Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Martina Burachovičová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Martina Burachovičová"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Martina Burachovičová
Exekutorská činnost

2 Právní rámec Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád
Vyhláška č. 329/2008 Sb. - o centrální evidenci exekucí Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

3 Stavovské předpisy                 Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů               Kancelářský řád               Kárný řád               Zkušební řád               Organizační řád               Kontrolní komise               Zpracování osobních údajů               Služební průkazy               Sídlo exekutorského úřadu

4 Exekutorska komora § EŘ Seznam exekutorů

5 Exekutorský úřad- §14 1) Sídlem exekutorského úřadu je obec, ve které je sídlo okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován. Jiné sídlo v obvodu tohoto soudu si exekutor může zvolit jen po projednání s Komorou. (2) Exekutorský úřad se označí podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

6 Exekutorský úřad- osobní zajištění
Předpoklady pro výkon funkce exekutora- VŠ, bezúhonnost, občanství ČR, odborná zkouška Exekutorský koncipient- §19-22 EŘ Exekutorský kandidát- § EŘ Vykonavatel exekutora- §27 EŘ

7 Nařídit exekuci lze jen za těchto podmínek:
Exekuční řízení Nařídit exekuci lze jen za těchto podmínek: povinný nesplní svoji povinnost dobrovolně, povinnost musí být uložena rozhodnutím, oprávněný musí podat návrh, ve kterém tvrdí, že není plněno

8 Exekuční řízení Exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný a kterého soud příslušný podle § 45 (dále jen „exekuční soud“) pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

9 Součinnost 3. osob § 33 EŘ

10 Exekuční titul opatřený doložkou právní moci a vykonatelnosti je nutnou přílohou návrhu na nařízení exekuce a pověření soudní exekutora jejím provedením. Návrh podává oprávněný k okresnímu soudu podle bydliště nebo sídla povinného. Soud nařizuje exekuci do 15 dnů od doručení takového návrhu.

11 Návrh na nařízení exekuce
Exekučním titulem dle § 40 zákona č. 120/2001 exekučního řádu jsou: vykonatelná rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz) vykonatelné rozhodčí nálezy exekutorské a notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy a další

12 Náležitosti návrhu na nařízení ex.
Podává se buď soudu nebo přímo exekutorovi Exekutor musí přeposlat soudu do 15 dnů Soud musí exekuci nařídit do 15 dnů

13 Druhy exekuce na peněžité plnění na nepeněžité plnění: vyklizení
odebrání věci rozdělení společné věci provedení prací a výkonů provedení zákazů

14 Exekuční příkaz- §47 EŘ Exekutor poté, co mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo. Vzory dle způsobu provedení exekuce

15 Způsoby provedení exekuce
srážky ze mzdy a jiných příjmů přikázání pohledávky z účtu o banky přikázání jiné pohledávky postižení jiných majetkových práv (družstevní podíl, obchodní podíl) prodej movitých věcí prodej nemovitosti prodej podniku zřízení zástavního práva na nemovitosti

16 Odklad exekuce nepříznivá situace povinného (sociální, zdravotní etc)
nezaviněně trvá jen po přechodnou dobu exekuce má zvlášť nepříznivé následky pro povinného nebo jeho rodinu oprávněný nebude odkladem vážně poškozen

17 Zastavení exekuce byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat

18 Vylučovací (excindační) žaloba
může podat kdokoliv žaloba se podává k soudu proti oprávněnému musí tvrdit, že existuje právo nepřipouštějící exekuci: vlastnické právo třetích osob, jedná o nepostižitelný majetek, zvláštní zákon zakazuje takový majetek zabavit

19 Nezabavitelný majetek
běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti snubní prsten a jiné předměty podobné povahy zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě hotové peníze do částky 6.252,00 Kč (= dvojnásobek životního minima) další věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly u podnikatele: věci, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti

20 Co nelze zabavit ze mzdy
Nezabavitelná (základní) částka 2/3 životního minima + 2/3 normativní náklady na bydlení 2084 Kč =4. 620,00 Kč na každou vyživovanou osobu Kč

21 Co nelze zabavit z účtu u banky
Peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima = 6.252,00 Kč

22 Kam lze vstoupit při exekuci
do bytu, do sídla, do místa podnikání, do provozovny do skříní, schránek povinného do jiných místností povinného, které užívá

23 Co zákon dovoluje: zjednat si přístup do všech prostor
provést prohlídku prostor, nechat je otevřít provést osobní prohlídku povinného povinný musí umožnit přístup do všech prostor každý, v jehož objektu má povinný svoje místnosti, musí strpět jejich prohlídku

24 Jak se exekuce provádí § 52 EŘ- subsidiarita OSŘ
movité věci a nemovitosti se prodají v dražbě účet se zablokuje a banka z něj vyplatí peníze, zaměstnavatel zasílám povinnému jen část mzdy, zbytek odesílá věřiteli

25 Kdy exekuce končí úplným vymožením dluhu zastavením
Provedení exekuce není časově omezeno.

26 Přerušení exekuce (neprovádění)
je-li na majetek povinného nařízeno více exekucí, provádí se první v pořadí a ostatní se přerušují (zák. č. 119/2001 Sb.) exekuce se neprovádí, je-li zahájeno insolvenční řízení, exekuci však lze nařídit

27 Náklady exekuce Náklady exekuce jsou odměna exekutora,
náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností Vyhláška 330/2001

28 Jiná činnost exekutora
Exekutorské zápisy Úschovy Právní pomoc v oboru

29 Insolvenční rejstřík Evidence osob v insolvenčním řízení:


Stáhnout ppt "JUDr. Martina Burachovičová"

Podobné prezentace


Reklamy Google