Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exekuční řízení Mgr. Petra Kasalová 26.března 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exekuční řízení Mgr. Petra Kasalová 26.března 2013."— Transkript prezentace:

1 Exekuční řízení Mgr. Petra Kasalová petra.kasalova@centrum.cz 26.března 2013

2 Pojem exekučního řízení •nucený výkon exekučních titulů •fáze:1. vznik závazku (dluhu) 2. vydání exekučního titulu 3. exekuční řízení

3 Závazek (dluh) •dluh, povinnost, závazek, pohledávka •povinnost splnit závazek •vznik závazku – zejména ze smluv a jiných právních úkonů, ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení •pokud není závazek splněn dobrovolně → podání k soudu (žaloba, návrh na vydání platebního rozkazu) •povinnost tzv. předžalobní výzvy – odeslána (NE doručena) nejpozději 7 dnů před podáním žaloby na plnění, popř. návrhu na vydání platebního rozkazu – poslední šance k dobrovolnému splnění povinnosti – význam pro přiznání náhrady nákladů řízení soudem

4 Exekuční titul •rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení platební rozkaz, předběžné opatření, soudem schválený smír atd.) •vykonatelná rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění •rozhodnutí a smíry rozhodčích orgánů

5 Exekuční titul •platební rozkaz »uplatněno právo na peněžité plnění, které vyplývá z žalobcem uvedených skutečností »doručení do vlastních rukou »lhůta 15 dnů ke splnění povinnosti / k podání odporu »pokud nelze doručit do vlastních rukou nebo pokud včas podán odpor → nařízeno jednání (vydán r o z s u d e k) •rozsudek »lze doručit tzv. fikcí »stanovena lhůta ke splnění povinnosti »ze zákona: 3 dny / 15 dnů »stanovena soudem

6 Exekuční titul •stanovena lhůta ke splnění povinnosti •uplynutím lhůty je rozhodnutí vykonatelné •dokládá právo věřitele – podkladem pro podání návrhu na zahájení exekučního řízení

7 Výkon rozhodnutí vs. exekuce •zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád •provádí soud •pouze jeden způsob výkonu •místně a věcně příslušný soud •pouze zákonem vymezené věci •zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád (subsidiarita OSŘ) •provádí soudní exekutor •současně více způsobů provádění exekuce •bez územního principu (volba na oprávněném) •vymáhání jakékoliv povinnosti

8 Exekuční řízení •zahajuje se na návrh oprávněného »pokud povinný dobrovolně nesplní povinnost stanovenou exekučním titulem •účastníci: »povinný »oprávněný »manžel/manželka – postihuje-li se majetek v SJM »právní nástupce povinného, oprávněného – dojde-li k převodu nebo přechodu práv nebo povinnost

9 Exekuční návrh •náležitosti exekučního návrhu: »obecné náležitosti podání: označení exekutora + sídlo, kdo návrh činí, které věci se týká, co se tím sleduje, datum, podpis »zvláštní náležitosti návrhu: pro FO - jméno + příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, RČ nebo datum narození; pro PO - obchodní firma/název, sídlo, IČ; označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být vymožena (v jakém rozsahu je již splněna) »přílohy: originál/úředně ověřená kopie exekučního titulu s potvrzením vykonatelnosti

10 Novela Exekučního řádu •zákon č. 396/2012 Sb. •účinnost od 1.1.2013 •zavádí „dvoukolejnost“ •pro exekuční řízení zahájená do účinnosti této novely (tj. do 31.12.2012) platí stávající právní úprava •v exekučních řízeních zahájených po 1.1.2013 se postupuje podle EŘ ve znění novely

11 Postup v exekučním řízení 2012 •návrh na nařízení exekuce •žádost o pověření •usnesení o nařízení exekuce •výzva ke splnění povinnosti – do 15 dnů od doručení •exekuční příkaz 2013 •návrh na nařízení exekuce •žádost o pověření •pověření •vyrozumění o zahájení exekuce •výzva ke splnění povinnosti – do 30 dnů od doručení •exekuční příkaz

12 Pověření soudního exekutora •do 15 dnů od doručení návrhu požádá soudní exekutor exekuční soud o pověření a nařízení exekuce •soud vydá pověření do 15 dnů •pověření NENÍ soudním rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům (tzn. nenabývá právní moci)

13 Vyrozumění o zahájení exekuce •doručuje se: •oprávněnému – do 15 dnů ode dne doručení pověření •povinnému – nejpozději s prvním exekučním příkazem –s vyrozuměním se povinnému zasílá: »exekuční návrh »kopie exekučního titulu »výzva ke splnění vymáhané povinnosti – lhůta 30 dnů •orgánům a osobám, je-li to potřebné pro vedení exekuce •katastrálnímu úřadu v jehož územním obvodu má soudní exekutor sídlo – pokud má povinný v katastru nemovitostí zapsané vlastnické právo k nemovitosti

14 Postup soudního exekutora •rychle, účelně •úkony činí i bez návrhu •postup směřuje k provedení exekuce •provedení exekuce = vymožení pohledávky včetně jejího příslušenství, nákladů exekuce a nákladů oprávněného

15 Výzva ke splnění povinnosti •do 30 dnů od doručení •podle výše vymáhaného nároku (tj. jistina + úroky + náklady nalézacího řízení) se stanoví náklady soudního exekutora: –minimální náklady »3.000,- Kč odměna »3.500,- Kč hotové výdaje »1.365,- Kč DPH z částky 6.500,- Kč »tj. 7.865,- Kč –snížené náklady »50% z odměny podle § 6 vyhlášky č. 330/2001 Sb.

16 Odměna soudního exekutora •pokud není nárok uhrazen ve lhůtě 30 dnů, počítají se náklady exekutora podle § 6 vyhlášky č. 330/2001 Sb.: »15 % ze základu do 3.000.000,- Kč »10 % ze základu do 40.000.000,- Kč »5 % ze základu do 50.000.000,- Kč »1% ze základu do 250.000.000,- Kč »+ hotové výdaje »+ DPH

17 Opravné prostředky v exekučním řízení •usnesení o nařízení exekuce »o d v o l á n í - do 15 dnů od doručení »lze namítat skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce •pověření »není rozhodnutím, nedoručuje se účastníkům – NELZE proti němu podávat opravný prostředek •v exekučních řízeních zahájených od roku 2013 lze podat n á v r h n a z a s t a v e n í e x e k u c e – do 30 dnů od doručení výzvy ke splnění povinnosti •proti exekučnímu příkazu NENÍ opravný prostředek přípustný

18 Opravné prostředky v exekučním řízení •proti rozhodnutí exekutora lze podat o d v o l á n í •odvolání NELZE podat proti »exekučnímu příkazu »usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu (novela 2013) »příkazu k úhradě nákladů exekuce »rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu •lhůta 15 dnů od doručení •rozhoduje Krajský soud, v jehož obvodu působí exekuční soud

19 Exekuční příkaz (dále jen „EP“) •příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v EŘ •princip proporcionality •má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle OSŘ •podle EP nelze exekuci provést před: »uplynutím lhůty 30 dnů ke splnění vymáhané povinnosti »PM rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, pokud byl podán ve lhůtě podle 30 dnů »právní mocí EP •NENÍ přípustný opravný prostředek

20 Účinky exekučního příkazu •povinný nesmí nakládat s majetkem, který je postižený exekučním příkazem – nesmí ho převádět na třetí osoby, zatížit ho, ani s ním jinak nakládat – takový právní úkon by byl neplatný (relativně) •účinky vydaných EP zanikají provedením exekuce, zastavením exekuce

21 Exekuční příkaz •Náležitosti EP: »exekuční soud »označení exekutora »exekuční titul a orgán, který jej vydal »označení účastníků (RČ povinného) »označení povinnosti, která má být vymožena »způsob provedení exekuce »označení osob, kterým se EP doručuje »výrok »poučení o odvolání »den a místo vydání EP »podpis exekutora

22 Způsoby provedení exekuce •pouze zákonem stanovenými způsoby •exekuci lze provést i více způsoby současně •přikázání pohledávky •srážky ze mzdy a jiných příjmů •správa nemovitosti •pozastavení řidičského oprávnění •zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech •prodej movitých / nemovitých věcí •postižení podniku

23 Manželka/manžel povinného •v exekučních řízeních zahájených od roku 2013 LZE postihnout majetek manžela/manželky povinného »pokud dluh vznikl za trvání SJM

24 Srážky ze mzdy •nezabavitelná částka •sráží se pouze 1/3 •přednostní pohledávky – sráží se 2/3 •NELZE srážet ve větším rozsahu •oznamovací povinnost (povinný, zaměstnavatel) – do 1 týdne

25 Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu •na žádost povinného vyplatí peněžní ústav prostředky ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce

26 Pozastavení řidičského oprávnění •pouze pokud je vymáháno dlužné výživné •exekutor zruší exekuční příkaz, pokud »povinný je řidičem z povolání »je zaplacen nedoplatek výživného

27 Prodej movitých věcí •věci nepodléhající exekuci •soupis movitého majetku – vykonavatel uvědomí 3. osoby o soupisu a poučí je o možnosti podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu •záznam o průběhu soupisu •návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu – 30 dnů, u exekutora •exekutor rozhodne do 15 dnů »odmítne – pro opožděnost »vyhoví (vyškrtne) – se souhlasem oprávněného VŽDY »nevyhoví •žaloba na vyloučení věci – 30 dnů, u exekučního soudu •dražba – nejnižší podání 1/3 rozhodné ceny

28 Prodej nemovitostí •exekuční příkaz •usnesení o ustanovení znalce •usnesení o určení ceny •usnesení o nařízení dražebního jednání •dražba – nejnižší podání 2/3 odhadní ceny •usnesení o příklepu •do 15 dnů – návrh na předražek •usnesení o předražku •vydražitel, předražitel = vlastníkem nemovitosti •rozvrhové jednání

29 Odklad exekuce •na návrh: »podává se u exekutora, který vede exekuci »exekutor návrh o d m í t n e, pokud o něm nelze pro nedostatky věcně rozhodnout – exekutor nevyzývá k odstranění vad podání »do rozhodnutí o návrhu nečiní exekutor žádné úkony směřující k provedení exekuce »pokud exekutor návrhu n e v y h o v í do 7 dnů → postoupí jej k rozhodnutí exekučnímu soudu – ten rozhodne nejpozději do 15 dnů •bez návrhu: »pokud lze očekávat, že bude exekuce zastavena

30 Odklad exekuce •exekutor může o návrhu rozhodnout sám, pokud mu vyhoví – lhůta 7 dnů •pokud návrhu nevyhoví, postoupí jej k rozhodnutí exekučnímu soudu – ten rozhodne nejpozději do 15 dnů

31 Zastavení exekuce •na návrh povinného: »do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce »musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda je podán včas – NEMUSÍ, pokud je návrh podán ve lhůtě 30 dnů (na základě výzvy ke splnění vymáhané povinnosti) »nesrozumitelný, neurčitý, opožděný návrh soudní exekutor o d m í t n e »proti usnesení o odmítnutí lze podat o d v o l á n í – o něm rozhoduje exekuční soud

32 Zastavení exekuce •na návrh účastníka: »do 15 dnů od doručení návrhu vyzve exekutor účastníky k vyjádření »pokud všichni účastníci souhlasí nebo pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří → exekutor návrhu do 30 dnů v y h o v í »pokud exekutor návrhu nevyhoví → p o s t o u p í jej k rozhodnutí exekučnímu soudu •bez návrhu: »pokud souhlasí oprávněný •exekutor exekuci n e z a s t a v í, pokud nejsou zaplaceny náklady exekuce

33 Zánik oprávnění k vedení exekuce •exekuce byla z a s t a v e n a •pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly v y m o ž e n y •exekuční soud rozhodl o vyloučení exekutora •došlo ke změně exekutora •exekuční soud rozhodl o spojení exekučních řízení

34 Skončení exekuce •Oznámení o skončení exekuce »soudní exekutor vyrozumí všechny orgány a osoby, které exekuci evidují nebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost »oznámení není rozhodnutím »označení exekučních příkazů, jejichž účinky skončením exekuce zanikly

35 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Exekuční řízení Mgr. Petra Kasalová 26.března 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google