Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské právo procesní. Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské právo procesní. Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001."— Transkript prezentace:

1 Občanské právo procesní

2 Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční řád)

3 Hlavní cíl OSŘ: zajistit spravedlivou ochranu soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob SoudyÚčastnící CŘ

4 Soudy § 2 OSŘ: V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno.

5 Činnost soudů projednávají a rozhodují ◦ spory vyplývají z poměrů soukromého práva (§ 7 OSŘ) ◦ a jiné právní věci výkon rozhodnutí (nebyla splněna dobrovolně)

6

7 Občanské soudní řízení § 3: … je jednou ze záruk spravedlnosti a práva, slouží upevňování a rozvíjení zásad soukromého práva. Každý se může domáhat u soudu ochrany soukromého práva, které bylo ohroženo nebo porušeno. Právo na soudní ochranuPrávo na spravedlivý proces

8 Právo na spravedlivý proces Právo na spravedlivý proces a nezávislost soudů jsou obsahem pojmu právní stát Nazýváno též právo na řádný/ férový proces, angl. fair trial, franc. proces équitable Dopadá na všechna řízení před orgány veřejné moci, nikoli pouze na řízení před soudem Obsaženo v hlavě páté Listiny (právo na soudní a jinou právní ochranu), hlavě čtvrté Ústavy ČR a v některých ustanoveních mezinárodních smluv (např čl. 6 (Evropské) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod)

9 Obsah práva na spravedlivý proces na soudní ochranu Listina, čl. 36 „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu“ ◦ Každý : každá FO, dle povahy věci i PO ◦ Domáhat se : aktivní činnost… jde tedy o právo na soudní a jinou právní ochranu, (právo nikoli povinnost)  zásada vigilantibus iura - ať si každý střeží svá práva ◦ Stanovený postup : předepsaný proces, je nutno dodržet určitý postup při domáhání se svého práva, jinak nemusí být soudní ochrana poskytnuta Tyto 3 principy musí být zachovány souběžně (jsou kumulativní)

10 Jak soud postupuje? Dle zákona ( v. nezávislost soudnictví) Je povinen poučit účastníky řízení o jejich právech a povinnostech Je povinen postupovat předvídatelně § 6 OSŘ: V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny.

11 Jak vybrat soud? Pravomoc Příslušnost souhrn oprávnění a povinností, věcná které zákon přiznává soudům místní k výkonu jejich činnostifunkční Když je daná pravomoc soudu, zjišťujeme soud příslušný

12 Věcná a místní příslušnost Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich. Jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne jeho zahájení

13 Občanskoprávní pravomoc Soudy projednávají a rozhodují věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných i obchodních vztahů. Jedná se o vztahy upravené NOZ, ZOK, zákoníkem práce, a dalšími právními normami, které s uvedenými základními předpisy souvisejí

14 Nedostatek pravomoci Zjistí-li soud, že věc nespadá do jeho pravomoci, řízení usnesením zastaví. Po právní moci tohoto usnesení postoupí soud věc kompetentnímu orgánu.

15 Kompetenční konflikt Pokud dojde ke sporu o pravomoc mezi soudy a jinými státními orgány, jedná se o tzv. kompetenční konflikt, který řeší zvláštní senát složený ze soudců Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu

16 Příslušnost soudů Věcnou (druhovou, předmětovou) – vymezuje okruh působnosti mezi jednotlivými druhy soudů : určuje, který stupeň soudů má rozhodovat o určitých věcech v prvním stupni, řeší ji občanský soudní řád (§9 OSŘ), k řízení v 1. stupni jsou většinou příslušné okresní soudy.

17 Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně v případech uvedených v §9 odst. 2 OSŘ (např. ve sporech o vzájemné vypořádání úhrady přeplatku na dávce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi a ve sporech o vzájemné vypořádání regresní náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění).

18 Krajské soudy jako soudy prvního stupně dále rozhodují v některých obchodních věcech (ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a členy jejich orgánů nebo likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánů nebo likvidace, ve věcech ochrany názvu a pověsti právnické osoby, ve sporech z koupě závodu, pachtu závodu nebo jeho části).

19 Od 1.1.2014 pro řízení o sporech ze závazkových vztahů, a to i mezi podnikateli, budou v prvním stupni příslušný okresní soudy. Ve druhém stupni rozhodují soudy o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů (příslušný krajský soud) a krajských soudů (vrchní soud).

20 funkční – vymezuje rozsah působnosti mezi soudy různého druhu při projednání téže věci po sobě: zákon určuje pravidla pro funkční příslušnost soudů jak v řízení odvolacím, tak v řízení dovolacím, jediným dovolacím orgánem proti rozhodnutí krajských a vrchních soudů jako soudů odvolacích se stal Nejvyšší soud.

21 místní – vymezuje rozsah působnosti mezi jednotlivými soudy téhož druhu a úrovně Obecným soudem fyzické osoby je okresní soud dle bydliště nebo kde se FO zdržuje. Obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

22 Prorogatio fori Řízení ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti se mohou písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. Tato tzv. prorogační dohoda musí být uzavřena písemně a musí být k pak samotné žalobě přiložena

23 Základní principy soudnictví a civilního procesu Jsou to principy odpovídající právu na spravedlivý proces : princip předvídatelnosti nezávislost a nestrannost soudů a soudců princip zákonného soudu a zákonného soudce princip rovnosti právo na právní pomoc princip veřejnosti princip ústnosti a přímosti princip hospodárnosti

24 tzv. odvětvové principy civilního procesu : zásada dispoziční a zásada oficiality zásada projednací zásada vyšetřovací zásada volného hodnocení důkazů legální teorie důkazní

25 THE END THANKS FOR YOUR ATTENTION


Stáhnout ppt "Občanské právo procesní. Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001."

Podobné prezentace


Reklamy Google