Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pořizování územního plánu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pořizování územního plánu"— Transkript prezentace:

1 Pořizování územního plánu
Tomáš Sklenář

2 Rozhodnutí o pořízení SZ § 44
O pořízení ÚP rozhoduje zastupitelstvo obce z vlastního podnětu na návrh orgánu veřejné správy na návrh občana obce na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce na návrh oprávněného investora - § 39 odst. 2

3 Rozhodnutí o pořízení z vlastního podnětu zastupitelstva § 44 písm
Rozhodnutí o pořízení z vlastního podnětu zastupitelstva § 44 písm. a) SZ kdykoliv bez podnětu či návrhu je vyžadováno jen jednoznačné vyjádření vůle zastupitelstva pořídit územní plán (nebo jeho změnu) není právní nárok vyžadovat úhradu nákladů

4 Obsah návrhu na pořízení SZ § 46 odst. 1
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny, e) návrh úhrady nákladů na pořízení (jen u změny)

5 Projednání návrhu na pořízení SZ § 46
Návrh se podává u obce Pořizovatel posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadova-ným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce

6 Rozhodnutí o pořízení SZ § 6 odst. 5 písm. a) - Zastupitelstvo obce rozhodne v samostatné působnosti o pořízení územního plánu SZ § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 – určí zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem SZ § 46 odst. 3 - O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování (pořizovatele)

7 Evidence územně plánovací činnosti § 162 SZ, § 22 a příloha č
Evidence územně plánovací činnosti § 162 SZ, § 22 a příloha č. 16 k vyhlášce Evidenci vede Ústav územního rozvoje Brno a zveřejňuje ji na www Data do evidence vkládá krajský úřad (ten může pověřit úřady územního plánování) Návrh na vklad podává úřad územního plánování, není-li pověřen vkládáním dat, a obecní úřad splňující podmínky pro výkon činnosti pořizovatele Podkladem pro evidenci je průběžně vyplňovaný registrační list

8 Registrační list územního plánu - 1 (příloha č. 16 k vyhlášce)
Název ÚP Řešené území (seznam katastr. území) Číslo (kód) – nevyplňuje pořizovatel Pořizovatel Vydávající orgán Zhotovitel Projektant

9 Registrační list územního plánu - 2 (příloha č. 16 k vyhlášce)
Schválení pořízení Schválení zadání Nabytí účinnosti Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části Měřítko hlavního výkresu Dokumentace je přístupná na www adrese Záznam proveden dne Zaznamenal Telefon

10 Záznam do evidence ÚPČ Ihned po rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení pořizovatel vyplní v registračním listu územního plánu (viz příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.) položky o názvu ÚP, vydávajícím orgánu, pořizovateli a zahájení prací a zajistí vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

11 Kdo smí být pořizovatelem
SZ § 6 odst. 1písm. a) – úřad územního plánování pro území své obce SZ § 6 odst. 1písm. c) – úřad územního plánování na žádost obce ve svém správním obvodu SZ § 6 odst. 2 - Obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 SZ § 6 odst. 2 - Obecní úřad na základě veřejno-právní smlouvy pro obec ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností

12 Kvalifikační požadavky - § 24
autorizovaný architekt: autorizace + osvědčení zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na základě zkoušky podle zákona o úřednících ostatní: osvědčení ZOZ a VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru ÚP a 18 měsíců praxe při výkonu ÚPČ ve veřejné správě („odpovídající praxe“) VŠ vzdělání příbuzné nebo se stavebním zaměřením a 3 roky odpovídající praxe

13 Výjimky z kvalifikačních požadavků
§ 195: výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání udělí MMR na základě žádosti úředníka, pokud prokáže výkon činnosti v souladu s právními předpisy § 189 odst. 3 kvalifikační předpoklad splňuje úředník, který vykonával ÚPČ k na MMR, KÚ nebo OÚ a měl příslušné osvědčení ZOZ

14 Pořizování úřadem územního plánování (§ 24 odst. 1 SZ)
Krajský úřad a úřad územního plánování (tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností – viz § 6 odst. 1 SZ) vykonává územně plánovací činnost úředníky splňujícími kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti.

15 Pořizování dalšími obcemi § 6 odst. 2 SZ
Obecní úřad zajistí splnění kvalifikačních požadavků podle § 24 SZ: zaměstnává úředníka splňujícího kvalifikační požadavky, uzavře smlouvu s fyzickou osobou splňující kvalifikační požadavky. V obou uvedených případech vykonává územně plánovací činnost (pořizuje územní plán, regulační plán, vymezení zastavěného území, územní studie) obecní úřad v přenesené působnosti.

16 Schválení, kdo bude pořizovat SZ § 6 odst. 6 písm. b)
jen u obcí, které nejsou ORP (→ vždy pořizuje úřad územního plánování). Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupit. obce: schvaluje žádost obce o pořízení ÚP podle § 6 odst. 1 písm. c), nebo podle § 6 odst. 2 uzavře smlouvu s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst. 1), anebo uzavře veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí ve stejném správním obvodu ORP splňující kvalifikační požadavky

17 Úhrada nákladů na pořízení SZ § 45
Náklady na zpracování územního plánu projektantem a na vyhodnocení vlivů na URÚ hradí obec, která rozhodla o pořízení. Náklady spojené s projednáním územního plánu hradí pořizovatel. Náklady na nezbytné mapové podklady uhradí obec, pro kterou se územní plán pořizuje, pokud se obce nedohodnou jinak. Způsob úhrady nákladů na projednání při uzavření veřejnoprávní smlouvy SZ nestanovuje (je obsahem smlouvy).

18 Úhrada nákladů na pořízení
Pokud pořízení změny ÚP vyplývá ze ZÚR, hradí kraj (s výjimkou změny z výhradní potřeby obce) - § 45 odst. 2 SZ vyplývá z PÚR, hradí MF (s výjimkou změny zjevně ve prospěch rozvoje nebo ochrany hodnot kraje) - § 42 odst. 7 SZ je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, vyhodnocení vlivů na URÚ a na mapové podklady - § 45 odst. 4 SZ

19 Mapové podklady pro ÚP V § 3
Katastrální mapa Státní mapa Základní mapa ČR Mapový podklad lze doplnit (nutný záznam) Není-li státní mapové dílo v digitální formě k dispozici, lze vytvořit mapový podklad digitalizací státního mapového díla

20 Měřítka výkresů V - § 13 odst. 2
zpracování nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo 1 : 5 000; vydání výkresů v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10000; výkres širších vztahů - zpracování i vydání v měřítku výkresu ploch a koridorů ZÚR nebo větším; jen jevy zobrazitelné v daném měřítku, vždy se vyznačí hranice řešeného území. Vojenské újezdy: zpracování 1 : 5000, vydání→ MO

21 Podklady pro zadání § 47 odst. 1 SZ územně analytické podklady,
doplňující průzkumy a rozbory, § 25 SZ územní studie (o kterých byly vloženy údaje do evidence územně plánovací činnosti)

22 Rozsah řešeného území SZ § 43 odst. 4
Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města Prahy, pro celé území vojenského újezdu. může být pořízen a vydán též pro vymezenou část území hlavního města Prahy (pak je pro něj závazný i ÚP pro celé území Prahy - § 43 odst. 5 SZ)

23 Zpracování návrhu zadání SZ § 47 odst. 1
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení Zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem

24 Obsah zadání SZ § 47 odst. 1 a 6 + V (zejm. příloha č. 6)
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu; vymezení řešeného území – jen u územního plánu pro vymezenou část území hlavního města Prahy. Obsah zadání je stanoven v příloze č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

25 Požadavek k zadání zdůrazněný Nejvyšším správním soudem
Rozsudek 9 Ao 2/ Je povinností pořizovatele územního plánu nebo jeho změny zpracovat věcný obsah návrhu zadání tak, aby skutečně odpovídal navrhovaným změnám a umožňoval posouzení, zda bude nutné jej posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

26 Projednání návrhu zadání (1) SZ § 47 odst. 2, SŘ § 25
Pořizovatel zašle návrh zadání dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu zašle návrh zadání též obci, pro kterou ÚP pořizuje (pokud její OÚ není pořizovatelem) návrh zadání doručí veřejnou vyhláškou (vyvěsí oznámení o projednávání návrhu zadání na úřední desce pořizovatele a obce) vystaví návrh k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení a zveřejní na www

27 Doručení veřejnou vyhláškou Správní řád § 25
oznámení se vyvěsí na úřední desce pořizovatele a obce, pro kterou je územní plán pořizován na každé úřední desce musí být oznámení vyvěšeno nejméně 15 dnů na každém oznámení se vyznačí den vyvěšení oznámení se zveřejní též na internetu oznámení je doručené 15. dnem po dni vyvěšení na úřední desce pořizovatele

28 Projednání návrhu zadání (2) SZ § 47 odst. 2
do 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele své připomínky do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele vyjádření s požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce k později uplatněným se nepřihlíží

29 Projednání návrhu zadání (3) SZ § 47 odst. 2
do 23 dnů od doručení orgán ochrany přírody uplatní stanovisko (může vyloučit významný vliv na Naturu 2000), zašle i KÚ - odboru ŽP do 30 dnů KÚ – odbor ŽP uplatní stanovisko, zda požaduje posouzení vlivů na ŽP při nevyloučení vlivu na Naturu 2000 nebo při požadavku na posouzení pořizovatel doplní do zadání požadavek na posouzení vlivů na URÚ

30 Upravení návrhu zadání SZ § 47 odst. 4
Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení zastupitelstvu obce Požadavek na posouzení vlivů musí respektovat Návrh zadání se po úpravě před předložením ke schválení nemusí s nikým projednávat

31 Schválení zadání SZ § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5
Zadání územního plánu schvaluje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, pro jejíž území je územní plán pořizován V odůvodněných případech nebo z podnětu dotčeného orgánu zastupitelstvo obce uloží v zadání zpracování variant řešení

32 Záznam do evidence ÚPČ V registračním listu územního plánu pořizovatel vyplní položku o schválení zadání a zajistí vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

33 Oprávnění ke zpracování ÚPD zákon č. 360/1992 Sb
Oprávnění ke zpracování ÚPD zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Územně plánovací dokumentaci smí zpracovávat jen autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor architektura, územní plánování, autorizace se všeobecnou působností.

34 Náležitosti vyhodnocení vlivů
Náležitosti obsahu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území stanoví příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Náležitosti vyhodnocení vlivů na životní prostředí stanoví příloha ke stavebnímu zákonu. Podrobnosti posouzení vlivů na ŽP a Naturu může stanovit KÚ – odbor ŽP (orgán SEA), nesmí být stanoveny podrobnosti náležející RP nebo ÚR (§ 43 odst. 3 SZ)

35 Návrh územního plánu SZ § 50 odst. 1
Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu ÚP (pokud je požadováno úplné přepracování návrhu) pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává.

36 Společné jednání o návrhu ÚP (1) SZ § 50 odst. 2
Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu územního plánu nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován, a sousedním obcím. dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě sousední obce uplatní připomínky. K později uplatněným se nepřihlíží. společné jednání je neveřejné.

37 Společné jednání o návrhu ÚP (2) SZ § 50 odst. 2 (+ SZ § 37 odst. 2)
Obsahuje-li návrh ÚP zadání RP a tento RP bude nahrazovat rozhodnutí o umístění záměru, který je předmětem posuzování vlivů na ŽP, zašle pořizovatel návrh zadání a oznámení záměru příslušnému orgánu ŽP k provedení zjišťovacího řízení a orgánu ochrany přírody k uplatnění stanoviska. Závěr zjišťovacího řízení včetně stanoviska orgánu ochrany přírody zohlední v návrhu zadání RP a připojí k odůvodnění (ÚP)

38 V době společného jednání o návrhu ÚP SZ § 50 odst. 3, SŘ § 25
Pořizovatel doručí návrh ÚP a vyhodnocení vlivů na URÚ, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení (45 ode dne vyvěšení) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným se nepřihlíží.

39 V době společného jednání o návrhu ÚP (2) SZ § 50 odst. 4
Pokud je ve vyhodnocení vlivů na ŽP zjištěn významný negativní vliv na území sousedního státu, pořizovatel ve spolupráci s MZV zašle návrh ÚP orgánům tohoto státu a nabídne jim konzultace. Konzultací se zúčastní pořizovatel, MZV, MŽP a KÚ. Povinnost respektovat požadavky jen pokud vyplývají z mezinárodních závazků ČR.

40 Stanovisko KÚ - ŽP k návrhu ÚP SZ § 50 odst. 2 a 5
Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů na URÚ, pořizovatel krajskému úřadu (ŽP+ÚP) předá návrh ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na URÚ, stanoviska, připomínky a výsledky konzultací. KÚ uplatní stanovisko do 30 dnů od obdržení podkladů. Ze závažných důvodů, které KÚ sdělí nejpozději do 30 dnů, se lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů. Pokud neuplatní stanovisko ve lhůtě, lze ÚP vydat i bez jeho stanoviska.

41 Při vlivu na Naturu 2000 prokázání, že neexistuje rozumné řešení vedoucí ještě k cíli bez vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Naturu 2000) nebo s menším vlivem na Naturu kompenzační opatření uplatní příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku kompenzační opatření se přebírají do výrokové části ÚP

42 Kompenzační opatření SZ § 50 odst. 6
kompenzační opatření k zajištění ochrany a celistvosti území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti musí být dohodnuta s příslušným orgánem ochrany přírody. Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo s prioritními druhy, lze návrh ÚP přijmout jen z důvodů veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, nebo příznivých důsledků nesporného významu pro ŽP. Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem k přijetí návrhu jen na základě stanoviska Evropské komise.

43 Posouzení návrhu KÚ, orgánem ÚP (1) SZ § 50 odst. 2 a 7
Návrh územního plánu posuzuje před řízením o jeho vydání krajský úřad (u Prahy MMR), kterému pořizovatel předloží návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů, stanoviska, připomínky a výsledky konzultací. Krajský úřad/MMR posoudí návrh územního plánu z hlediska a) zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, b) souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (u Prahy stanovisko MMR - jen soulad s PÚR).

44 Posouzení návrhu KÚ, orgánem ÚP (2) SZ § 50 odst. 7 a 8
Krajský úřad (ÚP), u Prahy MMR, sdělí své stanovisko pořizovateli do 30 dnů ode dne předložení všech stanovených podkladů. Pokud nesdělí své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem ÚP souhlasí. V případě, že KÚ/MMR upozorní ve stanovisku na nedostatky z hledisek uvedených v § 50 odst. 7, lze zahájit řízení o vydání ÚP až na základě potvrzení KÚ (u Prahy MMR) o jejich odstranění.

45 Výběr výsledné varianty SZ § 51 odst. 2
Pokud návrh ÚP obsahuje varianty řešení, předloží pořizovatel na základě vyhodnocení výsledků projednání, řešení rozporů a vyhodnocení vlivů zastupitelstvu obce ke schválení návrh výběru nejvhodnější varianty, který může obsahovat i podmínky k její úpravě (pokud se odchylují od zadání, jsou jeho změnou) Zastupitelstvo obce je při schvalování vázáno stanovisky DO nebo výsledkem řešení rozporů.

46 Úprava návrhu ÚP SZ § 51 odst. 1
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu ÚP a zajistí řešení případných rozporů podle § 4 odst. 8 SZ, § 136 odst. 6 a § 133 SŘ Pořizovatel na základě výsledků projednání, řešení rozporů, vyhodnocení vlivů a výběru výsledné varianty zajistí upravení návrhu ÚP

47 Zpracování nového návrhu ÚP SZ § 51 odst. 3
Dojde-li pořizovatel k závěru, že je potřeba pořídit nový návrh ÚP, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. K návrhu pokynů si pořizovatel vyžádá stanoviska KÚ-ŽP a příslušného orgánu ochrany přírody → zda se bude posuzovat vliv na ŽP (Naturu) → na URÚ Návrh pokynů schvaluje ZO, odchylují-li se od zadání, jsou (ze zákona) jeho změnou

48 Řízení o územním plánu SZ § 52 odst. 1 a § 20, SŘ § 172 a § 25
Jedná se o řízení o vydání opatření obecné povahy Pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou návrh ÚP, vyhodnocení vlivů, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání, které se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení (15+15) Oznámení s uvedenými údaji zveřejní pořizovatel i způsobem umožňujícím dálkový přístup (musí mít i o tomto zveřejnění doklad!) K veřejnému projednání přizve obec, DO, KÚ a sousední obce nejméně 30 dnů předem

49 Veřejné projednání návrhu ÚP (1) SZ § 22
Je-li to účelné nebo vyžaduje-li to rozsah řešeného území, nařídí pořizovatel více veřejných projedná-ní na jím určených místech. Pro počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den konání posledního veřejného projednání. O průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný záznam. Pořizovatel vždy při veřejném projednání zajistí ve spolupráci s projektantem výklad návrhu ÚP.

50 Veřejné projednání návrhu ÚP (2) SZ § 22 odst. 3
Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, pokud jsou uplatněny na veřejném projednání připojí se k záznamu o jeho průběhu. Stanoviska, námitky a připomínky podané písemně před veřejným projednáním se v záznamu uvedou s odkazem na jejich znění, které se k zá-znamu připojí.

51 Řízení o územním plánu (2) SZ § 52 odst. 2 a 3, SŘ § 172 odst. 4 a 5
Námitky proti návrhu ÚP mohou podat do 7 dnů ode dne veřejného projednání vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. V námitce musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Ve stejné lhůtě může - každý uplatnit své připomínky (k jakékoliv části) - DO a KÚ-ÚP své stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

52 Řízení o územním plánu (3) SZ § 52 odst. 3 a 4
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo RP vydaného krajem se nepřihlíží.

53 Řízení o územním plánu (4) SZ § 53 odst. 1
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu. Návrh doručí DO a KÚ-ÚP a vyzve je, aby k nim do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud DO a KÚ-ÚP nesdělí svá stanoviska ve stanovené lhůtě, má se za to, že souhlasí. Pokud je to nezbytné, zajistí pořizovatel pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání.

54 Případy, které mohou nastat
není třeba návrh ÚP upravovat úprava návrhu ÚP podstatná úprava návrhu ÚP přepracování návrhu ÚP návrh na zamítnutí

55 Podstatná úprava návrhu ÚP (1)
Není definována. Výklad MMR: Jsou-li úpravou nově dotčeny veřejné zájmy (dotčený orgán nemohl uplatnit své stanovisko), nebo dotčena vlastnická práva (vlastník nemohl uplatnit námitku), nebo je-li úpravou podstatně změněn návrh řešení (veřejnost nemohla uplatnit připomínky).

56 Podstatná úprava návrhu ÚP (2) SZ § 53 odst. 2
Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu, pořizovatel si vyžádá stanoviska KÚ-ŽP a příslušného orgánu ochrany přírody, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na ŽP (na Naturu) → na URÚ (doplnění vyhodnocení) Upravený návrh ÚP a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání (stejně jako při veřejném projednání)

57 Přepracování návrhu ÚP SZ § 53 odst. 3
Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat, zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro zpracování návrhu územního plánu a předloží je ke schválení zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán pořizován. (Postup viz dřívější snímek č. 45 „Zpracování nového návrhu ÚP“).

58 Soulad návrhu územního plánu SZ § 53 odst. 4
Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu ÚP zejména a) s PÚR a ÚPD vydanou krajem, b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky DO podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

59 Doplnění odůvodnění (1) zejména SZ § 53 odst. 5, SŘ § 172 odst. 4 a 5
Na základě výsledku projednání pořizovatel doplní odůvodnění územního plánu o vypořádání připomínek rozhodnutí o námitkách včetně vlastního odůvodnění kompenzační opatření popsání celého postupu pořízení (zákonnost) náležitosti uvedené v § 53 odst. 5 SZ (viz další stránka)

60 Doplnění odůvodnění (2) SZ § 53 odst. 5
Součástí odůvodnění územního plánu je a) výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 SZ (soulad s PÚR, ÚPD vydanou krajem, cíli a úkoly územního plánování …..) b) zpráva o vyhodnocení vlivů na URÚ, c) stanovisko KÚ k vyhodnocení vlivů na ŽP,

61 Doplnění odůvodnění (3) SZ § 53 odst. 5
d) sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko KÚ-ŽP (pokud není zohledněno → uvést závažné důvody + tyto důvody zveřejnit) e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně zdůvodnění vybrané varianty, f) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.

62 Návrh na zamítnutí SZ § 53 odst. 6
Dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v § 53 odst. odst. 4 (soulad s PÚR, ÚPD vydanou krajem, cíli a úkoly územního plánování, požadavky SZ, prováděcích předpisů, zvláštních právních předpisů), předloží návrh na jeho zamítnutí.

63 Vydání územního plánu (1) SZ § 6 odst. 5 písm. c), § 54 odst
Vydání územního plánu (1) SZ § 6 odst. 5 písm. c), § 54 odst. 1 a 2, SŘ § 173 odst. 1 Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání ÚP s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo obce vydává ÚP v samostatné působnosti. Zastupitelstvo obce vydá ÚP po ověření, že není v rozporu s PÚR, s ÚPD vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu (orgánu územního plánování).

64 Vydání územního plánu (2) SZ § 54 odst. 3
V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne.

65 Účinnost územního plánu SŘ § 173 odst. 1, § 172 odst. 1 a § 25
Oznámení vydání územního plánu s uvedením, čích zájmů se přímo dotýká a kde je možné se s ním seznámit, se zveřejní veřejnou vyhláškou na úřední desce obce, pro kterou byl ÚP vydán. ÚP včetně odůvodnění se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup (doklad do spisu!). ÚP vydaný formou OOP nabývá účinnosti 15.dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce obce.

66 Záznam o účinnosti ÚP V § 14 odst. 1
Územní plán včetně jeho grafické části se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje označení orgánu, který ÚP vydal datum účinnosti ÚP jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka

67 Ukládání a poskytování ÚP § 165 odst. 1 SZ
Územní plán, včetně dokladů o jeho pořizování, ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byl pořízen Pořizovatel poskytne územní plán opatřený záznamem o účinnosti stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu

68 Záznam do evidence ÚPČ V registračním listu územního plánu pořizovatel vyplní položku o nabytí účinnosti územního plánu a vyplní seznam zastavitelných ploch nad 10 ha a zajistí vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

69 Seznam zastavitelných ploch nad 10 ha (příloha č. 16 k vyhlášce)
Pořadové číslo plochy Název katastrálního území Kód katastrálního území Označení (název plochy) Výměra v ha Druh využití

70 Zveřejnění územního plánu § 165 odst. 3 SZ
Pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném ÚP a místech, kde je možné do něj nahlížet toto oznámí dotčeným orgánům jednotlivě (ne těm orgánům, kterým ÚP poskytl)

71 Návrh na vklad předkupního práva
Označení katastrálního úřadu Označení účastníků vkladového řízení (účastníkem je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo rozšiřuje) Označení nemovitostí a práv, která k nim mají být zapsána nebo z něj vymazána Podpis navrhovatele Návrh se podává na stanoveném formuláři, přikládá se textová část územního plánu opatřená záznamem o účinnosti.

72 Další činnosti … Přezkum podle správního řádu nebo soudního řádu správního Do 4 let od vydání ÚP „Zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období“ a její projednání, následné projednání změny (zejména § 55 odst. 1 a 4 SZ, § 15 vyhlášky) Pořizování změny na základě zadání (zejména § 55 odst. 2 a 4) Mimořádný postup pořízení změny bez zadání i bez zprávy o uplatňování (zejména § 55 odst. 3) Vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání změny (§ 55 odst. 5) …….


Stáhnout ppt "Pořizování územního plánu"

Podobné prezentace


Reklamy Google