Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_62_INOVACE_1_2_20 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Renata Hethová“. Exekuce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_62_INOVACE_1_2_20 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Renata Hethová“. Exekuce."— Transkript prezentace:

1 VY_62_INOVACE_1_2_20 http://www.penize.cz/exekuce www.ekcr.cz „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Renata Hethová“. Exekuce

2 Obecná základní charakteristika  Krajní forma vymáhání dluhů.  Nařízena soudem na návrh věřitele.  Dluh roste o náklady exekuce, včetně nákladů na advokáta věřitele.  Jde převážně o vymožení peněžité částky od povinného pro oprávněného, popř. donucení ke splnění jiné povinnosti.  Vymahatelnost dluhů okolo 40 %.

3 Právní úprava, důležité odkazy  Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)  Zákon č. 99/1963 Sb. – občanský soudní řád  Exekutorská komora – www.ekcr.czwww.ekcr.cz  Vzor návrhu na exekuci http://www.euk.cz/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=14&Itemid=13 http://www.euk.cz/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=14&Itemid=13

4 Základní pojmy  Oprávněný = věřitel, ten, který má pohledávku.  Povinný = dlužník, má závazek, hradí náklady exekuce, včetně výdajů věřitele na advokáta.  Exekuční titul = podklad pro nařízení exekuce, právní titul, „listina“ dokládající požadavek věřitele nejčastěji pravomocné soudní rozhodnutí. Oprávn ě ný V ěř itel Povinný Dlužník DLUH

5 FÁZE ŘEŠENÍ VZTAHU DLUŽNÍK - VĚŘITEL 1. Předžalobní výzva 2. Nalézací řízení 3. Návrh věřitele na zahájení exekučního řízení 4. Usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora 5. Vydání exekučního příkazu

6 1. Předžalobní výzva (předexekuční fáze)  V novele od 1. 1. 2013.  Věřitel musí kontaktovat před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení dlužníka a vyzvat ho k včasnému uhrazení pohledávky. VĚŘITEL

7 2. Nalézací řízení  Řízení zatím bez exekutora.  Soud:  zkoumá, zda dluh existuje,  věřiteli pravomocně přiznává pohledávku,  dlužníkovi určí, do kdy má být zaplaceno. SOUD

8 3. Návrh věřitele na zahájení exekuce  Při nesplnění závazku, tedy nezaplacení dluhu dlužníkem věřiteli ve lhůtě stanovené soudem, se věřitel může obrátit znovu na soud a požádat o nařízení exekuce.  Soud rozhodne o nařízení exekuce do 15 dnů od předložení návrhu. VĚŘITEL

9 4.Usnesení o nařízení exekuce  Soud vyhoví návrhu věřitele vydáním usnesení o nařízení exekuce (včetně důsledku vyplývajícího ze zákona – zákaz nakládání s majetkem) a pověřením soudního exekutora (vybírá si ho věřitel).  Exekutor vyzve dlužníka k dobrovolné úhradě dluhu do 15 dnů (pro dlužníka výhodné, snižují se náklady řízení) + dohledává majetek dlužníka. SOUD

10 5. Vydání exekučního příkazu  Příkaz k provedení exekuce vydaný exekutorem.  Upřesňuje se, který majetek bude postižen.  O způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor, zvolí jeden se zákona povolených způsobů. EXEKUTOR

11 6. Obrana dlužníka (možnosti)  Odvolání  Návrh na zastavení  Návrh na odklad  Uplatnění námitky podjatosti exekutora

12 7. Provádění exekuce a vymáhání souvisejích nákladů  Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v zákoně.  Exekuci lze provést i více způsoby (i všemi najednou).  Čím déle exekuce trvá, tím jsou náklady vyšší, u bagatelních částek jsou relativně nejvyšší.  V každé fázi se pokusíme dohodnout a minimalizovat tím nárůst nákladů. EXEKUTOR

13 Způsoby provedení exekuce  Přikázáním pohledávky u bank a jiných peněžních institucí (stavebních spořitelen, pojišťoven atd.)  Srážkou ze mzdy a jiných příjmů - pracovních odměn, důchodů, rent atd.  Prodejem movitých věcí  Prodejem nemovitostí  Přikázáním jiné pohledávky, prodejem podniku (např. exekuce na dlužníkovy podíly ve firmách, společnostech či družstvu)  Rozdělením společné věci

14 Doporučení pro dlužníka CO NEJD Ř ÍVE ZAPLATIT!!!!!!!!! Před doručením usnesení o nařízení exekuce – ušetříte téměř celé náklady. Jakmile se o exekuci dozví, okamžitě se spojit exekutorem a snažit se domluvit na postupu vhodném pro všechny strany.

15 Srážky ze mzdy  U nepodnikatelů a malých pohledávek.  Není potřeba souhlasu povinného.  Srážky se provádí z čisté mzdy.  Nesmí být sražena základní částka – viz. nařízení vlády ČR č. 595/2006 Sb.  Od čisté mzdy se odečte základní nezabavitelná částka, mzda se zaokrouhlí dolů a 1/3 lze strhnout (popř. u přednostních pohledávek 2/3).

16 Blokace prostředků na účtech  Nařízení této exekuce se doručí nejprve finančnímu ústavu, poté povinnému.  Max. blokace na dobu 6 měsíců. Ú Č ET

17 Prodej nemovitostí  Exekutor provede poznámku do katastru nemovitostí.  Výše nejnižšího podání u dražby činí 2/3 hodnoty dle znaleckého posudku. Od 1. 1. 2013 novela.

18 Prodej movitých věcí  Rozhodnutí se předem nedoručuje, aby nedošlo k maření exekuce.  Na místě se provádí soupis movitých věcí, ty se označí či jinak zajistí.  Cenu odhadne exekutor, popř. znalec.  Nejnižší podání činí 1/3 ceny.  Existují tzv. nepostižitelné movité věci.

19 Dvojkolejnost – dva režimy exekucí Soudní výkon rozhodnutí Exekuce  Provádí samy soudy, prostřednictvím soudního vykonavatele, je jen zaměstnanec soudu.  Podle občanského soudního řádu.  Věřitel podává návrh na výkon rozhodnutí, aktivně se podílí na vymáhání pohledávky, zvažuje nejvhodnější řešení.  Nařízen jen v rozsahu navrženém oprávněným věřitelem, ten specifikuje způsob výkonu..  Provádí samostatní exekutoři, na základě pověření soudu, jsou finančně zainteresování na úspěchu exekuce.  Podle exekučního řádu.  Výběr způsobu uspokojení pohledávky je na exekutorovi (oprávněný věřitel nemusí specifikovat způsob provedení výkonu), exekutor může oprávněného vyzvat ke spolupráci.

20 Od 1. 1. 2013 řada novinek Více viz č lánek z 1. 1. 2013 9:48 „Co nás č eká“ na tn.cz  http://tn.nova.cz/zpravy/na-vasi-strane/zmeny-v-roce- 2013-exekutori-nove-nebudou-potrebovat-narizeni- soudu.html

21


Stáhnout ppt "VY_62_INOVACE_1_2_20 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Renata Hethová“. Exekuce."

Podobné prezentace


Reklamy Google