Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování a stavebního řádu část územní plánování 18. prosince.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování a stavebního řádu část územní plánování 18. prosince."— Transkript prezentace:

1 Porada pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování a stavebního řádu část územní plánování 18. prosince 2008 Hradec Králové

2 Základní lhůty při řízení o ÚP resp. OOP; zveřejňování písemností ÚP se vydává formou OOP - § 171 až 174 SŘ(§ 43 odst. 4 SZ) ● K veřejnému projednání jsou přizváni jednotlivě stavebním zákonem stanovené subjekty a to nejméně 30 dnů před veřejným projednáním. (§52 odst. 1 SZ) Dobu a místo konání veřejného projednání návrhu OOP správní orgán oznámí na úřední desce nejméně 15 dnů předem (§ 172 odst. 3 SŘ) Pořizovatel zajistí, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl návrh ÚP vystaven k veřejnému nahlédnutí na zákonem stanovených místech. - (§172 odst. 1 SŘ) Návrh OOP musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. ↑ ● Doručování veřejnou vyhláškou – (§ 25 SŘ) → 15. dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. (Veřejná vyhláška musí být VŽDY zveřejněna na úřední desce obce, pro kterou je ÚP nebo jeho změna pořizována/vydávána.) Lze připustit, vyvěsit na úřední desce buď písemnost (OOP/ÚP) samotnou, nebo pouze oznámení o možnosti písemnost převzít/ nahlédnou do ní. (§ 25 odst. 2 SŘ; § 20 odst. 2 SZ) § 22 SZ – veřejné projednání – povinnost pořídit písemný záznam; forma uplatnění námitek a připomínek; pořizovatel VŽDY při veřejném projednání zajistí spolupráci s projektantem výklad územně plánovací dokumentace.

3 Nahlížení do vydávané ÚPD ● § 52 odst. 1 SZ: Pořizovatel UP zajistí, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl návrh ÚP vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou ÚP pořizuje; ● Úřední deska - § 26 odst. 1 SŘ→ úřední deska musí být nepřetržitě veřejně přístupná, její obsah musí být rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pozor na dodržování povinnosti umožnění veřejnosti nahlédnout do kompletní projednávané/vydávané ÚPD po celou dobu jejího vyvěšení – tzn. vystavit projednávanou vydávanou ÚPD do míst pro veřejnost přístupných (viz. již v minulosti zmiňovaná problematika tzv. „úředních a neúředních dnů“) Vzory OOP (http://www.uur.cz/default.asp?ID=2823 – vzory OOP; vydání ÚP a vydání změny ÚP)http://www.uur.cz/default.asp?ID=2823 (http://www.mmr.cz/vydani-zmeny-uzemniho-planu-obce-formou-opatreni-obecne-povahy(http://www.mmr.cz/vydani-zmeny-uzemniho-planu-obce-formou-opatreni-obecne-povahy - metodické doporučení při vydávání OOP) Zdroj: UUR

4 Námitky, připomínky; obsah odůvodnění OOP/ÚP (§ 172 odst. 5 SŘ: námitky k návrhu OOP ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění OOP) ↓ Námitky; připomínky - § 52 odst. 2 a 3 SZ Nejpozději při veřejném projednání ÚP mohou být uplatněny námitky a připomínky - § 52 odst. 3 SZ ● Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro OOP a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. (§ 172 odst. 4 SŘ) § 53 odst. 1 SZ – Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu ÚP. Rozhodnutí o námitkách může mít typově dva výroky: námitce se buď vyhovuje nebo nevyhovuje. Každé rozhodnutí o námitce MUSÍ být odůvodněno (§ 172 odst. 4 SŘ) (§ 52 odst. 4 SZ – Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám, o kterých bylo rozhodnuto při vydání ZUR se nepřihlíží.) Obsah odůvodnění:1) zpracovávaného pořizovatelem ÚP -§ 172 odst. 4 a 5 SŘ -§ 53 odst. 4 a 5 SZ 2) zpracovávaného zpravidla zpracovatelem (projektantem) -příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část II. (Tuto problematiku, tj. zda odůvodnění podle vyhlášky bude předmětem díla projektanta ÚP je třeba řešit již v etapě smlouvy o dílo; některé body lze například zpracovávat ve vzájemné spolupráci pořizovatele a zpracovatele)

5 Vydání OOP/ÚP, Účinnost OOP, záznamy o účinnosti ● § 54 odst. 1 SZ – pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání ÚP s jeho odůvodněním ● § 173 odst. 1 SŘ – OOP včetně odůvodnění se oznámí veřejnou vyhláškou po dobu minimálně 15 dnů (§ 25 odst. 2 SŘ; § 20 odst. 2 SZ) Do obsahu OOP a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který OOP vydal. § 173 odst. 1 SŘ – 15. dnem po dni vyvěšení (tj. 16. den - včetně dne vyvěšení) na úřední desce, nabývá OOP – ÚPD účinnosti. (Lhůta se určuje podle vyvěšení na úřední desce obce, pro kterou je ÚPD pořizována + postup uvedený v § 20 odst. 1 SZ – má-li obec více úředních desek – nejpozdější den vyvěšení) §14 SZ – obsahové náležitosti záznamu o účinnosti ÚP → záznamem o účinnosti se opatřují všechny výkresy i textové části ÚP – odůvodnění ne. § 168 SZ – OOP po dni nabytí jeho účinnosti opatří příslušný orgán jeho záznamem o účinnosti; ustanovení § 75 správního řádu se použije přiměřeně Záznam účinnosti OOP obsahuje informace analogicky jako záznam o účinnosti ÚP; mimo jiné i DATUM nabytí účinnosti – doporučujeme neuvádět pouze informaci typu: „toto OOP nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyvěšení“.

6 Ukládání ÚP § 165 odst. 1 SZ: ÚP opatřený záznamem o účinnosti, včetně dokladů o jeho pořizování ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byl pořízen. Dále se poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu. § 165 odst. 2 SZ: pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané ÚPD a místech, kde je možné do této ÚPD a do její dokladové dokumentace nahlížet + povinnost zaslání tohoto oznámení dotčeným orgánům. → tyto údaje by měly být zveřejněny po dobu platnosti vydaného ÚP a to minimálně u obce, pro kterou byl ÚP pořízen. Pozn. zpráva o uplatňování ÚP se rovněž zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup ale v celém rozsahu. § 165 odst. 1 SZ: ÚP opatřený záznamem o účinnosti, včetně dokladů o jeho pořizování ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byl pořízen. Dále se poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu. § 165 odst. 2 SZ: pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané ÚPD a místech, kde je možné do této ÚPD a do její dokladové dokumentace nahlížet + povinnost zaslání tohoto oznámení dotčeným orgánům. → tyto údaje by měly být zveřejněny po dobu platnosti vydaného ÚP a to minimálně u obce, pro kterou byl ÚP pořízen. Pozn. zpráva o uplatňování ÚP se rovněž zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup ale v celém rozsahu.

7 Vydávání změn ÚP • § 16 vyhlášky – změna ÚP se vydává v rozsahu měněných částí Předmět OOP (změny) musí být vymezen srozumitelně a jednoznačně: „Je-li OOP vydávána změna ÚP, pak je požadavek srozumitelného vymezení předmětu OOP splněn, pokud je z jeho znění (a to nejen z grafické, ale i z textové části změny), zřejmé, v čem tato změna spočívá, jaké konkrétní skutečnosti se mění oproti původnímu stavu.“ Zdroj: rozsudek NSS ● § 14 odst. 2 vyhlášky → vyhotovení ÚP, včetně jeho grafické části, zahrnující právní stav po vydání poslední změny ÚP se opatří záznamem o účinnosti…… ● § 55 odst.4 SZ– pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení ÚP zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti. Pozn. konkrétnější podmínky a organizace této povinnosti je v současné době řešena s MMR, hlavními otázkami je rozsah vyhotovení ÚPD, tj. zda postačí výtisk pouze těch grafických částí, které jsou měněny; způsob a organizace „výměn“ původních částí ÚPD za nové (archivace původních částí ÚPD); počet míst uložení těchto „aktuálních“ dokumentací apod.

8 Děkuji za pozornost Pavla Hofmanová, DiS. Oddělení územního plánování Tel. 495 817 468 phofmanova @kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "Porada pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování a stavebního řádu část územní plánování 18. prosince."

Podobné prezentace


Reklamy Google