Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smluvní vztahy a registrace Jaroslav Žákovčík Praha 24.2.2005 www.ote-cr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smluvní vztahy a registrace Jaroslav Žákovčík Praha 24.2.2005 www.ote-cr.cz."— Transkript prezentace:

1 Smluvní vztahy a registrace Jaroslav Žákovčík Praha 24.2.2005 www.ote-cr.cz

2 2 Termíny a pojmy-v ykládají se ve smyslu posledního platného znění: Energetického zákona (Zákon 458/2000 Sb v platném znění č. 670/2004 Sb.) Vyhlášky Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti Operátora trhu (Vyhl. č.373/2001 Sb. v platném znění č.614/2004 Sb.) Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou (Vyhl. č.19/2002 Sb. v platném znění č.431/2004 Sb.) Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání údajů (Vyhl.č.218/2001 Sb. v platném znění) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10-12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb.

3 3 Registrovaný účastník trhu - RÚT  U Operátora trhu s elektřinou, a.s. (dále jen Operátor trhu) se registrují účastníci trhu s elektřinou, kteří jsou držiteli licencí a dále oprávnění zákazníci, kteří se chtějí stát subjekty zúčtování, nebo chtějí změnit svého dodavatele (Vyhl.459/2003 Sb.§16 odst.5). Zaregistrováním se stávají registrovanými účastníky trhu s elektřinou - RÚT. Podrobnosti způsobu registrace jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

4 4 Obecný postup registrace - RÚT  Registrace – vyplnění registračního formuláře (vzor A)  Odeslat vyplněný formulář na E-mail adresu: registrace@ote-cr.cz  Komunikace s OTE – upřesnění údajů  Předání ověřených kopií dokladů (výpis z OR, licence) a podepsaných registračních formulářů  Účastník má přiděleno registrační číslo a EAN (13 míst), údaje jsou zaregistrovány v informačním systému Operátora trhu (dále jen IS OTE)  Registrace RÚT – bez poplatků  Podmínky instalace přístupu do IS OTE (CDS) v případě požadavku RÚT (registrační formulář vzor C) a uzavření smluvního vztahu

5 5 Subjekt zúčtování - SZ  Subjektem zúčtování je Registrovaný účastník trhu (RÚT), který uzavřel s Operátorem trhu Smlouvu o zúčtování odchylek (dále jen smlouva o zúčtování).

6 6 Registrace+uzavření smlouvy - SZ  Registrace (viz. předchozí kroky, formuláře vzor B, C)  Požadavek na uzavření příslušného typu smlouvy  Identifikační údaje za SZ do záhlaví smlouvy a Příloha č.3 – Zmocněnci pro komunikaci  Přípravná schůzka (vhodná před uzavřením všech typů smluv)  Kompletace smlouvy včetně příloh (příloha č.2 – finanční zajištění)  Podpis smlouvy  Platnost a účinnost smlouvy  Úhrada poplatku 50 000,-Kč (datum podpisu smlouvy je datum zdanitelného plnění)  Splnění podmínek finančního zajištění, kauce, inkaso (v souladu s OP)  Podmínky instalace přístupu do IS OTE (CDS)

7 7 Webová stránka OTE - část Formuláře a smlouvy 1. Platné znění smluv + Přílohy č.1- Obchodní podmínky Operátora trhu č.2 - Formulář pro stanovení výše finančního zajištění č.2(3) - Zmocněnci pro komunikaci v oblasti smluvní a provozní 2. Platné registrační formuláře

8 8 Podmínky instalace přístupu do IS OTE (CDS)  Registrace oprávněných osob RÚT(SZ) – vyplněný formulář vzor C pro každou osobu  Operátor trhu přidělí osobám ID USER  SZ- Operátor trhu zajistí prvotní sadu (na základě zaplaceného poplatku 50 000,-Kč)  RÚT si objedná (objednávka na www.ote-cr.cz) přístupové prvky pro určené osoby a dohodne si formu a způsob předání (případně instalace)  RÚT uhradí vystavenou objednávku  Operátor trhu nastaví přístupová práva do IS OTE od prvního dne následujícího měsíce po uzavření smlouvy

9 9 Celkový přehled smluv  A-Smlouva o zúčtování odchylek  B-Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou  C-Smlouva o předávání údajů (distribuční+přenosová soustava)  D-Smlouva o zúčtování regulační energie  E-Smlouva o předávání údajů o regulační energii  Q-Smlouva o provozování vyrovnávacího trhu s regulační energií  W - Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií  U-Smlouva o přístupu do IS OTE (CDS)

10 10  Předmětem této smlouvy je vyhodnocování, zúčtování,vypořádání a fakturace odchylek Subjektu zúčtování, prováděné Operátorem trhu pro Subjekt zúčtování podle vyhlášky ERÚ, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásad tvorby cen za činnosti Operátora trhu, a s respektováním Obchodních podmínek, které jsou přílohou č.1 této smlouvy  Celkem uzavřeno 37 smluv Smlouva o zúčtování odchylek

11 11 Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou  Tuto smlouvu může uzavřít pouze Subjekt zúčtování.  Předmětem této smlouvy je závazek Operátora trhu umožnit Obchodníkovi přístup na krátkodobý trh s elektřinou (denní + vnitrodenní) organizovaný Operátorem trhu a provádět pro Obchodníka činnosti související s přístupem na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou za podmínek uvedených dále v této smlouvě a jejích přílohách.  Celkem uzavřeno 33 smluv(2 bez VDT)

12 12 Smlouva o předávání údajů  Tuto smlouvu uzavírají s Operátorem trhu provozovatelé distribučních a přenosové soustavy na základě § 16 odstavec 3 Vyhl.č.459/2003 Sb.kterou se mění Vyhl. č.373/2001 Sb. ve znění Vyhl.č.12/2003 Sb.)  Předmětem této smlouvy je bezúplatná spolupráce ve vzájemné součinnosti za účelem plnění práv a povinností Provozovatele ve smyslu § 25 odstavec 11 písmeno f) Energetického zákona a Operátora trhu ve smyslu § 27 odstavec 6 písmeno b) Energetického zákona.  Celkem uzavřeno 34 smluv

13 13 Smlouva o zúčtování regulační energie  Předmětem této smlouvy je Operátorem trhu prováděná přefakturace regulační energie Poskytovatelem RE na základě smluvního vztahu Poskytovatele RE a společnosti ČEPS, jako provozovatele přenosové soustavy.  Tuto smlouvu uzavírají s Operátorem trhu Poskytovatelé regulační energie.  Celkem uzavřeno 16 smluv

14 14 Smlouva o předávání údajů o regulační energii  Tuto smlouvu uzavírá s Operátorem trhu provozovatel přenosové soustavy.  Předmětem této smlouvy je bezúplatná spolupráce smluvních stran ve vzájemné součinnosti za účelem plnění práv a povinností ČEPS jako provozovatele přenosové soustavy ve smyslu § 24 Energetického zákona a Operátora trhu ve smyslu § 27 Energetického zákona.

15 15 Smlouva o provozování vyrovnávacího trhu s regulační energií  Tuto smlouvu uzavírá s Operátorem trhu provozovatel přenosové soustavy.  Předmětem této smlouvy je bezúplatná spolupráce mezi Operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy při organizování a provozování vyrovnávacího trhu s regulační energií

16 16 Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií  Tuto smlouvu může uzavřít pouze Subjekt zúčtování.  Předmětem této smlouvy je závazek Operátora trhu umožnit Účastníkovi VT přístup na VT a provádět pro Účastníka VT činnosti související s organizováním VT a finančním vyrovnání za podmínek uvedených dále v této smlouvě a jejich přílohách.  Celkem uzavřeno 27 smluv

17 17 Smlouva o přístupu do IS OTE (CDS)  Smlouvu uzavírají s Operátorem trhu RÚT, s licencí na obchod kteří nejsou SZ  Předmětem této smlouvy je zajištění přístupu do IS OTE (CDS) za účelem: a) poskytování podkladů pro fakturaci b) provedení administrace změny dodavatele c) Získávání podkladů o obchodní bilanci a předávání souhrnných údajů o obchodní bilanci RÚT Celkem uzavřeny 2 smlouvy

18 18 Obchodní podmínky – změna projednání návrhu a konečná forma  Návrh zveřejněn  Účastníci trhu – 21 dní připomínky  Operátor trhu – 14 dní projednání připomínek a předání ERÚ  ERÚ – 14 dní k vyjádření  Do 2 pracovních dnů po schválení ERÚ jsou v konečné podobě zveřejněny a stávají se závazné pro účastníky trhu a v elektronické podobě zůstávají Přílohou č.1 všech uzavíraných smluv.

19 19 Obchodní podmínky – Revize 05-leden 2005 přehled částí 1.OBECNÁ USTANOVENÍ 2.ZABEZPEČENÝ PŘÍSTUP DO IS OTE 3.ZÚČTOVÁNÍ ODCHYLEK 4.KRÁTKODOBÝ TRH S ELEKTŘINOU – DENNÍ TRH A VNITRODENNÍ TRH 5.VYROVNÁVACÍ TRH S REGULAČNÍ ENERGIÍ 6.FORMULÁŘE A OSTATNÍ PŘÍLOHY OBCHODNÍCH PODMÍNEK 7.FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 8.REKLAMACE 9.PŘÍJEM A POSKYTOVÁNÍ DAT 10.VÝBOR ÚČASTNÍKŮ TRHU 11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20 20 Přílohy Obchodních podmínek  Příloha č.1-Formát zpráv EDI  Příloha č.2- Formát zpráv XML

21 21  Děkuji za Vaši pozornost, konkrétní situace doporučuji řešit osobně po telefonické dohodě na tel. 296 579 183


Stáhnout ppt "Smluvní vztahy a registrace Jaroslav Žákovčík Praha 24.2.2005 www.ote-cr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google