Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Luboš Dufek. Předmět řešení • výstavba nové čistírny odp. vod pro 8000EO a napojení kanalizace na tuto čistírnu • řešení je v souladu s vl. nařízením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Luboš Dufek. Předmět řešení • výstavba nové čistírny odp. vod pro 8000EO a napojení kanalizace na tuto čistírnu • řešení je v souladu s vl. nařízením."— Transkript prezentace:

1 Luboš Dufek

2 Předmět řešení • výstavba nové čistírny odp. vod pro 8000EO a napojení kanalizace na tuto čistírnu • řešení je v souladu s vl. nařízením č.61/2003Sb. a se zák. č.50/1976Sb. ve znění ostatních předpisů a platných norem • řešení vychází z doporučených parametrů ČSN 74 6501 – „ČOV pro více než 500 EO.“

3 Ochrana vod povodí řeky Dyje • do tohoto projektu patřila i výstavba nové ČOV • stavební práce na projektu byly zahájeny v březnu 2005 a v dubnu 2007 byly dokončeny • celkové náklady projektu 1,5 mld. korun - spolufinancování EU 1 mld. korun - SFŽP 75 mil. korun - investor 406 mil. korun

4 Základní údaje stavby ČOV INVESTOR: MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU PROJEKTANT: VEGAspol v.o.s. celkové náklady výstavby: cca 120milionů korun - z toho město Náměšť nad Oslavou 25 milionů korun

5 Peníze vs. město • pro město to byla největší investice za posledních 10 let • město se bude muset několik let držet zpět v oblasti investic • nejdříve se o úvěru neuvažovalo, ale nakonec město vzalo 2 úvěry, první na 7 mil. korun a druhý na 8 mil. korun

6 Vstupní podklady • rozhodnutí o umístění stavby, vydané odborem výstavby ŽP MÚ • založení polohopisu a výškopisu v měř. 1:500 • ostatní dokumentace poskytnutá obcí • inženýrskogeologické a hydrogeologické výzkumy • radonový průzkum • výsledky jednání a připomínky na výrobních výborech • ostatní požadavky na rozsah prací

7 Názor občanů • čistička bude omezovat bezproblémové bydlení a užívání nemovitostí v okolí (budovy od čističky cca 50m), klesne hodnota nemovitostí • obyvatele z okolí trápí občasný zápach a hlavně stálý hluk • byla sepsána petice ohledně umístění a provozu ČOV

8 Zdůvodnění umístění stavby (názor samosprávy) • 150m od bývalé čistírny odp. vod • stavba umístěna na parcelách v majetku města – nebude třeba vykupovat pozemky od jiných majitelů • „jednoduchost“ napojení stávající kanalizace nová ČOV bývalá ČOV

9 Péče o životní prostředí (údaje ze souhrnné zprávy o ČOV) • jedná se o ekologickou stavbu, která bude mít kladný vliv na životní prostředí • na zařízeních jsou umístěny filtry • při provozování dle provozního řádu čistírna nezatěžuje okolí pachem • zařízení, které mohou vykazovat hlučnost jsou umístěny v podzemních objektech, dmychadla jsou opatřena protihlukovým krytem

10 Srovnání zákonů Podrobně srovnávat nařízení vlády č. 61/2003Sb. (dále jen Nařízení) s nařízením vlády č.25/1975Sb. a nařízením vlády č. 171/1992 Sb. nemá smysl ani po technické stránce, protože byly vytvořeny prakticky bez technického a ekonomického rozmyslu (znečišťovatelé neměli žádný čas na realizaci opatření, která by zajistila dodržení imisních standardů).

11 Nařízení vlády č. 25/1975 Sb. • založeno na imisním principu • Imisní standardy na vodárenských tocích měly být dodrženy v každém místě toku • prakticky všichni uživatelé vody nebyli schopni požadavky nařízení dodržet – bylo vydáno přes 2000 výjimek

12 Nařízení vlády č. 171/1992 Sb. • založeno na emisním principu • emisní standardy byly stanoveny pro období do 31.12.2004 a jiné pro období od 1.1.2005 • byly stanoveny imisní standardy (odchylně pro toky vodárenské a ostatní)

13 Nařízení vlády č. 82/1999 Sb. • Vycházelo ze Směrnice Rady 91/271/EHS • Nařízení vlády č. 82 z 22. března 1999 mělo již stejnou strukturu jako nařízení vlády č.61/2003 Sb., pouze nemělo v příloze č. 1 část C - emisní standardy pro nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky.

14 Srovnání Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. s evropskou a českou legislativou • článek 3 určuje termíny vybudování veřejných kanalizací pro obce nad 2.000 EO • článek 4 určuje termíny vybudování čistíren městských odpadních vod u obcí nad 2.000 EO • článek 8 se týká možností žádat Komisi o prodloužení termínu realizace • článek 16 se týká práva na informace a povinnosti členských státu předávat zprávy o čištění městských odpadních vod Komisi každé2 roky

15 Srovnání Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. s evropskou a českou legislativou • Článek 5 (1)se týká citlivých oblastí a určuje termín jejich vyhlášení. Za citlivou oblast bylo Nařízením vyhlášeno celé území ČR. • článek 5 (2)stanovuje povinnost cíleně snižovat celkový fosfor a celkový dusík terciálním čištěním na čistírnách nad 10.000 EO a určuje termín jejich vybudování.

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Rámcová směrnice) • Rámcová směrnice stanovuje v čl. 4 jako environmentální cíl dosáhnout u povrchových vod • dobrého stavu (tj. dobrého ekologického a dobrého chemického stavu) do 22.12.2015 • u umělých a silně ovlivněných vodních útvarů dosáhnout do 22.12.2015 dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu.

17 Seznam norem a souvisejících předpisů • Zákon č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích • Zákon č.185/2001Sb. o odpadech • Zákon č.130/1974Sb. o státní správě ve vodním hospodářství ve znění novelizovaného zákona č.458/1992Sb. • Nařízení vlády ČR 61/2003Sb. o ukazatelích přípustného znečištění povrchových a odpadních vod


Stáhnout ppt "Luboš Dufek. Předmět řešení • výstavba nové čistírny odp. vod pro 8000EO a napojení kanalizace na tuto čistírnu • řešení je v souladu s vl. nařízením."

Podobné prezentace


Reklamy Google