Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkce OTE v provádění zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE Seminář AEM 11. května 2005 Fialová Irena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkce OTE v provádění zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE Seminář AEM 11. května 2005 Fialová Irena."— Transkript prezentace:

1 Funkce OTE v provádění zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE Seminář AEM 11. května 2005 Fialová Irena

2 2 Legislativa  Směrnice 2001/77/ES o podpoře el.vyráběné z OZE na vnitřním trhu s elektřinou – dále jen „Směrnice EU “ –platná od 27.10.01 –povinnost úpravy legislativ čl. států do 27.10.03  Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE v ČR (dále jen „zákon o OZE“): –podán jako vládní návrh zákona do PSP 13.11. 2003 –v PSP (ve znění KPN z HV) schválen 23. 2. 2005 –v senátu schválen 31. 3. 2005 –doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2005 (prezident nevrátil zpět PSP ani nepodepsal) –vyšel ve Sb. zákonů jako zákon č.180/2005 Sb. 5. 5. 2005 –účinný od 1. 8. 2005

3 3 Záruky původu  Dle zákona o OZE má povinnost vydávat „záruku původu“ OTE  Dle Směrnice EU musí „záruka původu“ uvádět –zdroj energie, ze kterého byla elektřina vyrobena –datum výroby –místo výroby –u VE i „kapacitu“=instalovaný výkon (čl. 5 bod 3.)

4 4 Záruky původu  musí pokrýt všechny formy elektřiny z OZE  měly by být vzájemně uznávány čl. státy  jsou nutné k –prokázání elektřiny vyrobené z OZE (výrobci při prodeji) –usnadnění obchodování s elektřinou vyrobenou z OZE –„poskytnutí průhlednosti“spotřebitelům při výběru mezi elektřinou z OZE a z jiných zdrojů  musí být odlišitelné od „zelených certifikátů“ / „zelených osvědčení“

5 5 Směrnice EU o zárukách původu  Čl.státy –zaručí původ elektřiny z OZE podle objektivních, průhledných a nediskriminačních kritérií stanovených každým čl.státem –mohou jmenovat 1 nebo více subjektů (nezávislých na výrobních a distribučních činnostech), aby dohlížely na vydání záruk původu –(nebo příslušné subjekty) vytvoří vhodné systémy k zajištění toho, že záruky původu jsou přesné spolehlivé

6 6 Zákon o OZE –základem je systém pevných výkupní cen a fixních příplatků k tržní ceně elektřiny X systém založený na kvótách (zelené certifikáty a obchodování s nimi) –povinnost výkupu elektřiny z OZE na něž se vztahuje podpora mají nejen provozovatelé regionálních DS, ale i PPS (§4 odst.4) podpora se vztahuje na výrobu z OZE kromě VTE na ploše 1 km 2 nad 20 MW e – podpora je různá podle druhu OZE (i dle parametru biomasy) a P ist (§3 odst.1 a 2 ) –pro „spoluspalování“ biomasy a neobnovitelného zdroje jen „zelené bonusy“(§4 odst.6) X vyhl.č.252/2001 Sb., o způsobu výkupu el. z OZE a KVET

7 7 Povinnosti OTE ze zákona o OZE  vydávání potvrzení o původu elektřiny z OZE (záruky původu) –na písemnou žádost výrobce –v termínu do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti (§4 odst.13)

8 8 Povinnosti OTE ze EZ  činnosti OTE dle zákona č.458/200 Sb. (dále jen „EZ“) –zajišťuje pro příslušné účastníky trhu s elektřinou skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny –zpracovává vyhodnocení odchylek SZ na základě smluv o dodávce elektřiny SZ nebo RÚT a skutečných naměřených dodávek a odběrů elektřiny RÚT –zpracovává a předává MPO a ERÚ roční zprávu …o způsobu krytí zdroji budoucí očekávané spotřeby elektřiny… Podrobnosti týkající se činností OTE stanoví Pravidla trhu, podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů stanoví prováděcí právní předpis (§27 odst.6 EZ)

9 9 Právo OTE z EZ - §27 odst.5 písm.a) a b)  OTE má právo vyžadovat –od SZ a RÚT údaje ze smluv o dodávce elektřiny, kterými jsou zejména výkon a jeho časový průběh, a to i za výrobny elektřiny účastníka trhu s elektřinou, za něhož SZ převzal odpovědnost za odchylku –od PPS a PDS naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění svých povinností

10 10 Povinnost PDS/PPS z EZ  zajišťovat měření v DS/PS včetně jejich vyhodnocování a předávat OTE naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č.218/2001 Sb. o měření)- §24 odst.10 písm.e) a §25 odst.11 písm. f)

11 11 Povinnosti výrobce ze zákona o OZE  informovat PDS/PPS o úmyslu nabídnout elektřinu k výkupu (v termínu dle vyhlášky)  uzavřít smlouvu o dodávce s PDS/PPS (§4 odst.17)  předávat PDS /PPS –pravdivé naměřené nebo vypočítané údaje o množství jím vyrobené elektřiny z OZE pro VS (jen „zelené bonusy“ - §5 odst.5) o skutečné výrobě a výkupu elektřiny z OZE podle jednotlivých druhů OZE (§5 odst.6)

12 12 Povinnosti výrobce ze zákona o OZE  v případě výroby elektřiny z OZE společně s elektřinou z neobnovitelných zdrojů energie zajistit (§4 odst.11) –samostatné měření vyrobené elektřiny z OZE nebo –výpočet vyrobeného množství elektřiny z OZE (dle vyhl.)  při společným spalováním („spoluspalování“) biomasy a neobnovitelného zdroje energie vykazovat (§4 odst.12) –množství elektřiny z OZE, –skutečné nabytí množství biomasy a její kvalitu a –skutečné využití nabyté biomasy (způsobem dle vyhl.)

13 13 Povinnosti PDS/PPS  Povinnosti PPS/PDS“ –vykupovat elektřinu z OZE za regulované ceny pokud je výrobcem nabídnuta k výkupu (v termínu dle vyhl.) a uzavřít s ním smlouvu o dodávce včetně převzetí odpovědnosti za odchylku (§4 odst.4) –hradit „zelené bonusy“ za elektřinu z OZE prodanou výrobcem (§4 odst. 7) prostřednictvím bilaterálních smluv jiným odběratelům (§4 odst.15)  Povinnost jen PDS –hradit „zelené bonusy“ výrobci z OZE, který ve výrobně na vymezeném území regionální DS vyrábí elektřinu z OZE pro vlastní spotřebu (§4 odst.12)

14 14 Registrace u OTE  Registrace výrobce z OZE (držitele licence na výrobu) –jako RÚT –bude mu přiděleno identifikační číslo - 13-ti místný EAN  Registrace výrobny z OZE (OPM) v CDS –na žádost výrobce z OZE registruje příslušný provozovatel (do x dnů) u OTE předávací místo výrobny z OZE (OPM)

15 15 Registrace OPM u OTE  Kmenové údaje OPM EAN OPM Datum založení (+ datum do kdy je OPM platné) Název OPM (6O znaků) Druh OPM (Výroba – 0001) Síť Napěťová úroveň Typ měření (A/B/C) Typ zdroje (1 – GEO, 2 – JE, …. 12 až 18 – BIO, 19 – OST) P inst. Další atributy

16 16 Další atributy OPM –poskytovatel PpS (jsou-li na OPM poskytovány PpS) –vlastník licence na výrobu/provozovatel (13-ti místný EAN) –specifikace lokality výrobny (adresa) »město »ulice »PSČ »číslo domu –podíl výroby z OZE na celkové výrobě (0- 100 %) – u BIO při spoluspalování podle typu technologie –procento úspor při výrobě elektřiny v kogeneraci s vysokou účinností

17 17 Registrace OPM výrobny u OTE  OPM výrobny z OZE –na OPM výrobny z OZE se může vykazovat jak „výroba“ tak „spotřeba“, tzn. že pro tato OPM jsou evidovány vždy 2 profily („spotřeba“ a „výroba“)  Možnost pozastavení zasílání dat na OPM –použití pro sezónní výrobu

18 18 Odběratel s převzatou odchylkou v OPM  při povinném výkupu = SZ –provozovatel nemůže bez licence obchodovat s elektřinou, proto v OPM výrobny z OZE má předanou odpovědnost za odchylku v dodávce elektřiny na SZ  při „zelených bonusech“= odběratel –který má s výrobcem z OZE uzavřenu smlouvu o dodávce –který může mít přenesenou odpovědnost za odchylku na jiného účastníka trhu / SZ Pozn.: při „zelených bonusech“ nutná změna odběratele

19 19 Zasílání hodnot z měření  PDS/PPS zasílají skutečné hodnoty (z měření): –z „A“ denně – 1-3 diagramy (pro 2 směry) –z „B“ po měsíci – 28-31 diagramů (pro 2 směry) –z „C“ po měsíci – 2 hodnoty (pro 2 směry) X dle zákona o OZE může být vyhodnocování výkupu z OZE i v jiném než měsíčním časovém úseku (§5 odst.2) –OPM v DS, tj. na „vstupu“ do DS – měří PDS, –na výstupu z výrobny – měří buď PDS nebo výrobci (tzn.že údaje z měření celkově vyrobené elektřiny nejsou zajišťovány příslušným provozovatelem) Pozn: v CDS OPM výroben z OZE nemohou být „agregovaná “ SZ při „B“ a „C“ zasílají předběžné/náhradní diagramy / hodnoty

20 20 Zasílání hodnot z výkazů (???)  PDS/PPS mají hodnoty výroby z OZE na výkazech od výrobců z OZE –nutná úprava CDS podle členění výkazů o výkupu  Výroba (měsíční výkazy o výkupu dle vyhl. č. 252/2001 Sb.) –brutto (svorková výroba) –dodávka v rámci výkupu  Spotřeba (měsíční výkazy o výkupu dle vyhl. č. 252/2001 Sb.) –ostatní spotřeba ve výrobně mimo VS –VS Kontrola SEI vykazované výroby přímo výrobcem

21 21 OPM v LDS OPM výrobny z OZE registruje u OTE a zasílá hodnoty z měření provozovatel lokální DS X elektřinu z OZE vykupuje dle zákona o OZE provozovatel regionální DS –kontrola ?

22 22 Typy měření elektřiny na OPM výroben Dle novely vyhlášky č.218/2001 Sb.: –Typ „A“ při P inst. nad 400 kW –Typ „B“ při P inst. od 100 do 400 kW –Typ „C“ při P inst. do 100 kW

23 23 Vydávání záruky původu  Registrace výrobce u OTE  Registrace výrobny (OPM) u OTE příslušným provozovatelem, v případě již zaregistrovaných OPM doplnění parametrů v kmenových záznamech OPM  Bude znám číselník druhů obnovitelných zdrojů energie a typy technologie spoluspalování  Vzor požadavku na vydání záruky původu bude upřesněn ve vyhlášce MPO  Forma záruky původu bude upřesněna ve vyhlášce MPO –bude vztahována k minulosti (na období OD – DO) –bude vydávána po závěrečném měsíčním vyhodnocení odchylek –bude obsahovat množství elektřiny vyrobené z OZE instalovaný výkon …..

24 24 Děkuji za pozornost. e-mail: ifialova@ote-cr.cz 296 579 175


Stáhnout ppt "Funkce OTE v provádění zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE Seminář AEM 11. května 2005 Fialová Irena."

Podobné prezentace


Reklamy Google