Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební zákon Autorizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební zákon Autorizace"— Transkript prezentace:

1 Stavební zákon Autorizace
Obsah: Stavební zákon Autorizace

2 1. Stavební zákon Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Pojmy: Stavba: veškerá stavební díla Změny staveb: nástavby, přístavby, stavební úpravy Stavební pozemek: území k zastavění, v regulačním plánu nebo územní rozhodnutí

3 Jednoduché stavby: Stavby pro bydlení do 300 m2, max. 1 PP a 4 NP Stavby pro rekreaci Zařízení staveniště Přípojky Opěrné zdi Podzemní stavby do 300 m2, 3m hloubka

4 Drobné stavby: Doplňková funkce ke stavbě hlavní 1NP do 16 m2, 4,5m výška Podzemní stavby do 16 m2, 3m hloubky Stavby pro les Oplocení Připojení na sítě

5 Územní plánování Funkční využití území Zásady organizace
Věcná a časová koordinace výstavby Nástroje: Územně plánovací podklady Územně plánovací dokumentace Územní rozhodnutí

6 Orgány územního plánování
Obce Kraje Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo obrany Pořizují územně plánovací dokumentaci Územní řízení Řeší: Umístění staveb Využívání území Ochranu veřejných zájmů Vydání územního rozhodnutí

7 Územní rozhodnutí Provádí stavební úřad Rozhodnutí o umístění stavby
Rozhodnutí o využití území Rozhodnutí o chráněném území Rozhodnutí o stavební uzávěře Rozhodnutí o dělení a zcelování pozemků

8 Územní rozhodnutí nevyžaduje:
Stavební úpravy a udržovací práce Drobné stavby Stavby uvnitř existujících staveb Informační a propagační zařízení Dělení a zcelování pozemků Sloučení územního a stavebního řízení lze u: Jednoduchých staveb Nástaveb Přístaveb

9 Účastníci řízení: Územní rozhodnutí: Navrhovatel
Dotčení vlastníci pozemků a staveb (hlavně sousedé) Obec (orgány státní správy) Nájemníci Územní rozhodnutí: Zajišťuje soulad s územním plánováním Obsah: Vymezení území Podmínky výstavby - ochrana veřejných zájmů

10 K územnímu řízení: Návrh na vydání územního rozhodnutí
Situační výkres (do katastrální mapy) Doklady o jednání s účastníky Další dokumentace o: Stavebním pozemku a umístění stavby Architektonickém a urbanistickém řešení Údajích o provozu Vlivu na životní prostředí a zdraví Dotčených ochranných pásmech Ochraně stavby před škodlivými vlivy prostředí Rozsahu a uspořádání staveniště Úpravách nezastavěných ploch

11 Stavební řád Stavební povolení Ohlášení stavebnímu úřadu Ohlášení:
Drobné stavby Stavební úpravy Udržovací práce kulturních památek, u rizika narušení stability a požární bezpečnosti

12 Proces stavebního řízení:
Proces ohlášení: Kladné vyjádření stavebního úřadu Zahájení stavby Ohlášení 30 dní Proces stavebního řízení: Dokumentace ke stavebnímu řízení Stanoviska dotčených orgánů Námitky Žádost o stavební povolení Stavební povolení

13 Účastníci stavebního řízení:
Stavebník Dotčené osoby s vlastnickými a jinými právy Zvláštní osoby vymezené zákonem Odborný dozor (u svépomoci)

14 Žádost o stavební povolení – obsah:
Jméno a adresa stavebníka Druh, účel, místo stavby, termín dokončení Parcela Jméno, adrese a oprávnění projektanta, způsob provedení stavby (svépomocí nebo dodavatelsky) Základní údaje o stavbě Seznam účastníků řízení Náklady a technologie

15 Příloha žádosti o stavební povolení
= projektová dokumentace: Souhrnná zpráva o stavbě Celková situace stavby 1:200 až 1:500 Stavební výkresy (stav před i po) Návrh úprav okolí

16 Červeně vyznačit do schválených výkresů
Stavební povolení Vymezuje podmínky pro realizaci a užívání stavby Zahájení výstavby do 2 let od vydání Změna stavby před dokončením Malé Velké Červeně vyznačit do schválených výkresů Žádost o povolení

17 Kolaudační řízení Kolaudační rozhodnutí = povolení k užívání
Stavební úřad – oznámení termínu účastníkům Návrh stavebníka Kolaudační rozhodnutí Kolaudace Účastníci: stavebník, vlastník stavby, stavební úřad

18 Odstraňování Lze nařídit v případě: Ohrožení života nebo zdraví Staveb postavených bez stavebního povolení Dočasných staveb po uplynutí lhůty nebo účelu

19 Vyvlastnění Provádí stavební úřad pro: Veřejně prospěšné stavby
Hygienická, bezpečnostní a jiná pásma Přístup ke stavbě Asanace sídelního útvaru Pozorovací síť životního prostředí Nový zákon neobsahuje → nově bude: „Zákon o nuceném přechodu vlastnických práv k pozemkům a stavbám“

20 Příprava a realizace Stavebník: Sám Najatá firma Financuje výstavbu
Nákup pozemku Zajištění projektové dokumentace Zajištění územního rozhodnutí Zajištění stavebního povolení Zadání stavby Technický dozor investora Získání kolaudačního rozhodnutí Sám Najatá firma

21 Fáze projektu Fáze přípravná Fáze investorská Fáze realizační
Posouzení výhodnosti projektu Fáze přípravná Fáze investorská Příprava + projektování Fáze realizační Dozor, projektování skutečného provedení

22 Činnost investora: Příprava zakázky Nákup pozemku Návrh stavby
Dokumentace k územ. říz. Dokumentace ke staveb. říz. Dokumentace pro realizaci Vyhledání dodavatele Zadání stavby dodavateli Tech. a autor. dozor Závěrečné hodnocení

23 2. Autorizace Zákon č. 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Oprávnění k odborné činnosti ve výstavbě

24 Autorizovaný architekt Autorizovaný inženýr
Seznam autorizovaných inženýrů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Autorizovaný technik

25 Pro obory: pozemní stavby dopravní stavby
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství mosty a inženýrské konstrukce technologická zařízení staveb technika prostředí staveb statika a dynamika staveb městské inženýrství geotechnika požární bezpečnost staveb stavby pro plnění funkcí lesa

26 Podmínky autorizace Písemná žádost Občan ČR nebo EU
Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Vzdělání (VŠ, příp. SŠ) Odborná praxe (3roky -Ing., 5let – Bc.+SŠ) Zkouška odborné způsobilosti (6 měs. po žádosti, 500Kč) Složení slibu (1 měs. po zkoušce)

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Stavební zákon Autorizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google