Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský"— Transkript prezentace:

1 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Evidence hnojení Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

2 Legislativa Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů - novela č. 353/2009 Sb. Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

3 Evidence hnojení Způsoby vedení evidence Kontrola evidence hnojení
Povinné údaje, pomocné tabulky Jak zaznamenat minerální hnojiva Jak zaznamenat organická a organominerální hnojiva Jak zaznamenat statková hnojiva Jak zaznamenat upravené kaly

4 1. Způsob vedení evidence
Evidenci hnojení požaduje zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech již od roku § 9 Způsob vedení evidence dle vyhlášky č. 274/1998 Sb., v platném znění - nezáleží na formě, ale na obsahu Evidence musí obsahovat údaje podle vzoru ve vyhlášce a veškeré další údaje jsou možné, ale nepovinné

5 1. Způsob vedení evidence
Tabulky přímo z vyhlášky - – Formuláře ke stažení (od roku 2007 podle vyhlášky č. 274/1998 Sb.,novela č. 353/2009 Sb.) Tabulky z počítače (.doc, .xls, .pdf) Různé sešity, „hnojné knihy“, karty honů, … Počítačové programy (možnost výpisů) Portál farmáře

6 1. Způsob vedení evidence
Možné třídění údajů o hnojení (výpisy z PC) podle: - pozemků (1 pozemek = 1 list, více let) - plodin (pozemky se stejnou plodinou = 1 list, 1 rok) - let

7 Tabulka vedení evidence hnojiv

8 2. Kontrola evidence hnojení
Evidence se uchovává nejméně 7 let - ÚKZÚZ může kontrolovat za celých 7 let zpátky Na požádání orgánu odborného dozoru jsou zemědělští podnikatelé povinni: - evidenci předložit (písemná forma, výpis z PC) - umožnit ověření uvedených údajů Kontrola má právo vyžadovat evidenci 1 měsíc zpětně

9 3. Povinné údaje Identifikační údaje zemědělského podnikatele
Údaje o katastrálním území a pozemku Plodina, datum hnojení, použité množství na ha, dávka živin na 1 ha výměra pozemku, výměra hnojené plodiny, datum zapravení, hnojená plocha, druh použitého hnojiva, použité množství hnojiva celkem

10 3. Pomocné tabulky pro vyplňování evidence (Vyhláška č. 274/1998 Sb
3. Pomocné tabulky pro vyplňování evidence (Vyhláška č. 274/1998 Sb., přílohy č. 2 a 3) Průměrný přívod živin do půdy ve statkových hnojivech Průměrná roční produkce statkových hnojiv Produkce výkalů a moči na pastvě

11

12

13

14 4. Jak zaznamenat minerální hnojiva
Povinně se evidují jen ty živiny, jejichž obsah je uveden na etiketě, příp. příbalovém letáku Přehled registrovaných popř. ohlášených minerálních hnojiv a údaje o obsahu živin lze vyhledat v registru na internetových stránkách ústavu – Půda a hnojiva – Registr hnojiv či Seznamu ohlášených hnojiv

15 Příklad vyplnění evidence hnojení
Vzor – minerální hnojivo *Hustota DAM 390 je kg/m3 = 0,0013 t/l Ledek obsahuje 27 hm.% N DAM 390 obsahuje 39 kg N na 100 l – viz. etiketa

16 5. Jak zaznamenat organická a organominerální hnojiva
U registrovaných organických a organominerálních hnojiv se povinně evidují jen ty živiny, jejichž obsah je uveden na etiketě, příp. příbalovém letáku Přehled registrovaných a ohlášených typových i netypových organických a organominerálních hnojiv a údaje o obsahu živin uvádí registr hnojiv na internetových stránkách ústavu – Půda a hnojiva – Registr hnojiv U organických hnojiv připravených pro vlastní účely (komposty) se pro evidenci využijí výsledky laboratorní analýzy nebo hodnoty uvedené v poznámkách pod tabulkou v příloze č. 2 vyhlášky č. 274/1998 Sb.

17 6. Jak zaznamenat statková hnojiva
V evidenci se uvádí přívod živin do půdy ve statkových hnojivech (dle tabulek, již po odpočtu ztrát ve stájích a při skladování) je uveden v kg/t čerstvé hmoty při normativní sušině Při většinovém zastoupení jednoho druhu statkového hnojiva (např. hnůj prasat ve směsi s hnojem skotu) se použijí hodnoty pro toto hnojivo Pokud bude poměr statkových hnojiv ve směsi přibližně stejný, použijí se průměrné hodnoty obsahů živin

18 6. Jak zaznamenat statková hnojiva
Povinnost evidence se nevztahuje na vedlejší produkty při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy Je nutné evidovat zapravení hlavních produktů při pěstování, např. „zelené hnojení“ (ZH), mulčování trávy V tomto případě se eviduje jen druh a datum (použití, zapravení), bez udání hmotnosti a obsahu živin

19 6. Jak zaznamenat statková hnojiva
Statkovým hnojivem jsou i výkaly a moč hospodářských zvířat při pastvě nebo při jiném pobytu zvířat na zemědělské půdě Do evidence se uvádí množství výkalů a moči, včetně přívodu živin do půdy; počítá se podle údajů v tabulkách (produkce výkalů a moči celkem, průměrný přívod živin)

20 6. Jak zaznamenat statková hnojiva
Podkladem pro výpočet je poměrné „zatížení“ půdy jednotlivých pozemků hospodářskými zvířaty (DJ/ha) 1 DJ (dobytčí jednotka) = 500 kg živé hmotnosti (nezaměňovat s VDJ pro kontrolu intenzity) Pastvu skotu zaznamenávat podle kategorií, v případě smíšeného stáda skotu je nutno rozdělit poměrnou částí DJ podle věku zvířat (nad/pod 2 roky). Přívod dusíku u zvířat starších dvou let je 3,3 kg N/t a pro mladší 2,6 kg N/t výkalů a moči

21 Pomocné výpočty - pastva (pobyt) množství výkalů a moči (exkrementů) od 1 DJ (500 kg) za den
skot nad 2 r. (krávy): 14,0 t/rok : 365 = 0,0384 t exkr./DJ a den skot do 2 r. (jalovice, býci): 13,5 t/rok : 365 = 0,037 t exkr./DJ a den skot do 2 r. (telata): 18,3 t/rok : 365 = 0,0501 t exkr./DJ a den ovce, kozy: 9,1 t/rok : 365 = 0,0249 t exkr./DJ a den koně: 8,6 t/rok : 365 = 0,0236 t exkr./DJ a den

22 Pomocné výpočty - pastva (pobyt) přívod dusíku do půdy od 1 DJ (500 kg)
skot nad 2 r. (krávy): ,3 kg N/t exkrementů x 14,0 t/rok = 46,2 kg N za rok (0,127 kg N/den) skot do 2 r. (jalovice, býci): 2,6 kg N/t exkrementů x 13,5 t/rok = 35,1 kg N za rok (0,096 kg N/den) skot do 2 r. (telata): ,6 kg N/t exkrementů x 18,3 t/rok = 47,6 kg N za rok (0,130 kg N/den) ovce, kozy: ,9 kg N/t exkrementů x 9,1 t/rok = 44,6 kg N za rok (0,122 kg N/den) koně: ,8 kg N/t exkrementů x 8,6 t/rok = 24,1 kg N za rok (0,066 kg N/den)

23 Příklad vyplnění evidence hnojení

24 7. Jak zaznamenat upravené kaly
Od roku 2004 je povinnost evidovat používání upravených kalů Dávka aplikovaných upravených kalů se uvádí v tunách sušiny Přívod živin na 1 ha se vypočte vynásobením hektarové dávky sušiny upraveného kalu a obsahu živin v 1 t sušiny

25 Další možnost jak vést evidenci hnojení Evidence přípravků na ochranu rostlin a hnojiv (EPH)
Aplikace EPH byla 1. srpna 2007 spuštěna v pilotním provozu v rámci portálu farmáře. Jde o první případ, kdy mohou zemědělci na portálu farmáře aktivně zadávat data. Aplikace EPH byla vytvořena s následujícími ambicemi: umožnit zadávat osevní postup nad mapou umožnit zemědělcům jednoduchým způsobem zadávat data aplikací hnojiv přímo nad mapou s tím, že se obsah živin aplikovaných na hektar dopočítá automaticky dle konkrétního obsahu živin v hnojivech umožnit zadávat aplikace hnojiv i přípravků na ochranu rostlin v jednom prostředí tak, aby byla respektována praxe společné aplikace minerálních tekutých hnojiv a přípravky na ochranu rostlin prohlížet provedené aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin nad mapou v kombinaci s výsledky agrochemického zkoušení půd zabezpečit zemědělci tiskové výstupy, které požadují předpisy k evidenci aplikací hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, přičemž výstupy mají takovou formu, aby plně vyhovovaly při případných kontrolách SRS, ÚKZÚZ a SZIF

26

27

28 Základní, statková a vlastní hnojiva
Registrovaná hnojiva Základní, statková a vlastní hnojiva Registrované přípravky na ochranu rostlin hnojiva

29

30

31

32

33

34

35

36

37 E-mail: pepa.svoboda@ukzuz.cz
Děkuji za pozornost Ing. Josef Svoboda ÚKZÚZ Brno


Stáhnout ppt "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský"

Podobné prezentace


Reklamy Google