Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Má dáti, nedal… …aneb o exekucích a úpadku ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI JUDr. Simona Corradiniová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Má dáti, nedal… …aneb o exekucích a úpadku ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI JUDr. Simona Corradiniová."— Transkript prezentace:

1 Má dáti, nedal… …aneb o exekucích a úpadku ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI JUDr. Simona Corradiniová

2 SMUTNÁ PRAXE  právo stanoví pravidla vedoucí k nucenému vymožení dluhů, které nebyly splněny dobrovolně  nejde o sankci, ale o snahu obnovit právní stav  v pozadí nuceného vymáhání dluhů stojí finanční negramotnost osob  minimální finanční rezervy  velmi benevolentní přístup k využívání nejrůznějších úvěrů  nedostatečná starost o vlastní finanční a právní povinnosti (termíny, splátky, podmínky uzavíraných smluv, hrozící sankce) 2 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

3 ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ VYNUCOVACÍCH ŘÍZENÍ  2 základní způsoby nuceného vymáhání práv  soudní výkon rozhodnutí – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  exekuční řízení – zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád  řada právních pravidel je společná pro oba typy řízení, avšak existuje několik praktických rozdílů  o způsobu exekuce rozhoduje exekutor a věřitel se nemusí o nic starat  o způsobu soudního výkonu rozhodnutí rozhoduje soud dle návrhu věřitele  v praxi se zvyšuje počet exekucí a snižuje počet soudních výkonů rozhodnutí 3 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

4 EXEKUČNÍ TITUL  k nucenému výkonu povinností osob nedochází z ničeho nic, ale vždy na základě exekučního titulu  př. soudní rozhodnutí, které přiznalo nějaké právo, pohledávku  exekuční titul musí být vykonatelný = uplynula stanovená lhůta ke splnění povinnosti, aniž došlo k dobrovolnému splnění  doložka vykonatelnosti  proces rozhodování o exekučním titulu je základním prostorem pro obranu dlužníka a jeho aktivní zapojení je zcela nezbytné  řešit problém s exekucí až po jejím nařízení je pozdě! 4 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

5 KDO JE SOUDNÍ EXEKUTOR A CO DĚLÁ?  soudní exekutor = veřejný činitel pověřený státem k vedení exekutorského úřadu a k řadě činností v zastoupení státu  př. nucený výkon exekučních titulů  exekuční činnost soudního exekutora má 3 hlavní fáze:  zjištění majetku dlužníka (rozsáhlé právo exekutora na získání potřebných informací)  zajištění (blokace) majetku dlužníka (řada právních a faktických oprávnění exekutora)  realizace exekuce z majetku dlužníka (dražba movitých a nemovitých věcí, srážky ze mzdy atd.) 5 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

6 PRŮBĚH EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ  věřitel má exekuční titul s doložkou vykonatelnosti a jeho právo nebylo dobrovolně uspokojeno  věřitel zašle soudu nebo exekutorovi exekuční titul s návrhem na zahájení exekuce  exekutor postoupí návrh věřitele soudu, aby získal pověření k zahájení exekuce  po získání pověření soudu provede exekutor vyhledání majetku dlužníka, vydá exekuční příkaz a majetek zablokuje  dojde k realizaci exekuce – prodej majetku, odčerpání financí z bankovních účtů atd.  o zahájení a realizaci exekuce se dlužník dozví jako poslední 6 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

7 CO NÁM EXEKUTOR NEVEZME? 7 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  dlužníkovi, který se nachází v exekuci, je poskytována jen minimální právní ochrana  ochrana dlužníka není účelem exekučního řízení  zákon zakazuje zabavit  věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojení hmotných potřeb svých a své rodiny  věci, které dlužník nezbytně potřebuje k plnění pracovních úkolů  věci, jejichž prodej by byl nemorální (snubní prsten)  finanční hotovost do výše 6.252,- Kč

8 VSTUP EXEKUTORA DO OBYDLÍ A ZABAVENÍ MOVITÝCH VĚCÍ 8 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  exekutor je oprávněn provést prohlídku obydlí, kde se dlužník fakticky zdržuje  nemusí se jednat jen o místo s trvalým bydlištěm dlužníka  prohlídku obydlí a soupis/zabavení věcí v něm může exekutor učinit za přítomnosti dlužníka i bez ní  je-li přítomna osoba, která uvádí, že věci patří jí, musí to na místě prokázat nebo následně požádat o vyškrtnutí věci ze soupisu nebo podat vylučovací žalobu

9 VYLUČOVACÍ ŽALOBA 9 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  vylučovací žalobou se skutečný vlastník věci domáhá jejího vydání a vypuštění z exekuce proti věřiteli  vylučovací žalobu podanou proti exekutorovi nebo dlužníkovi soud zamítne  žaloba se podává k tzv. exekučnímu soudu (= soud, který nařídil exekuci)  lhůta: 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora o tom, že nevyhověl žádosti vlastníka věci o její vyřazení z exekuce  v průběhu řízení je nutné nepochybně prokázat vlastnictví věci

10 PRAKTICKÉ RADY PRO OCHRANU SVÉHO VLASTNICTVÍ  i osoba, která není dlužníkem, může být exekucí postižena (i neoprávněně) a musí být vždy připravena k obraně svého majetku  praktické rady:  okamžitě kontaktovat exekutora nebo pracovníky exekutorského úřadu  zkontrolovat trvalý bydliště jiných osob v našem bytu/domu a nechtěná trvalá bydliště zrušit  uchovávat doklady o nabytí alespoň všech hodnotnějších věcí  nezapomenout ošetřit vybavení obydlí v nájemních i jiných smlouvách 10 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

11 NESTAČÍ ZAPLATIT DLUH, ALE I NÁKLADY EXEKUCE  zahájením exekuce vznikají nové dluhy dlužníka v podobě nákladů exekuce a odměny soudního exekutora  i exekuce pro malé částky znamená dalších cca 7.000,- Kč na nákladech exekuce 11 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

12 EXEKUCE A SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ  nařízení exekuce postihuje nejen dlužníka, ale i celou jeho rodinu  exekuce postihuje i majetek, který spadá do společného jmění manželů  v souvislosti s rozvodem je nutné provést vypořádání SJM a v jeho rámci i vypořádání odpovědnosti za dluhy 12 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

13 ÚPADEK – CO TO JE?  úpadek = stav, kdy dlužník má závazky vůči několika věřitelům a není v jeho možnostech, aby je všechny splnil  úpadek má dvě základní formy  platební neschopnost (i nepodnikatelé)  dlužník má nejméně dva věřitele a je v prodlení s placením finančních závazků vůči nim alespoň po dobu 30 dnů + své závazky není schopen splnit, i kdyby chtěl  předlužení (podnikatelé)  úpadek je možné řešit insolvenčním řízením a v jeho rámci tzv. oddlužením 13 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

14 ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ  návrh na oddlužení se podává na speciálním formuláři a zákon stanoví přesné náležitosti takového návrhu  zejména jde o  přehled příjmů dlužníka, a to za poslední tři roky a dále na 5 let dopředu (očekávané příjmy)  přehled majetku dlužníka, včetně pohledávek  seznam věřitelů dlužníka a závazků dlužníka vůči nim  listiny prokazující úpadek a  samotný návrh na oddlužení  na povolení oddlužení není právní nárok a soud ho nemusí povolit  každý dlužník na „komfort“ oddlužení nedosáhne 14 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

15 ZPŮSOBY ODDLUŽENÍ  zákon počítá se dvěma základními způsoby oddlužení  splátkový kalendář  věřitelům se musí dostat aspoň 30 % jejich pohledávek  splácení trvá 5 let  pro dlužníka jde o život na životním minimu  dlužník musí mít odpovídající příjem  prodej majetku  věřitelům se musí prodejem dlužníkova majetku dostat aspoň 30 % jejich pohledávek 15 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

16 AKTIVNĚ, AKTIVNĚ, AKTIVNĚ !!!  při řešení vlastních dluhů je třeba postupovat velmi aktivně, velmi rychle, velmi erudovaně  oddalování řešení znamená vyšší finanční ztráty  prevencí je udělat si pořádek ve vlastních finančních poměrech, vytvořit úspory, znát vlastní povinnosti  pokud i přesto dojde k problémům, okamžitě kontaktovat exekutora i věřitele a začít s nimi jednat 16 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

17 DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na dotazy.


Stáhnout ppt "Má dáti, nedal… …aneb o exekucích a úpadku ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI JUDr. Simona Corradiniová."

Podobné prezentace


Reklamy Google