Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EXEKUCE a ODDLUŽENÍ Olomouc 02. 05. 2013 Mgr. Markéta Klozíková 1 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EXEKUCE a ODDLUŽENÍ Olomouc 02. 05. 2013 Mgr. Markéta Klozíková 1 1."— Transkript prezentace:

1 EXEKUCE a ODDLUŽENÍ Olomouc Mgr. Markéta Klozíková 1 1

2 OBSAH SEMINÁŘE Exekuce oprávnění provádět exekuci průběh exekuce
způsoby provedení exekuce Oddlužení úpadek podmínky pro povolení oddlužení způsoby oddlužení průběh oddlužení osvobození od placení zbylých dluhů snímek: 2 2 2 2

3 OPRÁVNĚNÍ PROVÁDĚT EXEKUCI
pouze soudní exekutor (jmenovaný ministrem spravedlnosti na základě výběrového řízení na některý z uvolněných ex. úřadů a ustanovený v dané věci) aktuálně v ČR 147 soudních exekutorů k samotnému provedení používá své zaměstnance – vykonavatele soudního exekutora (min. maturita, bezúhonnost, 1 rok praxe u exekutora a vykonány zkoušky vykonavatele)

4 PRŮBĚH EXEKUCE věřitel podá návrh ke konkrétnímu soudnímu exekutorovi
doručí soudu a soud pověří exekutora provedením exekuce exekutor zablokuje účty, nemovitosti atd. a doručí usnesení o nařízení exekuce dlužníkovi – spolu s výzvou k dobrovolnému splnění Dlužník má možnost podat návrh na zastavení exekuce exekuce končí: 1. úplným splněním 2. zastavením exekuce 3. smrtí dlužníka

5 ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE
srážky z příjmů – nově lze srážet i z příjmu manžela přikázáním pohledávky (z účtu peněžního ústavu) – nově lze srážet i z účtu manžela prodejem movitých věcí prodejem nemovitostí zřízením exekutorského zástavního práva

6 SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ Příjmy, ze kterých lze provádět srážky: mzda a plat
důchod - §299 odst. 2 OSŘ – pří srážkách mají přednost náklady na pobyt rodičovský příspěvek nemocenská a mateřská stipendia podpora v nezaměstnanosti a rekvalifikaci odstupné úrazový příplatek odměny z DPČ dávky SSP, které nejsou vypláceny jednorázově

7 SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ Příjmy, ze kterých nelze provádět srážky: odměny z DPP
jednorázově vyplácené dávky SSP příspěvek na péči Přednostní x nepřednostní pohledávky

8 PŘIKÁZÁNÍ POHLEDÁVKY Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu:
- jednorázově 2x životního minima (6.820,- Kč) – a pouze jednou, i když je u jednoho peněžního ústavu více účtů Přikázání jiných peněžitých pohledávek: stavební spoření, penzijní připojištění, investiční životní pojištění atd.

9 MOBILIÁRNÍ EXEKUCE lze postihnout jen věci ve vlastnictví povinného
možnost exekuovat movité věci všude tam, kde se povinný zdržuje a je tedy důvod se domnívat, že se tam nacházejí také jeho věci exekutor je oprávněn zjednat si přístup do bytu (místnosti, schránky…) je-li to účelné – oprávněn udělat osobní prohlídku

10 MOBILIÁRNÍ EXEKUCE věci vyloučené z exekuce:
věci, které povinný nutně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly zejména: běžné oděvní součásti; obvyklé vybavení domácnosti; snubní prsten; zdravotnické potřeby; hotové peníze do 2x ŽM; věci nezbytně nutné k výkonu podnikatelské činnosti; také věci, které tvoří příslušenství bytu, nově zvířata

11 VYŠKRTNUTÍ VĚCI ZE SOUPISU
pokud sepsaná věc není ve vlastnictví povinného návrh podává vždy vlastník věcí, a to do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o soupisu věci – nutno doložit vlastnictví věci exekutor musí rozhodnout do 15 dnů – vždy vyškrtne, souhlasí- li s tím oprávněný pokud plně nevyhoví, tak je možno do 30 dnů od doručení podat vylučovací žalobu k soudu exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během provádění exekuce vyjde najevo, že nepatří povinnému

12 EXEKUCE POZASTAVENÍM ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
- novinka roku lze použít pouze v případě vymáhání dlužného výživného na nezletilé dítě - exekuční příkaz se doručuje příslušnému obecnímu úřadu, který vede registr řidičů - řidičské oprávnění je pozastaveno doručením povinnému, který je povinen ŘP odevzdat

13 ÚPADEK Jedna z forem řešení úpadku dlužníka pojmové znaky úpadku:
mnohost věřitelů závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti platební neschopnost zastavení podstatné části plateb závazky po dobu delší než 3 měsíce po splatnosti

14 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU Konkurz - likvidační
Reorganizace - sanační pro podnikatele Oddlužení - sanační pro nepodnikatele zvláštní způsoby určené zákonem snímek: 14 14 14

15 ODDLUŽENÍ Podmínky pro povolení oddlužení:
schopen uhradit ze svých příjmů/svého majetku minimálně 30% nezajištěných závazků (+ náklady řízení) v posledních 5ti letech neodsouzen za majetkový trestný čin v posledních 5ti letech neproběhlo již jedno insolvenční řízení nepodnikatel nesleduje návrhem nepoctivý záměr snímek: 15 15 15

16 ZPŮSOBY ODDLUŽENÍ 1. zpeněžení majetkové podstaty
2. plnění splátkového kalendáře - věřitelé zásadně nemusí souhlasit s povolením oddlužení (jde jen o rozhodnutí soudu), ale způsob oddlužení vybírají vždy věřitelé, bez ohledu na to, jaký způsob navrhuje dlužník snímek: 16 16 16

17 ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY
Majetková podstata: Veškerý majetek, který ke dni zahájení insolvenčního řízení vlastní dlužník, nebo který nabyl po zahájení: - peníze; movité i nemovité věci; podnik; vkladní knížky apod.; akcie, směnky, dluhopisy apod.; obchodní podíl; pohledávky; mzda a jiné příjmy; jiná majetková práva, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu snímek: 17 17 17

18 ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY
v oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se však zpeněžuje pouze majetek, který dlužník vlastnil v okamžiku vydání usnesení o schválení oddlužení nelze zpeněžit majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí majetek zajištěný zástavním právem, se zpeněžuje podle pokynu zajištěného věřitele snímek: 18 18 18

19 PLNĚNÍ SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE
dlužník poskytuje všechny příjmy, které nabude po usnesení o schválení oddlužení splátkový kalendář na dobu 5 let splátky nejsou rovnoměrné – každý měsíc splátka podle aktuální výše příjmu výše srážky stejná jako u srážek ze mzdy při exekuci pro přednostní pohledávku snímek: 19 19 19

20 PLNĚNÍ SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE
v rozhodnutí není určeno, kolik má dlužník celkem zaplatit – buď platí 5 let nebo do zaplacení 100% svých přihlášených závazků problém u manželů – SJM, společné závazky, nerozvedené manželství, vyživovací povinnosti problém s nově vznikajícími závazky a jejich úhradou majetek zajištěný zástavním právem se prodá i při oddlužení splátkovým kalendářem! snímek: 20 20 20

21 OSVOBOZENÍ na návrh dlužníka a po jeho slyšení
jen pokud splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného oddlužení (hlavně pokud zaplatil alespoň 30% všech svých přihlášených nezajištěných závazků) výjimečně lze osvobodit, i když nezaplatil 30% - pokud dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil a zároveň věřitelé dostali víc, než by dostali v konkurzu snímek: 21 21 21

22 OSVOBOZENÍ nedotýká se peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce z trestního řízení a pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti ještě do 3 let od právní moci rozhodnutí může být osvobození odejmuto: pokud se prokáže, že ke schválení došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům, anebo byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení, příp. kterým jinak poškodil věřitele snímek: 22 22 22

23 Děkuji za pozornost snímek: 23 23 23


Stáhnout ppt "EXEKUCE a ODDLUŽENÍ Olomouc 02. 05. 2013 Mgr. Markéta Klozíková 1 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google