Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2013 novela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2013 novela."— Transkript prezentace:

1 NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2013 novela

2 PÚR ZÚR ÚP RP celá ČR kraj obec část obce

3 Nástroje územního plánování 1. Územně plánovací podklady (ÚPP) - Územně analytické podklady (ÚAP) - Územní studie (ÚS) 2. Politika územního rozvoje (PÚR) 3. Územně plánovací dokumentace (ÚPD) - Zásady územního rozvoje (ZÚR) - Územní plán (ÚP) - Regulační plán (RP) 4. Územní rozhodnutí 5. Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území

4 Územně plánovací podklady Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území Územně analytické podklady Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území (státu, kraje, ORP) zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území (státu, kraje, ORP) Územní studie Územní studie ověřuje možnosti a podmínky změn v území ověřuje možnosti a podmínky změn v území

5 Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnoty zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnoty limity využití území, záměry na provedení změn limity využití území, záměry na provedení změn rozbor trvale udržitelného rozvoje, údaje o území specifikace problému k řešení v ÚPD rozbor trvale udržitelného rozvoje, údaje o území specifikace problému k řešení v ÚPD na základě průzkumů, údajů o území (data a informace), záměrů v území na základě průzkumů, údajů o území (data a informace), záměrů v území průběžná aktualizace, každé 2 roky úplná aktualizace průběžná aktualizace, každé 2 roky úplná aktualizace

6 Provádějí se odborné terénní průzkumy území jednotlivých obcí, sledují se vybrané jevy: plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, urbanistické hodnoty plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, urbanistické hodnoty historicky, architektonicky významná stavba, soubor historicky, architektonicky významná stavba, soubor významná stavební dominanta, místo významné události, významný vyhlídkový bod významná stavební dominanta, místo významné události, významný vyhlídkový bod ostatní veřejná infrastruktura ostatní veřejná infrastruktura další sledované jevy - cena stavebního pozemku v Kč/m 2, průměrná cena zemědělské půdy v Kč/m 2, počet individuálních rekreačních objektů, kapacita hromadných rekreačních objektů další sledované jevy - cena stavebního pozemku v Kč/m 2, průměrná cena zemědělské půdy v Kč/m 2, počet individuálních rekreačních objektů, kapacita hromadných rekreačních objektů Zákresy do digitální geografické databáze sledovaných jevů, odsouhlasení starosty jednotlivých obcí (pověřenými zástupci)

7 Územně analytické podklady pořizuje úřad územního plánovaní pro území ORP pořizuje úřad územního plánovaní pro území ORP (k 31. 12. 2008, první úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 1. 1. 2011, v průběhu 1.pol. r. 2011 odkazy na ÚAP ORP postupně nahrazovány za aktualizované, druhá úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2012) v podrobnosti a rozsahu nezbytném k pořizování ÚP a RP v podrobnosti a rozsahu nezbytném k pořizování ÚP a RP pořizuje krajský úřad pro území kraje (k pořizuje krajský úřad pro území kraje (k 30. 6. 2009, první úplná aktualizace ÚAP krajů měla být pořízena do 30. 6. 2011, v průběhu 2.pol. r. 2011 odkazy na ÚAP krajů postupně nahrazovány za aktualizované) v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování ZÚR v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování ZÚR pořizuje MO pro území vojenského újezdu pořizuje MO pro území vojenského újezdu

8 ÚAP obsahují Podklady pro rozbor trvale udržitelného rozvoje Podklady pro rozbor trvale udržitelného rozvoje zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje, hodnot, limitů zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje, hodnot, limitů zjištění a vyhodnocení záměrů zjištění a vyhodnocení záměrů Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) SWOT analýza (vyváženost 3 pilířů) SWOT analýza (vyváženost 3 pilířů) environmentální environmentální hospodářský hospodářský sociální sociální určení problémů k řešení v ÚPD určení problémů k řešení v ÚPD urbanistické závady urbanistické závady dopravní závady dopravní závady hygienické závady hygienické závady střety s přírodními nebo jinými limity území střety s přírodními nebo jinými limity území

9 ÚAP výstup - obecně Textová část Textová část text text kartogramy kartogramy podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území rozbor trvale udržitelného rozvoje území rozbor trvale udržitelného rozvoje území Grafická část - výkresy Grafická část - výkresy Doklady o projednávání Doklady o projednávání Struktura dokumentu je dána datovým modelem Struktura dokumentu je dána datovým modelem v ČR nejednotný datový model (T-mapy, Hydrosoft) v ČR nejednotný datový model (T-mapy, Hydrosoft) jednotlivé kraje i ORP používají různé modely jednotlivé kraje i ORP používají různé modely v praxi občas vícepráce s kompatibilitou jednotlivých ÚAP v praxi občas vícepráce s kompatibilitou jednotlivých ÚAP

10 ÚAP PK – Kartogramy – podklady pro rozbor trvale udržitelného rozvoje

11 ÚAP PK – Kartogramy – rozbor trvale udržitelného rozvoje

12 ověřuje možnosti a podmínky změn v území ověřuje možnosti a podmínky změn v území navrhuje a posuzuje možná řešení vybraných navrhuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, rozvoj funkčních systémů (veřejná infrastruktura, ÚSES) je podkladem pro pořizování ÚPD a pro rozhodování v území je podkladem pro pořizování ÚPD a pro rozhodování v území v zadání se stanoví obsah, rozsah, cíle a účel v zadání se stanoví obsah, rozsah, cíle a účel např. studie přednádraží, či přestavby brownfieldu např. studie přednádraží, či přestavby brownfieldu dokud se nezpracuje ÚS, území je „blokováno“ dokud se nezpracuje ÚS, území je „blokováno“ Územní studie

13 Nástroje územního plánování 1. Územně plánovací podklady (ÚPP) - Územně analytické podklady (ÚAP) - Územní studie (ÚS) 2. Politika územního rozvoje (PÚR) 3. Územně plánovací dokumentace (ÚPD) - Zásady územního rozvoje (ZÚR) - Územní plán (ÚP) - Regulační plán (RP) 4. Územní rozhodnutí 5. Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území

14 Politika územního rozvoje schválena usnesením vlády České republiky ze dne 20. července 2009, připravuje se aktualizace, schválena usnesením vlády České republiky ze dne 20. července 2009, připravuje se aktualizace, určuje požadavky na územní plánování v širších souvislostech s ohledem na udržitelný rozvoj území, určuje požadavky na územní plánování v širších souvislostech s ohledem na udržitelný rozvoj území, koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje, koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje, pořizuje ji ministerstvo MMR pro celou republiku (zpracovává Ústav územního rozvoje), schvaluje vláda, nově je povinnost veřejného projednání (připomínky mohou uplatnit i obce), pořizuje ji ministerstvo MMR pro celou republiku (zpracovává Ústav územního rozvoje), schvaluje vláda, nově je povinnost veřejného projednání (připomínky mohou uplatnit i obce), je závazná pro územně plánovací dokumentaci. je závazná pro územně plánovací dokumentaci.

15 stanovuje republikové priority ÚP, stanovuje republikové priority ÚP, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury přesahující území 1 kraje, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury přesahující území 1 kraje, vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, vymezuje specifické oblasti, vymezuje specifické oblasti, součástí je vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území (vlivů na ŽP – evropsky významné lokality, ptačí oblasti), součástí je vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území (vlivů na ŽP – evropsky významné lokality, ptačí oblasti), každé 4 roky zpráva o jejím uplatňování (zpracovává MMR ve spolupráci s ostatními ministerstvy, správními úřady a kraji). každé 4 roky zpráva o jejím uplatňování (zpracovává MMR ve spolupráci s ostatními ministerstvy, správními úřady a kraji). Politika územního rozvoje

16 ÚPP (ÚAP + ÚS) ÚPP (ÚAP + ÚS) dokumenty pro podporu regionálního rozvoje dokumenty pro podporu regionálního rozvoje dokumenty týkající se rozvoje území charakteru politik, strategií, koncepcí, plánů, programů, generelů; (např. Generel dopravy Plzeňského kraje) dokumenty týkající se rozvoje území charakteru politik, strategií, koncepcí, plánů, programů, generelů; (např. Generel dopravy Plzeňského kraje) zprávy o stavu životního prostředí zprávy o stavu životního prostředí mezinárodní závazky ČR vztahující se k územnímu rozvoji mezinárodní závazky ČR vztahující se k územnímu rozvoji Politika územního rozvoje - podklady

17 republikové priority územního plánování pro zajištění trvale udržitelného rozvoje území republikové priority územního plánování pro zajištění trvale udržitelného rozvoje území rozvojové oblasti a rozvojové osy rozvojové oblasti a rozvojové osy specifické oblasti specifické oblasti koridory a plochy dopravní infrastruktury koridory a plochy dopravní infrastruktury koridory a plochy technické infrastruktury koridory a plochy technické infrastruktury další úkoly pro územní plánování další úkoly pro územní plánování každá kapitola je strukturována do podkapitol: každá kapitola je strukturována do podkapitol: „Východiska“ a „Koncepce“ „Východiska“ a „Koncepce“ Politika územního rozvoje - obsah

18 Koridory a plochy dopravy dopravní infrastruktura (DI) je součástí veřejné infrastruktury dopravní infrastruktura (DI) je součástí veřejné infrastruktury účelem vymezení koridorů je účelem vymezení koridorů je - ochrana ploch pro DI, která významem překračuje rámec kraje a republiky - koordinace DI v zastavěném i nezastavěném území - minimalizace negativních dopadů na přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území

19

20 Nástroje územního plánování 1. Územně plánovací podklady (ÚPP) - Územně analytické podklady (ÚAP) - Územní studie (ÚS) 2. Politika územního rozvoje (PÚR) 3. Územně plánovací dokumentace (ÚPD) - Zásady územního rozvoje (ZÚR) - Územní plán (ÚP) - Regulační plán (RP) 4. Územní rozhodnutí 5. Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území

21 ZÚR (úroveň kraje) Základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje Základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje Vymezují se plochy nebo koridory nadmístního významu a podmínky jejich využití Vymezují se plochy nebo koridory nadmístního významu a podmínky jejich využití Vymezují se VPS, VPO Vymezují se VPS, VPO ZÚR mohou vymezit plochy za účelem budoucího prověření a určit kritéria pro rozhodování v případě variant ZÚR mohou vymezit plochy za účelem budoucího prověření a určit kritéria pro rozhodování v případě variant Pro změnu rezerva návrh nutné schválení aktualizaci ZÚR Pro změnu rezerva návrh nutné schválení aktualizaci ZÚR ZÚR mohou zadat prověření ÚS nebo podmínit vydání RP ZÚR mohou zadat prověření ÚS nebo podmínit vydání RP Pozor, nutnost prověření ÚS znamená blokaci území až do zpracování ÚS! Pozor, nutnost prověření ÚS znamená blokaci území až do zpracování ÚS!

22 ZÚR zpřesňují a rozvíjejí úkoly z PÚR (rozvojové a specifické oblasti, rozvojové osy) ZÚR zpřesňují a rozvíjejí úkoly z PÚR (rozvojové a specifické oblasti, rozvojové osy) Vydávají se pro celé území kraje Vydávají se pro celé území kraje Jsou závazné pro: Jsou závazné pro: Územní plány Územní plány Regulační plány Regulační plány Rozhodování v území Rozhodování v území Vydávají se formou opatření obecné povahy podle správního řádu soudně vymahatelné Vydávají se formou opatření obecné povahy podle správního řádu soudně vymahatelné

23 ZÚR - obsah Členění dokumentu jako celku: Členění dokumentu jako celku: Výroková část („více technokratické“) Výroková část („více technokratické“) Odůvodnění (důvody pro dané výroky, „zbraň“ pro opatření obecné povahy) Odůvodnění (důvody pro dané výroky, „zbraň“ pro opatření obecné povahy) Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území Členění každé části na: Členění každé části na: Textová část Textová část Výkresová část Výkresová část V měřítku 1 : 100 000, nebo 1 : 50 000, nebo 1: 200 000 V měřítku 1 : 100 000, nebo 1 : 50 000, nebo 1: 200 000 Výkresy obsahují jevy v daném měřítku zobrazitelné Výkresy obsahují jevy v daném měřítku zobrazitelné

24 ZÚR – dotčené subjekty Shodu PÚR a ZÚR posuzuje před vydáním MMR Shodu PÚR a ZÚR posuzuje před vydáním MMR ZÚR posuzuje i MŽP ZÚR posuzuje i MŽP Sledují se zvláště EVL a PO (NATURA 2000) Sledují se zvláště EVL a PO (NATURA 2000) O upraveném a posouzeném návrhu ZÚR se koná veřejné projednání s dotčenými orgány, obcemi v řešeném území a sousedními kraji O upraveném a posouzeném návrhu ZÚR se koná veřejné projednání s dotčenými orgány, obcemi v řešeném území a sousedními kraji Námitky podávají obce v řešeném a sousedícím území a zástupci veřejnosti Námitky podávají obce v řešeném a sousedícím území a zástupci veřejnosti

25 ZÚR – vydání Krajský úřad předkládá zastupitelstvu kraje návrh na vydání ZÚR s odůvodněním Krajský úřad předkládá zastupitelstvu kraje návrh na vydání ZÚR s odůvodněním Zastupitelstvo ověří shodu s PÚR, dotčenými orgány, rozpory a stanoviskem MMR Zastupitelstvo ověří shodu s PÚR, dotčenými orgány, rozpory a stanoviskem MMR Každé 2 roky (maximálně) zpráva o uplatňování ZÚR, na základě které lze požadovat Každé 2 roky (maximálně) zpráva o uplatňování ZÚR, na základě které lze požadovat Aktualizaci Aktualizaci Vydání nových ZÚR Vydání nových ZÚR

26 ZÚR – nedostatky Nelze použít detailnější měřítko ZÚR jsou schematické Nelze použít detailnější měřítko ZÚR jsou schematické Typický problém v případě problematického, či silně rozvojového území na území více obcí/krajů, které je nutno vyřešit komplexně Typický problém v případě problematického, či silně rozvojového území na území více obcí/krajů, které je nutno vyřešit komplexně ZÚR je příliš schematické, ÚP nekomplexní ZÚR je příliš schematické, ÚP nekomplexní Příklad: Rekultivace po povrchových dolech v ÚSK a KVK Příklad: Rekultivace po povrchových dolech v ÚSK a KVK Dříve ÚP VÚC Dříve ÚP VÚC

27 uvádí se varianty záměrů, zejm. sporných, uvádí se varianty záměrů, zejm. sporných, dotčené orgány a veřejnost projednávají, pořizovatel navrhuje ke schválení nejvhodnější variantu, může obsahovat i podmínky k její úpravě. dotčené orgány a veřejnost projednávají, pořizovatel navrhuje ke schválení nejvhodnější variantu, může obsahovat i podmínky k její úpravě. Posouzení ZÚR na stav a vývoj území sociální pilíř sociální pilíř nezaměstnanost, vzdělanostní struktura nezaměstnanost, vzdělanostní struktura vývoj počtu obyvatel, dostupnost center vývoj počtu obyvatel, dostupnost center ekonomický pilíř ekonomický pilíř regionální HDP, ekonomická struktura a atraktivita regionální HDP, ekonomická struktura a atraktivita nová bytová výstavba, daňové příjmy obcí nová bytová výstavba, daňové příjmy obcí environmentální pilíř environmentální pilíř kvalita ovzduší, hluková zátěž kvalita ovzduší, hluková zátěž koeficient ekologické stability koeficient ekologické stability

28 Problémy při vyhodnocení území kraje není homogenní – jednotlivé části se rozvíjejí různě (centrum dynamičtěji), mají různé cíle udržitelnosti území kraje není homogenní – jednotlivé části se rozvíjejí různě (centrum dynamičtěji), mají různé cíle udržitelnosti obyvatelé kraje se nemohou vyjádřit k cílům udržitelného rozvoje obyvatelé kraje se nemohou vyjádřit k cílům udržitelného rozvoje ÚP nemá vztah na opatření směřující do oblasti lidských zdrojů, vzdělávání, financování veřejné dopravy. ÚP nemá vztah na opatření směřující do oblasti lidských zdrojů, vzdělávání, financování veřejné dopravy.

29 Stav zpracování ZÚR v ČR 2008 – kraje Olomoucký, Plzeňský, Zlínský, Vysočina 2009 – kraje Hl. m. Praha, Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Moravskoslezský, 2010 – kraj Pardubický 2011 – kraj Středočeský, Ústecký, Královéhradecký, Jihomoravský (21.6.2012 zrušeno rozhodnutím Nejvyššího správního soudu)

30 Nejvyšší správní soud zrušil celé ZÚR Jihomoravského kraje NSS rozhodl o návrhu 14 jihomoravských obcí a 13 fyzických osob na zrušení ZÚR Jihomoravského kraje, o jejichž vydání rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 22. září 2011. Navrhovatelé napadli systém páteřních komunikací na území Jihomoravského kraje, který by měl být v budoucnu tvořen rychlostními silnicemi R43, R52, R55 a tangentami v jižní části brněnské aglomerace. Odvolávali se na tzv. alternativní dopravní koncepci zpracovanou Ing. Milanem Strnadem, která podle nich zajistí odvedení tranzitní dopravy z jádrové oblasti regionu a umožní zlepšení stavu životního prostředí. NSS rozhodl o návrhu 14 jihomoravských obcí a 13 fyzických osob na zrušení ZÚR Jihomoravského kraje, o jejichž vydání rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 22. září 2011. Navrhovatelé napadli systém páteřních komunikací na území Jihomoravského kraje, který by měl být v budoucnu tvořen rychlostními silnicemi R43, R52, R55 a tangentami v jižní části brněnské aglomerace. Odvolávali se na tzv. alternativní dopravní koncepci zpracovanou Ing. Milanem Strnadem, která podle nich zajistí odvedení tranzitní dopravy z jádrové oblasti regionu a umožní zlepšení stavu životního prostředí. Po důkladném zvážení argumentace navrhovatelů i Jihomoravského kraje a po zhodnocení všech provedených důkazů a obsahu soudního spisu dospěl soud k závěru, že návrh je důvodný, a proto zrušil celé Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Po důkladném zvážení argumentace navrhovatelů i Jihomoravského kraje a po zhodnocení všech provedených důkazů a obsahu soudního spisu dospěl soud k závěru, že návrh je důvodný, a proto zrušil celé Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje.

31 ZÚR Plzeňského kraje - Plochy a koridory nadmístního významu

32 Územní plán Stanovuje: Stanovuje: Základní koncepci rozvoje území obce Základní koncepci rozvoje území obce Ochrany hodnot Ochrany hodnot Plošné + prostorové uspořádání Plošné + prostorové uspořádání Uspořádání krajiny Uspořádání krajiny Koncepci veřejné infrastruktury Koncepci veřejné infrastruktury Vymezuje: Vymezuje: Zastavěné a zastavitelné území Zastavěné a zastavitelné území Plochy a koridory Plochy a koridory Plochy přestavby Plochy přestavby Veřejně prospěšné stavby a opatření Veřejně prospěšné stavby a opatření Plochy pro územní rezervy Plochy pro územní rezervy Podmínky pro využití ploch a koridorů (např. výšku zástavby) Podmínky pro využití ploch a koridorů (např. výšku zástavby)

33 Územní plán Zpřesňuje a rozvíjí ZÚR a PÚR a musí být s nimi v souladu Zpřesňuje a rozvíjí ZÚR a PÚR a musí být s nimi v souladu Podkladem jsou ÚAP a doplňující průzkumy a rozbory Podkladem jsou ÚAP a doplňující průzkumy a rozbory Vydává se pro celé území obce/hl. m. Prahy/voj. újezdu Vydává se pro celé území obce/hl. m. Prahy/voj. újezdu může být vydán i jen pro část území hl. m. Prahy může být vydán i jen pro část území hl. m. Prahy ÚP je závazný pro regulační plán, vydávaní územních rozhodnutí a jiné rozhodování v území ÚP je závazný pro regulační plán, vydávaní územních rozhodnutí a jiné rozhodování v území Může uložit: Může uložit: Prověření územní studií (např. přestavby brownfieldu) Prověření územní studií (např. přestavby brownfieldu) Pořízení regulačního plánu (např. rozvojové plochy) Pořízení regulačního plánu (např. rozvojové plochy)

34 1. Návrh na pořízení ÚP 2. Zadání ÚP 3. (Průzkumy a rozbory) 4. Návrh ÚP 5. Řízení o ÚP 6. Vydání ÚP Vydání ÚP je opatření obecné povahy (dle správního řádu přezkoumatelné) Vydání ÚP je opatření obecné povahy (dle správního řádu přezkoumatelné) Územní plán – proces pořízení

35 Návrh zadání ÚP je: Návrh zadání ÚP je: Zaslán dotčeným orgánům (např. MD, MV, …) Zaslán dotčeným orgánům (např. MD, MV, …) Zaslán sousedním obcím a krajskému úřadu Zaslán sousedním obcím a krajskému úřadu Vyvěšen 30 dnů na úřední desce Vyvěšen 30 dnů na úřední desce Může být uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (např. pokud je v blízkosti obce CHKO, NP, EVL, PO, …) Může být uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (např. pokud je v blízkosti obce CHKO, NP, EVL, PO, …) současně se provede i vyhodnocení na trvale udržitelný rozvoj území současně se provede i vyhodnocení na trvale udržitelný rozvoj území Zadání schvaluje zastupitelstvo dané obce Zadání schvaluje zastupitelstvo dané obce Územní plán - zadání

36 Slouží ke specifikaci problematických okruhů a jejich analýze Slouží ke specifikaci problematických okruhů a jejich analýze Výsledkem jsou pak různé návrhy Výsledkem jsou pak různé návrhy Průzkumy se projednají se zastupitelstvem Průzkumy se projednají se zastupitelstvem Slouží jako podklad pro koncept, či návrh ÚP Slouží jako podklad pro koncept, či návrh ÚP Územní plán – průzkumy a rozbory

37 Připojí se odůvodnění, jež obsahuje: Připojí se odůvodnění, jež obsahuje: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj Vyhodnocení připomínek, souladů, rozporů s dotčenými orgány, krajským úřadem, … Vyhodnocení připomínek, souladů, rozporů s dotčenými orgány, krajským úřadem, … Soulad s ZÚR, PÚR Soulad s ZÚR, PÚR Zdůvodnění zvolené varianty Zdůvodnění zvolené varianty Územní plán – návrh

38 Krajský úřad posoudí návrh z hlediska Krajský úřad posoudí návrh z hlediska Koordinace využívání území, Koordinace využívání území, Širších vztahů Širších vztahů Souladu s PÚR, ZÚR Souladu s PÚR, ZÚR Koná se řízení ÚP Koná se řízení ÚP Veřejné projednání (vzniknou námitky) Veřejné projednání (vzniknou námitky) Proběhne vypořádání s námitkami Proběhne vypořádání s námitkami Prověří se soulad s PÚR, ZÚR, cíli a úkoly územního plánování, legislativou Prověří se soulad s PÚR, ZÚR, cíli a úkoly územního plánování, legislativou Územní plán – návrh

39 Vydává ho zastupitelstvo obce po ověření, že je vše v souladu Vydává ho zastupitelstvo obce po ověření, že je vše v souladu Každé 4 roky zpráva o uplatňování ÚP Každé 4 roky zpráva o uplatňování ÚP Lze schvalovat také „změny územního plánu“ Lze schvalovat také „změny územního plánu“ Další zastavitelné plochy lze změnou ÚP vymezit pouze v opodstatněných případech Další zastavitelné plochy lze změnou ÚP vymezit pouze v opodstatněných případech Často proto rezervy, či etapy rozvoje (i pro rezervu je nutné schválit změnu ÚP) Často proto rezervy, či etapy rozvoje (i pro rezervu je nutné schválit změnu ÚP) Územní plán – vydání

40 Textová část Výroková část (formulace změn) Výroková část (formulace změn) vymezení koncepcí, zastavěného a zastavitelného území, ploch vymezení koncepcí, zastavěného a zastavitelného území, ploch hlavní využití plochy (např. bydlení) hlavní využití plochy (např. bydlení) přípustné využití plochy (např. individuální garáže, zahrady) přípustné využití plochy (např. individuální garáže, zahrady) nepřípustné využití plochy (např. stavby pro výrobu a zemědělství) nepřípustné využití plochy (např. stavby pro výrobu a zemědělství) vymezení koridorů, VPS, VPO vymezení koridorů, VPS, VPO Odůvodnění (důvody, důležité pro žaloby!!!) Odůvodnění (důvody, důležité pro žaloby!!!) Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území Územní plán – obsah

41 Grafická část 1:5 000/1:10 000 (měřítko katastrální mapy) 1:5 000/1:10 000 (měřítko katastrální mapy) Pouze jevy zobrazitelné! Pouze jevy zobrazitelné! Výkresy Výkresy hlavní výkres hlavní výkres hranice zastavěného území, zastavitelných ploch hranice zastavěného území, zastavitelných ploch urbanistická koncepce urbanistická koncepce barevně (doplněné kódem) vymezené - plochy barevně (doplněné kódem) vymezené - plochy bydlení, občanské vybavení (kultura, administrativa, školství, sport), výroba a skladování (zemědělství, průmysl, podnikání) bydlení, občanské vybavení (kultura, administrativa, školství, sport), výroba a skladování (zemědělství, průmysl, podnikání) koridory dopravní infrastruktury koridory dopravní infrastruktury plochy veřejné zeleně plochy veřejné zeleně plochy technické infrastruktury (ČOV, vodojemy, regulační stanice) plochy technické infrastruktury (ČOV, vodojemy, regulační stanice) další výkresy další výkresy výkres veřejně prospěšných staveb, koncepce řešení krajiny, koncepce dopravní a technické infrastruktury výkres veřejně prospěšných staveb, koncepce řešení krajiny, koncepce dopravní a technické infrastruktury

42

43 Detail územního plánu obce

44 Na území obce jedno nebo více Na území obce jedno nebo více Tvořeno čárou vedenou po hranici parcel Tvořeno čárou vedenou po hranici parcel Pozemky v intravilánu a některé v extravilánu Pozemky v intravilánu a některé v extravilánu Vymezuje se v ÚP a aktualizuje se jeho změnou Vymezuje se v ÚP a aktualizuje se jeho změnou Pokud obec nemá ÚP, může požádat o vymezení zastavěného území Pokud obec nemá ÚP, může požádat o vymezení zastavěného území Vymezení zastavěného území je opatřením obecné povahy Vymezení zastavěného území je opatřením obecné povahy Je projednáno s dotčenými orgány Je projednáno s dotčenými orgány Zastavěné území

45 Regulační plán Stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro tvorbu příznivého ŽP. textová část textová část vymezení řešené plochy, vymezení řešené plochy, podmínky pro vymezení a využití pozemků, umístění staveb, jejich druh a účel, podmínky pro vymezení a využití pozemků, umístění staveb, jejich druh a účel, grafická část – 1:1 000 (1:5 000) grafická část – 1:1 000 (1:5 000) VPS, VPO a asanací v měřítku katastrální mapy VPS, VPO a asanací v měřítku katastrální mapy Výkres širších vztahů v měřítku hlavního výkresu ÚP Výkres širších vztahů v měřítku hlavního výkresu ÚP

46 Vymezuje VPS a VPO Vymezuje VPS a VPO Je závazný pro rozhodování v území Je závazný pro rozhodování v území Jedná se o opatření obecné povahy Jedná se o opatření obecné povahy Vydává se pro území menší než obec či vojenský újezd Vydává se pro území menší než obec či vojenský újezd Nahrazuje územní rozhodnutí v zastavěném i nezastavěném území Nahrazuje územní rozhodnutí v zastavěném i nezastavěném území Schvaluje zastupitelstvo obce Schvaluje zastupitelstvo obce Platnost obvykle 3 roky Platnost obvykle 3 roky Regulační plán

47

48 Nástroje územního plánování 1. Územně plánovací podklady (ÚPP) - Územně analytické podklady (ÚAP) - Územní studie (ÚS) 2. Politika územního rozvoje (PÚR) 3. Územně plánovací dokumentace (ÚPD) - Zásady územního rozvoje (ZÚR) - Územní plán (ÚP) - Regulační plán (RP) 4. Územní rozhodnutí 5. Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území

49 Územní řízení Na jeho základě vydává příslušný stavební úřad územní rozhodnutí (platí 2 roky) Stavební úřad tím schvaluje navržený záměr a stanoví další podmínky Místo ÚR lze vydat za stanovených podmínek územní souhlas (platí 12 měsíců)

50 Územní rozhodnutí Je výsledkem územního řízení Na jeho základě lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území o umístění stavby nebo zařízení o změně využití území o změně stavby o dělení nebo scelování pozemků o ochranném pásmu

51 Nástroje územního plánování 1. Územně plánovací podklady (ÚPP) - Územně analytické podklady (ÚAP) - Územní studie (ÚS) 2. Politika územního rozvoje (PÚR) 3. Územně plánovací dokumentace (ÚPD) - Zásady územního rozvoje (ZÚR) - Územní plán (ÚP) - Regulační plán (RP) 4. Územní rozhodnutí 5. Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území

52 Územní opatření o stavební uzávěře omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území netýká se udržovacích prací stanoví dobu trvání stavební uzávěry

53 Územní opatření o asanaci území vydává se na území postižené živelnou pohromou nebo závažnou havárií vydává se pro zastavěné území se závadnými stavbami musí předcházet průzkum dotčeného území


Stáhnout ppt "NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2013 novela."

Podobné prezentace


Reklamy Google