Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní dokumenty Rozhodnutí, Odvolání Petra Horažďovská VSRR, 1. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní dokumenty Rozhodnutí, Odvolání Petra Horažďovská VSRR, 1. ročník."— Transkript prezentace:

1 Správní dokumenty Rozhodnutí, Odvolání Petra Horažďovská VSRR, 1. ročník

2 Správní řízení postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí do správního řízení v širším slova smyslu je též zahrnován postup směřující k exekuci (nucenému výkonu) správního rozhodnutí, postup směřující k vydání vyjádření, osvědčení nebo sdělení, postup k uzavření veřejnoprávních smluv a postup směřující k vydání opatření obecné povahy do správního řízení v širším slova smyslu je též zahrnován postup směřující k exekuci (nucenému výkonu) správního rozhodnutí, postup směřující k vydání vyjádření, osvědčení nebo sdělení, postup k uzavření veřejnoprávních smluv a postup směřující k vydání opatření obecné povahy

3 správní řízení upravuje v ČR zejména správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.), který stanoví obecný postup ve správním řízení správní řízení upravuje v ČR zejména správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.), který stanoví obecný postup ve správním řízení Správní úřad orgán veřejné moci, jemuž je zákonem svěřena vymezená působnost v oblasti státní správy orgán veřejné moci, jemuž je zákonem svěřena vymezená působnost v oblasti státní správy součást výkonné moci; podléhají vládě, která je metodicky řídí součást výkonné moci; podléhají vládě, která je metodicky řídí ústřední správní úřad – stojí na vrcholu správní hierarchie; př. ministerstvo ústřední správní úřad – stojí na vrcholu správní hierarchie; př. ministerstvo

4 Rozhodnutí rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách vyhotovuje se v písemné formě vyhotovuje se v písemné formě písemně se nevyhotovuje, stanoví-li tak zákon písemně se nevyhotovuje, stanoví-li tak zákon

5 Náležitosti rozhodnutí 1) Výroková část - zde se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků - zde se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků - dále se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popř. jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění - dále se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popř. jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění - může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení - může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení

6 2) Odůvodnění - uvedou se důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí - uvedou se důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí - odůvodnění není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví - odůvodnění není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví

7 3) Poučení - uvede se, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává - uvede se, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává - pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena - pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena

8 uvede se označení „rozhodnutí“ nebo jiné označení stanovené zákonem uvede se označení „rozhodnutí“ nebo jiné označení stanovené zákonem označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal číslo jednací číslo jednací datum vyhotovení datum vyhotovení otisk úředního razítka otisk úředního razítka jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné osoby jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné osoby Písemné vyhotovení rozhodnutí

9 Odvolání je řádný opravný prostředek je řádný opravný prostředek odvoláním účastník vyjadřuje svou vůli po změně nebo zrušení rozhodnutí odvoláním účastník vyjadřuje svou vůli po změně nebo zrušení rozhodnutí právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal pokud vzal odvolatel podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu pokud vzal odvolatel podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu

10 odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno

11 Účinky odvolání podání odvolání vyvolává dvojí účinek: podání odvolání vyvolává dvojí účinek: 1) Odkladný (suspensivní) - včas podaným odvoláním se odkládá právní moc a vykonatelnost napadeného rozhodnutí - včas podaným odvoláním se odkládá právní moc a vykonatelnost napadeného rozhodnutí - ve výjimečných případech může orgán, který napadené rozhodnutí vydal, odkladný účinek odvolání vyloučit - ve výjimečných případech může orgán, který napadené rozhodnutí vydal, odkladný účinek odvolání vyloučit

12 2) Devolutivní - způsobuje, že o odvolání zásadně rozhoduje soud nebo správní úřad nadřízený soudu nebo úřadu, který rozhodnutí vydal - způsobuje, že o odvolání zásadně rozhoduje soud nebo správní úřad nadřízený soudu nebo úřadu, který rozhodnutí vydal - výjimkou je případ tzv. autoremedury, která umožňuje za určitých okolností soudu nebo správnímu úřadu odvolání v plném rozsahu vyhovět a vlastní rozhodnutí tak opravit - výjimkou je případ tzv. autoremedury, která umožňuje za určitých okolností soudu nebo správnímu úřadu odvolání v plném rozsahu vyhovět a vlastní rozhodnutí tak opravit

13 podává se u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal podává se u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal ten zašle stejnopis podaného odvolání všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzve je, aby se k němu v přiměřené lhůtě (nesmí být kratší než 5 dnů), vyjádřili ten zašle stejnopis podaného odvolání všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzve je, aby se k němu v přiměřené lhůtě (nesmí být kratší než 5 dnů), vyjádřili správní orgán, který vydal napadené rozhodnutí, jej může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání správní orgán, který vydal napadené rozhodnutí, jej může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání Podání odvolání

14 pokud o odvolání nerozhodne správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, předá spis včetně svého stanoviska odvolacímu správnímu orgánu pokud o odvolání nerozhodne správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, předá spis včetně svého stanoviska odvolacímu správnímu orgánu odvolacím správním orgánem je nejblíže nadřízený správní orgán odvolacím správním orgánem je nejblíže nadřízený správní orgán proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat

15 Náležitosti odvolání přesné označení správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal přesné označení správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal přesné označení odvolatele přesné označení odvolatele jednoznačná identifikace rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje (číslo jednací, datum, typ rozhodnutí) jednoznačná identifikace rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje (číslo jednací, datum, typ rozhodnutí) uvedení rozporu s právními předpisy nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí uvedení rozporu s právními předpisy nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí důkazy dokládající tvrzení odvolatele důkazy dokládající tvrzení odvolatele navrhované změny či zrušení rozhodnutí navrhované změny či zrušení rozhodnutí

16 Použité zdroje Správní řád,zákon č. 500/2004 Sb. www.cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Správní dokumenty Rozhodnutí, Odvolání Petra Horažďovská VSRR, 1. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google