Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah: Stavební zákon Autorizace. 1.Stavební zákon Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Pojmy: stavby trvalédočasné Stavba: veškerá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah: Stavební zákon Autorizace. 1.Stavební zákon Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Pojmy: stavby trvalédočasné Stavba: veškerá."— Transkript prezentace:

1 Obsah: Stavební zákon Autorizace

2 1.Stavební zákon Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Pojmy: stavby trvalédočasné Stavba: veškerá stavební díla Změny staveb: nástavby, přístavby, stavební úpravy Stavební pozemek: území k zastavění, v regulačním plánu nebo územní rozhodnutí

3 Jednoduché stavby: –Stavby pro bydlení do 300 m 2, max. 1 PP a 4 NP –Stavby pro rekreaci –Zařízení staveniště –Přípojky –Opěrné zdi –Podzemní stavby do 300 m 2, 3m hloubka

4 Drobné stavby: –Doplňková funkce ke stavbě hlavní –1NP do 16 m 2, 4,5m výška –Podzemní stavby do 16 m 2, 3m hloubky –Stavby pro les –Oplocení –Připojení na sítě

5 Územní plánování Funkční využití území Zásady organizace Věcná a časová koordinace výstavby Nástroje: 1.Územně plánovací podklady 2.Územně plánovací dokumentace 3.Územní rozhodnutí

6 Orgány územního plánování Obce Kraje Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo obrany Pořizují územně plánovací dokumentaci Územní řízení Řeší: Umístění staveb Využívání území Ochranu veřejných zájmů Vydání územního rozhodnutí

7 Územní rozhodnutí Rozhodnutí o umístění stavby Rozhodnutí o využití území Rozhodnutí o chráněném území Rozhodnutí o stavební uzávěře Rozhodnutí o dělení a zcelování pozemků Provádí stavební úřad

8 Územní rozhodnutí nevyžaduje: Stavební úpravy a udržovací práce Drobné stavby Stavby uvnitř existujících staveb Informační a propagační zařízení Dělení a zcelování pozemků Sloučení územního a stavebního řízení lze u: Jednoduchých staveb Nástaveb Přístaveb

9 Účastníci řízení: Navrhovatel Dotčení vlastníci pozemků a staveb (hlavně sousedé) Obec (orgány státní správy) Nájemníci Územní rozhodnutí: Obsah: Vymezení území Podmínky výstavby - ochrana veřejných zájmů Zajišťuje soulad s územním plánováním

10 K územnímu řízení: Návrh na vydání územního rozhodnutí Situační výkres (do katastrální mapy) Doklady o jednání s účastníky Další dokumentace o: –Stavebním pozemku a umístění stavby –Architektonickém a urbanistickém řešení –Údajích o provozu –Vlivu na životní prostředí a zdraví –Dotčených ochranných pásmech –Ochraně stavby před škodlivými vlivy prostředí –Rozsahu a uspořádání staveniště –Úpravách nezastavěných ploch

11 Stavební řád Stavební povolení Ohlášení stavebnímu úřadu Ohlášení: Drobné stavby Stavební úpravy Udržovací práce kulturních památek, u rizika narušení stability a požární bezpečnosti

12 Proces ohlášení: Ohlášení Kladné vyjádření stavebního úřadu 30 dní Zahájení stavby Žádost o stavební povolení Stanoviska dotčených orgánů Námitky Dokumentace ke stavebnímu řízení Stavební povolení Proces stavebního řízení:

13 Účastníci stavebního řízení: Stavebník Dotčené osoby s vlastnickými a jinými právy Zvláštní osoby vymezené zákonem Odborný dozor (u svépomoci)

14 Žádost o stavební povolení – obsah: Jméno a adresa stavebníka Druh, účel, místo stavby, termín dokončení Parcela Jméno, adrese a oprávnění projektanta, způsob provedení stavby (svépomocí nebo dodavatelsky) Základní údaje o stavbě Seznam účastníků řízení Náklady a technologie

15 Příloha žádosti o stavební povolení = projektová dokumentace: Souhrnná zpráva o stavbě Celková situace stavby 1:200 až 1:500 Stavební výkresy (stav před i po) Návrh úprav okolí

16 Stavební povolení Vymezuje podmínky pro realizaci a užívání stavby Zahájení výstavby do 2 let od vydání Změna stavby před dokončením MaléVelké Žádost o povolení Červeně vyznačit do schválených výkresů

17 Kolaudační řízení Kolaudační rozhodnutí = povolení k užívání Návrh stavebníka Stavební úřad – oznámení termínu účastníkům Kolaudace Kolaudační rozhodnutí Účastníci: stavebník, vlastník stavby, stavební úřad

18 Odstraňování Lze nařídit v případě: Ohrožení života nebo zdraví Staveb postavených bez stavebního povolení Dočasných staveb po uplynutí lhůty nebo účelu

19 Vyvlastnění Provádí stavební úřad pro: Veřejně prospěšné stavby Hygienická, bezpečnostní a jiná pásma Přístup ke stavbě Asanace sídelního útvaru Pozorovací síť životního prostředí Nový zákon neobsahuje → nově bude: „Zákon o nuceném přechodu vlastnických práv k pozemkům a stavbám“

20 Příprava a realizace Stavebník: Financuje výstavbu Nákup pozemku Zajištění projektové dokumentace Zajištění územního rozhodnutí Zajištění stavebního povolení Zadání stavby Technický dozor investora Získání kolaudačního rozhodnutí Sám Najatá firma

21 Fáze projektu Fáze přípravná Fáze investorská Fáze realizační Posouzení výhodnosti projektu Příprava + projektování Dozor, projektování skutečného provedení

22 Činnost investora: Nákup pozemku Příprava zakázky Návrh stavby Dokumentace k územ. říz. Dokumentace ke staveb. říz. Dokumentace pro realizaci Vyhledání dodavatele Zadání stavby dodavateli Tech. a autor. dozor Závěrečné hodnocení

23 2.Autorizace Zákon č. 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Oprávnění k odborné činnosti ve výstavbě

24 Autorizovaný architekt Autorizovaný inženýr –Seznam autorizovaných inženýrů –Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Autorizovaný technik

25 Pro obory: pozemní stavby dopravní stavby stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství mosty a inženýrské konstrukce technologická zařízení staveb technika prostředí staveb statika a dynamika staveb městské inženýrství geotechnika požární bezpečnost staveb stavby pro plnění funkcí lesa

26 Podmínky autorizace Písemná žádost Občan ČR nebo EU Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Vzdělání (VŠ, příp. SŠ) Odborná praxe (3roky -Ing., 5let – Bc.+SŠ) Zkouška odborné způsobilosti (6 měs. po žádosti, 500Kč) Složení slibu (1 měs. po zkoušce)

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Obsah: Stavební zákon Autorizace. 1.Stavební zákon Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Pojmy: stavby trvalédočasné Stavba: veškerá."

Podobné prezentace


Reklamy Google