Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Ing. Igor Chemišinec, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Ing. Igor Chemišinec, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Ing. Igor Chemišinec, Ph.D.

2 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 2/26 Liberalizace trhu s elektřinou Výchozí stav Cílový stav ? stát stanovuje cenu elektřiny stát vlastní elektroenergetické společnosti stát je zodpovědný za spolehlivost dodávek elektřiny cena je stanovována na trhu stát nevlastní elektroenergetické společnosti jak se to projeví v zajištění spolehlivosti dodávky?

3 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 3/26 Liberalizace: Posun pohledu na pojem „Spolehlivost dodávky“ „Dodávka elektřiny v požadovaném množství, čase a při zachování stanovených technických ukazatelů.“ „Dodávka elektřiny v požadovaném množství, čase, při zachování stanovených technických ukazatelů a za co nejnižší cenu.“ (Council of European Energy Regulators) Zajištění spolehlivosti tak není na liberalizovaném trhu s elektřinou jenom technickým problémem, ale i ekonomickým.

4 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 4/26 Spolehlivost a dostupnost dodávek energií v ES tak závisí na: technických hlediscích => struktura zdrojů, konfigurace sítí, velikost záloh úspěchu modelu obchodování s energiemi => založeno na kvalitní infrastruktuře trhu a ES nových způsobech obchodování => motivace obchodníků a výrobců k investicím investicích do provozu a infrastruktury ES => dlouhodobých a finančně velmi náročných

5 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 5/26 Různé pohledy na zajištění spolehlivosti dodávek el. energie Legislativní Organizační Provozní Podpůrné JEDEN CÍL: Spolehlivá dodávka el. energie všem v požadované kvalitě, množství, čase a za co nejnižší ceny

6 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 6/26 OTE přispívá k zajištění spolehlivost dodávek: Organizováním trhu s elektřinou Činnostmi vedoucí k podpoře dlouhodobé rovnováhy na trhu s elektřinou čas

7 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 7/26 Organizování trhu s elektřinou Organizace, vyhodnocení a zúčtování krátkodobého trhu s elektřinou => Poslední příležitost SZ vyrovnat svou obchodní pozici  Denní trh  Vnitrodenní trh Organizace vyrovnávacího trhu s regulační energií (ve spolupráci s ČEPS) => pomáhá ČEPS ke krytí systémové odchylky Vyhodnocení a zúčtování odchylek jednotlivým SZ (i ve stavech nouze) Finanční vyrovnání denního a vnitrodenního trhu, a regulační energie Provozování systému zabezpečujícího předávání dat potřebných k fakturaci elektřiny

8 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 8/26 Účastníci trhu: k 1.1.2007 celkem 1 564 účastníků trhu 46 subjektů zúčtování 2 tranzitéři Objem obchodů (rok 2006): dvoustranné smlouvy (DVS) 71 378 GWh export 18 736 GWh import 5 508 GWh denní trh (DT) 607 GWh vnitrodenní trh (VDT) 45 GWh

9 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 9/26 Vývoj denního trhu s elektřinou

10 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 10/26 DT: Ceny srovnatelné v ČR i na EEX

11 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 11/26

12 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 12/26 Podíl jednotlivých skupin SZ na odchylce Stav nouze v DS: Odpadlá spotřeba Začátek roku 2007 Výpadek zdroje

13 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 13/26 Aktivity OTE Analýza vývoje trhu s elektřinou a zveřejňování zpráv o stavu trhu Odhadování taktiky obchodování a možného chování SZ  Informování ČEPS o možných problémech SZ  Viz Pravidla trhu §29, odst. 6: Operátor trhu poskytne provozovateli přenosové soustavy a) v den předcházející obchodnímu dni pro účely přípravy provozu údaje o závazku dodat elektřinu do soustavy a o závazku odebrat elektřinu ze soustavy jednotlivých subjektů zúčtování, b) v den následující po obchodním dni pro účely vyhodnocení údaje o individuální odchylce subjektů zúčtování, pokud tato odchylka přesáhne u daného subjektu zúčtování 50 MWh v jednom obchodním intervalu

14 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 14/26 Aktivity OTE Podávání informací státním orgánům (MPO a ERÚ) o stavu trhu s elektřinou a možném dalším vývoji Rozbor nepříznivých situací v ES ČR včetně z tohoto vyplývajících důsledků Podílet se na přípravě energetické legislativy (zapracování získaných zkušeností o stavu trhu s el.) a podávání návrhu na zlepšení  Účast na projektu „NOEL“ (Novelizace energetické legislativy)  Účast v pracovní skupině pro novelizace „Pravidel trhu“

15 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 15/26 Činnosti vedoucí k podpoře dlouhodobé rovnováhy na trhu s elektřinou Rozvoj stávajícího systému obchodování a hledání nových příležitostí Informační podpora státním institucím zodpovědným za stav elektroenergetiky v ČR

16 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 16/26 Rozvoj stávajícího systému obchodování a hledání nových příležitostí V oblasti výpočtu a finančního vypořádání odchylek subjektů zúčtování se chceme zejména zaměřit na Možnosti vedoucí ke snížení odchylek jednotlivých subjektů zúčtování

17 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 17/26 V oblasti spotového a vnitrodenního trhu vytvořit podmínky pro vstup dalších účastníků na trh s elektřinou ČR efektivním využitím osvědčených produktů systematickým zkvalitňováním obchodního prostředí rozvojem krátkodobého trhu s elektřinou přispět ke správné činnosti burzovních obchodů

18 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 18/26 Koho chce OTE nabídkou spolupráce oslovit ? Společně s komoditními burzami nové účastníky trhu s novými finančními produkty V oblasti plynárenství účastníky trhu s plynem v ČR, a to s možností využití zkušeností z procesu otevírání trhu a liberalizace v elektroenergetice, zejména vyhodnocování odchylek a organizace krátkodobého trhu

19 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 19/26 Informační podpora státním institucím zodpovědným za stav elektroenergetiky v ČR Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) §27, odst. 4, písm. g: Operátor trhu je povinen na základě licence: „zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu alespoň jednou ročně zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a o způsobu jejího krytí zdroji elektřiny a o předpokládaném vývoji trhu s elektřinou “ Cíl poskytnout MPO a ERÚ informace o střednědobém a dlouhodobém výhledu stavu ES ČR

20 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 20/26 Předávaná zpráva vyhovuje i legislativě EU Konkrétně: Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2005/89/ES

21 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 21/26 Směrnice 2003/54/ES Ve vztahu k bezpečnosti dodávky možnost zavést dlouhodobé plánování Zajištění sledování problémů bezpečnosti dodávky  Rovnováha nabídky a poptávky  Úroveň očekávané budoucí poptávky  Předpokládaná budoucí kapacita Možnost zajištění opatření vzhledem k novým kapacitám

22 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 22/26 Směrnice 2005/89/ES Rozvíjí směrnici 2003/54/ES v oblasti zajištění zabezpečení dodávek elektřiny pro řádné fungování vnitřního trhu s elektřinou Sledovat celkovou způsobilost ES poskytovat dodávky pokrývající současnou a předpokládanou poptávku po elektřině  Předpokládaná rovnováha nabídky a poptávky během období příštích pěti let  Vyhlídky na zabezpečení dodávek elektřiny v období pěti až patnácti let

23 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 23/26 Stávající stav: OTE zpracovává ve spolupráci s EGÚ Brno pro MPO a ERÚ 2 dokumenty 1.Očekávaná roční rovnováha mezi nabídkou a poptávkou spotřeby elektřiny 2.Dlouhodobé bilance elektřiny ES ČR (včetně střednědobého výhledu) 2006 2007 2008- 2012 2013- 2020 1 - 2040 Roční bilance Střednědobá bilance Analýza stavu a předpokládaného chování ES ČR ve střednědobém výhledu Dlouhodobý výhled Podklad pro státní energetickou politiku a hlavní záměry rozvoje elektroenergetiky ČR Strategický výhled Podklad pro státní energetickou politiku, zejména v oblasti paliv a hlavní záměry rozvoje elektroenergetiky ČR N+1 N+2 N+7 N+6

24 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 24/26 Hlavní výstupy 1)Zpracování strategických scénářů vývoje spotřeby a očekávaných průběhů zatížení 2)Očekávaný vývoj obchodu s elektřinou 3)Možné varianty rozvoje výrobní základny ES ČR 4)Specifikace požadavků ES ČR na nový výkon v dlouhodobé perspektivě 5)Analýza provozu očekávaného stavu výrobní základny ES ČR 6)Analýza potřeb a dostatečnosti palivové základny ČR a působení ES na životní prostředí 7)Analýza provozovatelnosti ES ČR z hlediska zajištění její regulovatelnosti a její spolehlivosti

25 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 25/26 Důležitý článek v zajištění spolehlivosti dodávek energie na trhu s elektřinou v ČR

26 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Zpracoval: Igor Chemišinecdatum: 21. 3. 2007Strana: 26/26 Děkuji za pozornost ! www.ote-cr.cz Igor Chemišinec ichemisinec@ote-cr.cz


Stáhnout ppt "Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR Ing. Igor Chemišinec, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google