ke každé MWh smluvně dopravené prostřednictvím přenosové soustavy ČEPS, a. s., do předávacího místa na hranici přenosové soustavy je 28,41 Kč/MWh Cena za smluvní přístup do přenosové soustavy pro mezinárodní výměnu elektrické energie pro smluvní dovoz a tranzit z elektrizačních soustav, jejichž provozovatelé nepřistoupili ke smlouvě o zúčtování a vypořádání přeshraničních přenosů (CBT clearing and settlement agreement) uzavřené mezi provozovateli přenosových soustav Evropských zemí je 1 €/MWh.

8 20. listopadu 2003AEM8 Požadavky na žadatele o licenci Licence je nároková. Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení licence, musí prokázat, že má finanční a technické předpoklady k zajištění výkonu licencované činnosti a že touto činností nedojde k ohrožení života a zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí. Fyzická osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady nebo musí ustanovit odpovědného zástupce, právnická osoba musí ustanovit odpovědného zástupce.

9 20. listopadu 2003AEM9 Požadavky na žadatele o licenci Žádost o udělení licence obsahuje: Obchodní firmu, sídlo a název právnické osoby, Předmět, místo a rozsah podnikání, Identifikační číslo, bylo-li přiděleno, Údaje týkající se odpovědného zástupce, Předpokládanou dobu podnikání. K žádosti se dále připojí: Ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku členů statutárních orgánů a odpovědného zástupce ne starší než 6 měsíců, Doklady o odborné způsobilosti, Doklady prokazující finanční a technické předpoklady.

10 20. listopadu 2003AEM10 Podnikání zahraničních osob Zahraniční osoby mohou podnikat na území ČR za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Podnikáním zahraniční osoby na území ČR se rozumí podnikání této osoby, má-li podnik nebo organizační složku umístěnou na území České republiky. Oprávnění zahraniční osoby podnikat na území ČR vzniká ke dni zápisu této osoby, popřípadě organizační složky jejího podniku v rozsahu předmětu podnikání zapsaném v obchodním rejstříku. Organizační složku nelze zaměňovat s právnickou osobou zřízenou v České republice zahraniční osobou. Způsobilost být účastníkem řízení má pouze zahraniční fyzická nebo právnická osoba, nikoli organizační složka zahraniční osoby.

11 20. listopadu 2003AEM11 Podnikání zahraničních osob Zahraniční osoba podnikající v České republice musí splnit i podmínky stanovené živnostenským zákonem. Předpokladem je vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny (licence) Povinně musí být ustaven odpovědný zástupce, který musí mít trvalý pobyt na území České republiky. Návrh na zápis podává zahraniční osoba.

12 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "Požadavky ERÚ a povinnosti českého účastníka při účasti na německém trhu Blahoslav Němeček Místopředseda a ředitel sekce regulace ERÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google