Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Martina Burachovičová.  Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád  Vyhláška č. 329/2008 Sb. - o centrální evidenci exekucí  Vyhláška č. 330/2001 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Martina Burachovičová.  Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád  Vyhláška č. 329/2008 Sb. - o centrální evidenci exekucí  Vyhláška č. 330/2001 Sb."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Martina Burachovičová

2  Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád  Vyhláška č. 329/2008 Sb. - o centrální evidenci exekucí  Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora  Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád  Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy  Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti  Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

3  1.3.2006 Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů  20.6.2005 Kancelářský řád  20.6.2005 Kárný řád  20.6.2005 Zkušební řád  16.4.2005 Organizační řád  15.4.2005 Kontrolní komise  10.8.2004 Zpracování osobních údajů  10.8.2004 Služební průkazy  15.4.2004 Sídlo exekutorského úřadu

4  § 109-115 EŘ  www.ekcr.cz www.ekcr.cz  Seznam exekutorů

5  1) Sídlem exekutorského úřadu je obec, ve které je sídlo okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován. Jiné sídlo v obvodu tohoto soudu si exekutor může zvolit jen po projednání s Komorou.  (2) Exekutorský úřad se označí podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

6  Předpoklady pro výkon funkce exekutora- VŠ, bezúhonnost, občanství ČR, odborná zkouška  Exekutorský koncipient- §19-22 EŘ  Exekutorský kandidát- § 23-27 EŘ  Vykonavatel exekutora- §27 EŘ

7

8  Exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný a kterého soud příslušný podle § 45 (dále jen „exekuční soud“) pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

9  § 33 EŘ

10  opatřený doložkou právní moci a vykonatelnosti je nutnou přílohou návrhu na nařízení exekuce a pověření soudní exekutora jejím provedením. Návrh podává oprávněný k okresnímu soudu podle bydliště nebo sídla povinného. Soud nařizuje exekuci do 15 dnů od doručení takového návrhu.

11  Exekučním titulem dle § 40 zákona č. 120/2001 exekučního řádu jsou:  vykonatelná rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz)  vykonatelné rozhodčí nálezy  exekutorské a notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti  rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy  a další

12  § 38 EŘ  Podává se buď soudu nebo přímo exekutorovi  Exekutor musí přeposlat soudu do 15 dnů  Soud musí exekuci nařídit do 15 dnů

13  na peněžité plnění  na nepeněžité plnění:  vyklizení  odebrání věci  rozdělení společné věci  provedení prací a výkonů  provedení zákazů

14  Exekutor poté, co mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.  Vzory dle způsobu provedení exekuce

15  srážky ze mzdy a jiných příjmů  přikázání pohledávky z účtu o banky  přikázání jiné pohledávky  postižení jiných majetkových práv (družstevní podíl, obchodní podíl)  prodej movitých věcí  prodej nemovitosti  prodej podniku  zřízení zástavního práva na nemovitosti

16  nepříznivá situace povinného (sociální, zdravotní etc)  nezaviněně  trvá jen po přechodnou dobu  exekuce má zvlášť nepříznivé následky pro povinného nebo jeho rodinu  oprávněný nebude odkladem vážně poškozen

17  byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným  rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným  zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení  výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny  průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů  bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí  po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané  výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat

18  může podat kdokoliv  žaloba se podává k soudu proti oprávněnému  musí tvrdit, že existuje právo nepřipouštějící exekuci:  vlastnické právo třetích osob,  jedná o nepostižitelný majetek,  zvláštní zákon zakazuje takový majetek zabavit

19  běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti  snubní prsten a jiné předměty podobné povahy  zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě  hotové peníze do částky 6.252,00 Kč (= dvojnásobek životního minima)  další věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů  věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly  u podnikatele: věci, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti

20  Nezabavitelná (základní) částka • 2/3 životního minima + 2/3 normativní náklady na bydlení • 2084 Kč +2.536 =4. 620,00 Kč • na každou vyživovanou osobu + 1.155 Kč

21  Peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima = 6.252,00 Kč

22  do bytu,  do sídla,  do místa podnikání,  do provozovny  do skříní, schránek povinného  do jiných místností povinného, které užívá

23 - zjednat si přístup do všech prostor - provést prohlídku prostor, - nechat je otevřít - provést osobní prohlídku povinného - povinný musí umožnit přístup do všech prostor - každý, v jehož objektu má povinný svoje místnosti, musí strpět jejich prohlídku

24  § 52 EŘ- subsidiarita OSŘ  movité věci a nemovitosti se prodají v dražbě  účet se zablokuje a banka z něj vyplatí peníze,  zaměstnavatel zasílám povinnému jen část mzdy, zbytek odesílá věřiteli

25  úplným vymožením dluhu  zastavením Provedení exekuce není časově omezeno.

26  je-li na majetek povinného nařízeno více exekucí, provádí se první v pořadí a ostatní se přerušují (zák. č. 119/2001 Sb.)  exekuce se neprovádí, je-li zahájeno insolvenční řízení, exekuci však lze nařídit

27  Náklady exekuce jsou odměna exekutora,  náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů,  náhrada za ztrátu času při provádění exekuce,  náhrada za doručení písemností  Vyhláška 330/2001

28  Exekutorské zápisy  Úschovy  Právní pomoc v oboru

29  Evidence osob v insolvenčním řízení: Evidence osob v insolvenčním řízení:  www.justice.cz www.justice.cz  www.insolvencni-rejstrik.cz www.insolvencni-rejstrik.cz


Stáhnout ppt "JUDr. Martina Burachovičová.  Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád  Vyhláška č. 329/2008 Sb. - o centrální evidenci exekucí  Vyhláška č. 330/2001 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google