Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:"— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo Vypracoval:JUDr. Čančík František Materiál:VY_32_INOVACE_43 Datum:7.1.2013 Anotace: správní právo, veřejná správa, správní řízení Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

2 ČLOVĚK A PRÁVO SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

3 KLÍČOVÉ POJMY správní právo, veřejná správa, obec, samostatná a přenesená působnost obce, orgány obce, kraj, správní řízení. BONA CAUSA NULLUM IUDICEM VEREBITUR. (VĚC POCTIVÁ ZE SOUDCE STRACH MÍT NEBUDE.)

4 SPRÁVNÍ PRÁVO SOUHRN PRÁVNÍCH NOREM O VE Ř EJNÉ SPRÁV Ě (státní administrativní aparát, územní samospráva). TÝKÁ SE např.: občanských záležitostí, sociální péče, stavebnictví, veřejného pořádku. PRAMENY SPRÁVNÍHO PRÁVA: 1.Ústava ČR 2.Zákon o obcích (obecní zřízení) 3.Zákon o krajích (krajské zřízení) 4.Správní řád 5.Zákon o Policii ČR

5 OBCE Zákon rozlišuje: obce, městyse, města a statutární města.  SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE (vlastní obecní záležitosti):  hospodářský, sociální a kulturní rozvoj obce,  tvorba a ochrana zdravého životního prostředí,  uspokojování potřeb občanů,  obecně závazné vyhlášky.  PŘENESENÁ PŮSOBNOST ( přenesená na obce státem): např. rozhodování ve stavebním řízení, o správních poplatcích, o přestupcích.  ORGÁNY OBCE: zastupitelstvo, rada, komise, starosta, obecní úřad.

6 KRAJE KRAJ je územní společenství občanů, které:  zeměpisně tvoří ohraničený celek,  zahrnuje území stanoveného počtu obcí. PŮSOBNOST KRAJE: - samostatná, - přenesená. ORGÁNY KRAJE: zastupitelstvo, rada, komise, hejtman, krajský úřad.

7 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 1 Jde o postup správního orgánu, jehož hlavním účelem je vydání rozhodnutí ( např. o povolení stavby, o potrestání přestupku). ZÁSADY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ:  zákonnost,  ochrana práv nabytých v dobré víře,  subsidiarita (podpůrnost),  součinnost.

8 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 2 Zahájení řízení: - na žádost účastníka, - z vlastního podnětu správního orgánu. Průběh správního řízení: - předvolání nebo předvedení, - předběžné opatření, -pořádková opatření;záruka za splnění povinnosti. Obsah rozhodnutí: - výrok (jak ve věci rozhodnuto), - odůvodnění (proč tak rozhodnuto), - poučení (o možnosti podat odvolání). Odvolání proti rozhodnutí = řádný opravný prostředek).

9 KONTROLNÍ OTÁZKY 1.Jaké působnosti vykonává obec? 2.Vyjmenujte základní zásady správního řízení. 3.Co je obsahem správního rozhodnutí?

10 ZDROJE Radovan Ryska, Monika Puškinová: PRÁVO PRO ST Ř EDNÍ ŠKOLY (podle nového ob č anského zákoníku) Nakladatelství EDUKO, s.r.o., Praha 2012 ZÁKON č. 500/2004 Sb., o správním ř ízení (správní ř ád) v platném zn ě ní ZÁKON č. 337/1992 Sb., o správ ě daní a poplatk ů v platném zn ě ní

11 ROZHODNUTÍ VE V Ě CI JE ZPRAVIDLA VÝSLEDKEM SAMOTNÉHO SPRÁVNÍHO Ř ÍZENÍ A SM ĚŘ UJE V Ž DY KE KONKRÉTN Ě UR Č ENÉ OSOB Ě ! D Ě KUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:"

Podobné prezentace


Reklamy Google