Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro organizování trhu s plynem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro organizování trhu s plynem"— Transkript prezentace:

1 Pravidla pro organizování trhu s plynem
Ing. David Urban ERÚ – odbor plynárenství

2 Liberalizace trhu s plynem
Oprávněnými zákazníky jsou : Od 1. ledna 2005 – koneční zákazníci se spotřebou nad 15 mil. m3 (v roce 2003) a všichni držitelé licence na výrobu elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla (v rozsahu své spotřeby pro tuto výrobu) Od 1. ledna 2006 – všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností Od 1. ledna 2007 – všichni koneční zákazníci Praha, Seminář AEM

3 Pravidla trhu s plynem Vyhláška ERÚ č. 673/2004 Sb. ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem Účinnost od 1. ledna 2005 Novela vyhlášky ERÚ č. 673/2004 Sb. Účinnost od 1. ledna 2006? Praha, Seminář AEM

4 Základní prvky modelu trhu s plynem
Organizace přepravy plynu Organizace distribuce plynu Organizace uskladňování plynu Smlouvy na trhu s plynem Nominace Obchodní vyrovnávání odchylek Fyzické vyrovnávání odchylek Měření a agregace naměřených hodnot Vyhodnocení a vypořádání odchylek Postup při změně dodavatele plynu Praha, Seminář AEM

5 Základní charakteristika modelu trhu
Regulovaný přístup k přepravní soustavě Regulovaný přístup k distribučním soustavám Sjednaný přístup k zásobníkům 8 bilančních zón – virtuální výstupní body z přepravní soustavy Vstupní body jsou tvořeny hraničními body, virtuálními zásobníky Virtuální zásobníky - soubor všech PZP 1 provozovatele Způsob sjednávání kapacity - po párech vstupních a výstupních bodů na bázi denního maxima odběru Režim denního bilancování Vyrovnávací bod – místo, ve kterém dochází k následnému vyrovnání bilanční odchylky Fyzické vyrovnávání plynárenské soustavy zajišťuje provozovatel přepravní soustavy Distribuční soustava výstup = vstup (udržovány pevné tlaky) Praha, Seminář AEM

6 Bilanční zóny a vstupní/výstupní body
Praha, Seminář AEM

7 Schéma trhu s plynem Praha, Seminář AEM

8 Přeprava plynu Sjednává se maximální denní kapacita pro jednotlivé páry vstupních bodů a výstupních bodů v m3/den. Přístup se uskutečňuje na základě smlouvy o přepravě. Roční – pevná /přerušitelná, Měsíční - pevná /přerušitelná, Rezervace kapacity: Na plynárenský rok x 1.plynárenský den každého měsíce Sjednávání pro jednotlivé páry Při posouzení žádosti není rozhodující termín a pořadí přijetí žádosti Možnost převoditelnosti kapacit mezi obchodníky Nedostatek kapacity v přepravní soustavě Cena za přepravu na principu „poštovní známky“ - nezávislé na vzdálenosti Doprava plynu do PZP je zdarma Praha, Seminář AEM

9 Distribuce plynu Sjednává se maximální denní kapacita pro jednotlivá odběrná místa v m3/den u zákazníků s průběhovým měřením (typ A a B – kategorie VO a SO). Přístup se uskutečňuje na základě smlouvy o distribuci. Roční – pevná /přerušitelná Měsíční - pevná /přerušitelná Přidělování kapacity v distribuční soustavě : K nedostatku kapacity může dojít pouze zvýšením současných požadavků Při posouzení žádosti je rozhodující termín přijetí žádosti a podmínky v dané části sítě Možnost převoditelnosti kapacit mezi obchodníky Praha, Seminář AEM

10 Uskladňování plynu Sjednaný přístup,
Virtuální zásobník (soubor všech PZP 1 provozovatele) Pro potřeby přepravy při dovozu plynu do ČR se virtuální vstupní body nacházejí v hraničním místě, Přístup se uskutečňuje na základě smlouvy o uskladnění. Nabízí se „balíčky“ za celý virtuální zásobník: Na uskladněné množství se váže potřebný vtláčecí a čerpací výkon Roční – nepřerušitelná s pevným výkonem Krátkodobá – minimálně na 1 měsíc s přerušitelným výkonem Možnost převoditelnosti kapacit Smluvní ceny Praha, Seminář AEM

11 Nominace Nominace celkového denního množství plynu se uskutečňuje do výše sjednané přepravní kapacity– překročení není zpoplatněno, ale nominace není přijata Pro daný pár vstupního a výstupního bodu Nominace jsou subjekty bilancování předkládány provozovateli přepravní soustavy, k registraci nejpozději do 14:00 hodin jeden den před začátkem plynárenského dne, kdy má být dodávka uskutečněna Provozovatel přepravní soustavy provede ověření nominovaných hodnot a nejpozději do 15:00 hodin jeden den před začátkem plynárenského dne, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí subjektům bilancování zda jejich nominaci přijal a zaregistroval Praha, Seminář AEM

12 Nominace (2) Subjekt bilancování může provozovateli přepravní soustavy předložit opravnou nominaci nejpozději do 16:00 hodin jeden den před začátkem plynárenského dne, kdy má být dodávka uskutečněna Nejpozději do 18:00 hodin jeden den před začátkem plynárenského dne, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí provozovatel přepravní soustavy, po potvrzení souladu opravných nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům PZP a propojených přepravních soustav konečné nominace na následující plynárenský den Praha, Seminář AEM

13 Renominace Subjekty bilancování mohou předložit provozovateli přepravní soustavy renominace denních diagramů dodávek plynu, a to nejpozději do 20:00, dodatečná renominace do 00:00 hodin v den D-1 Provozovatel přepravní soustavy provede ověření renominovaných hodnot a nejpozději do 22:00 hodin v D-1 a 02:00 v den D oznámí subjektům bilancování zda jejich renominaci přijal a zaregistroval Subjekty bilancování mají možnost předkládat provozovateli přepravní soustavy požadavky na renominace i v průběhu samotného plynárenského dne, a to vždy nejméně dvě celé hodiny před hodinou, od které požadují, aby byla renominace zbývající části denního množství provedena Podání renominace po 9:00 v den D je v případě přijetí uvedené nominace zpoplatněno cenou za renominaci, kterou stanoví Úřad Praha, Seminář AEM

14 Obchodní vyrovnání odchylek
Subjekty bilancování jsou odpovědné za vyrovnání svého odběru z přepravní soustavy a dodávky do plynárenské soustavy v rámci jednoho plynárenského dne. Nedodržením rovnováhy množství plynu na vstupu do a výstupu z přepravní soustavy vzniká bilanční odchylka Mimotoleranční bilanční odchylka (pokud bilanční odchylka větší než bilanční tolerance stanovená Úřadem) Mimotoleranční nominační odchylka (pokud nominační odchylka vyšší než nominační tolerance stanovená Úřadem) Na vstupech do virtuálních PZP platí, že hodnota množství plynu přidělená provozovatelem přepravní soustavy na hraničním bodě nominaci vztahující se k přepravě do virtuálního PZP je považováno za množství dodané. Na výstupech z virtuálních PZP platí, že hodnota nominovaná je považována za skutečně dodanou. Praha, Seminář AEM

15 Fyzické vyrovnávání odchylek
Zajišťuje provozovatel přepravní soustavy Provozovatel přepravní soustavy disponuje limitovaným množstvím plynu (bezpečnostní rezervou) pro potřeby fyzického vyrovnávání soustavy nad rámec volné akumulace soustavy. Může využít i plyn subjektů bilancování Podrobnosti jsou řešeny v Řádu provozovatele přepravní soustavy Praha, Seminář AEM

16 Měření a zpracování naměřených hodnot (1)
Správce bilanční zóny každý pracovní den nejpozději do 11:00 hodin předá provozovateli přepravní soustavy: a) předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování, b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami, c) předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribuční soustavou a zahraniční distribuční soustavou po jednotlivých subjektech bilancování, d) předběžně alokované hodnoty odběrů zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování. Praha, Seminář AEM

17 Měření a zpracování naměřených hodnot (2)
(2) Každý pracovní den do 10:00 hodin předá provozovatel lokální distribuční soustavy příslušnému správci bilanční zóny za předcházející pracovní plynárenský den a za všechny bezprostředně předcházející nepracovní plynárenské dny: a) předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování, b) předběžné hodnoty odběrů zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování. Praha, Seminář AEM

18 Měření a zpracování naměřených hodnot (3)
(3) Každý měsíc do 12:00 hodin 5. pracovního dne, nejpozději 8. kalendářního dne, předá správce bilanční zóny provozovateli přepravní soustavy za všechny plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce: a) skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování, b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami, c) skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribuční soustavou a zahraniční distribuční soustavou po jednotlivých subjektech bilancování, d) skutečné hodnoty odběrů zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování. Praha, Seminář AEM

19 Měření a zpracování naměřených hodnot (4)
(4) Každý měsíc do 12:00 hodin 4. pracovního dne, nejpozději 7. kalendářního dne, předá provozovatel lokální distribuční soustavy příslušnému správci bilanční zóny za všechny plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce: a) skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst jednotlivých výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování, b) skutečné hodnoty odběrů zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování. Praha, Seminář AEM

20 Vyhodnocování odchylek s využitím TDD
Typové diagramy dodávky se používají jako náhradní metoda stanovení denního odběru zemního plynu konečných zákazníků s měřením typu C pro jednotlivé subjekty bilancování. Na základě dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav jsou pro jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok vytvářeny normalizované typové diagramy, které jsou platné jednotně pro celou plynárenskou soustavu. Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů dodávky k odběrným místům konečných zákazníků s měřením typu C je prováděno provozovateli distribučních soustav při připojení konečných zákazníků nebo při změně charakteru odběrného místa. Ke každému odběrnému místu je možno přiřadit pro dané období pouze jeden typový diagram dodávky. Přiřazení tříd typových diagramů dodávky k jednotlivým odběrným místům je založeno na charakteru odběrného místa. Charaktery odběrných míst budou uvedeny v přílohách novely. Praha, Seminář AEM

21 Vyhodnocování odchylek s využitím TDD (2)
Třídy typových diagramů dodávky budou uvedeny v Energetickém regulačním věstníku a zveřejněny jednotlivými správci bilančních zón způsobem umožňujícím dálkový přístup. Praha, Seminář AEM

22 Vypořádání odchylek Přepravce oznámí subjektům bilancování každý pracovní den do 12:00 hod: Velikost bilanční odchylky Velikost nominační odchylky Velikost mimotoleranční bilanční odchylky Velikost mimotoleranční nominační odchylky Na základě předběžných souhrnných bilančních odchylek jsou jednotlivé subjekty bilancování povinny upravit své nominace v den na následující plynárenský den o hodnotu této odchylky prostřednictvím vyrovnávacího bodu soustavy Praha, Seminář AEM

23 Vypořádání odchylek (2)
Přepravce každý 10. den měsíce vyhodnotí a oznámí subjektům bilancování: Kumulativní součet skutečných bilančních odchylek Součet absolutních hodnot mimotolerančních bilančních odchylek Součet absolutních hodnot mimotolerančních nominančích odchylek Subjekt bilancování je povinen o hodnotu součtu skutečných denních odchylek upravit svoji nominaci na 15. plynárenský den (M + 15) daného měsíce Pokud tak neučiní je mu provozovatelem přepravní soustavy vyúčtován přebývající/chybějící plyn za cenu dle platného Cenového rozhodnutí ERÚ Praha, Seminář AEM

24 Administrace změny dodavatele
Proces změny dodavatele plynu je administrativně zajišťován správci bilančních zón (provozovateli regionálních distribučních soustav) Vychází se ze základní premisy, že za každé odběrné místo (plynoměr) je odpovědný zákazník nebo jeho dodavatel. Správce bilanční zóny dbá na to, aby ke každému odběrnému místu byl přiřazen jeden subjekt bilancování, který je vůči systému odpovědný za jeho odchylky Správci zón provádějí agregace dat za jednotlivé subjekty bilancování a předávají je provozovateli přepravní soustavy pro potřeby hodnocení odchylek Praha, Seminář AEM

25 Děkuji Vám za pozornost
Ing. David Urban Odbor plynárenství Praha, Seminář AEM


Stáhnout ppt "Pravidla pro organizování trhu s plynem"

Podobné prezentace


Reklamy Google