Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR"— Transkript prezentace:

1 Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR
Ing. Igor Chemišinec, Ph.D.

2 Liberalizace trhu s elektřinou
Výchozí stav Cílový stav ? stát stanovuje cenu elektřiny stát vlastní elektroenergetické společnosti stát je zodpovědný za spolehlivost dodávek elektřiny cena je stanovována na trhu stát nevlastní elektroenergetické společnosti jak se to projeví v zajištění spolehlivosti dodávky?

3 Liberalizace: Posun pohledu na pojem „Spolehlivost dodávky“
„Dodávka elektřiny v požadovaném množství, čase a při zachování stanovených technických ukazatelů.“ „Dodávka elektřiny v požadovaném množství, čase, při zachování stanovených technických ukazatelů a za co nejnižší cenu.“ (Council of European Energy Regulators) Zajištění spolehlivosti tak není na liberalizovaném trhu s elektřinou jenom technickým problémem, ale i ekonomickým.

4 Spolehlivost a dostupnost dodávek energií v ES tak závisí na:
technických hlediscích => struktura zdrojů, konfigurace sítí, velikost záloh úspěchu modelu obchodování s energiemi => založeno na kvalitní infrastruktuře trhu a ES nových způsobech obchodování => motivace obchodníků a výrobců k investicím investicích do provozu a infrastruktury ES => dlouhodobých a finančně velmi náročných

5 Různé pohledy na zajištění spolehlivosti dodávek el. energie
Legislativní Organizační Provozní Podpůrné JEDEN CÍL: Spolehlivá dodávka el. energie všem v požadované kvalitě, množství, čase a za co nejnižší ceny

6 OTE přispívá k zajištění spolehlivost dodávek:
Organizováním trhu s elektřinou Činnostmi vedoucí k podpoře dlouhodobé rovnováhy na trhu s elektřinou čas

7 Organizování trhu s elektřinou
Organizace, vyhodnocení a zúčtování krátkodobého trhu s elektřinou => Poslední příležitost SZ vyrovnat svou obchodní pozici Denní trh Vnitrodenní trh Organizace vyrovnávacího trhu s regulační energií (ve spolupráci s ČEPS) => pomáhá ČEPS ke krytí systémové odchylky Vyhodnocení a zúčtování odchylek jednotlivým SZ (i ve stavech nouze) Finanční vyrovnání denního a vnitrodenního trhu, a regulační energie Provozování systému zabezpečujícího předávání dat potřebných k fakturaci elektřiny

8 Účastníci trhu: k 1.1.2007 celkem 1 564 účastníků trhu
46 subjektů zúčtování 2 tranzitéři Objem obchodů (rok 2006): dvoustranné smlouvy (DVS) GWh export GWh import GWh denní trh (DT) 607 GWh vnitrodenní trh (VDT) 45 GWh

9 Vývoj denního trhu s elektřinou

10 DT: Ceny srovnatelné v ČR i na EEX

11

12 Podíl jednotlivých skupin SZ na odchylce
Začátek roku 2007 Stav nouze v DS: Odpadlá spotřeba Výpadek zdroje

13 Aktivity OTE Analýza vývoje trhu s elektřinou a zveřejňování zpráv o stavu trhu Odhadování taktiky obchodování a možného chování SZ Informování ČEPS o možných problémech SZ  Viz Pravidla trhu §29, odst. 6: Operátor trhu poskytne provozovateli přenosové soustavy a) v den předcházející obchodnímu dni pro účely přípravy provozu údaje o závazku dodat elektřinu do soustavy a o závazku odebrat elektřinu ze soustavy jednotlivých subjektů zúčtování, b) v den následující po obchodním dni pro účely vyhodnocení údaje o individuální odchylce subjektů zúčtování, pokud tato odchylka přesáhne u daného subjektu zúčtování 50 MWh v jednom obchodním intervalu

14 Aktivity OTE Podávání informací státním orgánům (MPO a ERÚ) o stavu trhu s elektřinou a možném dalším vývoji Rozbor nepříznivých situací v ES ČR včetně z tohoto vyplývajících důsledků Podílet se na přípravě energetické legislativy (zapracování získaných zkušeností o stavu trhu s el.) a podávání návrhu na zlepšení Účast na projektu „NOEL“ (Novelizace energetické legislativy) Účast v pracovní skupině pro novelizace „Pravidel trhu“

15 Činnosti vedoucí k podpoře dlouhodobé rovnováhy na trhu s elektřinou
Rozvoj stávajícího systému obchodování a hledání nových příležitostí Informační podpora státním institucím zodpovědným za stav elektroenergetiky v ČR

16 Rozvoj stávajícího systému obchodování a hledání nových příležitostí
V oblasti výpočtu a finančního vypořádání odchylek subjektů zúčtování se chceme zejména zaměřit na Možnosti vedoucí ke snížení odchylek jednotlivých subjektů zúčtování

17 V oblasti spotového a vnitrodenního trhu vytvořit podmínky pro
vstup dalších účastníků na trh s elektřinou ČR efektivním využitím osvědčených produktů systematickým zkvalitňováním obchodního prostředí rozvojem krátkodobého trhu s elektřinou přispět ke správné činnosti burzovních obchodů

18 Koho chce OTE nabídkou spolupráce oslovit ?
Společně s komoditními burzami nové účastníky trhu s novými finančními produkty V oblasti plynárenství účastníky trhu s plynem v ČR, a to s možností využití zkušeností z procesu otevírání trhu a liberalizace v elektroenergetice, zejména vyhodnocování odchylek a organizace krátkodobého trhu

19 poskytnout MPO a ERÚ informace o střednědobém a dlouhodobém výhledu
Informační podpora státním institucím zodpovědným za stav elektroenergetiky v ČR Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) §27, odst. 4, písm. g: Operátor trhu je povinen na základě licence: „zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu alespoň jednou ročně zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a o způsobu jejího krytí zdroji elektřiny a o předpokládaném vývoji trhu s elektřinou“ Cíl poskytnout MPO a ERÚ informace o střednědobém a dlouhodobém výhledu stavu ES ČR

20 Předávaná zpráva vyhovuje i legislativě EU
Konkrétně: Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2005/89/ES

21 Směrnice 2003/54/ES Ve vztahu k bezpečnosti dodávky možnost zavést dlouhodobé plánování Zajištění sledování problémů bezpečnosti dodávky Rovnováha nabídky a poptávky Úroveň očekávané budoucí poptávky Předpokládaná budoucí kapacita Možnost zajištění opatření vzhledem k novým kapacitám

22 Směrnice 2005/89/ES Rozvíjí směrnici 2003/54/ES v oblasti zajištění zabezpečení dodávek elektřiny pro řádné fungování vnitřního trhu s elektřinou Sledovat celkovou způsobilost ES poskytovat dodávky pokrývající současnou a předpokládanou poptávku po elektřině Předpokládaná rovnováha nabídky a poptávky během období příštích pěti let Vyhlídky na zabezpečení dodávek elektřiny v období pěti až patnácti let

23 Stávající stav: OTE zpracovává ve spolupráci s EGÚ Brno pro MPO a ERÚ 2 dokumenty
Očekávaná roční rovnováha mezi nabídkou a poptávkou spotřeby elektřiny Dlouhodobé bilance elektřiny ES ČR (včetně střednědobého výhledu) 2006 2007 2008 - 2012 2013 202 1 20 40 Roční bilance Střednědobá bilance Analýza stavu a předpokládaného chování ES ČR ve střednědobém výhledu Dlouhodobý výhled Podklad pro státní energetickou politiku a hlavní záměry rozvoje elektroenergetiky ČR Strategický výhled Podklad pro státní energetickou politiku, zejména v oblasti paliv a hlavní záměry rozvoje N+1 N+2 N+7 N+6

24 Hlavní výstupy Zpracování strategických scénářů vývoje spotřeby a očekávaných průběhů zatížení Očekávaný vývoj obchodu s elektřinou Možné varianty rozvoje výrobní základny ES ČR Specifikace požadavků ES ČR na nový výkon v dlouhodobé perspektivě Analýza provozu očekávaného stavu výrobní základny ES ČR Analýza potřeb a dostatečnosti palivové základny ČR a působení ES na životní prostředí Analýza provozovatelnosti ES ČR z hlediska zajištění její regulovatelnosti a její spolehlivosti

25 Důležitý článek v zajištění spolehlivosti dodávek energie na trhu s elektřinou v ČR

26 Děkuji za pozornost ! www.ote-cr.cz Igor Chemišinec


Stáhnout ppt "Úloha OTE ve spolehlivosti dodávek energie na trhu ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google