Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon rozhodnutí – obecná část I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon rozhodnutí – obecná část I."— Transkript prezentace:

1 Výkon rozhodnutí – obecná část I.
(obecně, pojem, podmínky, zásady, subjekty)

2 Vykonávací řízení Samostatným druhem civilního procesu
Není automatickým pokračováním nalézacího řízení Účelem je ochrana procesních vztahů založených vykonatelným rozhodnutím.

3 Právní úprava Část šestá o.s.ř. – první hlava – obecná ustanovení, druhá až sedmá – jednotlivé způsoby výkonu na peněžitá plnění, osmá hlava-výkon rozhodnutí na nepeněžitá plnění Subsidiární použití části první až čtvrté o.s.ř. Třeba terminologicky odlišovat od „exekučního řízení“ dle exekučního řádu

4 Podmínky Podmínky, za nichž je možno rozhodovat ve věci samé.
Stejné jako pro nalézací řízení (pravomoc, příslušnost, způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost, soudní poplatek apod.) + zvláštní podmínka – existence titulu pro výkon rozhodnutí.

5 Zásady vykonávacího řízení
Společné s nalézacím řízením: Dispoziční – pouze na návrh, výjimka – výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí (+ výkon předběžného opatření dle § 76b o.s.ř.) Materiální pravdy Volného hodnocení důkazů Projednací

6 Zásady vykonávacího řízení
2. Opačné proti nalézacímu řízení: Legálního pořádku – fáze nařízení výkonu rozhodnutí a provedení výkonu rozhodnutí Neveřejnosti – není bezvýjimečná

7 Zásady vykonávacího řízení
3. Zvláštní – pouze pro výkon rozhodnutí: Přednosti Časové priority Proporcionality Obrany a ochrany povinného a třetích osob

8 Obrana a ochrana povinného a třetích osob
Ochrana – pasivní, vyplývá přímo ze zákona Obrana – aktivní, procesní úkony povinného a třetích osob Její záruky jsou upraveny jak obecně – první hlava šesté části, tak zvláštně u jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí

9 Obrana a ochrana povinného a třetích osob
Výkon nesmí být prováděn ve větším rozsahu, než jaký stačí k uspokojení oprávněného a než jaký oprávněný navrhl. Nesmí být prováděn jiným než zákonem stanoveným způsobem. Způsob provedení výkonu rozhodnutí nesmí být zřejmě nevhodný /proporcionalita/. Výkon rozhodnutí nesmí být zřejmě neúčelný. Nesmí postihovat majetek třetích osob – excindační žaloba Důsledky nerespektování – odklad výkonu rozhodnutí, zastavení výkonu rozhodnutí. U jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí zvláštní právní úprava – např. základní nepostižitelná částka, věci vyloučené z výkonu rozhodnutí apod.

10 Formy výkonu rozhodnutí
Výkon rozhodnutí upravený o.s.ř. Výkon rozhodnutí dle TZ (kromě peněžitých trestů) Výkon rozhodnutí ve správním řízení Výkon rozhodnutí daňovými orgány

11 Druhy výkonu rozhodnutí
1.Výkon rozhodnutí k uspokojení pohledávek na peněžitá plnění 2. Výkon rozhodnutí k uspokojení pohledávek na nepeněžitá plnění 3. Výkon rozhodnutí o úpravě výchovy nezletilých dětí a o úpravě styku rodičů s nezletilými dětmi. 4. Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným

12 Způsoby výkonu rozhodnutí
Výkon rozhodnutí na peněžitá plnění

13 Způsoby výkonu rozhodnutí 2. výkon rozhodnutí na nepěžitá plnění

14 Subjekty vykonávacího řízení
Účastníci – oprávněný a povinný, za zákonem stanovených podmínek i jiné osoby Jsou-li nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy majetkové hodnoty nebo práva patřící do společného jmění manželů, je účastníkem řízení, pokud jde o tyto majetkové hodnoty, i manžel povinného. Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze nařídit a provést výkon rozhodnutí, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo právo z rozhodnutí.(prokazuje se listinou vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem).

15 Společné jmění manželů
Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů smlouvou rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.

16 Subjekty vykonávacího řízení
2. Soud – vždy obsazen samosoudcem, úkony soudu mohou provádět i vyšší soudní úředníci, justiční čekatelé, soudní tajemníci, soudní vykonavatelé.

17 Subjekty vykonávacího řízení Soud
Pravomoc – dána zákonem, širší než v nalézacím řízení Příslušnost – věcná – vždy okresní - místní – obecný soud povinného - výživné nezletilého dítěte – dle bydliště dítěte (včetně možnosti přenesení příslušnosti) - výlučná místní příslušnost pro: Prodej podniku – v jehož obvodu je podnik Jde-li o nemovitost – v jehož obvodu je nemovitost


Stáhnout ppt "Výkon rozhodnutí – obecná část I."

Podobné prezentace


Reklamy Google