Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EXEKUCE a ODDLUŽENÍ Olomouc 02. 05. 2013 Mgr. Markéta Klozíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EXEKUCE a ODDLUŽENÍ Olomouc 02. 05. 2013 Mgr. Markéta Klozíková."— Transkript prezentace:

1 EXEKUCE a ODDLUŽENÍ Olomouc 02. 05. 2013 Mgr. Markéta Klozíková

2 OBSAH SEMINÁŘE snímek: 2 Exekuce  oprávnění provádět exekuci  průběh exekuce  způsoby provedení exekuce Oddlužení  úpadek  podmínky pro povolení oddlužení  způsoby oddlužení  průběh oddlužení  osvobození od placení zbylých dluhů

3 OPRÁVNĚNÍ PROVÁDĚT EXEKUCI  pouze soudní exekutor (jmenovaný ministrem spravedlnosti na základě výběrového řízení na některý z uvolněných ex. úřadů a ustanovený v dané věci)  aktuálně v ČR 147 soudních exekutorů  k samotnému provedení používá své zaměstnance – vykonavatele soudního exekutora (min. maturita, bezúhonnost, 1 rok praxe u exekutora a vykonány zkoušky vykonavatele)

4 PRŮBĚH EXEKUCE  věřitel podá návrh ke konkrétnímu soudnímu exekutorovi  doručí soudu a soud pověří exekutora provedením exekuce  exekutor zablokuje účty, nemovitosti atd. a doručí usnesení o nařízení exekuce dlužníkovi – spolu s výzvou k dobrovolnému splnění  Dlužník má možnost podat návrh na zastavení exekuce  exekuce končí: 1. úplným splněním 2. zastavením exekuce 3. smrtí dlužníka

5 ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE  srážky z příjmů – nově lze srážet i z příjmu manžela  přikázáním pohledávky (z účtu peněžního ústavu) – nově lze srážet i z účtu manžela  prodejem movitých věcí  prodejem nemovitostí  zřízením exekutorského zástavního práva

6 SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ Příjmy, ze kterých lze provádět srážky:  mzda a plat  důchod - §299 odst. 2 OSŘ – pří srážkách mají přednost náklady na pobyt  rodičovský příspěvek  nemocenská a mateřská  stipendia  podpora v nezaměstnanosti a rekvalifikaci  odstupné  úrazový příplatek  odměny z DPČ  dávky SSP, které nejsou vypláceny jednorázově

7 SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ Příjmy, ze kterých nelze provádět srážky:  odměny z DPP  jednorázově vyplácené dávky SSP  příspěvek na péči Přednostní x nepřednostní pohledávky

8 PŘIKÁZÁNÍ POHLEDÁVKY Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu: - jednorázově 2x životního minima (6.820,- Kč) – a pouze jednou, i když je u jednoho peněžního ústavu více účtů Přikázání jiných peněžitých pohledávek: stavební spoření, penzijní připojištění, investiční životní pojištění atd.

9 MOBILIÁRNÍ EXEKUCE  lze postihnout jen věci ve vlastnictví povinného  možnost exekuovat movité věci všude tam, kde se povinný zdržuje a je tedy důvod se domnívat, že se tam nacházejí také jeho věci  exekutor je oprávněn zjednat si přístup do bytu (místnosti, schránky…)  je-li to účelné – oprávněn udělat osobní prohlídku

10 MOBILIÁRNÍ EXEKUCE věci vyloučené z exekuce: věci, které povinný nutně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly zejména: běžné oděvní součásti; obvyklé vybavení domácnosti; snubní prsten; zdravotnické potřeby; hotové peníze do 2x ŽM; věci nezbytně nutné k výkonu podnikatelské činnosti; také věci, které tvoří příslušenství bytu, nově zvířata

11 VYŠKRTNUTÍ VĚCI ZE SOUPISU  pokud sepsaná věc není ve vlastnictví povinného  návrh podává vždy vlastník věcí, a to do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o soupisu věci – nutno doložit vlastnictví věci  exekutor musí rozhodnout do 15 dnů – vždy vyškrtne, souhlasí- li s tím oprávněný  pokud plně nevyhoví, tak je možno do 30 dnů od doručení podat vylučovací žalobu k soudu  exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během provádění exekuce vyjde najevo, že nepatří povinnému

12 EXEKUCE POZASTAVENÍM ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ - novinka roku 2013 - lze použít pouze v případě vymáhání dlužného výživného na nezletilé dítě - exekuční příkaz se doručuje příslušnému obecnímu úřadu, který vede registr řidičů - řidičské oprávnění je pozastaveno doručením povinnému, který je povinen ŘP odevzdat

13 ÚPADEK Jedna z forem řešení úpadku dlužníka pojmové znaky úpadku: 1.mnohost věřitelů 2.závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti 3.platební neschopnost 1.zastavení podstatné části plateb 2.závazky po dobu delší než 3 měsíce po splatnosti

14 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU  Konkurz- likvidační  Reorganizace- sanační pro podnikatele  Oddlužení- sanační pro nepodnikatele  zvláštní způsoby určené zákonem snímek: 14

15 ODDLUŽENÍ snímek: 15 Podmínky pro povolení oddlužení:  schopen uhradit ze svých příjmů/svého majetku minimálně 30% nezajištěných závazků (+ náklady řízení)  v posledních 5ti letech neodsouzen za majetkový trestný čin  v posledních 5ti letech neproběhlo již jedno insolvenční řízení  nepodnikatel  nesleduje návrhem nepoctivý záměr

16 ZPŮSOBY ODDLUŽENÍ snímek: 16 1. zpeněžení majetkové podstaty 2. plnění splátkového kalendáře - věřitelé zásadně nemusí souhlasit s povolením oddlužení (jde jen o rozhodnutí soudu), ale způsob oddlužení vybírají vždy věřitelé, bez ohledu na to, jaký způsob navrhuje dlužník

17 ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY Majetková podstata: Veškerý majetek, který ke dni zahájení insolvenčního řízení vlastní dlužník, nebo který nabyl po zahájení: - peníze; movité i nemovité věci; podnik; vkladní knížky apod.; akcie, směnky, dluhopisy apod.; obchodní podíl; pohledávky; mzda a jiné příjmy; jiná majetková práva, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu snímek: 17

18 ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY snímek: 18  v oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se však zpeněžuje pouze majetek, který dlužník vlastnil v okamžiku vydání usnesení o schválení oddlužení  nelze zpeněžit majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí  majetek zajištěný zástavním právem, se zpeněžuje podle pokynu zajištěného věřitele

19 PLNĚNÍ SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE snímek: 19  dlužník poskytuje všechny příjmy, které nabude po usnesení o schválení oddlužení  splátkový kalendář na dobu 5 let  splátky nejsou rovnoměrné – každý měsíc splátka podle aktuální výše příjmu  výše srážky stejná jako u srážek ze mzdy při exekuci pro přednostní pohledávku

20 PLNĚNÍ SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE  v rozhodnutí není určeno, kolik má dlužník celkem zaplatit – buď platí 5 let nebo do zaplacení 100% svých přihlášených závazků  problém u manželů – SJM, společné závazky, nerozvedené manželství, vyživovací povinnosti  problém s nově vznikajícími závazky a jejich úhradou  majetek zajištěný zástavním právem se prodá i při oddlužení splátkovým kalendářem! snímek: 20

21 snímek: 21 OSVOBOZENÍ  na návrh dlužníka a po jeho slyšení  jen pokud splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného oddlužení (hlavně pokud zaplatil alespoň 30% všech svých přihlášených nezajištěných závazků)  výjimečně lze osvobodit, i když nezaplatil 30% - pokud dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil a zároveň věřitelé dostali víc, než by dostali v konkurzu

22 OSVOBOZENÍ  nedotýká se peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce z trestního řízení a pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti  ještě do 3 let od právní moci rozhodnutí může být osvobození odejmuto: 1.pokud se prokáže, že ke schválení došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo 2.dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům, anebo 3.byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení, příp. kterým jinak poškodil věřitele snímek: 22

23 Děkuji za pozornost snímek: 23


Stáhnout ppt "EXEKUCE a ODDLUŽENÍ Olomouc 02. 05. 2013 Mgr. Markéta Klozíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google