Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY Ing. Jiří Veselý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY Ing. Jiří Veselý."— Transkript prezentace:

1 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY Ing. Jiří Veselý energetický poradce, Energy Centre Č. Budějovice projektant

2 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 OBSAH PŘEDNÁŠKY: ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ OHLÁŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ POVOLENÍ OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DALŠÍ DOKLADY K ŽÁDOSTI ÚČASTNÍCI STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ VODNÍ ZÁKON VÝBĚR PROJEKTANTA (ČKAIT) HONORÁŘOVÝ ŘÁD

3 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY K ZÁKONU: Vyhláška č.498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Vyhláška č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č.502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu (původně Vyhláška č.137/1998 Sb. Vyhláška č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č.526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Zákon č.500/2004 Sb. (správní řád) ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA:

4 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ: Územní rozhodnutí je rozhodnutí o umístění stavby. PŘI STAVBĚ RODINNÉHO DOMU: Varianty: Územní rozhodnutí se nevydává pro území, pro které je vydán regulační plán v rozsahu, v jakém nahrazuje příslušná územní rozhodnutí Stavební úřad může spojit územní a stavební řízení jsou-li podmínky v území jednoznačné (schválený územní nebo regulační plán)

5 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ: K žádosti o ÚR se přikládá: doklady o vlastnickém právu rozhodnutí dotčených orgánů stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (vyjádření účastníků územního řízení - dotčení sousedi) Předkládaná dokumentace: Je stanovena přílohou č.4 Vyhlášky č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

6 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 Předkládaná stavební dokumentace – závazná osnova: A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva Charakteristika území a stavebního pozemku Základní charakteristika stavby a jejího užívání Orientační údaje stavby C. Souhrnná technická zpráva Popis stavby Stanovení podmínek pro přípravu stavby Základní údaje o provozu Zásady zajištění požární ochrany stavby Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Civilní ochrana D. Výkresová dokumentace E. Dokladová část DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ:

7 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 OHLÁŠENÍ STAVBY: Stavby pro bydlení (RODINNÉ DOMY) a stavby pro rekreaci do 150 m2 (1.PP + 2 x NP + podkroví) Postup: 1. územně plánovací informace (UPI) dle § 21 zákona č.183/2006 Sb. Grafické přílohy (2x) – situační výkres na podkladě katastrální mapy včetně parcelních čísel se zakreslením umístění stavby. 2. ohlášení stavby dle § 104 zákona č.183/2006 Sb. Projektová dokumentace (2x) (v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) SÚ si jedno vyhotovení ponechává, druhé ověřené vrací, lhůta 40 dní)

8 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 OHLÁŠENÍ STAVBY: Pro uvedený postup musejí být splněny tyto podmínky: stavba musí být v souladu s OTP stavba musí být v souladu s UPI stavba je umístěna v zastavěném území nebo zastavitelné ploše poměry v územ se stavbou podstatně nemění stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu stavebník doloží na SÚ, že prokazatelně informoval sousedy o svém záměru (ti mohou do 15 dnů ode dne informování podat na SÚ námitky)

9 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 STAVEBNÍ POVOLENÍ: Stavby pro bydlení (RODINNÉ DOMY) nad 150 m2 a další „složité“ stavby Projektová dokumentace – 2x nebo 3x na SÚ (v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) Fáze ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ: 1. ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ 2. ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, souhlasy se zjednodušeným řízením dotčených orgánů státní správy, sousedů atd.) 3. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Fáze STAVEBNÍHO POVOLENÍ: 1. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 2. ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Vhodné v případě, kdy je potřeba řízení urychlit. 1. VEŘEJNOIPRÁVNÍ SMLOUVA

10 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ: uzavřená smlouva s AUTORIZOVANÝM INSPEKTOREM o kontrole projektové dokumentace stavebník takovou stavbu pouze ohlásí SÚ K tomu doloží: certifikát autorizovaného inspektora o ověření PD souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a úřadů vyjádření „účastníků řízení“

11 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 C. Situace stavby C.1 Katastrální situace 1 : 1000 C.2 Koordinační situace stavby 1 : 500 D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby E.1 Technická zpráva E.2 Celková situace stavby F. Dokumentace stavby F.1 Pozemní stavební objekty 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Výkresy stavební části Výkresy konstrukční části 1.2 Zdravotní instalace 1.3 Plynová instalace 1.4 Ústřední vytápění 1.5 Elektroinstalace OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Je dán vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Požárně bezpečnostní řešení stavby Průkaz energetické náročnosti budovy

12 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikace stavby Jméno a adresa stavebníka (investor) Jméno a adresa zpracovatele dokumentace Základní údaje stavby b) Údaje o stavebním pozemku Majetkoprávní vztahy Údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu c) Informace o plnění požadavků dotčených orgánů státní správy d) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu e) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí f) Věcné a časové vazby stavby g) Předpokládaná lhůta výstavby h) Statistické údaje

13 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) Zhodnocení staveniště Územně technická charakteristika staveniště: Inženýrské sítě: Ochranná pásma, chráněná území a památky: b) Urbanistické a architektonické řešení stavby Urbanistické podmínky: Dispoziční a architektonické řešení: c) Technické řešení Stavební a konstrukční řešení: Zdravotní instalace Plynová instalace Vzduchotechnika ústřední vytápění: Elektroinstalace: OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

14 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: d)Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu e)Řešení technické a dopravní infrastruktury f)Vliv stavby na životní prostředí g)Řešení bezbariérového užívání (Vyhl. č. 369/2001 Sb.) h)Průzkumy a měření i)Údaje o podkladech pro vytýčení stavby j)Členění stavby na stavební a inženýrské objekty k)Vliv stavby na okolní pozemky a stavby l)Zajištění ochrany zdraví a pracovníků

15 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 5. Bezpečnost při užívání 6. Ochrana proti hluku 7. Úspora energie a ochrana tepla (PENB)

16 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 9. Ochrana stavby před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí 10. Ochrana obyvatelstva 11. Inženýrské stavby 12. Technologická zařízení staveb

17 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY: Veškeré nově prováděné konstrukce pláště budovy (podlahy, stěny, střecha, okna) musí být´řešeny s ohledem na požadavky a doporučení současné platné ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Na novostavbu se vztahuje požadavek energetické legislativy na výpočet Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle Vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov na základě znění §6a zákona č.406/2006 Sb. o hospodaření energií. Kdo zpracuje PENB: Osoby s oprávněním MPO – www.mpo.efekt.czwww.mpo.efekt.cz

18 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 DALŠÍ DOKLADY K ŽÁDOSTI: (kromě PD) výpis EN a katastrální mapa plná moc (může zastupovat projektant) (nebo pověření k jednání s úřady) seznam a adresy vlastníků sousedních nemovitostí (doklad o informování vlastníků sousedních nemovitostí v případě § 104 zákona č.183/2006 Sb.) STAVBY PROVÁDĚNÉ SVÉPOMOCÍ – písemné prohlášení stavby vedoucího doklad o kvalifikaci osoby vykonávající stavební dozor územně plánovací informaci, uzemní souhlas, územní rozhodnotí STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ

19 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 PROHLÁŠENÍ STAVBYVEDOUCÍHO o odborném vedení stavby dle § 104 a §153 zákon č.183/2006 Sb. Má povinnost zajistit: soulad stavby s ověřenou dokumentací dodržování povinnosti BOZ, uspořádání a provoz staveniště dodržení OTP vytýčení tras infrastruktury oznamovat SÚ závady, které se nepodařilo odstranit při provádění stavby podmínky pro kontrolní podmínky stavby, spolupracovat s TDI, AD a koordinátorem BOZ

20 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 HZS KHS odbory ŽP měst a magistrátů NPÚ a odbory památkové péče pověřených obcí (ochranná pásma PR) PČR – dopravní inspektoráty drážní orgány letiště obec Dále vyžadováno: stanovisko elektrárenské společnosti k připojeni na NN (energetická bilance) stanovení technických podmínek dodavatele plynu (výpočet potřeby plynu) vyjádření provozovatele kanalizace a vodovodu (výpočet potřeby vody a dešťové vody) Stanoviska správců sítí: NN, plyn, voda, kanalizace, dálkové teplo, elektronické komunikace (telefonní a dálkové kabely, sdělovací a zabezpečovací zařízení ČD, trolejbusy DP, satelitní televize a další. ÚČASTNÍCI STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - DOTČENÉ ORGÁNY:

21 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ pro jednoduchou stavbu může zpracovat autorizovaný inženýr PS ve složitějších případech požární specialista (s autorizací PO u ČKAIT) PBŘS musí být zpracováno v souladu s ustanovením §41 Vyhlášky č.246/2001 Sb. a Vyhlášky č.23/2008 Sb., vychází z požadavků závazných stavebních předpisů – Zákon č.183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, dále příslušných normativních požadavků (ČSN 73 0833, 73 0802 a norem souvisejících).. pozor na zateplení EPS nízkoenergetických domů odstupové vzdálenosti – požárně nebezpečný prostor stále se mění normy v oboru PO řešení přístřešků (parkování) na hranici pozemku)

22 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 VODNÍ ZÁKON Zákon č.254/2001 Sb. o vodách, ve znění novely č.150/2010 Sb. v případě stavby vlastní domovní ČOV zřízení studny na pozemku Samostatnou dokumentaci musí zpracovat projektant s autorizací v oboru „Vodohospodářské stavby“ Povolení ČOV – 2 fáze: 1. Stavební úřad vydává územní rozhodnutí (nebo územní souhlas) 2. Vodoprávní úřad – stavební povolení ČOV Autorizovaný inženýr PS může zpracovat dokumentaci k ÚŘ.

23 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 PODKLADY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: výškopisné a polohopisné zaměření staveniště (zpracovává geodet), výstup je účelová mapa radonový průzkum (geologický průzkum v odůvodněných případech) TERMÍNY PŘÍPRAVY STAVBY: Nutno počítat s několika měsíci na přípravu stavby: studie – alespoň 3 měsíce zpracování projektu -

24 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 VÝBĚR PROJEKTANTA (ČKAIT) Dokumentaci zpracovává projektant s příslušnou autorizací. Seznam autorizovaných osob vedených v seznamu České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). K dispozici na www.ckait.cz.www.ckait.cz

25 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 HONORÁŘOVÝ ŘÁD Cena projektové dokumentace je smluvní. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků vydala 2 verze Výkonového a honorářového řádu ČKAIT. Cena projektových prací je zde stanovena z celkových investičních nákladů: ZÁKLADNÍ HONORÁŘ dále % ze základního honoráře HONORÁŘ ZA JEDNOTLIVÉ FÁZE PROJEKTU příprava zakázky, studie, DÚR, DSP, DPS, rozpočet a VV, AD + TDI

26 Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Energy Centre České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. 87/25 370 01 České Budějovice Telefon: 387 312 580 Fax: 387 312 581 E-mail: eccb@eccb.czeccb@eccb.cz Homepage: www.eccb.czwww.eccb.cz


Stáhnout ppt "Hobby 2011 České Budějovice, 12.5.2011 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY Ing. Jiří Veselý."

Podobné prezentace


Reklamy Google