Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana životního prostředí VE STAVEBNÍM PRÁVU Filip Dienstbier, 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana životního prostředí VE STAVEBNÍM PRÁVU Filip Dienstbier, 2007."— Transkript prezentace:

1 Ochrana životního prostředí VE STAVEBNÍM PRÁVU Filip Dienstbier, 2007

2 Prostředky ochrany život. prostř.  cíle a úkoly územního plánování  posuzování vlivů ú.p.d. na životní prostředí  účast orgánů ochrany životního prostředí v procesech: územního plánování územního „rozhodování“ stavebního „povolování“ další rozhodování podle staveb. zákona  účast veřejnosti v procesech územního plánování územního „rozhodování“

3 Cíle územního plánování „vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území“ udržitelný rozvoj: vyvážený vztah podmínek pro: příznivé životní prostředí hospodářský rozvoj soudržnost společenství obyvatel území který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích

4 Úkoly územního plánování  zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní,... hodnoty  stanovovat koncepci rozvoje... s ohledem na hodnoty...  prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na např. na životní prostředí...  stanovovat podmínky pro provedení změn v území,... s ohledem na hodnoty území  vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem  vytvářet podmínky pro ochranu území (podle zvláštních předpisů) před negativními vlivy záměrů v území a navrhovat kompenzační opatření  regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů  vyhodnocení vlivů PÚR a ÚPD na trvale udržitelný rozvoj ...

5 Posuzování vlivů  politika územního rozvoje  zásady územního rozvoje  územní plán  regulační plán  (zvláštní režim pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti)  posuzování záměrů

6 Účast dotčených orgánů v územním plánování I.  poskytování údajů o území, např.: (§ 27/2,3) o územích a prvcích všech typů ochrany (ÚSES, VKP, přírodní park, ZCHÚ, ptačí oblast, památný strom), … včetně připravovaných k vyhlášení  do 1. 10. 2007 (1. 1. 2008) + průběžná aktualizace  stanoviska k zadání a návrhu zásad územního rozvoje (§ 37/2, § 187/4)  účast na společném jednání o návrhu z.ú.r. (§ 37/2)  účast na veřejném projednání návrhu z.ú.r. (§ 39)  stanoviska k připomínkám a námitkám vzneseným na veřejném projednání návrhu z.ú.r.(§ 39/2)

7 Účast dotčených orgánů v územním plánování II.  stanovisko k návrhu zadání územního plánu (§ 47/2)  účast na veřejném projednání konceptu úz. plánu (§ 48)  stanovisko ke konceptu úz. plánu (§ 48)  účast na společném jednání o návrhu úz. plánu (§ 50/2)  stanovisko k návrhu úz. plánu (§ 50/2)  účast na veřejném projednání návrhu úz. plánu (§ 52)  stanovisko k připomínkám a námitkám vzneseným na veřejném projednání návrhu úz. plánu (§ 52/3)  konzultace ke zprávě o uplatňování úz. plánu (§55) + vždy též účast na řešení rozporů (přiměřeně dle § 136 s.ř.)

8 Účast dotčených orgánů v územním plánování III.  účast na místním šetření k vymezení zastavěného území  stanoviska k vymezení zastavěného území (§ 59, 60)  požadavky na obsah zadání regulačního plánu (§ 64)  účast na společném jednání o návrhu reg. plánu (§ 65/2)  stanovisko k návrhu reg. plánu (§ 65/2)  stanovisko k žádosti o vydání reg. plánu (§ 66)  účast na veřejném projednání návrhu reg. plánu (§ 67/1)  stanovisko k návrhu reg. plánu (§ 67/1)  vyjádření v rámci posuzování vlivů na ž.p. (§ 72 a násl.) k oznámení záměru, k dokumentaci vlivů, k posudku + dtto při opakovaném projednávání po podstatné úpravě + vždy též účast na řešení rozporů (přiměřeně dle § 136 s.ř.)

9 Účast dotčených orgánů při „rozhodování“ o území

10 „Rozhodování“ o území  činnosti podléhající: umisťování staveb a zařízení (výjimky*) změna využití území změna stavby a změna vlivu stavby na využití území dělení nebo scelování pozemků ochranné pásmo stavební uzávěra asanace území  pokud to vyžaduje zvláštní předpis, je v těchto případech k umístění stavby potřeba povolení správního orgánu (např.: zásah do VKP, krajinného rázu apod.)

11 „Rozhodování“ o území  forma: územní rozhodnutí územní souhlas bez dalšího (vybrané záměry, v určitých případech, je-li regulační plán) veřejnoprávní smlouva opatření obecné povahy - územní opatření o asanaci území, o stavební uzávěře (+ též územní plán, regulační plán)

12 Územní řízení  účast dotčených orgánů: účast na veřejném ústním jednání (závazná) stanoviska  k žádosti (před zahájením územního řízení)  v průběhu řízení (nejpozději při ústním jednání!) - jen jednou - ne v otázkách, o nichž rozhodnuto při územním plánování - dohodovací řízení !soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů (výsledkem dohodovacího řízení) je jedním z kritérií rozhodování

13 Zjednodušené územní řízení  podmínky:  ne o ochranném pásmu  záměr v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území  záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí  žádost kompletní  závazná stanoviska dotčených orgánů již k žádosti včetně výslovného souhlasu se zjednodušeným úz. řízením  souhlasy účastníků  postup:  zveřejnění záměru s návrhem výroku  nejsou-li výhrady dotčených či námitky účastníků (písemně do 15 dnů od zveřejnění)  právní moc  jinak  „standardní“ územní řízení

14 Územní souhlas  podmínky:  záměr v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území  nedochází k podstatné změně poměrů v území  bez nároků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  závazná stanoviska dotčených orgánů již k oznámení - „nevyjadřují nesouhlas“ a jsou bez podmínek  záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí  také pokud: „malé“ stavby a terénní úpravy, změny druhu „malých“ pozemků  postup:  oznámení o záměru (včetně stanovisek)  zveřejnění informace o záměru  je-li soulad s požadavky  vydán územní souhlas  jinak projednání záměru v územním řízení

15 Veřejnoprávní smlouva  mezi stavebním úřadem a žadatelem  namísto územního rozhodnutí  se souhlasem ostatních účastníků  se souhlasem dotčených orgánů  obsah: jako rozhodnutí, které nahrazuje  postup:  stavební úřad do 7 dnů od podání návrhu oznámí účastníkům podle zvláštních zákonů  a dál ?

16 Územní opatření  o stavební uzávěře  omezení nebo zákaz stavební činnosti v území  o asanaci území  pro území postižené živelní pohromou nebo závažnou havárií, nebo pro území závadné z hlediska veřejných zájmů  forma: opatření obecné povahy  vydává rada obce (rada kraje)  postup dle správního řádu, odchylky  účast dotčených orgánů:  projednání návrhu o.o.p. s dotčenými orgány  účast na veřejném projednání

17 Účast dotčených orgánů při stavebním „rozhodování“

18 Stavba – právní režimy  stavby lze provádět: a) na základě stavebního povolení (lze nahradit veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo terénní úpravy) b) na základě ohlášení stavebnímu úřadu c) volně

19 Volný režim  „malé“ jednopodlažní budovy (přístřešky, altány,...)  vybraná technická infrastruktura a doprovodná zařízení (rozvod vody a energií, kanalizace,...)  nádrže na vodu a bazény, pokud...  „malé“ ploty a opěrné zdi (ne na veřejném prostranství!)  „malé“ terénní úpravy ... !vyžaduje-li to zvláštní předpis, je k činnosti třeba povolení správního orgánu (zásah do VKP, krajinného rázu apod.)

20 Ohlašovací režim  podmínky: jednoduché stavby (např. i rodinné domy), terénní úpravy,... soulad s obecnými požadavky na výstavbu soulad s územně plánovací informací v zastavěném území nebo zastavitelné ploše bez podstatné změny poměrů v území bez nových nároků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  postup: ohlášení: údaje o stavebníkovi, pozemku, stavbě (rozsahu a účelu), o způsobu a době provádění stavby, jednoduchý technický popis stavby + doklad o vlastnictví, projektová dokumentace, stanoviska dotčených orgánů (podrobnosti – prováděcí vyhláška) výstup: souhlas stavebního úřadu / zákaz provedení ohlášené stavby / fikce souhlasu

21 Stavební řízení  žádost náležitosti: obecné náležitosti podání (kdo činí, co žádá,...) základní údaje o požadovaném záměru identifikační údaje pozemků a staveb přílohy: doklad o vlastnictví (ne pokud v katastru nemovitostí), projektová dokumentace stavby (zpracovaná oprávněnou osobou, 2-3 vyhotovení), …, závazná stanoviska a stanoviska dotčených úřadů, příp. jiné doklady  postup: přezkoumání žádosti oznámení známým účastníkům a dotčeným orgánům ústní jednání + ohledání na místě (lze upustit) stanoviska, námitky, důkazy (lhůta !) rozhodnutí

22 Stavební povolení - kritéria  kritéria: proveditelnost stavby soulad projektové dokumentace s ÚPD a s podmínkami územního rozhodnutí / souhlasu úplnost, přehlednost projektové dokumentace, zpracování oprávněnou osobou soulad s obecnými požadavky na výstavbu soulad s požadavky podle zvláštních předpisů a požadavky dotčených orgánů ověřené účinky budoucího užívání stavby  obsah  povolení ke stavbě  podmínky pro provedení stavby, příp. pro její užívání k zabezpečení ochrany veřejných zájmů,... (náležitosti podrobně stanoví prováděcí předpis)

23 Zkrácené stavební řízení  podmínky:  provedení kontroly projektové dokumentace autorizovaným inspektorem  souhlasná stanoviska dotčených orgánů  vyjádření účastníků  postup:  oznámení stavebnímu úřadu (náležitosti – prováděcí vyhláška) + projektová dokumentace + certifikát autorizovaného inspektora  vypořádání námitek (inspektorem nebo stavebním úřadem)

24 Veřejnoprávní smlouva  mezi stavebním úřadem a žadatelem  namísto stavebního povolení  se souhlasem ostatních účastníků  se souhlasem dotčených orgánů  obsah: jako rozhodnutí, které nahrazuje (přílohou je projektová dokumentace)  postup:  stavební úřad do 7 dnů od podání návrhu oznámí účastníkům podle zvláštních zákonů  a dál ?

25 (Závazná) stanoviska koordinovaná stanoviska

26 Stanoviska - závaznost  záleží na dikci zvláštního předpisu  stavební zákon rozlišuje stanoviska  v rámci územního plánování  jsou „závazným podkladem“ závazná stanoviska  v rámci „rozhodování“ stavebního úřadu

27 „Stanoviska“ - forma  správní rozhodnutí, pokud zakládá, mění, ruší práva nebo povinnosti osob  nesamostatné správní rozhodnutí, pokud zakládá,...práva nebo povinnosti osob, ale právní účinky vázány na „finální akt“, tedy rozhodnutí jiného správního orgánu, pro něž stanovisko závazným podkladem  NE rozhodnutí, ale skutečně jen stanovisko, pokud nezakládá, nemění, neruší práva nebo povinnosti osob vydáváno toliko jako podklad pro další činnost správních orgánů

28 „Stanoviska“ - postup  (samostatné) správní rozhodnutí správní řízení - část I., II., III. (a VII.) s.ř.  stanoviska postup podle části IV. s.ř.: o část I. (působnost, zásady) o obdobně vybraná ustanovení části II. o obdobně vybraná ustanovení části III. o přiměřeně další ustanovení zákona, je-li třeba  nesamostatné správní rozhodnutí ? alespoň fakticky splnit požadavky částí I.-III.

29 „Stanoviska“ – příklady  ZPF souhlas s odnětím ze ZPF (§ 9)S  OPK závazné stanovisko k zásahu do VKP (§ 4/2)S/R povolení kácení dřevin (§ 8)R souhlas k činnostem (§ 12 - krajinný ráz)S/R souhlas k činnostem v ochranném pásmu ZCHÚ (§...)S/R výjimky ze zákazů v ZCHÚ (§ 43)R závazná stanoviska k činnostem v ZCHÚ (§ 44)S souhlasy k činnostem podle bližších ochranných podmínek (§ 44S/R S = stanoviska, R = rozhodnutí, S/R – záleží na okolnostech

30 Účast veřejnosti na postupech podle stavebního zákona

31 Územní plánování  veřejnost = „každý“  občané obce/kraje  vlastníci nemovitostí  zástupce veřejnosti min. 200 občanů obce (min. 1/10 u obcí do 2000 ob.) min. 500 občanů kraje (nebo ↑ obce na území kraje) věcně shodná připomínka k návrhu ZÚR, nebo ke konceptu či návrhu ÚP doložení zmocnění (seznam, podpisy, prohlášení o zmocnění, akceptace)

32 Územní plánování  politika územního rozvoje zveřejnění na internetu každý může dávat připomínky (min. 90 dnů) „ministerstvo zohlední... připomínky veřejnosti“  zásady územního rozvoje schválení zadání (zastupitelstvo kraje) vystavení návrhu k veřejnému nahlédnutí veřejné projednání návrhu  námitky (zástupce veřejnosti)  připomínky (každý) rozhodnutí o námitkách

33 Územní plánování  územní plán zveřejnění návrhu zadání připomínky (každý) schválení zadání (zastupitelstvo obce) veřejné projednání konceptu vystavení konceptu k veřejnému nahlédnutí připomínky (každý) námitky (vlastníci a zástupce veřejnosti) informace o zohlednění námitek a připomínek součástí návrhu územního plánu veřejné projednání návrhu (vystavení, připomínky, námitky, rozhodnutí o námitkách, vypořádání připomínek) vydání územního plánu (zastupitelstvo obce)

34 Územní plánování a „rozhodování“  regulační plán zveřejnění návrhu zadání připomínky (každý) schválení zadání (zastupitelstvo obce/kraje) veřejné projednání návrhu vystavení k veřejnému nahlédnutí připomínky (každý) námitky („účastníci územního řízení“ – vč. občan. sdruž.) vydání regulačního plánu (zastupitelstvo obce/kraje)  územní řízení, územní souhlas, veř.pr. smlouva účastníci řízení, vč. osob, o nichž tak stanoví zvláštní zákon (§ 23 EIA, § 70 ZOPK, § 115 vod. zak.)


Stáhnout ppt "Ochrana životního prostředí VE STAVEBNÍM PRÁVU Filip Dienstbier, 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google