Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(kanalizační přípojky)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(kanalizační přípojky)"— Transkript prezentace:

1 (kanalizační přípojky)
Město M.Třebová- odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV (kanalizační přípojky) VHOS, a.s., útvar PRV

2 Povinnosti vlastníků nemovitostí
Vychází z následujících zákonů: Zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších zákonů- Zákon o vodách Zákon č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších zákonů- Zákon o vodovodech a kanalizacích, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Zákon o územním plánování s stavebním řádu (stavební zákon) 2

3 Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. V zásadě platí, že jiné typy staveb než bezodtoková jímka na vyvážení, domovní čistírna odpadních vod, respektive kanalizační přípojka do veřejné kanalizace, nejsou v současnosti povolovány. Při jakýchkoli úpravách nemovitostí je stavební úřad nucen postupovat dle těchto zásad. POZOR: Zákon č.254/2001 ukládá, že povolení nakládání s vodami je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Novelou vodního zákona č. 20/2004 Sb., byla k 1. lednu 2008 ukončena platnost všech stávajících povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do Ti, kteří si nestihli vyřídit prodloužení platnosti stávajícího povolení a chtějí dál vypouštět odpadní vody v souladu se zákonem, by si měli vyřídit povolení nové. V případě čištění odpadních vod ve stávajícím septiku, bude třeba pro vydání nového povolení stávající čištění vylepšit, například osazením zemního filtru nebo biofiltru za septik. Osazení filtru za septik je z pohledu legislativy změna stavby vodního díla, která vyžaduje stavební povolení. 3

4 Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. V zásadě platí, že jiné typy staveb než bezodtoková jímka na vyvážení, domovní čistírna odpadních vod, respektive kanalizační přípojka do veřejné kanalizace, nejsou v současnosti povolovány. Při jakýchkoli úpravách nemovitostí je stavební úřad nucen postupovat dle těchto zásad. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších novel (§3 odst. 8) může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Vlastník kanalizace má právo dle zákona č. 274/2001 Sb. (§ 8 odst. 11) na úplatu za odvádění odpadních vod, pokud ze smlouvy uzavřené podle odst. 2 s provozovatelem nevyplývá, že stočné se platí provozovateli kanalizace (§ 20). Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno přímo, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vody z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství, které podle zjištění na vodoměru odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Takto získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. Provozovatel se s odběratelem může dohodnout na způsobu měření (výpočtu množství vod odebraných z jiného zdroje - odborný propočet podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích). Jestliže není obytná stavba napojena na splaškovou kanalizaci nebo domovní čistírnu odpadních vod, ale pouze na žumpu či jiné předčisticí zařízení, je vlastník takové stavby povinen zajistit zákonnou likvidaci odpadních vod – tedy jejich odvoz na centrální čističku odpadních vod (ČOV). Jakékoli jiné nakládání s odpadní vodou (hnojení, vypouštění do vsaku či do dešťové kanalizace) je v rozporu se zákonem. Fyzické osobě (občanovi) hrozí pokuta až do výše do 50 000 Kč, právnické osobě a fyzické oprávněné k podnikání (podnikateli) může být uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč. 3

5 Jak postupovat při zřizování kanalizační přípojky ?
zajistit vypracování PD zajistit písemný souhlas s napojením kanalizační přípojky od provozovatele zajistit vydání povolení ke stavbě kanalizační přípojky vyplnit str.č. 1 žádosti o zřízení kanalizační přípojky a zaslat kopii této žádosti na útvar PRV VHOS, a.s. uzavřít „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ v zákaznickém centru VHOS, a.s. vybudovat kanalizační přípojku, napojit se na veřejnou kanalizaci a přípojku digitálně zaměřit přizvat zástupce provozovatele před záhozem ke kontrole napojení a uložení potrubí přípojky při kontrole napojení odevzdat zástupci provozovatele vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky (str. č. 2)-informace o vybudované přípojce 4

6 Žádost o zřízení kanalizační přípojky
1

7 Detail vyplněné žádosti
Str. 1 5

8 Detail vyplněné žádosti
Str. 2 5

9 Kontakty Žádost o zřízení kanalizační přípojky-útvar PRV:
Dana Mikulková pevná linka: mobil: Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod-zákaznické centrum: Alena Hrubá pevná linka: Kontrola napojení-provoz M.Třebová, pracoviště ČOV M.Třebová: Martin Šibor pevná linka: mobil: Kontrola digitálního zaměření-útvar TEC: Daniel Polák pevná linka: mobil: 6

10 Děkuji za pozornost Dana Mikulková kontakt: 461 357 144, 606 095 149


Stáhnout ppt "(kanalizační přípojky)"

Podobné prezentace


Reklamy Google