Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana životního prostředí VE STAVEBNÍM PRÁVU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana životního prostředí VE STAVEBNÍM PRÁVU"— Transkript prezentace:

1 Ochrana životního prostředí VE STAVEBNÍM PRÁVU
Filip Dienstbier, 2007

2 Prostředky ochrany život. prostř.
cíle a úkoly územního plánování posuzování vlivů ú.p.d. na životní prostředí účast orgánů ochrany životního prostředí v procesech: územního plánování územního „rozhodování“ stavebního „povolování“ další rozhodování podle staveb. zákona účast veřejnosti v procesech

3 Cíle územního plánování
„vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území“ udržitelný rozvoj: vyvážený vztah podmínek pro: příznivé životní prostředí hospodářský rozvoj soudržnost společenství obyvatel území který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích

4 Úkoly územního plánování
zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, ... hodnoty stanovovat koncepci rozvoje ... s ohledem na hodnoty ... prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na např. na životní prostředí ... stanovovat podmínky pro provedení změn v území, ... s ohledem na hodnoty území vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem vytvářet podmínky pro ochranu území (podle zvláštních předpisů) před negativními vlivy záměrů v území a navrhovat kompenzační opatření regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů vyhodnocení vlivů PÚR a ÚPD na trvale udržitelný rozvoj ...

5 Posuzování vlivů politika územního rozvoje zásady územního rozvoje
územní plán regulační plán (zvláštní režim pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti) posuzování záměrů

6 Účast dotčených orgánů v územním plánování I.
poskytování údajů o území, např.: (§ 27/2,3) o územích a prvcích všech typů ochrany (ÚSES, VKP, přírodní park, ZCHÚ, ptačí oblast, památný strom), … včetně připravovaných k vyhlášení  do ( ) + průběžná aktualizace stanoviska k zadání a návrhu zásad územního rozvoje (§ 37/2, § 187/4) účast na společném jednání o návrhu z.ú.r. (§ 37/2) účast na veřejném projednání návrhu z.ú.r. (§ 39) stanoviska k připomínkám a námitkám vzneseným na veřejném projednání návrhu z.ú.r. (§ 39/2)

7 Účast dotčených orgánů v územním plánování II.
stanovisko k návrhu zadání územního plánu (§ 47/2) účast na veřejném projednání konceptu úz. plánu (§ 48) stanovisko ke konceptu úz. plánu (§ 48) účast na společném jednání o návrhu úz. plánu (§ 50/2) stanovisko k návrhu úz. plánu (§ 50/2) účast na veřejném projednání návrhu úz. plánu (§ 52) stanovisko k připomínkám a námitkám vzneseným na veřejném projednání návrhu úz. plánu (§ 52/3) konzultace ke zprávě o uplatňování úz. plánu (§55) vždy též účast na řešení rozporů (přiměřeně dle § 136 s.ř.)

8 Účast dotčených orgánů v územním plánování III.
účast na místním šetření k vymezení zastavěného území stanoviska k vymezení zastavěného území (§ 59, 60) požadavky na obsah zadání regulačního plánu (§ 64) účast na společném jednání o návrhu reg. plánu (§ 65/2) stanovisko k návrhu reg. plánu (§ 65/2) stanovisko k žádosti o vydání reg. plánu (§ 66) účast na veřejném projednání návrhu reg. plánu (§ 67/1) stanovisko k návrhu reg. plánu (§ 67/1) vyjádření v rámci posuzování vlivů na ž.p. (§ 72 a násl.) k oznámení záměru, k dokumentaci vlivů, k posudku dtto při opakovaném projednávání po podstatné úpravě vždy též účast na řešení rozporů (přiměřeně dle § 136 s.ř.)

9 Účast dotčených orgánů při „rozhodování“ o území

10 „Rozhodování“ o území činnosti podléhající:
umisťování staveb a zařízení (výjimky*) změna využití území změna stavby a změna vlivu stavby na využití území dělení nebo scelování pozemků ochranné pásmo stavební uzávěra asanace území pokud to vyžaduje zvláštní předpis, je v těchto případech k umístění stavby potřeba povolení správního orgánu (např.: zásah do VKP, krajinného rázu apod.)

11 „Rozhodování“ o území forma: územní rozhodnutí územní souhlas
bez dalšího (vybrané záměry, v určitých případech, je-li regulační plán) veřejnoprávní smlouva opatření obecné povahy - územní opatření o asanaci území, o stavební uzávěře (+ též územní plán, regulační plán)

12 Územní řízení účast dotčených orgánů: účast na veřejném ústním jednání
(závazná) stanoviska k žádosti (před zahájením územního řízení) v průběhu řízení (nejpozději při ústním jednání!) jen jednou ne v otázkách, o nichž rozhodnuto při územním plánování dohodovací řízení soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů (výsledkem dohodovacího řízení) je jedním z kritérií rozhodování

13 Zjednodušené územní řízení
podmínky: ne o ochranném pásmu záměr v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí žádost kompletní závazná stanoviska dotčených orgánů již k žádosti včetně výslovného souhlasu se zjednodušeným úz. řízením souhlasy účastníků postup: zveřejnění záměru s návrhem výroku nejsou-li výhrady dotčených či námitky účastníků (písemně do 15 dnů od zveřejnění)  právní moc jinak  „standardní“ územní řízení

14 Územní souhlas podmínky: postup:
záměr v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území nedochází k podstatné změně poměrů v území bez nároků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu závazná stanoviska dotčených orgánů již k oznámení - „nevyjadřují nesouhlas“ a jsou bez podmínek záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí také pokud: „malé“ stavby a terénní úpravy, změny druhu „malých“ pozemků postup: oznámení o záměru (včetně stanovisek) zveřejnění informace o záměru je-li soulad s požadavky  vydán územní souhlas jinak projednání záměru v územním řízení

15 Veřejnoprávní smlouva
mezi stavebním úřadem a žadatelem namísto územního rozhodnutí se souhlasem ostatních účastníků se souhlasem dotčených orgánů obsah: jako rozhodnutí, které nahrazuje postup: stavební úřad do 7 dnů od podání návrhu oznámí účastníkům podle zvláštních zákonů a dál ?

16 Územní opatření o stavební uzávěře o asanaci území
omezení nebo zákaz stavební činnosti v území o asanaci území pro území postižené živelní pohromou nebo závažnou havárií, nebo pro území závadné z hlediska veřejných zájmů forma: opatření obecné povahy vydává rada obce (rada kraje) postup dle správního řádu, odchylky účast dotčených orgánů: projednání návrhu o.o.p. s dotčenými orgány účast na veřejném projednání

17 Účast dotčených orgánů při stavebním „rozhodování“

18 Stavba – právní režimy stavby lze provádět:
na základě stavebního povolení (lze nahradit veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo terénní úpravy) na základě ohlášení stavebnímu úřadu volně

19 Volný režim „malé“ jednopodlažní budovy (přístřešky, altány, ...)
vybraná technická infrastruktura a doprovodná zařízení (rozvod vody a energií, kanalizace, ...) nádrže na vodu a bazény, pokud ... „malé“ ploty a opěrné zdi (ne na veřejném prostranství!) „malé“ terénní úpravy ... vyžaduje-li to zvláštní předpis, je k činnosti třeba povolení správního orgánu (zásah do VKP, krajinného rázu apod.)

20 Ohlašovací režim podmínky: postup:
jednoduché stavby (např. i rodinné domy), terénní úpravy, ... soulad s obecnými požadavky na výstavbu soulad s územně plánovací informací v zastavěném území nebo zastavitelné ploše bez podstatné změny poměrů v území bez nových nároků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu postup: ohlášení: údaje o stavebníkovi, pozemku, stavbě (rozsahu a účelu), o způsobu a době provádění stavby, jednoduchý technický popis stavby + doklad o vlastnictví, projektová dokumentace, stanoviska dotčených orgánů (podrobnosti – prováděcí vyhláška) výstup: souhlas stavebního úřadu / zákaz provedení ohlášené stavby / fikce souhlasu

21 Stavební řízení žádost postup:
náležitosti: obecné náležitosti podání (kdo činí, co žádá, ...) základní údaje o požadovaném záměru identifikační údaje pozemků a staveb přílohy: doklad o vlastnictví (ne pokud v katastru nemovitostí), projektová dokumentace stavby (zpracovaná oprávněnou osobou, 2-3 vyhotovení), …, závazná stanoviska a stanoviska dotčených úřadů, příp. jiné doklady postup: přezkoumání žádosti oznámení známým účastníkům a dotčeným orgánům ústní jednání + ohledání na místě (lze upustit) stanoviska, námitky, důkazy (lhůta !) rozhodnutí

22 Stavební povolení - kritéria
proveditelnost stavby soulad projektové dokumentace s ÚPD a s podmínkami územního rozhodnutí / souhlasu úplnost, přehlednost projektové dokumentace, zpracování oprávněnou osobou soulad s obecnými požadavky na výstavbu soulad s požadavky podle zvláštních předpisů a požadavky dotčených orgánů ověřené účinky budoucího užívání stavby obsah povolení ke stavbě podmínky pro provedení stavby, příp. pro její užívání k zabezpečení ochrany veřejných zájmů, ... (náležitosti podrobně stanoví prováděcí předpis)

23 Zkrácené stavební řízení
podmínky: provedení kontroly projektové dokumentace autorizovaným inspektorem souhlasná stanoviska dotčených orgánů vyjádření účastníků postup: oznámení stavebnímu úřadu (náležitosti – prováděcí vyhláška) + projektová dokumentace + certifikát autorizovaného inspektora vypořádání námitek (inspektorem nebo stavebním úřadem)

24 Veřejnoprávní smlouva
mezi stavebním úřadem a žadatelem namísto stavebního povolení se souhlasem ostatních účastníků se souhlasem dotčených orgánů obsah: jako rozhodnutí, které nahrazuje (přílohou je projektová dokumentace) postup: stavební úřad do 7 dnů od podání návrhu oznámí účastníkům podle zvláštních zákonů a dál ?

25 (Závazná) stanoviska koordinovaná stanoviska

26 Stanoviska - závaznost
záleží na dikci zvláštního předpisu stavební zákon rozlišuje stanoviska v rámci územního plánování jsou „závazným podkladem“ závazná stanoviska v rámci „rozhodování“ stavebního úřadu

27 „Stanoviska“ - forma správní rozhodnutí, pokud
zakládá, mění, ruší práva nebo povinnosti osob nesamostatné správní rozhodnutí, pokud zakládá, ...práva nebo povinnosti osob, ale právní účinky vázány na „finální akt“, tedy rozhodnutí jiného správního orgánu, pro něž stanovisko závazným podkladem NE rozhodnutí, ale skutečně jen stanovisko, pokud nezakládá, nemění, neruší práva nebo povinnosti osob vydáváno toliko jako podklad pro další činnost správních orgánů

28 „Stanoviska“ - postup (samostatné) správní rozhodnutí stanoviska
správní řízení - část I., II., III. (a VII.) s.ř. stanoviska postup podle části IV. s.ř.: část I. (působnost, zásady) obdobně vybraná ustanovení části II. obdobně vybraná ustanovení části III. přiměřeně další ustanovení zákona, je-li třeba nesamostatné správní rozhodnutí ? alespoň fakticky splnit požadavky částí I.-III.

29 „Stanoviska“ – příklady
ZPF souhlas s odnětím ze ZPF (§ 9) S OPK závazné stanovisko k zásahu do VKP (§ 4/2) S/R povolení kácení dřevin (§ 8) R souhlas k činnostem (§ 12 - krajinný ráz) S/R souhlas k činnostem v ochranném pásmu ZCHÚ (§...) S/R výjimky ze zákazů v ZCHÚ (§ 43) R závazná stanoviska k činnostem v ZCHÚ (§ 44) S souhlasy k činnostem podle bližších ochranných podmínek (§ 44 S/R S = stanoviska, R = rozhodnutí, S/R – záleží na okolnostech

30 Účast veřejnosti na postupech podle stavebního zákona

31 Územní plánování veřejnost = „každý“ občané obce/kraje
vlastníci nemovitostí zástupce veřejnosti min. 200 občanů obce (min. 1/10 u obcí do 2000 ob.) min. 500 občanů kraje (nebo ↑ obce na území kraje) věcně shodná připomínka k návrhu ZÚR, nebo ke konceptu či návrhu ÚP doložení zmocnění (seznam, podpisy, prohlášení o zmocnění, akceptace)

32 Územní plánování zásady územního rozvoje politika územního rozvoje
zveřejnění na internetu každý může dávat připomínky (min. 90 dnů) „ministerstvo zohlední ... připomínky veřejnosti“ zásady územního rozvoje schválení zadání (zastupitelstvo kraje) vystavení návrhu k veřejnému nahlédnutí veřejné projednání návrhu námitky (zástupce veřejnosti) připomínky (každý) rozhodnutí o námitkách

33 Územní plánování územní plán zveřejnění návrhu zadání
připomínky (každý) schválení zadání (zastupitelstvo obce) veřejné projednání konceptu vystavení konceptu k veřejnému nahlédnutí námitky (vlastníci a zástupce veřejnosti) informace o zohlednění námitek a připomínek součástí návrhu územního plánu veřejné projednání návrhu (vystavení, připomínky, námitky, rozhodnutí o námitkách, vypořádání připomínek) vydání územního plánu (zastupitelstvo obce)

34 Územní plánování a „rozhodování“
regulační plán zveřejnění návrhu zadání připomínky (každý) schválení zadání (zastupitelstvo obce/kraje) veřejné projednání návrhu vystavení k veřejnému nahlédnutí námitky („účastníci územního řízení“ – vč. občan. sdruž.) vydání regulačního plánu (zastupitelstvo obce/kraje) územní řízení, územní souhlas, veř.pr. smlouva účastníci řízení, vč. osob, o nichž tak stanoví zvláštní zákon (§ 23 EIA, § 70 ZOPK, § 115 vod. zak.)


Stáhnout ppt "Ochrana životního prostředí VE STAVEBNÍM PRÁVU"

Podobné prezentace


Reklamy Google