Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace Č OV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace Č OV."— Transkript prezentace:

1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace Č OV

2 PŘEHLEDNÁ SITUACE ŘEŠENÉ LOKALITY

3 CO JE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích "Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě". "Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě".

4 POVINNOST NAPOJENÍ Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. Ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. A jeho novela č. 76/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, paragraf 3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizace v případech, kdy je to technicky možné.

5 TECHNICKÉ PARAMETRY  Každá budova jednu přípojku  Přípojka co nejkratší  Trasa nejlépe vedená v přímém směru kolmo na veřejnou kanalizaci  Minimální spád přípojky je 2%  Spád musí být po celé délce přípojky (mezi šachtami) stejný  Minimální DN (vnitřní průměr) je 150 mm  Na přípojce musí být domovní revizní šachta

6 ROZDĚLENÍ PŘÍPOJEK  PODLE TYPU OV  Jednotná  Oddílná - splašková - dešťová  PODLE TOKU OV  Gravitační  Čerpané  PODLE POZEMKU  Veřejná část (kanal. odbočka)  Veřejná i soukromá část (kanal.přípojka)

7 ZPŮSOBY NAPOJENÍ NA STOKU  Do odbočky vysazené při stavbě veřejné stoky  Kanalizačním sedlem (navrtávka) dodatečně po stavbě veřejné stoky  Ve výjimečných případech do revizní šachty - prostupem do dna - vnějším spadištěm

8 POSTUP PŘI PROJEKTOVÁNÍ  Seznam všech nemovitostí, příprava formulářů  Osobní projednání technického řešení přípojky  Geodetické zaměření  Vypracování projektové dokumentace  V případě zájmu poslání návrhu ke schválení  Projednání projektu s DOSS  Zajištění územního rozhodnutí (souhlasu) pro stavbu přípojky  Předání PD jednotlivým vlastníkům nemovitostí

9 OSOBNÍ PROJEDNÁNÍ  Pověřený projektant (geodet) s průkazkou potvrzenou Městem Moravská Třebová

10 TECHNICKÉ DOTAZY  Stávající způsob likvidace OV  Materiál, profil, hloubka uložení a trasa stávajícího potrubí a trasa stávajícího potrubí  Místo a způsob přepojení  Umístění dom. revizní šachty (počet – lomy)  Typ poklopu – pojízdný / nepojízdný  Stavby a přípojky dotčené navrženou přípoj.  Doplňující technické údaje

11 DALŠÍ DOTAZY  Datum narození všech vlastníků (nutné k vyřízení povolení stavby přípojky) k vyřízení povolení stavby přípojky)  Kontakty (telefon, mail), další kontaktní osoby  Vyfocení místa přípojky  Domluvení termínu geodetického zaměření  Podpis VŠECH VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI na dotazník a technický návrh v situaci 1:250  Domluvení formy schválení zpracované situace  Souhlasy vlastníků dalších dotčených pozemků

12 DOTČENÉ POZEMKY  Veřejné pozemky (komunikace, chodníky, vodní plochy, apod.) – souhlas se vstupem vyřídí projektant  Soukromé pozemky - stejný vlastník jako u nemovitosti – na dotazníku nemovitosti – na dotazníku - jiný vlastník – souhlas se vstupem na pozemek (další formulář se situací)

13 OBSAH PROJEKTU I.  TEXTOVÁ ČÁST - Technická zpráva - Identifikace přípojky (včetně výpisu materiálu) - Rozhodnutí o umístění stavby - Dotazník ke kanalizační přípojce - Souhlasy se vstupy na další dotčené pozemky (vyjádření DOSS zapracovány do UR, k nahlédnutí na MU Moravská Třebová

14 OBSAH PROJEKTU II.  VÝKRESOVÁ ČÁST - Katastrální situace 1:2000 - Podrobná situace 1:250 - Podélný profil 1:250/100 - Vzorová domovní revizní šachta - Vzorový typ odbočení - Vzorová domovní čerpací stanice - Vzorové přepojení v septiku - Vzorový příčný řez rýhou - Vzorové křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi

15 NAVRHOVÁNÍ A VÝSTAVBA NAVRHOVÁNÍ  Technická norma ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky  Standardy provozovatele kanalizace VHOS a.s. kanalizace VHOS a.s. VÝSTAVBA  Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 137/1998 Sb., §44.  Platné legislativy

16 TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace Č OV."

Podobné prezentace


Reklamy Google