Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních Mgr. Emílie Nedvědová odbor ochrany vod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypouštění odpadních vod do vod podzemních Mgr. Emílie Nedvědová odbor ochrany vod."— Transkript prezentace:

1

2

3 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Mgr. Emílie Nedvědová odbor ochrany vod

4 Vznik nařízení Zákon 254/2001 Sb.
přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních je zakázáno možnost vypouštět odpadní vody splňující ustanovení § 38 z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci pouze na základě odborného posouzení – posudek hydrogeologa žádný legislativní podklad pro rozhodování vodoprávních úřadů nemožnost povolit vypouštění odpadních vod subjektům, které nesplňují kritéria avšak jsou v lokalitách, kde není jiné zneškodňování odpadních vod možné

5 Novela zákona č. 254/2001 Sb. § 15a Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav ohlášení postačí u vodních děl určených pro čištění městských odpadních vod do kapacity 50EO jejichž podstatnou součástí je výrobek CE u takto ohlášeného vodního díla se považuje vypouštění odpadních vod za povolené i u ohlášení je nutné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí kategorie výrobků CE stanoví § 38

6 § 38 Odpadní vody jednotlivé stavby pro bydlení
rozšíření možnosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních na: jednotlivé stavby pro bydlení jednotlivé stavby pro individuální rekreaci jednotlivé stavby poskytující služby toto řešení je možné pouze pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace Při povolení stanoví vodoprávní úřad přípustné hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod - vázán je přitom Nařízením vlády

7 Nařízení vlády o ukazatelích a přípustných hodnotách znečištění odpadních vod a náležitostech vypouštění odpadních vod do vod podzemních §1 - Účel a předmět úprav §2 - Vymezení pojmů §3 Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních §4 Stanovení emisních limitů §5 Dodržení emisních limitů §6 Měření míry znečištění vypouštěných odpadních vod §7,§8 Účinnost Příloha č. 1 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních Příloha č. 2 Maximální přípustné hodnoty znečištění odpadních vod stanovené při certifikaci čistírny odpadních vod v příslušných jednotkách

8 § 1 - Účel a předmět úpravy
Toto to nařízení stanoví: a) ukazatele a přípustné hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních, b)  výčet a klasifikaci výrobků určených k čištění odpadních vod označovaných CE, včetně ukazatelů a přípustných hodnot znečištění odpadních vod z nich vypouštěných. Podle nařízení se postupuje v případě povolování vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona. Nařízení se použije přiměřeně v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních z ohlášeného vodního díla podle § 15a zákona. Nařízení stanoví náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

9 § 1 - Účel a předmět úpravy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí: a)   emisními standardy - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod v příslušných jednotkách uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, b)  emisními limity - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, c)   zdrojem znečišťování - jednotlivé stavby pro bydlení a individuální rekreaci nebo jednotlivé stavby poskytující služby, z kterých jsou vypouštěny odpadní vody do vod podzemních, d) vypouštěním odpadních vod do vod podzemních - vsakování odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné a zvlášť nebezpečné závadné látky přes půdní vrstvy a/nebo horninové prostředí do vod podzemních,

10 § 1 - Účel a předmět úpravy
e)      zařízení - vodní dílo určené k čištění odpadních vod, za jehož součást se považuje také místo výpusti, f)      místem výpusti – místo nebo místa, ve kterých dochází k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, g)   místem měření - místo, které je součástí zařízení a je určeno vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních k měření množství a jakosti odpadních vod vypouštěných do vod podzemních, h) jednotlivými stavbami poskytujícími služby - stavby poskytující služby, z kterých jsou vypouštěny odpadní vody vznikající převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnosti do kapacity produkovaného znečištění 50 ekvivalentních obyvatel (dále jen “EO”),

11 § 1 - Účel a předmět úpravy
i) jednotlivé stavby pro bydlení a rekreaci - bytový nebo rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci definovaná jiným právním předpisem, z kterých jsou vypouštěny odpadní vody vznikající převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnosti do kapacity produkovaného znečištění 50 EO, j) výrobkem označovaným CE, který je podstatnou součástí vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO - čistírna odpadních vod (dále jen „ČOV“) užívaná  pro čištění odpadních vod vznikajících jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnosti a která splňuje požadavky stanovené přílohou č. 2 k tomuto nařízení.

12 § 3 (1) Povolení k vypouštění odpadních vod vedle obecných náležitostí obsahuje: a)      charakteristiku činnosti zdroje znečištění a je-li to možné její přiřazení k Odvětvové klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE) vydané Českým statistickým úřadem, b)      způsob vypouštění odpadních vod do vod podzemních, c) určení místa výpusti orientačně souřadnicemi X, Y, pro které je povolení vydáno, s číslem hydrogeologického rajónu, útvaru podzemních vod a hydrologickým číslem pořadí povodí.

13 § 3 - Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 (2)         Dále vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod vždy stanoví: a)      maximální množství vypouštěných odpadních vod, které je možno vypouštět, b)     emisní limity, které je nutno dodržet v místě měření, c)   způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod a místo měření jejich objemu, d) způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle příslušné technické normy; není-li příslušná technická norma vydána, stanoví způsob rozboru vodoprávní úřad individuálně na základě dostupných podkladů,

14 § 3 - Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
e)  způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod podzemních a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly, f) způsob, formu, četnost a termín předávání výsledků měření vodoprávnímu úřadu.

15 § 4 - Stanovení emisních limitů
(1)   Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních emisní limity do výše emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (2)         Emisní limity stanoví vodoprávní úřad pro každé místo měření zvlášť. (3)     Při povolování vypouštění odpadních vod ze zdrojů znečištění produkujících znečištění větší než 10 EO stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních také emisní limity do výše emisních standardů uvedených v tabulce 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. (4)         Při povolování vypouštění odpadních vod obsahujících ukazatele znečištění neuvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanoví vodoprávní úřad emisní limity přiměřeně k emisním standardům ukazatelů znečištění obdobné míry škodlivosti, cílovému stavu vody ve vodním útvaru podzemních vod a místním podmínkám. (5)        Při povolování vypouštění odpadních vod v územích se zvláštní ochranou vodoprávní úřad zohlední tuto skutečnost a v případě potřeby stanoví emisní limity přísnější, popř. pro více ukazatelů podle charakteru a požadavků na chráněné území. Vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod podzemních nelze podle § 38 odst. 7 zákona povolit.

16 § 5 - Dodržení emisních limitů
(1)         Emisní standardy "m" uvedené v tabulce 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a emisní limity "m" stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod jsou nepřekročitelnými hodnotami. Hodnoty "m" nesmějí být překročeny v žádném ze vzorků analyzovaných oprávněnou laboratoří (§ 38 odst. 4 zákona). (2) Emisní limity se nepovažují za dodržené v případě, že jich bylo dosaženo prokazatelným účelovým zřeďováním odpadních vod.

17 § 6 - Měření míry znečištění vypouštěných odpadních vod
(1)    Minimální četnost sledování znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních je 2x ročně s typem vzorku A. (2)  Odběry vzorků musejí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku tak, aby byl alespoň jeden odběr vzorku uskutečněn v době zvýšené produkce znečištění. (3)  Při řízeném nebo nepravidelném vypouštění odpadních vod do vod podzemních stanoví vodoprávní úřad způsob sledování přiměřeně k požadavkům tohoto nařízení a k místním podmínkám. (4) Při povolování vypouštění odpadních vod s obsahem látek neuvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanoví způsob jejich měření vodoprávní úřad obdobně podle odstavců 1 až 3.

18 § 7 Při stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod podzemních postupuje vodoprávní úřad podle tohoto nařízení obdobně.

19 Příloha č. 1 - Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních Tabulka 1: Emisní standardy pro základní ukazatele: maximální hodnoty (m*) koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l Ukazatel m CHSKCr 150 BSK5 40 N-NH4+ 20 NL 30 Tabulka 2: Emisní standardy pro mikrobiologické složky: maximální hodnoty (m*) ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v KTJ (kolonii tvořící jednotka) /100ml. Ukazatel m E. coli 50 000 Enterokoky 40 000

20 Příloha č. 2 -Maximální přípustné hodnoty znečištění odpadních vod stanovené při certifikaci čistírny odpadních vod v příslušných jednotkách Ukazatel CHSKCr BSK5 N-NH4+ NL Pcelk Třída I. 75 mg/l 15 mg/l - 20 mg/l 7 mg/l II. 20mg/l


Stáhnout ppt "Vypouštění odpadních vod do vod podzemních Mgr. Emílie Nedvědová odbor ochrany vod."

Podobné prezentace


Reklamy Google