Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní rozhodování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní rozhodování."— Transkript prezentace:

1 Územní rozhodování

2 Legislativní vymezení
ZÁKONY Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích VYHLÁŠKY Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a další

3 Pojmy STAVBA – veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. ZMĚNA STAVBY Nástavba = stavba se zvyšuje Přístavba = stavba se půdorysně rozšiřuje Stavební úpravy = nemění se výška ani půdorys (vnitřní úpravy) TERÉNNÍ ÚPRAVY – zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební práce (ne hornická činnost) ZAŘÍZENÍ – informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení.

4 Stavební úřady Obecné stavební úřady Speciální stavební úřady pro:
magistráty a obce s pověřeným obecním úřadem a další – 705 (II. – PÚ, III. – ORP) krajské úřady – 13 (mimo Prahy) Ministerstvo pro místní rozvoj Speciální stavební úřady pro: stavby letecké stavby drah a na dráze stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací stavby vodních děl Vojenské a jiné stavební úřady: vojenské - území vojenských újezdů Ministerstvo obrany - stavby pro obranu státu (mimo území vojenských újezdů) Ministerstvo vnitra - stavby pro bezpečnost (Policie, Policejní akademie, Hasičský záchranný sbor, Úřad BIS aj.) Ministerstvo spravedlnosti - stavby pro účely vězeňské služby Ministerstvo průmyslu a obchodu - jaderná zařízení, stavby pro těžbu, zpracování transport a ukládání radioaktivních surovin

5 Územní rozhodování Územní rozhodování je stěžejní činností při ovlivňování využívání území. Spadá pouze do kompetence obecných stavebních úřadů (veškeré území mimo vojenské újezdy) a újezdních úřadů (území vojenských újezdů). Nespadají tedy do kompetence speciálních stavebních úřadů. Předmětem je rozhodování o změnách v území, které spočívají v: umisťování staveb změnách staveb změnách způsobu využívání území stanovení ochrany důležitých zájmů v území Za tímto účelem vydává stavební úřad územní rozhodnutí o: umístění stavby nebo zařízení (dále jen „o umístění stavby“) změně využití území změně stavby a o změn vlivu stavby na využití území (dále jen „o změně stavby“) dělení nebo scelování pozemků ochranném pásmu

6 Územní rozhodnutí o umístění stavby
vymezuje stavební pozemek umisťuje navrhovanou stavbu stanoví její druh a účel stanoví podmínky pro: její umístění zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení nebo ohlášení napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Rozhodnutí o umístění stavby vyžadují všechny stavby mimo staveb taxativně uvedených v zákoně (negativní vymezení). Jedná se např. o: informační a reklamní zařízení do 0,6 m2 stožáry na vlajky do výšky 8 m, bleskosvody opěrné zdi do výšky 1,0 m, propustky na komunikacích přenosné stavby, pokud doba umístění nepřesáhne 30 dnů Pozn. vymezení se nevztahuje na kulturní památky a u určitých typů staveb také na památkové rezervace, zóny a jejich ochranná pásma

7 Jak to asi vypadá

8 Jak to asi vypadá

9 Územní rozhodnutí o změně využití území
Rozhodnutí o změně využití území stanoví: nový způsob využití území podmínky pro nové využití Rozhodnutí o změně využití území vyžadují: terénní úpravy stanovení dobývacího prostoru manipulační plochy, prodejní plochy, tržiště hřbitovy změny druhu pozemku nad 300 m2 – zřizování, rušení, úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů aj. úpravy pozemků s vlivem na schopnost vsakování vody

10 Územní rozhodnutí o změně stavby
Rozhodnutí o změně stavby stanoví: podmínky pro požadovanou změnu stavby a její nové využití podmínky upravující vliv na životní prostředí a nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Rozhodnutí o změně stavby vyžadují: nástavby (stavba se výškově zvětšuje) přístavby (stavba se půdorysně zvětšuje) Pozn. přístavba je vždy provozně (dveřmi) propojená se stávající stavbou, pokud ne, jedná se o dvě stavby vedle sebe a povoluje se umístění stavby, ne změna stavby změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby na okolí Rozhodnutí o změně stavby nevyžadují: stavební úpravy udržovací práce Pozn. nemají územní nároky

11 Územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Územní rozhodnutí o ochranném pásmu
stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků. Smyslem je zajistit, aby každá část pozemku po rozdělení nebo pozemek sám po scelení byly přístupné z veřejně přístupné komunikace. Územní rozhodnutí o ochranném pásmu: chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními vlivy. Pozn. – územní rozhodnutí se nevydává, jestliže podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo na jeho základě (ochranné pásmo kulturní památky)

12 Posuzování záměru V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s: vydanou územně plánovací dokumentací cíli a úkoly územního plánování (charakter území, ochrana architektonických a urbanistických hodnot) požadavky stavebního zákona a prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu požadavky zvláštních právních předpisů stanovisky dotčených orgánů hájících veřejný zájem

13 Procesní úprava Územní řízení je správním řízením, tzn. použijí se ustanovení správního řádu (obecný předpis) a stavebního zákona (speciální předpis) Návrhové řízení – žadatel podá žádost a potřebné podklady (dokumentace pro územní řízení, potřebná vyjádření, stanoviska dotčených orgánů aj.) Stavební úřad stanoví okruh účastníků řízení. Stavební úřad oznámí zahájení řízení a konání ústního jednání, je-li to účelné, spojí je s ohledáním na místě záměru. O průběhu se pořídí protokol. Žadatel má povinnost zajistit, aby informace o jeho záměru byla vyvěšena na místě určením stavebním úřadem nebo jiném vhodném veřejně přístupném místě u předmětné stavby nebo pozemku bezodkladně po nařízení ústního jednání až do doby konání tohoto ústního jednání. Stavební úřad vydá rozhodnutí s náležitostmi podle správního řádu (výrok, odůvodnění, poučení), které nabývá právní moci. Zvláštní úprava doručování oproti správnímu řádu: obce s vydaným územním nebo regulačním plánem – žadateli a obci jednotlivě do vlastních rukou (dodejka nebo datová schránka), ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou obce bez vydaného územního nebo regulačního plánu – všem účastníkům jednotlivě do vlastních rukou (dodejka nebo datová schránka)

14 Platnost ÚR, spojení s dalším řízením
2 roky od nabytí právní moci SÚ může v odůvodněných případech stanovit v rozhodnutí delší dobu Netýká se ÚR o ochranném pásmu (platí po dobu trvání stavby, zařízení, chráněného útvaru). Dobu platnosti lze na základě odůvodněné žádosti podané před vypršením platnosti prodloužit. Pozbytí platnosti: Nebyla ve lhůtě platnosti podána žádost o stavební povolení, ohlášení, jiné rozhodnutí. Nebylo započato s využitím území pro stanovený účel. Stavební nebo jiné řízení bylo zastaveno nebo žádost zamítnuta po době platnosti ÚR. Spojení s dalším řízením Územní řízení lze spojit s dalšími řízeními podle stavebního zákona – se stavebním řízením, řízením o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), řízením o výjimce.

15 Zjednodušené územní řízení
Za podmínek stanovených zákonem je možné vydat územní rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení (mimo ÚR o ochranném pásmu) Podmínky: záměr je v zastavěném území nebo zastavitelné ploše záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí žádost má všechny předepsané náležitosti a je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení (vlastníků pozemků a „sousedů“) Proces Žádost splňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení: Stavební úřad vyhotoví návrh výroku územního rozhodnutí (nekoná se ústní jednání) Návrh výroku se vyvěsí na dobu 15 dní veřejnou vyhláškou na úřední desku Ve lhůtě 15 dnů po svěšení mohou účastníci podat námitky, dotčené orgány výhrady a veřejnost připomínky týkající ohrožení veřejného zájmu. Pokud: nejsou podány - uplynutím lhůty se rozhodnutí pokládá za vydané a nabývá právní moci jsou podány – stavební úřad rozhodne o tom, že probíhá „plné“ územní řízení Žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení: stavební úřad rozhodne o tom, že probíhá „plné“ územní řízení

16 Územní souhlas Za podmínek stanovených zákonem je možné vydat územní souhlas, který postačí v případech taxativně vyjmenovaných v zákoně: stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení ohlašované stavby stavby pro reklamu stavby umisťované v uzavřených prostorech, pokud se nemění vliv na okolí úpravy terénu, násypů, výkopů dle parametrech dle zákona skladové, výstavní, manipulační plochy do 200 m2 změny staveb (přístavby, nástavby) změny druhu pozemku do 300 m2 Podmínky: záměr je v zastavěném území nebo zastavitelné ploše poměry v území se podstatně nemění záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu dotčené orgány souhlasí bez podmínek záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí Proces: na základě oznámení při splnění podmínek vydá stavební úřad souhlas (není rozhodnutí), v případě nesplnění podmínek rozhodne o projednání v „plném“ územním řízení.

17 Stavební řád Tato část stavebního zákona řeší:
Provádění staveb (použité materiály, mechanická a statická odolnost, požární bezpečnost, tepelně izolační vlastnosti, ochrana proti radonu aj.) Užívání staveb kolaudace, tzn. splnění podmínek daných při povolení stavby, bezpečnost jejího užívání změny v užívání staveb – užívání pro jiný účel, než ke kterému sloužila dosud předčasné užívání - povolení užívání stavby před jejím úplným dokončením zkušební provozu - je-li nutno ověřit účinky provozu před uvedením do trvalého provozu Odstraňování staveb Stavební dozor Kontrolní prohlídky, prošetření stížností nařizování – neodkladné odstranění, zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržba stavby, vyklizení stavby, opatření na sousedním pozemku nebo stavbě aj. Správní delikty a sankce Přestupky (fyzické osoby), správní delikty (fyzické osoby podnikající a právnické osoby)

18 Ohlášení Stavební zákon taxativně vyjmenovává stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášením to však neznamená, že nevyžadují žádné opatření ve věci umístění (územní rozhodování). Namátkově: Budovy jedno nadzemní podlaží, max. 25 m2, max. 5 m výška, nepodsklepené + další podmínky stavby pro zemědělství, max. 70 m2, ostatní dtto výše zimní zahrady – jedno nadzemní podlaží, max. 40 m2, max. 5 m výška Technická infrastruktura přípojky inženýrských sítí do 50 m Další stavby a zařízení konstrukce vinic a chmelnic reklamní zařízení (určeny parametry) zásobníky, nádrže oplocení opěrné zdi do výšky 1 m Terénní úpravy malého rozsahu (určeny parametry)

19 Ohlášení Stavby vyžadující ohlášení jsou taxativně vymezeny stavebním zákonem, namátkově: Stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2, max. 1 podzemní podlaží hl. 3 m, max. 2 nadzemní podlaží a podkroví Podzemní stavby do 300 m2 a hloubky 3 m Stavby do 25 m2, max. 5 m výška, 1 nadzemní podlaží, podsklepené do hl. 3 m Terénní úpravy většího rozsahu (více než parametry bez ohlášení) Proces: Podání ohlášení včetně náležitostí (projektová dokumentace, vyjádření, závazná stanoviska dotčených orgánů, u zákonem stanovených staveb dále doklad o tom, že stavebník prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb aj.) Podání, které nemá náležitosti se usnesením odloží. Pokud je podání v pořádku a ohlášená stavby splňuje parametry pro ohlašované stavby, vydá stavební úřad souhlas s provedením ohlášené stavby a to: písemně mlčky (tzv. konkludentní souhlas) – pokud není písemný souhlas doručen do 40 dnů, pak platí, že stavební úřad udělil souhlas mlčky Pokud je ohlášení stavby v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu, regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo souhlasem, stavební úřad provedení stavby zakáže.

20 Stavební řízení Stavebnímu řízení podléhají všechny ostatní stavby, které vyžadují opatření pro jejich provedení, ale svými parametry se „nevejdou“ do ohlášení. Stavební řízení je správní řízení zakončené vydáním rozhodnutí, tzn.: žadatel podá žádost se všemi náležitostmi (projektová dokumentace, vyjádření, závazná stanoviska a další podklady) stavební úřad stanoví okruh účastníků stavební úřad oznámí zahájení stavebního řízení, kde: nařídí ústní jednání, určí den, hodinu a místo, v rámci kterého je možné provést obhlídku místa stavby, o průběhu se sepíše protokol stanoví lhůtu pro možnost vyjádření účastníků řízení a uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad vydá rozhodnutí (správní řád – výrok, odůvodnění, poučení), kterým stavbu povolí – pak stanoví podmínky pro provedení stavby – nebo zamítne. Po nabytí právní moci má stavebník právo (nikoli povinnost) stavbu realizovat. Stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Platnost nepozbývá, pokud je v této lhůtě stavba zahájena. V odůvodněných případech lze platnost prodloužit (podání žádosti před termínem vypršení platnosti)

21 Autorizovaný inspektor – zkrácené SŘ
Říká se tomu „privatizaci státní správy“ – činnost (pouze v oblasti stavebního řízení), kterou vykonávají stavební úřady (státní správa), vykonává soukromá osoba. Stavebník může uzavřít smlouvu s autorizovaným inspektorem dohodu o provedení kontroly projektové dokumentace. Autorizovaný inspektor provede kontrolu projektové dokumentace a přiložených podkladů (stanoviska DO, vyjádření účastníků) a pokud je vše v pořádku (z pohledu stavebního zákona, resp. aspektů prověřovaných ve stavebním řízení), vydá certifikát. Stavebník poté stavbu oznámí SÚ a přiloží certifikát a projektovou dokumentaci ověřenou AI. V případě námitek uplatněných ve vyjádřeních se je AI pokusí s účastníky vypořádat. Pokud se nepodaří vypořádáním odstranit rozpory, předloží je stavebnímu úřadu, ten: provede jejich vypořádání stejným způsobem jako ve správním řízení rozhodne, že stavba je nezpůsobilá pro zkrácené řízení

22 Veřejnoprávní smlouvy
V oblasti územního rozhodování i stavebního řádu lze některé úkony provádět formou veřejnoprávních smluv VPS lze uzavřít: ve stavebním řádu pro: Stavby podléhající vydání stavebního povolení v územním rozhodování pro: Územní rozhodnutí o umístění stavby Územní rozhodnutí o změně využití území Územní rozhodnutí o změně stavby Jedná se o dvoustranný právní akt podle správního řádu, strany smlouvy – stavebník a stavební úřad Předem musí souhlasit dotčené orgány Zapracuje se popis stavby a podmínky obdobně jako v rozhodnutí Smlouva je platná podpisem obou stran, účinná podpisy tzv. třetích osob, tj. osob, které by jinak byly účastníky správního řízení Nelze se odvolat a nenabývá právní moci, ale souhlasem třetích stran účinnosti.

23 Užívání staveb - kolaudace
Užívání dokončené stavby (kolaudace) Stavby určené pro užívání stavebníkem: Stavebník oznámí záměr započít s užíváním stavby a doloží potřebné doklady (revize, geometrický plán aj.) SÚ provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ověří, zda je stavba dokončená, bezpečná, schopná užívání a zda je provedena v souladu s PD V případě, že je stavba v pořádku nevydává se žádný písemný doklad (souhlas, sdělení, vyjádření, rozhodnutí) a uplynutím 30 dnů je možno stavbu užívat (souhlas mlčky tzv. konkludentní souhlas) V případě, že jsou zjištěny závady, užívání rozhodnutím zakáže, po odstranění závad vydá souhlas Stavby určené k užívání jinými osobami než stavebníkem: Stavebník podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a doloží potřebné doklady (revize, geometrický plán) Stavební úřad provede kontrolní prohlídku – viz výše V případě, že je stavba v pořádku, vydá SÚ kolaudační souhlas V případě, že jsou zjištěny závady, užívání rozhodnutím zakáže, po odstranění závad vydá kolaudační souhlas

24 Užívání staveb – další případy
Předčasné užívání stavby Lze povolit pokud nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí bezpečnost a zdraví nebo životní prostředí Zkušební provoz Ověřuje se funkčnost a vlastnosti provedené stavby, např. měření vlivu provozů (hluk, emise), měření funkčnosti technologií (ČOV) aj. Změny užívání U dokončených staveb v závislosti na tom, k čemu jsou určeny a na záměru budoucího využití (buď se stavebními zásahy nebo bez nich), např. z prodejny na kancelář; z kanceláře na provozovnu služeb (kadeřnictví); z kadeřnictví na ordinaci; z ordinace na restauraci; z garáže doma na pedikúru aj.

25 Další kompetence Povolení odstranění staveb - mlčky, souhlasem, rozhodnutím Dodatečné povolení stavby - nejdříve řízení o nařízení odstranění stavby, pokud tomu nic nebrání, lze v rámci tohoto řízení dodatečně povolit, ale potom sankce Nařizování neodkladné odstranění stavby nutné zabezpečovací práce nezbytné úpravy údržba stavby vyklizení stavby opatření na sousedním pozemku nebo stavbě Správní delikty a sankce Fyzická osoba – přestupek Fyzická osoba podnikající a právnická osoba – správní delikt V obou případech čtyři skupiny pokut do 200 tis., do 500 tis., do 1 mil., do 2 mil. Kč

26 Děkuji za pozornost a vstřícnost 


Stáhnout ppt "Územní rozhodování."

Podobné prezentace


Reklamy Google