Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novele zák. č. 350/2012 Sb. V odní zákon č. 254/2001 Sb. Praha 2.12.2013 Přednáší JUDr.Václava Koukalová Jaroslava Nietscheová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novele zák. č. 350/2012 Sb. V odní zákon č. 254/2001 Sb. Praha 2.12.2013 Přednáší JUDr.Václava Koukalová Jaroslava Nietscheová,"— Transkript prezentace:

1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novele zák. č. 350/2012 Sb. V odní zákon č. 254/2001 Sb. Praha 2.12.2013 Přednáší JUDr.Václava Koukalová Jaroslava Nietscheová, prom.práv.

2 Stavební zákon č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů poslední novela zákon č. 350/2012 Sb. účinnost od 1.1.2013

3 Prováděcí předpisy : vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, novelizovaná vyhláškou č. 62/2013 Sb. vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti novelizovaná vyhláškou č. 458/2012 Sb. vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, novelizovaná vyhláškou č. 431/2012 Sb. vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu novelizovaná vyhláškou č. 63/2013 Sb. vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,novelizovaná vyhláškou č. 20/2012 Sb. vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla

4 Vodní zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů poslední novela zákon č. 350/2012 Sb. účinnost od 1.1.2013

5 Vodní díla jsou stavby podle stavebního zákona- § 55 VZ sloužící speciálním účelům vzdouvání a zadržování vod umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod k ochraně a užívání vod nakládání s vodami ochraně před škodlivými účinky vod úpravě vodních poměrů

6 Vodní díla jsou -§ 55 VZ přehrady, hráze, jezy, vodní nádrže úpravy koryt vodních toků vodovody a kanalizace stavby na ochranu před povodněmi stavby pro meliorace a zavlažování pozemků stavby k plavebním účelům

7 Vodní díla jsou§ 55 VZ stavby pro využití vodní energie stavby odkališť stavby pro monitoring studny, vrty stavby k hrazení bystřin a strží jiné stavby potřebné k nakládání s vodami k němuž je třeba povolení

8 V pochybnostech o tom, zda je konkrétní stavba vodním dílem rozhoduje příslušný vodoprávní úřad- § 55 odst. 4 VZ v řízení zahajovaném z moci úřední - § 126 odst. 8 VZ nejsou-li pochybnosti postačí osvědčení - § 142 odst. 2 SŘ Jde-li o vodní dílo jedná se o stavbu

9 Vodní díla jako stavby z hlediska soukromého práva Platný Občanský zákoník – č.40/1964 Sb. „stavby nejsou součástí pozemků“ § 120 odst. 2 OZ Nový Občanský zákoník - č. 89/2012 Sb. účinnost 1.1.2014 „stavby jsou součástí pozemků“

10 Nový občanský zákoník – přechodná ustanovení Má-li stavba a pozemek stejného vlastníka, přestává být samostatnou věcí dnem 1.1.2014 - § 3054 NOZ Nemá – li stavba a pozemek stejného vlastníka, zůstává samostatnou nemovitou věcí Vlastník stavby má předkupní právo k pozemku - § 3056 NOZ Vlastník pozemku má předkupní právo ke stavbě

11 Vodní díla z hlediska soukromého práva vodní nádrže úpravy koryt vodních toků náhony, odpady vrty, studny sypané hráze některé soudní rozsudky nepovažují za samostatné věci

12 Vodní díla byla na cizích pozemcích zřizována legálně v době mezi 1950-1980 velké množství vodních děl chystaná novela vodního zákona ve „změnovém“ zákoně Názory profesora Eliáše Mezirezortní připomínkové řízení

13 V současné době mohou být zřizována vodní díla jen na pozemcích, které investor vlastní nebo k nim má jiné právo umožňující na něm umístit takovou stavbu je-li právo k pozemku dočasné ( nájemce) může být povolena jen dočasná stavba Trvání dočasné stavby lze prodloužit – § 126 odst. 2 SZ

14 Vodní díla lze na pozemcích umísťovat jen na základě územního rozhodnutí o umístění stavby- § 79 SZ Vodní díla lze provádět jen na základě povolení vodoprávního úřadu jako příslušného speciálního stavebního úřadu - § 15 VZ se souhlasem obecního stavebního úřadu - § 15 odst. 2 SZ

15 Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti § 93 odst. 4 bylo-li na základě žádosti podané v době platnosti ÚR vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášené stavby v době jeho platnosti započato s využitím území oznámení a předložení certifikátu v době platnosti návrh na veřejnoprávní smlouvu podán v době jeho platnosti a ta nabyla účinnosti

16 Územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují udržovací práce, stavební úpravy dále stavby a zařízení v § 79 odst. 2

17 Územní souhlas § 96 v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění žádné nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat –podléhá-li záměr zjišťovacímu řízení –nebo byl posuzován v EIA

18 Vydání územního souhlasu neprojednává se v územním řízení o námitkách osob uvedených v odst. 3 písm. d) se nerozhoduje právní účinky dnem doručení žadateli překumné řízení zahájit do 1 roku od právních účinků prvoinstanční rozhodnutí v překumném řízení do 15 měsíců od právních účinků

19 Platnost územního souhlasu platí 2 roky ode dne vydání, nelze prodloužit. nepozbývá platnosti –bylo-li ke včasné žádosti vydáno pravomocné stavební povolení –nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s ohlášením –započato s využitím území ve lhůtě platnosti –certifikát AI –návrh na veřejnoprávní smlouvu v době platnosti a ta uzavřena a nabyla účinnosti

20 Stavby na ohlášení § 104 stavby a zařízení uvedené v § 104 náležitosti v § 105 právo k pozemku územní rozhodnutí, územní souhlas, VPS souhlasná závazná stanoviska stanoviska vlastníků infrastruktury k napojení projektová dokumentace souhlas vlastníků pozemků se společnou hranicí 1

21 Postup stavebního úřadu § 106 ohlášení je úplné, soulad s OTP, závaznými stanovisky s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou nebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle §104 odst. 1 písm. a) až i),§104 nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle §104 odst. 1 písm. k)§104 nebo není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení

22 Postup stavebního úřadu § 106 souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi lze přezkoumat v přezkumném řízení, –které lze zahájit do 1 roku –prvoinstanční rozhodnutí do 15 měsíců platí 2 roky ode dne jeho vydání dobu platnosti nelze prodloužit nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

23 Neúplné ohlášení § 107 ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu SÚ rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení; nelze se proti němu odvolat. stavební řízení je zahájeno dnem podání ohlášení podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení podklady maximálně jako k žádosti o stavební povolení lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení o provedení stavebního řízuení

24 Žádost o stavební povolení identifikační údaje o stavebníkovi, pozemku, –údaje o záměru, –způsobu a době provádění, kdo bude stavbu provádět vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, má-li být použit jeho pozemek u dočasné stavby –dobu trvání –návrh úpravy pozemku po jejím odstranění “.

25 Žádost o stavební povolení (pokračování) právo k pozemku (vlastnictví, smlouva, věcné břemeno nedokládá se u veřejně prospěšných podzemních staveb, které –funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen. projektová dokumentace plán kontrolních prohlídek závazná stanoviska popř. rozhodnutí DO stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k napojení stavby

26 Velký počet účastníků řízení víc než 30 (§ 144 spr. řádu) v žádosti účastníci řízení podle § 109 odst. e) a f) identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru (sousedé) oznámení o zahájení řízení u velkého počtu účastníků jsou „sousedé“ identifikováni stejně doručuje se s využitím § 144 odst. 5 spr. řádu

27 Námitky účastníků řízení proti projektové dokumentaci, –způsobu provádění a užívání stavby –požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. jinak se k námitkám nepřihlíží uvést skutečnosti, které –zakládají jeho účastenství –důvody podání námitek;

28 Veřejnoprávní smlouva § 116 na návrh stavebníka návrh jako žádost SÚ návrh buď přijme nebo odmítne po uzavření smlouvy souhlas třetích osob SÚ vyznačí účinnost smlouvy účinnost zaniká –nebyla-li stavba v době platnosti VPS zahájena, –před zahájením upuštěním od záměru smlouva je přezkoumatelná podle správního řádu

29 Změna stavby před dokončením § 118 před zahájením nebo v průběhu výstavby soulad s územním rozhodnutím nebo změna ÚR rozhodnutím stavební úřad nebo certifikát AI schválení změny rozhodnutím zápisem do stavebním deníku pokud –nedotýká se práv třetích osob –souhlasí DO –soulad s územním rozhodnutím § 118 SZ

30 Zákaz užívání stavby § 119 odst. 2 stavba není provedena v souladu s –územním rozhodnutím –povolením stavby –se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, –s OTP –skutečné provedení stavby nebo její užívání bude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

31 Předčasné užívání § 123 SZ časově omezené povolení jde o způsob užívání před jejím úplným dokončením neprokazuje se veřejný zájem odlišit od povolení užívání části stavby schopné samostatného užívání dohoda se stavebním podnikatelem po dokončení žádost o kolaudační souhlas

32 Zkušební provoz § 124 SZ ověřuje se funkčnost a vlastnosti provedené stavby ve stavebním povolení na základě požadavku dotčeného orgánu žádosti stavebníka v jiném odůvodněném případě stanovit rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu. vyhodnocení výsledků zkušebního provozu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

33 Dokumentace skutečného provedení stavby § 125 SZ uchovávat po celou dobu trvání stavby, předává se dalšímu vlastníkovi nedochovala se, nebyla pořízena, není v náležitém stavu –povinnost pořídit dokumentaci skutečného stavu nejsou-li zachovány doklady, z nichž lze zjistit účel užívání platí, že byla určena k účelu pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena pokud vybavení vyhovuje více účelům má se za to, že je určena k účelu, ke kterému je užívána bez závad dokumentace skutečného provedení nebo pasport není vybraná činnost

34 Dokumentace skutečného provedení stavby § 125 vlastník uchovávat dokumentaci po celou dobu trvání stavby nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možno zjistit účel, ke kterému byla stavba povolena platí, –že byla povolena k účelu ke kterému je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena vyhotovit –dokumentaci skutečného provedení stavby –nebo pasport

35 Změna užívání stavby § 126 užívat stavbu jen k povolenému účelu –kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas –k účelu vymezenému v povolení stavby (SP, ohlášení) změna v užívání jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu pokud je změna v užívání podmíněna změnou dokončené stavby, –která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, postupuje se podle § 105 až 117 po dokončení změny stavby §120 nebo 122.

36 Nařízení odstranění stavby § 129 Pouze z důvodů v zákoně uvedených –stavbu bez potřebného povolení lze dodatečně povolit –nevyžadovala povolení, ale je v rozporu s předpisy –příslušné povolení bylo v přezkumu zrušeno vede se opakované řízení –uplynula doba trvání pak k žádosti změna užívání, prodloužení lhůty nebo stavba trvalá

37 Důvody nařízeného odstranění závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a vlastník ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav; nevztahuje se na kulturní památky vlastníku nebo s jeho souhlasem stavebníkovi prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena, u dočasné stavby uplynula doba trvání u níž bylo stavební povolení zrušeno podle §176 odst. 5,§176 stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení stavby, ale je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy, nařídí se vlastníkovii staby nebo nebo vlastníkovi pozemku, není-li vlastník stavby znám,

38 Dodatečné povolení stavby nejdříve zahájení řízení z moci úřední poučí o možnosti požádat o dodatečné povolení –byla-li žádost podána před zahájením řízení má se za to, že byla podána v den zahájení řízení žádost podána přeruší se řízení žadatel předloží podklady jako ke stavebnímu řízení u stavby vyžadující pouze územní rozhodnutí podklady jako k územnímu řízení účastníci řízení podle okolností podle § 109 nebo § 85

39 Povinnosti stavebníka není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území, není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, není v rozporu s OTP nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

40 Opakované stavební řízení (§ 129 odst. 1 písm. e) a odst. 5) stavba postavena podle rozhodnutí nebo opatření vyžadované stavebním zákonem rozhodnutí (opatření) zrušeno a stavba nebyla povolena v opakovaném řízení opakované řízení k původní žádosti doplnění podkladů jen v rozsahu nezbytném pro opakované řízení nebude-li stavba v opakovaném řízení povolena SÚ bez předchozího řízení nařídí její odstranění

41 Stavba dočasná písmeno f) uplynula doba trvání u stavby dočasné v oznámení zahájení řízení o odstranění stavby poučí vlastníka o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů žádost –o změnu v užívání dočasné stavby spočívající v prodloužení doby jejího trvání –nebo ve změně na stavbu trvalou Pokud vlastník stavby tuto žádost podá, stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší a vede řízení o podané žádosti; na řízení se přiměřeně vztahuje ustanovení §127§127 Bude-li žádosti vyhověno, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví

42 Nepovolené odstranění části stavby obnovení předcházejícího stavu stavby, u které byly bez stavebního povolení nebo ohlášení anebo v rozporu s ním provedeny stavební úpravy spočívající v odstranění některé části stavby, postupuje stavební úřad podle odstavců 2 a 3 přiměřeně.

43 Projektová dokumentace k odstranění stavby pokud odstranění části stavby bude vyžadovat provedení prací k zabezpečení stavebně technického stavu stavby a podmínek pro její užívání a k jejich provedení je nezbytná projektová dokumentace nebo jiné podklady, nařídí stavební úřad vlastníku stavby, aby je opatřil ve stanovené lhůtě jinak je opatří SÚ sám na tento postup musí vlastníka stavby předem upozornit.

44 Účastníci řízení povinný, osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je odstraňovaná stavba umístěna nebo stavbám na těchto pozemcích osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, –a tato práva mohou být odstraňováním stavby přímo dotčena.

45 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novele zák. č. 350/2012 Sb. V odní zákon č. 254/2001 Sb. Praha 2.12.2013 Přednáší JUDr.Václava Koukalová Jaroslava Nietscheová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google