Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVEBNÍ ZÁKON č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVEBNÍ ZÁKON č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu."— Transkript prezentace:

1 STAVEBNÍ ZÁKON č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

2 část první: úvodní ustanovení část druhá: výkon veřejné správy část třetí: územní plánování část čtvrtá: stavební řád část pátá: společná ustanovení část šestá: přechodná a závěrečná ustanovení část sedmá: účinnost Systematika zákona

3 část I. úvodní ustanovení vymezena působnost zákona definice základní pojmů zastavěné území nezastavitelný pozemek zastavitelná plocha nezastavěné území veřejná infrastruktura veřejně prospěšné stavby

4 orgány územního plánování a stavební úřady dotčené orgány - závazná stanoviska pro rozhodnutí podle SZ dotčené orgány - stanoviska pro jiné postupy podle SZ než je správní řízení část II. výkon veřejné správy

5 ORGÁNY OBCE obecní úřad s rozšířenou působností pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii a vymezení zastavěného území zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení územního plánu a regulačního plánu, schvaluje zadání a vydává územní a regulační plán rada obce vydává vymezení zastavěného území orgány územního plánování

6 ORGÁNY KRAJE krajský úřad pořizuje zásady územního rozvoje (ÚP VÚC) a regulační plán zastupitelstvo kraje vydává zásady územního rozvoje a regulační plán, schvaluje zadání rada vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební úzávěře orgány územního plánování

7 MINISTERSTVO pořizuje politiku územního rozvoje schvaluje vláda Rada obcí pro udržitelný rozvoj území orgány územního plánování

8 cíle, úkoly a nástroje zveřejňování písemností písemností jsou také výkresy, schémata a jiná zobrazení územně plánovací informace veřejné projednání zástupce veřejnosti kvalifikační požadavky na pořizovatele ÚPD (§ 24, § 189 odst. 3, § 195) část III. územní plánování

9 územně analytické podklady vyhodnocují stav a vývoj území a slouží jako podklad ÚPD a územního rozhodnutí poskytovatelem údajů jsou orgány veřejné správy a vlastníci dopravní a technické infrastruktury každé 2 roky musí být pořízena úplná aktualizace územní studie řeší vybrané problémy veřejné infrastruktury nebo ÚSES pořizuje se v případě, že to vyžaduje ÚPD nástroje územního plánování

10 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE politika územního rozvoje zásady územního rozvoje územní plán regulační plán nástroje územního plánování

11 obecně územní plánování fáze územně plánovací dokumentace rozhodnutí zastupitelstva pořídit ÚPD zadání, příp. zpráva o uplatňování ÚPD koncept návrh vydání opatření obecné povahy

12 dotčené orgány uplatňují stanoviska - ve všech fázích - koncentrace - doručuje se jim jednotlivě sousední obce, kraje krajský úřad ministerstvo Rada obcí obecně územní plánování

13 dotčené osoby obce zástupce veřejnosti vlastníci nemovitostí účastníci územního řízení oznamuje se jim veřejnou vyhláškou obecně územní plánování

14 námitky podávají dotčené osoby koncentrační zásada písemné a odůvodněné vydává se rozhodnutí se zdůvodněním nelze se odvolat přezkumné řízení podle SŘ soudní přezkum podle s.ř.s. obecně územní plánování

15 veřejné projednání nařizuje pořizovatel ÚPD oznamuje se veřejnou vyhláškou ve lhůtě 15, příp. 30 dnů vede se písemný záznam stanoviska, připomínky a námitky písemně obecně územní plánování

16 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY podle správního řádu (§ 171 - §174) musí se konat veřejné projednání dotčené osoby mají právo námitky vydává zastupitelstvo nebo rada oznamuje se veřejnou vyhláškou nelze podat opravný prostředek přezkoumatelné podle § 101a s.ř.s. obecně územní plánování

17 schvaluje vláda koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje je závazná pro ÚPD lhůta pro připomínkování je 90 dnů stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí při konfliktu s EVL nebo PO lze schválit je při převaze veřejného zájmu a přijetí kompenzačních opatření (NATURA 2000) při negativním vlivu na prioritní druhy a stanoviště lze schválit z důvodů veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, nebo přiznivých důsledků pro ŽP, jinak pouze na základě stanoviska Komise každé 4 roky zpracuje ministerstvo zprávu o uplatňování politiky a na základě ní rozhodne vláda o aktualizaci nebo zpracování nové politiky POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 31 - § 35)

18 vydávají se pro celé území kraje (lze ovšem samostatně vydat část - § 39 odst. 6) mohou nařídit pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování v území společné jednání mezi dotčenými orgány, ministerstvem a sousedními kraji o stanovisku MŽP v případě negativních vlivů na EVL platí totéž, co u politiky územního rozvoje veřejné projednání, musí být oznámeno 30 dnů předem ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 36 - § 42)

19 námitky mohou podat pouze obce a zástupce veřejnosti, nejpozději na veřejném projednání, do té doby může každý podat připomínky musí být uplatněny písemně s odůvodněním a vymezením dotčeného území krajský úřad zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách schvaluje zastupitelstvo rozhodnutí o námitkách musí být odůvodněné a stává se součástí odůvodnění zásad územního rozvoje nelze se proti němu odvolat může být předmětem přezkumného řízení (§ 94 - § 99 správního řádu), na jehož zahájení není ovšem právní nárok mělo by být přezkoumatelné ve správním soudnictví podle § 65 odst. 1 a 2 s.ř.s. pokud je rozhodnutí o námitkách zrušeno nebo změněno musí se zásady úvést do souladu s títmto rozhodnutím, než se tak stane nelze podle zásad postupovat v rozsahu vymezeném ve zrušovacím rozhodnutí NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY

20 stanoví urbanistickou koncepci, vymezí zastavěné území a zastavitelné plochy a plochy přestavby stanoví podmínky pro pořízení regulačního plánu, které jsou zadáním vydává se pro celé území obce o pořízení rozhoduje zastupitelstvo z vlastního podnětu, podnětu orgánu veřejné správy, na návrh občana obce nebo vlastníka pozemku v obci ÚZEMNÍ PLÁN (§ 43 - § 57)

21 pořizovatel a určený zastupitel zpracují návrh zadání ÚP návrh zašle dotčeným orgánům, sousedním obcím krajskému úřadu zveřejní se po dobu 30 dnů každý může uplatnit své připomínky příslušný orgán musí uplatnit příp. požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí zastupitelstvo může rozhodnout o zpracování konceptu ve variantách veřejně projednání se oznamuje se nejméně 15 dnů předem a do 15 od veřejného projednání je možné uplatnit připomínky (každý a obce), námitky (vlastníci a zástupce veřejnosti) a stanoviska (dotčené orgány) negativní vliv na EVL a PO, postupuje se obdobně jako v případě zásad územního rozvoje, ovšem pouze v případě, že nebylo posouzeno už při projednávání zásad zadání a koncept ÚP

22 nejprve se koná společné jednání orgánů veřejné správy poté návrh posuzuje krajský úřad teprve o upraveném a posouzeném návrhu se koná veřejné projednání námitky podávají vlastníci a zástupce veřejnosti, musí je odůvodnit a uvést údaje z katastru ke stanoviskům, připomínkám a námitkám, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje se nepřihlíží návrh ÚP

23 pořizovatel a určený zastupitel zpracují návrh rozhodnutí o námitkách v případě, že zastupitelstvo nesouhlasí s návrhem nebo s výsledky jeho projednání vrátí jej pořizovateli nebo jej zamítne ÚP je nutné uvést do souladu se zrušeným rozhodnutím o námitkách, s následně vydanými zásadami územního rozvoje a politikou územního rozvoje

24 pořizovatel předkládá zastupitelstvu každé 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu u pořízení změny ÚP je možné upustit od zadání i konceptu další zastavitelné plochy lze změnou ÚP určit pouze není-li možné využít stávající jednotlivé fáze by neměly trvat déle než 1 rok lze spojit pořizování územního plánu s regulačním plánem vyhodnocování ÚP a jeho změny

25 podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb nahrazuje územní rozhodnutí mimo nezastavěné území vydává se z podnětu nebo na návrh fyz. či práv. osoby stanoví-li tak zásady územního rozvoje nebo územní plán a je-li jejich součástí zadání regulačního plánu zastupitelstvo může jeho pořízení podmínit úhradou nákladů, při pořizování na žádost hradí náklady vždy žadatel náklady spojené s projednáním platí vždy pořizovatel REGULAČNÍ PLÁN (§ 61 - § 75)

26 obsahují základní informace o záměru a návrh, která územní rozhodnutí mají být nahrazena z podnětu: i návrh zadání, vystaví se na 15 dnů, každý může uplatnit požadavky, zadání schválí zastupitelstvo, poté se koná společné jednání orgánů veřejné správy na žádost: stanoviska dotčených orgánů, posouzení na EVL a PO, pokud vliv nebyl vyloučen, vyhodnocení souladu se zadáním, vliv na infrastrukturu, doklady prokazující vlastnické právo podnět a žádost

27 námitky a připomínky lze uplatnit nejpozději na veřejném projednání pořizovatel nebo žadatel musí označit řešenou plochu tabulí, 30 dnů předem návrh regulačního plánu se doručí veřejnou vyhláškou alespoň 15 před veřejným projednáním, a to po dobu 30 dnů námitky podávají osoby, které by byly účastníkem územního řízení (např. sousedi nebo občanská sdružení) k námitkám, o kterých bylo rozhodnuto v územním plánu nebo zásadách územního rozvoje se nepřihlíží veřejné projednání

28 RP pořízený na žádost má platnost 3 roky, není-li stanovena lhůta delší RP plán pořízený na žádost pozbývá platnosti nebyla-li ve lhůtě podána žádost o stavební povolení platnost regulačního plánu

29 pořizuje obec, která nemá ÚP opatření obecné povahy námitky pouze vlastníci ve vymezeném území a sousedi VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (§ 58 - § 60)

30 UMISŤOVÁNÍ STAVEB územní rozhodnutí zjednodušené územní rozhodnutí územní souhlas regulační plán veřejnoprávní smlouva bez správního aktu zvláštní případy

31 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ lze umístit jakoukoli stavbu splňující požadavky § 90 nevyžadují stavby podle § 79 odst. 3 nevyžadují stavby za podmínek § 104 odst. 1 je rozhodnutím ve smyslu správního řádu vydaném na podkladě správního řízení

32 o změně využití území (např. stanovení dobývacího prostoru) o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (nástavby, přístavby) o dělení nebo scelování pozemků (pouze na žádost všech dotčených vlastníků) o ochranném pásmu další typy územního rozhodnutí

33 účastnici vymezeni v § 85 náležitosti žádost v § 86 koná se veřejné ústní jednání, oznámí se 15 dnů předem, oznámení o zahájení se doručuje se jednotlivě (žadateli a obci) a veřejnou vyhláškou (ostatním) žadatel musí označit pozemek tabulí s grafickým vyjádřením záměru stavební úřad může vyzvat veřejnost, aby si zvolila společného zmocněnce námitky a připomínky lze uplatnit nejpozději na veřejném ústním jednání k námitkám a závazným stanoviskům, o kterých bylo rozhodnuto v regulačním nebo územním plánu se nepřihlíží účastníci mohou uplatnit námitky v rozsahu, kterým je jejich právo přímo dotčeno územní řízení

34 doručuje se žadateli a obci do vlastních rukou ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou platnost 2 roky od právní moci rozhodnutí, lze prodloužit pozbývá platnosti není-li ve lhůtě podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné rozhodnutí podle stavebního zákona rozhodnutí

35 jestliže se jedná o záměr v zastavitelné ploše nebo zastavěném území záměr nevyžaduje posouzení EIA jsou doložena závazná stanoviska dotčených orgánů jsou doloženy souhlasy mezujících sousedů stavební úřad poté zveřejní výrok rozhodnutí, ten doručí jen žadateli a dotčeným orgánům žadatel jej vyvěsí na místě stavby do 15 dnů lze podat námitky a připomínky, stavební úřad rozhodne o provedení územního řízení v opačném případě nabývá rozhodnutí právní moci ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (§ 95)

36 obdobné podmínky jako pro zjednodušené územní řízení nelze vydat, pokud závazné stanovisko obsahuje podmínky nebo je-li negativní postačí u staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, u ohlašovaných staveb, … žadatel podá tzv. ohlášení o záměru a přiloží doklady vlastnictví k pozemku nebo stavbě, závazná stanoviska, souhlasy sousedů žadatel informuje o záměru v místě stavby, např. cedulí do 30 dnů od oznámení vydá stavební úřad územní souhlas nebo usnesení o tom, že se provede územní řízení platí 12 měsíců ÚZEMNÍ SOUHLAS (§ 96)

37 sloučená řízení územní se stavebním - § 78 odst. 1 v územním rozhodnutí lze stanovit na žádost, že není třeba ohlášení nebo stavební povolení – § 78 odst. 2 územní souhlas s ohlášením - § 79 odst. 2 změna stavby se změnou v užívání stavby - § 81 odst. 4

38 vydává se jako opatření obecné povahy vydává je v přenesené působnosti rada obce námitky mohou podat dotčení vlastníci, zástupce veřejnosti a občanská sdružení ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE A O ASANACI (§ 97 - § 100)

39 vlastníkovi pozemku, jehož právo bylo stavební uzávěrou omezeno nebo ÚP (RP) bylo zrušeno určení k zastavění přísluší náhrada účinnost od 1.1.2012 NÁHRADY ZA ZMĚNU V ÚZEMÍ (§ 102)


Stáhnout ppt "STAVEBNÍ ZÁKON č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu."

Podobné prezentace


Reklamy Google