Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"— Transkript prezentace:

1 Správní právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777 Milevsko Správní právo

2 Číslo a název klíčové aktivity
Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_02_C_19_ZSV Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Iveta Kašparová Předmět Právo Tematický okruh Správní právo Téma Ročník 2. ročník (dálkové studium), 4. ročník (denní studium) Datum tvorby Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo v 2. ročníku dálkového studia, popř. ve 4. ročníku denního studia. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita se projevuje ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: 5. – 15. snímek: výklad – Správní právo (obce, kraje, správní řízení) 6. snímek: hypertextový odkaz na pojem obec (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 7. – 18. snímek: test pro ověření znalostí – obsahuje otevřené úlohy k vyložené látce (11 otázek) – pro kontrolu se po kliknutí myší objeví správná odpověď

4 Správní právo

5 Správní právo souhrn právních norem o veřejné správě
prameny – Ústava ČR, zákon o obcích, zákon o krajích, správní řád, zákon o Policii ČR

6 Obec ohraničený územní celek (zeměpisně)
veřejnoprávní korporace (právní pojetí) má své jméno (popř. znak a vlajku) vystupuje samostatně svým jménem a na svoji zodpovědnost obce, městyse, města, statutární města působnost obce samostatná přenesená Obec

7 Samostatná působnost správa vlastních záležitostí
obec jedná nezávisle, nepodléhá žádnému nadřízenému orgánu řídí se pouze zákony vydává obecně závazné vyhlášky hospodářský, sociální a kulturní rozvoj tvorba a ochrana zdravého živ. prostředí uspokojování potřeb občanů

8 Přenesená působnost výkon státní správy
obec se řídí zákony, nařízeními vlády, vyhláškami ministerstev může vydávat nařízení obce s rozšířenou působností – přenesená působnost je rozšířena o agendu zrušených okresních úřadů

9 Orgány obce zastupitelstvo 5 – 55 členů na 4 roky
nejvyšší orgán obce 5 – 55 členů na 4 roky rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech obce schází se nejméně 1x za ¼ roku volí členy rady, starostu a místostarostu

10 obecní rada 5 – 11 členů starosta výkonný orgán obce
starosta, zástupce, další radní při výkonu samostatné působnosti odpovídá obecnímu zastupitelstvu starosta zastupuje obec svolává a řídí schůze rady a zastupitelstva statutární města - primátor

11 komise – iniciativní a kontrolní orgány
odbory – odborné a výkonné orgány obecní úřad starosta, zástupce, zaměstnanci samostatná působnost – podléhá radě přenesená působnost – podléhá krajskému úřadu statutární města - magistrát

12 Kraj samostatná - správa vlastních záležitostí
ohraničený územní celek (zeměpisně) veřejnoprávní korporace (právní pojetí) má své jméno (popř. znak a vlajku) působnost kraje samostatná - správa vlastních záležitostí přenesená - výkon státní správy orgány kraje – zastupitelstvo, rada, hejtman, krajský úřad

13 zastupitelstvo rada nejvyšší orgán kraje 45 – 65 členů
rozhoduje o nejdůležitějších věcech (samostatná působnost) volí hejtmana, zástupce, členy rady rada výkonný orgán kraje (samostatná působnost) hejtman, zástupce, další členové 9 nebo 11 členů (nad obyv.)

14 hejtman krajský úřad zastupuje kraj navenek ředitel a zaměstnanci
vykonávání přenesené působnosti (hlavně) samostatná působnost – úkoly uložené zastupitelstvem

15 Správní řízení zákonem stanovený postup, jak správní orgány jednají a rozhodují o právech a povinnostech účastníků (osoby fyzické i právnické) zahajuje se na návrh účastníka (nebo z podnětu správního orgánu) končí rozhodnutím (výrok, odůvodnění, poučení o odvolání) lze i mimořádné opravné prostředky (např. obnova řízení)

16 TEST 1) Jaké jsou nejdůležitější prameny správního práva?
Ústava ČR, zákon o obcích, zákon o krajích, správní řád, zákon o Policii ČR. 2) Jaká působnost v činnosti obce se rozlišuje? Samostatná a přenesená. 3) Vyjmenuj orgány obce. Zastupitelstvo, rada, starosta a obecní úřad.

17 4) Kolik členů má obecní zastupitelstvo?
5 – 55 (podle velikosti obce). 5) Jak se nazývá starosta ve statutárním městě? Primátor. 6) Co je to přenesená působnost obce? Podíl obce na výkonu státní správy. 7) Čím se řídí obec při výkonu samostatné působnosti? Pouze zákony.

18 9) Kdo může být účastníkem správního řízení?
8) Kdo volí obecní radu? Obecní zastupitelstvo. 9) Kdo může být účastníkem správního řízení? Osoby fyzické i právnické. 10) Jaké opravné prostředky lze použít ve správním řízení? Řádné (odvolání) i mimořádné (např. obnova řízení). 11) Jak často zasedá obecní zastupitelstvo? Nejméně jednou za 3 měsíce.

19 Zdroje: RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN VÁPENÍK, Miroslav. Územní samospráva. Praha: Eurounion, 2008, ISBN


Stáhnout ppt "Správní právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google