Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je"— Transkript prezentace:

1 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je
Exekuce VY_62_INOVACE_1_2_20 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Renata Hethová“.

2 Obecná základní charakteristika
Krajní forma vymáhání dluhů. Nařízena soudem na návrh věřitele. Dluh roste o náklady exekuce, včetně nákladů na advokáta věřitele. Jde převážně o vymožení peněžité částky od povinného pro oprávněného, popř. donucení ke splnění jiné povinnosti. Vymahatelnost dluhů okolo 40 %.

3 Právní úprava, důležité odkazy
Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Zákon č. 99/1963 Sb. – občanský soudní řád Exekutorská komora – Vzor návrhu na exekuci ent&view=article&id=14&Itemid=13

4 Základní pojmy Oprávněný = věřitel, ten, který má pohledávku.
Povinný = dlužník, má závazek, hradí náklady exekuce, včetně výdajů věřitele na advokáta. Exekuční titul = podklad pro nařízení exekuce, právní titul, „listina“ dokládající požadavek věřitele nejčastěji pravomocné soudní rozhodnutí. Oprávněný Věřitel Povinný Dlužník DLUH

5 FÁZE ŘEŠENÍ VZTAHU DLUŽNÍK - VĚŘITEL
Předžalobní výzva Nalézací řízení Návrh věřitele na zahájení exekučního řízení Usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora Vydání exekučního příkazu

6 1. Předžalobní výzva (předexekuční fáze)
V novele od Věřitel musí kontaktovat před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení dlužníka a vyzvat ho k včasnému uhrazení pohledávky. VĚŘITEL

7 SOUD 2. Nalézací řízení Řízení zatím bez exekutora. Soud:
zkoumá, zda dluh existuje, věřiteli pravomocně přiznává pohledávku, dlužníkovi určí, do kdy má být zaplaceno. SOUD

8 3. Návrh věřitele na zahájení exekuce
Při nesplnění závazku, tedy nezaplacení dluhu dlužníkem věřiteli ve lhůtě stanovené soudem, se věřitel může obrátit znovu na soud a požádat o nařízení exekuce. Soud rozhodne o nařízení exekuce do 15 dnů od předložení návrhu. VĚŘITEL

9 4.Usnesení o nařízení exekuce
Soud vyhoví návrhu věřitele vydáním usnesení o nařízení exekuce (včetně důsledku vyplývajícího ze zákona – zákaz nakládání s majetkem) a pověřením soudního exekutora (vybírá si ho věřitel). Exekutor vyzve dlužníka k dobrovolné úhradě dluhu do 15 dnů (pro dlužníka výhodné, snižují se náklady řízení) + dohledává majetek dlužníka. SOUD

10 5. Vydání exekučního příkazu
Příkaz k provedení exekuce vydaný exekutorem. Upřesňuje se, který majetek bude postižen. O způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor, zvolí jeden se zákona povolených způsobů. EXEKUTOR

11 6. Obrana dlužníka (možnosti)
Odvolání Návrh na zastavení Návrh na odklad Uplatnění námitky podjatosti exekutora

12 7. Provádění exekuce a vymáhání souvisejích nákladů
Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v zákoně. Exekuci lze provést i více způsoby (i všemi najednou). Čím déle exekuce trvá, tím jsou náklady vyšší, u bagatelních částek jsou relativně nejvyšší. V každé fázi se pokusíme dohodnout a minimalizovat tím nárůst nákladů. EXEKUTOR

13 Způsoby provedení exekuce
Přikázáním pohledávky u bank a jiných peněžních institucí (stavebních spořitelen, pojišťoven atd.) Srážkou ze mzdy a jiných příjmů - pracovních odměn, důchodů, rent atd. Prodejem movitých věcí Prodejem nemovitostí Přikázáním jiné pohledávky, prodejem podniku (např. exekuce na dlužníkovy podíly ve firmách, společnostech či družstvu) Rozdělením společné věci

14 Doporučení pro dlužníka
Co nejdříve zaplatit!!!!!!!!! Před doručením usnesení o nařízení exekuce – ušetříte téměř celé náklady. Jakmile se o exekuci dozví, okamžitě se spojit exekutorem a snažit se domluvit na postupu vhodném pro všechny strany.

15 Srážky ze mzdy U nepodnikatelů a malých pohledávek.
Není potřeba souhlasu povinného. Srážky se provádí z čisté mzdy. Nesmí být sražena základní částka – viz. nařízení vlády ČR č. 595/2006 Sb. Od čisté mzdy se odečte základní nezabavitelná částka, mzda se zaokrouhlí dolů a 1/3 lze strhnout (popř. u přednostních pohledávek 2/3).

16 Blokace prostředků na účtech
Nařízení této exekuce se doručí nejprve finančnímu ústavu, poté povinnému. Max. blokace na dobu 6 měsíců. ÚČET

17 Prodej nemovitostí Exekutor provede poznámku do katastru nemovitostí.
Výše nejnižšího podání u dražby činí 2/3 hodnoty dle znaleckého posudku. Od novela.

18 Prodej movitých věcí Rozhodnutí se předem nedoručuje, aby nedošlo k maření exekuce. Na místě se provádí soupis movitých věcí, ty se označí či jinak zajistí. Cenu odhadne exekutor, popř. znalec. Nejnižší podání činí 1/3 ceny. Existují tzv. nepostižitelné movité věci.

19 Dvojkolejnost – dva režimy exekucí
Exekuce Soudní výkon rozhodnutí Provádí samostatní exekutoři, na základě pověření soudu, jsou finančně zainteresování na úspěchu exekuce. Podle exekučního řádu. Výběr způsobu uspokojení pohledávky je na exekutorovi (oprávněný věřitel nemusí specifikovat způsob provedení výkonu), exekutor může oprávněného vyzvat ke spolupráci. Provádí samy soudy, prostřednictvím soudního vykonavatele, je jen zaměstnanec soudu. Podle občanského soudního řádu. Věřitel podává návrh na výkon rozhodnutí, aktivně se podílí na vymáhání pohledávky, zvažuje nejvhodnější řešení. Nařízen jen v rozsahu navrženém oprávněným věřitelem, ten specifikuje způsob výkonu..

20 Od řada novinek Více viz článek z :48 „Co nás čeká“ na tn.cz exekutori-nove-nebudou-potrebovat-narizeni- soudu.html

21


Stáhnout ppt "„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je"

Podobné prezentace


Reklamy Google