Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smluvní vztahy a registrace Jaroslav Žákovčík PRAHA 14.4.2004 www.ote-cr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smluvní vztahy a registrace Jaroslav Žákovčík PRAHA 14.4.2004 www.ote-cr.cz."— Transkript prezentace:

1 Smluvní vztahy a registrace Jaroslav Žákovčík PRAHA 14.4.2004 www.ote-cr.cz

2 2 Termíny a pojmy - legislativa  Vykládají se ve smyslu posledního platného znění: Energetického zákona (Zákon 458/2000 Sb v platného znění) Vyhlášky Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti Operátora trhu (Vyhl.č.459/2003 Sb.kterou se mění Vyhl. č.373/2001 Sb. ve znění Vyhl.č.12/2003 Sb.) Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou (Vyhl. č.19/2002 Sb.) Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání údajů (Vyhl.č.218/2001 Sb. ve znění Vyhl.č.450/2003 Sb.) Cenového rozhodnutí ERÚ č. 26/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb.

3 3 www.ote-cr.cz - část Registrace, smlouvy  Jak postupovat  Přístup k IS OTE (CDS)  Formuláře a smlouvy  Finanční zajištění  Seznam RÚT (SZ)  Seznam oprávněných zákazníků

4 4 Registrovaný účastník trhu - RÚT  Povinnost zaregistrovat se u Operátora trhu s elektřinou, a.s. (dále jen Operátor trhu) mají účastníci trhu s elektřinou, kteří jsou držiteli licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, distribuci elektřiny, obchod s elektřinou a dále oprávnění zákazníci, kteří se chtějí stát subjekty zúčtování, nebo chtějí změnit svého dodavatele (Vyhl.459/2003 Sb.§16 odst.5). Zaregistrováním se stávají registrovanými účastníky trhu s elektřinou - RÚT. Podrobnosti způsobu registrace jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

5 5 Obecný postup registrace - RÚT  Registrace – vyplnění registračního formuláře (vzor A)  Odeslat vyplněný formulář na E-mail adresu: registrace@ote-cr.cz  Komunikace s OTE – kontrola údajů  Úhrada příslušných poplatků (držitel licence 500,-Kč; OZ bez poplatku)  Předání ověřených kopií dokladů a podepsaných předaných formulářů  Účastník obdrží registrační číslo a údaje jsou zaregistrovány v IS OTE  Podmínky instalace přístupu do IS OTE (CDS) v případě požadavku RÚT (registrační formulář vzor C) a uzavření smluvního vztahu

6 6 Podmínky instalace přístupu do IS OTE (CDS)  Registrace oprávněných osob RÚT – vyplněný formulář vzor C pro každou osobu  Operátor trhu přidělí osobám ID USER  RÚT si objedná (objednávka na www.ote-cr.cz) přístupové prvky pro určené osoby a dohodne si formu a způsob předání (případně instalace)  RÚT uhradí vystavenou objednávku  Operátor trhu nastaví k danému datu přístupová práva do IS OTE

7 7 Uzavření smlouvy - RÚT  Registrace (viz. předchozí kroky, formuláře vzor A, C)  Požadavek na uzavření příslušného typu smlouvy  Identifikační údaje za RÚT do záhlaví smlouvy a Příloha č.2 – Zmocněnci pro komunikaci  Přípravná schůzka  Operátor trhu připraví na základě předaných údajů čistopis smlouvy k podpisu  Podpis smlouvy

8 8 Subjekt zúčtování - SZ  Subjektem zúčtování je Registrovaný účastník trhu (RÚT), který uzavřel s Operátorem trhu Smlouvu o zúčtování odchylek (dále jen smlouva o zúčtování).

9 9 Obecný postup registrace - SZ  Registrace (viz. předchozí kroky, formuláře vzor B, C)  Přípravná schůzka  Kompletace smlouvy včetně příloh (příloha č.2 – finanční zajištění)  Podpis smlouvy  Úhrada příslušných poplatků 50 000,-Kč SZ (+500,-Kč) -datum podpisu smlouvy je datum zdanitelného plnění  Splnění podmínek finančního zajištění, kauce, inkaso (v souladu s OP)  Podmínky instalace přístupu do IS OTE (CDS) pro SZ prvotní instalace (max.2xčtečka+max.6xpřístupová karta)

10 10 Webová stránka OTE - část Formuláře a smlouvy 1. Platné znění smluv + Přílohy č.1- Obchodní podmínky Operátora trhu č.2 - Formulář pro stanovení výše finančního zajištění č.2(3) - Zmocněnci pro komunikaci v oblasti smluvní a provozní 2. Platné registrační formuláře

11 11 Celkový přehled smluv  A-Smlouva o zúčtování odchylek  B-Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou  C-Smlouva o předávání údajů (distribuční+přenosová soustava)  D-Smlouva o zúčtování regulační energie  E-Smlouva o předávání údajů o regulační energii  Q-Smlouva o provozování vyrovnávacího trhu s regulační energií  W - Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií  U-Smlouva o přístupu do IS OTE (CDS)

12 12  Předmětem této smlouvy je vyhodnocování, zúčtování,vypořádání a fakturace odchylek Subjektu zúčtování, prováděné Operátorem trhu pro Subjekt zúčtování podle vyhlášky ERÚ, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásad tvorby cen za činnosti Operátora trhu, a s respektováním Obchodních podmínek, které jsou přílohou č.1 této smlouvy Smlouva o zúčtování odchylek

13 13 Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou  Tuto smlouvu může uzavřít pouze Subjekt zúčtování.  Předmětem této smlouvy je závazek Operátora trhu umožnit Obchodníkovi přístup na krátkodobý trh s elektřinou organizovaný Operátorem trhu a provádět pro Obchodníka činnosti související s přístupem na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou za podmínek uvedených dále v této smlouvě a jejích přílohách.

14 14 Smlouva o předávání údajů  Tuto smlouvu uzavírají s Operátorem trhu provozovatelé distribučních a přenosové soustavy na základě § 16 odstavec 3 Vyhl.č.459/2003 Sb.kterou se mění Vyhl. č.373/2001 Sb. ve znění Vyhl.č.12/2003 Sb.)  Předmětem této smlouvy je bezúplatná spolupráce ve vzájemné součinnosti za účelem plnění práv a povinností Provozovatele ve smyslu § 25 odstavec 11 písmeno f) Energetického zákona a Operátora trhu ve smyslu § 27 odstavec 6 písmeno b) Energetického zákona.

15 15 Smlouva o předávání údajů-legislativa  § 25 odstavec 11 písmeno f) Energetického zákona - Provozovatel distribuční soustavy je povinen : f) zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat výsledky měření a další nezbytné informace operátorovi trhu; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,  § 27 odstavec 6 písmeno b) Energetického zákona – Operátor trhu má právo vyžadovat: b) od provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění svých povinností

16 16 Smlouva o zúčtování regulační energie  Předmětem této smlouvy je Operátorem trhu prováděná přefakturace regulační energie Poskytovatelem RE na základě smluvního vztahu Poskytovatele RE a společnosti ČEPS, jakožto provozovatele přenosové soustavy.  Tuto smlouvu uzavírají s Operátorem trhu Poskytovatelé regulační energie.

17 17 Smlouva o předávání údajů o regulační energii  Tuto smlouvu uzavírá s Operátorem trhu provozovatel přenosové soustavy.  Předmětem této smlouvy je bezúplatná spolupráce smluvních stran ve vzájemné součinnosti za účelem plnění práv a povinností ČEPS jako provozovatele přenosové soustavy ve smyslu § 24 Energetického zákona a Operátora trhu ve smyslu § 27 Energetického zákona.

18 18 Smlouva o provozování vyrovnávacího trhu s regulační energií  Tuto smlouvu uzavírá s Operátorem trhu provozovatel přenosové soustavy.  Předmětem této smlouvy je bezúplatná spolupráce mezi Operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy při organizování a provozování vyrovnávacího trhu s regulační energií

19 19 Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií  Tuto smlouvu může uzavřít pouze Subjekt zúčtování.  Předmětem této smlouvy je závazek Operátora trhu umožnit Účastníkovi VT přístup na VT a provádět pro Účastníka VT činnosti související s organizováním VT a finančním vyrovnání za podmínek uvedených dále v této smlouvě a jejich přílohách.

20 20 Smlouva o přístupu do IS OTE (CDS)  Smlouvu uzavírají s Operátorem trhu RÚT, kteří nejsou SZ  Předmětem této smlouvy je zajištění přístupu do IS OTE (CDS) za účelem: a) poskytování podkladů pro fakturaci b) provedení administrace změny dodavatele c) Získávání podkladů o obchodní bilanci a předávání souhrnných údajů o obchodní bilanci RÚT

21 21 Přílohy ke smlouvám  Obchodní podmínky-Revize 04-leden 2004  Formulář pro stanovení výše finančního zajištění  Zmocněnci pro komunikaci v oblasti smluvní a provozní

22 22 Obchodní podmínky – přehled částí 1.obecná ustanovení 2.zabezpečený přístup do IS OTE 3.zúčtování odchylek 4.krátkodobý trh s elektřinou-denní trh 5.krátkodobý trh s elektřinou-vnitrodenní trh s elektřinou a vyrovnávací trh s regulační energií 6.formuláře a ostatní přílohy Obchodních podmínek 7.finanční zajištění 8.reklamace 9.příjem a poskytování dat 10.výbor účastníků trhu 11.stavy nouze v elektrizační soustavě 12.závěrečné ustanovení

23 23 Přílohy Obchodních podmínek  Příloha č.1-Formát zpráv EDI  Příloha č.2- Formát zpráv XML

24 24  Děkuji za Vaši pozornost, konkrétní případy můžeme řešit po telefonické dohodě na tel. 296 579 183


Stáhnout ppt "Smluvní vztahy a registrace Jaroslav Žákovčík PRAHA 14.4.2004 www.ote-cr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google