Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla trhu s elektřinou – novela vyhlášky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla trhu s elektřinou – novela vyhlášky"— Transkript prezentace:

1 Pravidla trhu s elektřinou – novela vyhlášky
Martin Kašák Energetický regulační úřad 9. prosince 2004

2 ERÚ-pravidla trhu s elektřinou
Novela vyhlášky č. 373/2001 Sb. Novelizována z důvodu otevření trhu pro další skupinu zákazníků Hlavní důvod – zavedení TDD Novelizována na stávající znění zákona Novela – č. 614/2004 Sb., částka 208 sbírky zákonů ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

3 § 4 – Zajištění regulovaného přístupu
Regulovaný přístup k distribučním soustavám - smlouvy o distribuci elektřiny, které obsahují závazek platit cenu za distribuci a systémové služby, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátora trhu; tuto smlouvu uzavírá provozovatel distribuční soustavy na straně jedné a provozovatel jiné distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, nebo obchodník s elektřinou k zajištění dodávky elektřiny konečnému zákazníkovi na straně druhé. Pro každé odběrné místo se uzavírá pouze jedna smlouva o distribuci elektřiny. V případě, že se jedná o oprávněného zákazníka s měřením typu C, je součástí smlouvy o distribuci elektřiny i uvedení třídy typového diagramu dodávek pro jednotlivá odběrná místa. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

4 § 9 – Smlouvy na trhu s elektřinou
Smlouva o dodávce elektřiny chráněnému zákazníkovi – dodávka elektřiny zahrnuje přenos, distribuci, systémové služby, vícenáklady na krytí výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, zúčtování operátora trhu. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi – smlouva zahrnuje přenos, distribuci, systémové služby, převzetí závazku oprávněného zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (spolu s odpovědností za odchylku) a závazek platit cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátorem trhu. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

5 § 9 – Smlouvy na trhu s elektřinou
Smlouva na operativní výměny regulační energie v průběhu dne - smlouvu uzavírá se souhlasem provozovatele přenosové soustavy držitel licence na výrobu elektřiny na straně jedné a provozovatel zahraniční přenosové soustavy na straně druhé; smlouva obsahuje závazek držitele licence na výrobu elektřiny dodat regulační energii provozovateli zahraniční přenosové soustavy. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

6 § 17 – Vyhodnocování odchylek (1)
Předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav (přenosové soustavy) a OTE o skutečných množstvích pro odběrná a předávací místa vybavená měřením typu A: Každý pracovní den do 11:00 hodin za každou hodinu předcházejícího pracovního dne: výrobny s měřením typu A odběry oprávněných zákazníků s měřením typu A, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele - jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy odběry v předacích místech mezi RDS a ČEPS, RDS a LDS dovozy a vývozy ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

7 § 17 – Vyhodnocování odchylek (2)
Do doby zajištění skutečných hodnot v odb. a před. místech s měřením typu B, slouží pro vyhodnocení předběžné hodnoty: zadané hodnoty provozovatelem DS (odběry) nebo subjektem zúčtování (výrobny) do 11:00 hodin následujícího pracovního dne odběry oprávněných zákazníků s měřením typu B, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele - jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy odběry v předacích místech mezi distribučními soutavami V případě, že OTE neobdrží údaje, použijí se hodnoty určené následovně: průměr hodnot za minulé období uložených v systému OTE nula v ostatních případech ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

8 § 17 – Vyhodnocování odchylek (3)
Nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do hodin jsou OTE přijímány od PDS předběžné hodnoty měsíčních dodávek a odběrů pro následující měsíc mezi distribučními soustavami s měřením typu C. Nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do hodin jsou OTE přijímány od subjektů zúčtování předběžné hodnoty měsíčních dodávek a odběrů pro následující měsíc jednotlivých výroben s měřením typu C. V případě, že OTE neobdrží údaje, použijí se hodnoty určené následovně: dříve zadané předběžné hodnoty dodávek a odběrů nula v ostatních případech ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

9 § 17 – Vyhodnocování odchylek (4)
Předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav a OTE o skutečných množstvích pro odběrná a předávací místa vybavená měřením typu B: do 18:00 hodin pátého pracovního dne za odběrná místa zákazníků a výroben, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele – jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy do 18:00 hodin pátého pracovního dne odběry a dodávky v předávacích místech mezi PDS Předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav a OTE o předávacích místech výroben a předávacích míst mezi distribučními soustavami elektřiny vybavených měřením typu C: skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny z předávacích míst výroben a z předávacích míst mezi distribučními soustavami do 18:00 hodin pátého pracovního dne po ukončení měsíce ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

10 § 17 – Vyhodnocování odchylek (5)
Údaje zasílané OTE podle předchozích snímků nejsou přijímány mezi hodinou pátého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou šestého pracovního dne měsíce, mezi hodinou sedmého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou osmého pracovního dne měsíce, mezi hodinou posledního kalendářního dne měsíce a 6.00 hodinou prvního pracovního dne následujícího měsíce, mezi hodinou třetího pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou čtvrtého pracovního dne měsíce. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

11 § 17 - Způsob předávání údajů
Držitelům licence na distribuci elektřiny, do jejichž distribuční soustavy jsou připojena pouze odběrná místa zákazníků nebo předávací místa výroben, která jsou vybavena měřením typu C, je umožněn zjednodušený způsob registrace údajů podle § 16 a § 17. Podrobnosti zjednodušeného způsobu registrace budou definovány v obchodních podmínkách operátora trhu. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

12 ERÚ-pravidla trhu s elektřinou
§ 17a - TDD Metoda typových diagramů dodávek elektřiny (TDD) je náhradní postup pro stanovení velikosti hodinového odběru skupiny oprávněných zákazníků s měřením typu C, tj. nahrazuje průběhové měření u této skupiny zákazníků. Pro řešení je použita náhradní metoda, kterou reprezentují typové diagramy dodávek elektřiny pro jednotlivé vybrané skupiny zákazníků se srovnatelným charakterem odběru elektřiny. Využívá se při zúčtování odchylek subjektů zúčtování za odběr skupiny konečných zákazníků náležících k příslušnému tvaru typového diagramu dodávek. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

13 Metody vývoje a používání TDD
Regionální x celostátní TDD Platnost TDD podle regionů (REAS), nebo podle ČR? Území ČR z hlediska geografických rozměrů malé, aby se v něm mohly výrazně projevit odlišné přírodní podmínky dané zeměpisnou šířkou a délkou. Oblasti s vyšší nadmořskou výškou, která má vliv na charakter spotřeby zaujímají malou rozlohu a zahrnují malou část objemu spotřeby (každý region má svoji specifickou oblast). Charakter osídlení, a tedy i charakter spotřeby není příliš odlišný podle území (největší váha v aglomeracích). Celostátní aplikace TDD – ve všech regionech stejný tvar TDD ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

14 Metody vývoje a používání TDD (2)
Statická x dynamická metoda Statická metoda TDD je založena na určení normalizovaných typových diagramů dodávky pro určené skupiny konečných zákazníků s měřením typu C a na jejich přepočtu na skutečné klimatické podmínky ve dni D. Dynamická metoda TDD je rovněž založena na normalizovaných typových diagramech dodávky, avšak již bez přepočtu na skutečné klimatické podmínky ve dni D (použitého u statické metody). Vychází z měření vzorků ve dni D a přenosu údajů, na jejichž základě je sestaveno 24 hodnot normalizovaných typových diagramů zatížení jednotlivých skupin konečných zákazníků ve dni D. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

15 ERÚ-pravidla trhu s elektřinou
ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

16 ERÚ-pravidla trhu s elektřinou
Normalizovaný TDD Normalizovaný typový diagram dodávky (TDDn) je 8 760 relativních hodnot průměrných hodinových odběrů v roce (8 784 hodnot v roce přestupném), vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů, určeného z měření vzorků TDD. Průměrné hodinové odběry, použité ke stanovení TDDn, jsou přepočteny na normální klimatické podmínky (teplota, svit, vítr, srážková činnost, …). Hodnoty TDDn se pohybují v rozmezí 0 až 1 a definují tvar diagramu zatížení dané skupiny konečných zákazníků za normálních klimatických podmínek. Celkový součet relativních hodnot průměrných hodinových odběrů TDDn pak vyjadřuje dobu využití maxima. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

17 ERÚ-pravidla trhu s elektřinou
Normalizovaný TDD ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

18 § 17a - Vyhodnocování odchylek s pomocí TDD (1)
Pro vyhodnocení je nutné znát spotřebu zákazníků s měřením typu C Spotřeba je stanovována provozovateli distribučních soustav a předávána OTE plánovaná roční spotřeba (metodika ve vyhlášce) jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele agregovaná za ostatní zákazníky s měřením typu C po jednotlivých třídách TDD Plánovaná roční spotřeba je stanovována s pomocí relativních koeficientů TDD (historie odečtů) a s pomocí tarifních statistik (nová odběrná místa) ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

19 § 17a - Vyhodnocování odchylek s pomocí TDD (2)
Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby je provedena provozovateli distribučních soustav a zaslána operátorovi trhu v případě, že byl v odběrném místě proveden odečet a od předcházející aktualizace hodnot plánované roční spotřeby uplynulo nejméně 100 dnů. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby je provedena provozovateli distribučních soustav a zaslána operátorovi trhu minimálně jednou za kalendářní měsíc první pracovní den následujícího kalendářního měsíce, a to pro všechny obchodní dny předcházejícího kalendářního měsíce. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby zahrnuje případy připojených nových odběrných míst, případy zrušených odběrných míst a případy, kdy provozovatelem distribuční soustavy byla akceptována reklamace odečtu zákazníkem, na základě které došlo k opravě odečtených hodnot z měření typu C. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

20 § 17a - Vyhodnocování odchylek s pomocí TDD (3)
Pro každý obchodní den je OTE stanoven zbytkový diagram zatížení – určen jako rozdíl součtu dodávek do distribuční soustavy s měřením A, B a C a součtu odběrů s měřením typu A a B a hodnot ztrát. Zbytkový diagram zatížení se rozpočítává na odběrná místa oprávněných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, a v souhrnu na ostatní odběrná místa oprávněných zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách TDD, úměrně velikostem jejich odběru. Rozpočítané hodnoty podle předchozího odstavce jsou použity pro výpočet odchylek a jsou sdělovány příslušným subjektům zúčtování do hodin následujícího dne. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

21 § 17a - Vyhodnocování odchylek s pomocí TDD (4)
Po obdržení odečtených hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech oprávněných zákazníků, kteří změnili dodavatele, je operátorem trhu provedeno vyhodnocení rozdílu mezi hodnotami skutečné spotřeby elektřiny získané na základě odečtů a hodnotami stanovenými podle TDD za stejné období. Pro zúčtování těchto rozdílů je použita vyrovnávací cena stanovená ERÚ. Operátorem trhu jsou jednotlivým subjektům zúčtování zúčtovány rozdíly určené podle předchozího odstavce za vyrovnávací cenu stanovenou ERÚ. Operátorem trhu jsou sečteny rozdíly podle předchozího odstavce za jednotlivé distribuční soustavy a tento součet s opačným znaménkem je operátorem trhu zúčtován vyrovnávací cenou příslušnému subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku v příslušné distribuční soustavě. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

22 ERÚ-pravidla trhu s elektřinou
§ 17a – Clearing + 10 MWh Odečet 90 MWh Obchodník 1 80 MWh Odběratel 1 80 MWh OTE 10 x cena ERÚ Obchodník x 100 MWh Odběratel x 100 MWh Odečet 90 MWh - 10 MWh ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

23 § 19a - Vyhodnocování a zúčtování odchylek ve stavech nouze (1)
Ve stavech nouze vyhlášeném provozovatelem přenosové soustavy se uplatní zvláštní režim zúčtování pro všechny hodiny obchodního dne, pro celou elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování. Neprovádí se „klasické“ zúčtování odchylek – sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat a pro závazek odebrat subjektů zúčtování jsou rovna nule. Neorganizuje se krátkodobý trh a na již provedené platby se použijí ustanovení o bezdůvodném obohacení. Úřadem jsou stanoveny jednotkové ceny elektřiny pro zvláštní režim zúčtování. Zúčtování provádí operátor trhu na základě skutečných přijatých hodnot dodávek a odběrů za jednotlivé subjekty zúčtování. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

24 § 19a - Vyhodnocování a zúčtování odchylek ve stavech nouze (2)
Průměrná cena dodávky elektřiny pro každou hodinu je stanovena operátorem trhu jako vážený průměr na základě cen stanovených Úřadem. Skutečná dodávka subjektu zúčtování, včetně dovozu, je operátorem trhu zúčtována za průměrnou cenu dodávky elektřiny. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu. Skutečný odběr subjektu zúčtování, včetně vývozu, je operátorem trhu zúčtován za průměrnou cenu dodávky elektřiny. Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu. Vypořádání provádí operátor trhu – nejdříve jsou přijímány platby od subjektů zúčtování, kterým vznikl závazek vůči operátorovi trhu; závazky operátora trhu vůči subjektům zúčtování jsou uhrazeny až do výše přijatých plateb od subjektů zúčtování a finančního jištění; úhrada od operátora trhu je realizována poměrným způsobem. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

25 Změna dodavatele - § 21 Změna dodavatele 7 dní – měření A
PDS určí stav měřícího zařízení a zašle jej do 10 dnů na OTE, OTE tyto hodnoty zašle stávajícímu dodavateli k vyúčtování dodávky a novému dodavateli OTE přiřadí odběrná místa k novému dodavateli OTE oznámí novému a stávajícímu dodavateli vyjádření PDS Vyjádření PDS o přijmutí/zamítnutí změny dodavatele (zamítnutí = zdůvodnění) Při první změně dodavatele – uzavření smlouvy o připojení (pokud již neexistuje) Uzavření nové smlouvy o dodávce mezi OZ a novým dodavatelem Při první změně dodavatele požadavek zákazníka nebo nového dodavatele na PDS na registraci odběrných míst Požadavek na změnu dodavatele – uplatňuje nový dodavatel u OTE Údaje od OTE na PDS z nově uzavřené smlouvy na dodávku OTE informuje stávajícího dodavatele o uzavření nové smlouvy o dodávce 7 dní – měření A 14 dní – měření B 30 dní – měření C 3 pracovní dny Registrace odběrných míst OZ, popř. předávacích míst výroben - provádí PDS u OTE

26 § 22 - Vyúčtování dodávky elektřiny (1)
Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nad 1 kV, obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce nebo přenosu elektřiny, samostatně uvedený údaj o ceně systémových služeb, o ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a o ceně za zúčtování operátora trhu a v případě, že je uzavřena smlouva podle § 9 odst.1, písm. c), i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny. Součástí vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce, ceně systémových služeb, ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, ceně za činnost zúčtování operátorem trhu a v případě, že je uzavřena smlouva podle § 9 odst.1, písm. c), i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

27 § 22 - Vyúčtování dodávky elektřiny (2)
Součástí vyúčtování dodávky elektřiny chráněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky elektřiny chráněnému zákazníkovi obsahuje vyčíslený údaj o ceně za dodávku elektřiny ve složení stálého měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, platu za elektřinu ve vysokém tarifu a platu za elektřinu v nízkém tarifu. Po skončení kalendářního měsíce jsou do 18. hodiny pátého pracovního dne následujícího měsíce provozovateli distribučních soustav zaslány účastníkům trhu s elektřinou, kteří mají se svými zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu A nebo B, uzavřenu smlouvu o sdružených službách, prostřednictvím operátora trhu údaje potřebné k vyúčtování plateb. Po určení stavu měřícího zařízení v odběrném místě s měřením typu C, u kterého byla provedena změna dodavatele, jsou příslušným provozovatelem distribuční soustavy předávány operátorovi trhu do 10 pracovních dnů údaje potřebné k vyúčtování plateb. Údaje potřebné pro vyúčtování budou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu. ERÚ-pravidla trhu s elektřinou

28 Děkuji Vám za pozornost
ERÚ-pravidla trhu s elektřinou


Stáhnout ppt "Pravidla trhu s elektřinou – novela vyhlášky"

Podobné prezentace


Reklamy Google