Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY"— Transkript prezentace:

1 DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

2 OBSAH PREZENTACE Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací
Pasportizace Závěr

3 POSTUP PRACÍ Veřejné zasedání 28. a 29.2. 2012
Všichni majitelé nemovitostí byli pozváni na dnešní veřejné jednání jehož náplní je: Seznámení s projektem kanalizace Seznámení s projektem kanalizačních přípojek Představení dalšího postupu

4 – řešitelský tým ÚVOD Pracovní tým: Ing. Tomáš Grim Ing. Jana Řeháková
OBJEDNATEL: Město Říčany starosta: Mgr. Vladimír Kořen ZHOTOVITEL PROJEKTU KANALIZACE: HYDROPROJEKT CZ, a.s. ZHOTOVITEL PROJEKTU PŘÍPOJEK: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Koordinace projektu přípojek: Ing. Mgr. Pavel Dvořák Pracovní tým: Ing. Tomáš Grim Ing. Jana Řeháková ZHOTOVITEL PROJEKTU KANALIZACE: Sdružení Říčany (PSVS, a.s., KVIS Pardubice, a.s.) Stavbyvedoucí: Radek Němec PROVOZOVATEL: 1. SČV, a.s.

5 ÚVOD – průběh prací Dostavba kanalizace Říčany
Dokumentace pro stavební povolení – HDP a.s. říjen 2010 SP VYDÁNO Projekt kanalizačních přípojek – VRV a.s. předpoklad 06/2012 Probíhá Zhotovitel veřejné kanalizace – PSVS (02/2012) pasportizace stávajícího stavu 03/2012 – realizace uličních řadů 05/2012 – 12/2013 realizace veřejných částí přípojek současně s řady realizace domovních částí přípojek individuálně Bude probíhat

6 OBSAH PREZENTACE Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací
Pasportizace Závěr

7 KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
6 9 1+2+3 10 4 8 5 7 1 2 3 4 5 7 8 9 10 6 HARMONOGRAM – LOKALITY 7, 8, 9 (od května 2012) LOKALITY 3*, 4*, 5, 10* (do konce roku 2012) LOKALITY 1, 2, *3, *4, 6, *10 (do konce roku 2013)

8 KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Gravitační kanalizace celková délka cca 7,5 km materiál PP profily DN hloubka uložení cca 2,0 – 3,0 m Tlaková kanalizace celková délka cca 3,1 km materiál PE profily D 80-50 hloubka uložení cca 1,7 m Domovní přípojky celková délka na veřejném pozemku (odhad): 2,1 km (1,6 km gravitační a 0,5 km tlakové) materiál PP/PVC, PE profil DN 150, D 40

9 KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Samostatná stavba kan. přípojky je tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodňovaného pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Opravy a údržby kan. přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

10 KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
PRINCIP GRAVITAČNÍ KANALIZACE Přípojka gravitační kanalizace STÁVAJÍCÍ ODPAD NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA REVIZNÍ ŠACHTA (POUZE PŘI DLOUHÉ PŘÍPOJCE, PŘI ZMĚNĚ SMĚRU, LOMU, POŽADAVKU PROVOZOVATELE) ULIČNÍ STOKA

11 KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
PRINCIP TLAKOVÉ KANALIZACE Přípojka tlakové kanalizace GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKA Z DOMU hl. cca 2 m DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE Ø cca. 1 m TLAKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ULIČNÍ ŘAD TLAKOVÉ KANALIZACE

12 OBSAH PREZENTACE Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací
Pasportizace Závěr

13 POSTUP PRACÍ Formuláře a smlouvy
Každý majitel nemovitosti obdrží /obdržel následující dokumenty: Průvodní dopis Situace s vlastní nemovitostí Plná moc Souhlas s vydáním územního souhlasu a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Městem Říčany – při přebírání Územního souhlasu a projektu kanalizační přípojky na Městském úřadě Smlouva o zřízení věcného břemene - po realizaci kanalizační přípojky

14 POSTUP PRACÍ Formuláře a smlouvy Průvodní dopis

15 POSTUP PRACÍ Formuláře a smlouvy Situace s vlastní nemovitostí

16 POSTUP PRACÍ Formuláře a smlouvy Plná moc
pověřující město zajištěním zhotovení a projednání projektu kanalizační přípojky pro Vaši nemovitost

17 POSTUP PRACÍ Formuláře a smlouvy
Souhlas s vydáním územního souhlasu a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena

18 POSTUP PRACÍ Situace přípojky Zaslání zakreslené situace
Telefonický kontakt Obchůzka zástupců projektanta po vyžádání, po jednotlivých nemovitostech (únor – březen 2012) Zakreslení trasy kanalizační přípojky Na základě tohoto zákresu bude možné identifikovat dotčené pozemky Převzetí podepsaných plných mocí, souhlasů

19 POSTUP PRACÍ Situace přípojky Zakreslení trasy kanalizační přípojky

20 POSTUP PRACÍ Plná moc a Souhlas Plná moc: Souhlas: stavebník majitel/é
Udělení „Plné moci“ obci pro zajištění projektové dokumentace přípojky a podání žádosti na stavebním úřadu. Souhlas: Podepsání „Souhlasu s vydáním územního souhlasu a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena stavebník (nejčastěji majitel nemovitosti) majitel/é (dotčené nemovitosti)

21 POSTUP PRACÍ Plná moc a Souhlas
Udělení „Plné moci“ Obci pro zajištění projektové dokumentace přípojky a podání žádosti na Stavebním úřadu Jan Novák ŘÍČANY Jan Novák

22 POSTUP PRACÍ Plná moc a Souhlas
Podepsání „Souhlasu s vydáním územního rozhodnutí a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena

23 OBSAH PREZENTACE Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací
Pasportizace Závěr

24 PASPORTIZACE Zhotovitel - PSVS a KVIS
Zástupci zhotovitelských firem provedou následující činnosti před zahájením stavby kanalizace Pasportizace jednotlivých objektů Pasportizace jednotlivých kanalizačních přípojek Pasportizace domovních studní. Pasportizace komunikací dotčených stavbou a používaných vozidly stavby

25 PASPORTIZACE Zhotovitel - PSVS a KVIS
Pasportizace jednotlivých objektů Jedná se o fyzickou prohlídka, pověřenou osobou dodavatele, jednotlivých nemovitostí a jejich sklepů, a to včetně příslušné fotodokumentace s ohledem na výskyt podzemní vody a skalního podloží v dané lokalitě. (Objekty v havarijním stavu budou posouzeny statikem.) Tento dokument bude vytištěn a podepsán ze strany dodavatele a majitele nemovitosti. Pasportizace jednotlivých kanalizačních přípojek Na místě samém bude upřesněna poloha nově budované přípojky, upřesněna dimenze, hloubka napojení (u tlakových přípojek upřesněno místo pro čerpací stanici a pro připojení elektro přívodu k technologickému rozvaděči). Tento dokument bude vytištěn a podepsán ze strany dodavatele a majitele nemovitosti. Majitel nemovitosti bere na vědomí, že následné změny provedené po pokládce potrubí bude majitel plně hradit zhotoviteli. Pasportizace domovních studní Jedná se o fyzickou prohlídku (pověřenou osobou dodavatele-hydrogeolog) jednotlivých studní v prostoru stavby (i blízkém okolí). Bude provedeno zaměření hladiny podzemní vody před zahájením prací. Na některých studních určených hydrogeologem budou osazena měřidla, která budou snímat pohyb hladiny v průběhu stavby i s ohledem na roční období. Pasportizace komunikací Dokumentace stavu všech komunikací dotčených stavbou s technickým popisem a video záznamem. Tyto jednotlivé dokumenty budou vyhotoveny min. ve dvou vyhotoveních ( 1x dodavatel a 1x majitel nemovitosti, (části týkající se investora- Město Říčany).

26 OBSAH PREZENTACE Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací
Pasportizace Závěr

27 ZÁVĚR DISKUZE

28 6 9 1+2+3 10 4 8 5 7 LOKALITY 7, 8, 9 (od května 2012)
(do konce roku 2012) LOKALITY 3, 4, 10, 1, 2, 6 (do konce roku 2013)


Stáhnout ppt "DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google