Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunální odpadní vody a kaly

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunální odpadní vody a kaly"— Transkript prezentace:

1 Komunální odpadní vody a kaly
Komunální odpadní vody, tedy obsahy jímek a septiků (tekutý obsah) by se neměly přímo vyvážet na zemědělskou půdu. Legislativa to však umožňuje, pokud se nejedná o vypouštění do podzemních vod! Surové fekálie obyvatel jsou ale nevhodné pro aplikaci na zemědělské půdě, zejména kvůli nebezpečí ohrožení vod, šíření nákaz a rovněž pro nedostatečnou kontrolu cizorodých látek. Likvidaci fekálií obyvatel musí řešit obec v souladu s legislativou: - vod („odpadní vody“ podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích) - odpadů („kaly“ podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Jediným perspektivním řešením je tedy přímé napojení na kanalizaci nebo odvoz odpadních vod do nejbližší ČOV.

2 Vypouštění odpadních vod do podzemních vod
Obsah domovních jímek (žump) a tekutý obsah septiků je odpadní vodou (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) Odpadní voda není odpad !!! Jen výjimečně lze povolit vypouštění odpadních vod do půdních vrstev, z nichž by mohly vniknout do podzemních vod. Povolení se může týkat pouze vypouštění odpadních vod neobsahujících zvlášť nebezpečné závadné látky ani nebezpečné závadné látky (příloha č. 1 zákona o vodách), a to jen z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci. Přitom se předpokládá, že odpadní vody budou nejdříve vyčištěny na úroveň stanovenou příslušným vodoprávním úřadem a bude posouzen jejich vlivu na jakost podzemních vod. V žádném případě však ani takto vyčištěné odpadní vody nesmějí být vypouštěny přímo do pásma nasycení, tedy do podzemních vod.

3 Likvidace odpadních vod ze zemědělského provozu
Možnosti likvidace (vody z dojírny, mléčnice, atd.): 1) skladování a aplikace společně s tekutými statkovými hnojivy + jedna jímka (nádrž), společný vývoz a aplikace větší sklady, zákazy aplikace v ZOD 2) vlastní ČOV, odvedení nebo odvoz do společné ČOV + žádné skladování ani aplikace kanalizace, náklady (stočné, doprava, likvidace) 3) likvidace odpadních vod rozstřikem na zemědělskou půdu + menší sklady na statková hnojiva, aplikace kdykoliv technické úpravy (oddělení přívodu), zvláštní sklady podmínka: prokázat, že nejde o vypouštění do podzemních vod (ani do půdních vrstev, z nichž by mohly do podzemních vod vniknout); k tomu si stanovit pravidla (pozemky, termíny, dávka do 40 t/ha, způsob – zapravení do 24 hod., neaplikovat na sníh ani na promrzlou půdu, ne k plodinám pro přímou lidskou spotřebu či krmení); pak to nepodléhá povolení vodoprávního úřadu

4 Produkce kalů Čistírny (i septiky) produkují kaly. Kal (v „rypném stavu“) je odpad !!! Kalem je: kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností, kal z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, kal ze septiků a jiných podobných zařízení. (§ 32 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech)

5 Používání kalů ke hnojení
Na zemědělskou půdu se může použít jen „upravený kal“ - § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Upraveným kalem je kal, který byl podroben: - biologické úpravě, - chemické úpravě, - tepelné úpravě, - dlouhodobému skladování nebo jakémukoli jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organizmů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací.

6 Používání kalů ke hnojení
Kal je možné hygienizovat např. i při výrobě kompostů. Avšak výroba kompostů musí odpovídat ČSN „Průmyslové komposty“ a současně splňovat požadavky: § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (požadavky na vstupní surovinu), vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva (kvalita výstupního produktu). Pokud je vyrobený kompost uváděn do oběhu, musí být podle zákona o hnojivech registrován jako organické hnojivo.


Stáhnout ppt "Komunální odpadní vody a kaly"

Podobné prezentace


Reklamy Google