Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

obec Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "obec Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)"— Transkript prezentace:

1 obec Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Obce obec Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

2 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu 18.Obce Autor Ing. Miriam Fišarová Tematická oblast Právo Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předmět Právo, konkrétně z oblasti správního práva a zákona o obcích Ročník Třetí a čtvrtý – obchodní akademie, nástavbové studium 1.a 2. ročník Datum tvorby Listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

3 Obec – obecná charakteristika
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, který tvoří územní celek vymezený hranicí území dané obce. Zeměpisně tvoří obec ohraničený územní celek, zahrnující jedno nebo více katastrálních území./O všech nemovitostech v ČR vedou evidenci katastrální úřady. Soubor všech evidovaných údajů se nazývá katastr nemovitostí ČR. Obsahuje mimo jiné geometrické a polohové určení nemovitostí a katastrálních území, parcelní čísla, druhy a výměry pozemků, popisná a evidenční čísla staveb, údaje o vlastnických a jiných právech k nemovitostem. Součástí katastru je také sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné dokumenty, podle nichž byl proveden zápis do katastru. Údaje katastru např. výměry pozemků, jsou závazné pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru. Katastr je veřejný, každý do něj může nahlížet v přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu a pořizovat si výpisy, opisy nebo náčrty. Na požádání katastrální úřad vyhotovuje za poplatek výpisy z informací vedených v katastru./ Vnitřní část obce – určená k bydlení a zástavbě, se nazývá INTRAVILÁN, vnější část obce – EXTRAVILÁN – jsou pole, louky, lesy, rybníky. Každá část státního území přísluší k nějaké obci. Výjimek je málo, např. vojenské prostory zvané újezdy ( např. Boletice). Obec je veřejnoprávní korporace (PO). Má své jméno, může mít a používat také svůj znak a obecní vlajku.

4 Členění nižších územně samosprávných celků
Zákon o obcích rozeznává: obec město městys statutární města – nahrazuje název vesnice. Obecní úřady v malých obcích nejsou tak vybaveny, aby mohly úspěšně vykonávat veškerou přenesenou působnost. Proto zvláštní zákon stanoví seznam měst, jejichž obecní úřady jsou pověřeny vykonáváním přenesené působnosti i za okolní malé obce v určeném správním obvodu. Jde o tzv. dvojkové obce. - typ obce velikostně a významově stojící mezi městem a vsí, - v minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy - název městys se přestal používat v 50. letech, znovu zaveden v roce 2006. - obec, která má alespoň obyvatel - typické znaky - vysoká hustota osídlení, poskytování správních, vzdělávacích, obchodních a kulturních funkcí pro širší okolí. statutární město - vyjmenovány v zákoně – většinou jde o řídící města jednotlivých krajů: - celkem 23 - Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek- Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav - území statutárního města se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy.

5 Občané obce Občané obce
- jsou fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo kterým bylo uděleno čestné občanství. - občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo: - volit a být volen do zastupitelstva obce, popř. hlasovat v místním referendu - vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným věcem - vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý rok - podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Hospodaření obce se řídí podle rozpočtu, který si obec sestavuje na každý kalendářní rok. Obec má svůj majetek a finanční zdroje, s nimiž samostatně hospodaří. Obce vede účetnictví, na straně příjmů jsou výnosy z obecního majetku, z obecní podnikatelské činnosti, místní daně, dávky a poplatky, podíly na daních odváděných do státního rozpočtu, dotace ze státního rozpočtu, dary, výnosy sbírek, loterií, atd.

6 Samostatná a přenesená působnost obce
Působnost obce je dvojí: Samostatná působnost (obecní samospráva)– správa vlastních obecních záležitostí.Má tyto hlavní cíle: - hospodářský, sociální a kulturní rozvoj obce - tvorbu a ochranu zdravého životního prostředí - uspokojování potřeb občanů ( stará se o místní komunikace, o veřejné osvětlení, pečuje o čistotu obce, o odvoz a likvidaci odpadů, spravuje předškolní zařízení a základní školy, zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, ústavy sociální péče). Obec může také samostatně podnikat. Při výkonu obecní samosprávy obec jedná nezávisle, nepodléhá žádnému nadřízenému státnímu orgánu, řídí se pouze zákony. K plnění svých úkolů může obec pro svůj územní obvod vydávat obecně závazné vyhlášky a ukládat v nich FO i PO povinnosti. (vynucovat udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, určit podmínky pro pořádání diskoték, atd.) Přenesená působnost – výkon státní správy v rozsahu, v jakém ji na obce přenesl stát některými zákony. Představuje podíl obce na výkonu státní správy v rozsahu vymezeném v různých zákonech (zákon o stavebním řádu, o správních poplatcích, o přestupcích a jejich trestání). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí nejen zákony, ale také prováděcími předpisy vlády a ústředních orgánů státní správy. V souvislosti s výkonem přenesené působnosti může obec vydávat nařízení. Sloučení nebo rozdělení obcí se zásadně provádí k počátku kalendářního roku nebo ke dni voleb do zastupitelstev obcí.

7 Orgány obce Orgány obce jsou: obecní zastupitelstvo, obecní rada, starosta, komise a odbory, obecní úřad. Ve statutárních městech a v hlavním městě Praze tvoří své orgány také městské obvody nebo městské části. Obecní zastupitelstvo – je nejvyšším orgánem obce. Podle velikosti obce má 5-55členů. Volí je občané obce na období 4 roků. Rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech obce na veřejných zasedáních, která se konají nejméně jednou za čtvrt roku (např. schvaluje územní plán a program rozvoje obce, její rozpočet a vyúčtování hospodaření, stanoví výši osobních a věcných výdajů). Obecní zastupitelstvo volí členy obecní rady, starostu a místostarostu. Obecní rada – má 5-11 členů a je výkonným orgánem obce. Tvoří jí starosta, jeho zástupce a další radní. Při výkonu samostatné působnosti rada odpovídá obecnímu zastupitelstvu. Starosta – zastupuje obec, svolává a řídí schůze obecní rady a zasedání obecního zastupitelstva. V Praze a statutárních městech se nazývá primátor/magistrát. Komise – zřizuje obecní rada jako své iniciativní a kontrolní orgány. Nejdůležitější jsou komise finanční a kontrolní. Odbory – zřizuje obecní rada ze zaměstnanců obecního úřadu jako své odborné výkonné orgány pro jednotlivé úseky činnosti. Obecní úřad – tvoří starosta, jeho zástupce a zaměstnanci tohoto úřadu. V oblasti přenesené působnosti podléhá obecní úřad krajskému úřadu. V malých obcích a městských obvodech statutárních měst, kde obecní zastupitelstvo nemá více než 15 členů se rada, komise ani odbory nezřizují.Obecní úřad statutárního města se nazývá magistrát. Obce jsou v některých oborech činnosti vybaveny velkými pravomocemi. Např. mohou ukládat pokuty až do 200 000 Kč právnickým osobám a podnikatelům za znečištění veřejného prostranství, za narušení životního prostředí, za odložení věcí mimo vyhrazená místa nebo za porušení obecně závazné vyhlášky.

8 Použitá literatura Zákon č.1/1993 Sb.,Ústava České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Zákon č.500/2004 Sb., správní řád Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) Ryska Radovan a Puškinová Monika – Právo pro střední školy – Eduko 2013 nakladatelství, s.r.o.,Tušimická 509/10, Praha 8, počet stran 88, vydání osmé, v nakladatelství EDUKO druhé, aktualizované a doplněné. Obchodní číslo 40113


Stáhnout ppt "obec Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)"

Podobné prezentace


Reklamy Google